Hotărârea nr. 41/2006

HOTARAREA NR. 41 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului – teren de sub constructii si teren aferent constructiilor - situat in intravilanul Municipiului Sibiu , str. Viile Sibiului nr.7, identificat in C.F.855 Sibiu nr. top 4429/1, in vederea dezmembrarii acestuia in trei corpuri funciare distincte

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.41

privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului - teren de sub construcții și teren aferent construcțiilor - situat în intravilanul Municipiului Sibiu , str. Viile Sibiului nr.7, identificat în C.F.855 Sibiu nr. top 4429/1, în vederea dezmembrării acestuia în trei corpuri funciare distincte

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 23.02.2006, Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 10284/2006 , prin care se propune

atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului - teren de sub construcții și teren aferent construcțiilor - situat în intravilanul Municipiului Sibiu , str. Viile Sibiului nr.7, identificat în C.F.855 Sibiu nr. top 4429/1, în vederea dezmembrării acestuia în trei corpuri funciare distincte

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

In conformitate cu dispozițiile art. 4 și art. 5 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia și ale art. 36 alin. 1 din Legea nr. 18/1991, republicată

în temeiul prevederilor art. 38 lit. “f’, art. 123 alin. 1 și alin. 2 și ale art. 46 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului - teren de sub construcții și teren aferent construcțiilor - situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Viile Sibiului nr.7, identificat în C.F. 855 Sibiu, nr.top 4429/1 în suprafață de 528 mp .

Art.2. Se revine la situația inițială din C.F. 855 Sibiu nr. top 4429/1 - teren de sub construcții și teren aferent construcțiilor în suprafață de 528 mp.

Art.3. - Se aprobă dezmembrarea imobilului cu nr. top 4429/1 - teren de sub construcții și teren aferent construcțiilor în suprafață de 528 mp în trei corpuri funciare distincte conform documentației tehnico-juridice avizată de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu cu nr. 300/2005, astfel:

nr. top 4429/1/1 - construcție și teren în suprafață de 126 mp - proprietari asupra construcțiilor Bogolea Teodor și Constanța , Clapa Grigore și Paraschiva;

nr. top 4429/1/2 - teren pentru construcții în suprafață de 201 mp;

nr. top 4429/1/3 - teren pentru construcții în suprafață de 201 mp.

Art.4. - Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri


Adoptată în Sibiu la data de 23.02.2006

Președinte isțahtin Șovăială

Contrasemnează


Secretar

Iordan Nicola