Hotărârea nr. 410/2006

HOTARAREA NR.410 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD "Construire acces din exterior la imobil", in Sibiu Bdul Gral V.Milea nr. 2, apt. 26, parter, beneficiar Anghel Ovidiu Florin si sotia

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.410

privind aprobarea documentației de urbanism “PUD”Construire acces din exterior la imobil”, in Sibiu Bdul Grai V.Milea nr. 2, apt. 26,

parter, beneficiar Anghel Ovidiu Florin si soția

Consiliul local al municipiului Sibiu, intrunit in ședința ordinara din data de 21.12.2006,

Analizând raportul nr. 126840/2006, prin care Direcția Arhitect sef propune aprobarea documentației de urbanism “PUD Construire acces din exterior la imobil”, in Sibiu B-dul Grai V.Milea nr. 2, apt. 26, parter, beneficiari Anghel Ovidiu Florin și soția, conform proiect nr. 51/2006, elaborat de c.arh. Lucretia Roșu,

Având in vedere Hotararea nr. 94/1999 a Consiliului local al municipiului Sibiu, de aprobare a PUG si Regulamentul local de urbanism,

Văzând raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

In conformitate cu prevederile art. 25 si 56 alin. (1) din Legea nr.350/2001 modificata si completata si ale art. 2 alin.( 2) din Legea nr. 50/1991,modificata si completata

In temeiul art. 38 alin.(2) lit “c”, alin.(5) lit. “c” si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1- Se aprobă documentația de urbanism “PUD Construire acces din '■ exterior la imobil” , in Sibiu B-dul Grai V.Milea nr. 2, apt. 26, parter,, beneficiari Anghel Ovidiu Florin și soția conform proiect nr. 51/2006, elaborat de c.arh.Lucretia Roșu,cu respectarea tuturor condițiilor impuse în avize.

Art. 2- Terenul in suprafața de 6,00 mp, ocupat de scara de acces se va dezmembra si concesiona conform art. 15, lit.”©”, din Legea 50/1991 republicata, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3.- Primarul municipiului Sibiu, va asigura ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 21.12.2006

Președinte                                                         /

Gertraud Ntnyăk                               Contrasemnează /

Secretar

Iordan Nicol