Hotărârea nr. 409/2006

HOTARAREA NR.409 privind aprobarea documentatiei de urbanism “PUZ si RLU "Construire locuinte colective S+P+3E+M", in Sibiu str. Uzinei FN beneficiar Danoiu Nicolae

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTARAREA NR.409 privind aprobarea documentației de urbanism “PUZ si RLU “Construire locuințe colective S+P+3E+M”, in Sibiu str. Uzinei FN beneficiar Danoiu Nicolae

Consiliul local al municipiului Sibiu, intrunit in ședința ordinara din data de 21.12.2006,

Analizând raportul nr. 126838/2006, prin care Direcția Arhitect sef propune aprobarea documentației PUZ si RLU “Construire locuințe S+P+3E+M” in Sibiu str. Uzinei FN , conform proiect nr. 69/2006 elaborat de SC Lumi Comp SRL, arh. Lucian Bobes pe un teren proprietate privata a d-lui Danoiu Nicolae identificat prin CF Sibiu nr. 50518 nr.lop 3231/1/9/1 in suprafața totala de 534 mp.

Având in vedere Uotararea nr. 94/1999 a Consiliului local al municipiului Sibiu, de aprobare a PUG si Regulamentul local de urbanism,

Văzând raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură.

In conformitate cu prevederile art. 25 si 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 modificata si completata si ale art. 2 alin.( 2) din Legea nr.50/1991, modificata si completata

In temeiul art. 38 alin.(2) lit “c”, alin.(5) lit. “c” si ale art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1- Se aprobă documentația de urbanism “PUZ si RLU “Construire locuințe S+P+3E+M” in Sibiu str. Uzinei FN , conform proiect nr. 69/2006 elaborat de SC Lumi Comp SRL, arh. Lucian Bobes pe un teren proprietate privata a d-lui Danoiu Nicolae identificat prin CF Sibiu nr. 50518 nr.top 3231/1/9/1 in suprafața totala de 534 mp cu respectarea tuturor condițiilor impuse în avize și extinderea subsolului sub parcările de la suprafață pentru realizarea parcărilor necesare viitorului obiectiv.

Art.2.- Primarul municipiului Sibiu, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 21.12.2006

Președinte

Gertraud Nowak


Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicol^