Hotărârea nr. 408/2006

HOTARAREA NR.408 privind aprobarea documentatiei de urbanism "PUZ si RLU Str. Strugurilor", beneficiar Amnasan Ghita

Consiliul local al municipiului Sibiu, intrunit in ședința ordinara din data de 21.12.2006,

Analizând Raportul nr. 126838/2006, prin care Direcția Arhitect sef propune aprobarea documentației de urbanism “PUZ si RLU str. Strugurilor”, conform proiect nr. 06/2006, elaborat de arh. loan Ene, cu construirea in prima faza a unei case de locuit pe teren proprietate Amnasan Ghita si soția Mariana, conform CF Sibiu nr. 49273, nr.top 4994/5002/15/30/1/5, in suprafața totala de 550 mp.

Având in vedere Hotararea nr. 94 din 1999 a Consiliului local al municipiului Sibiu, de aprobare a PLJG si Regulamentul local de urbanism,

Văzând raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, proiecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

In conformitate cu prevederile art. 25 si 56 alin. (1) din Legea nr.350/2001 modificata si completata si ale art. 2 alin.( 2) din Legea nr.50/1991,modificata si completata

In temeiul art. 38 alin.(2) lit “c”, alin.(5) lit. “c” si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1- Se aprobă documentația de urbanism “PUZ si RLU str. Strugurilor”, conform proiect nr. 06/2006, elaborat de arh. loan Ene, cu construirea in prima faza a unei case de locuit pe teren proprietatea familiei Amnasan Ghita si soția Mariana, înscris în CF Sibiu nr. 49-273, nr.top 4994/5002/15/30/1/5, in suprafața totala de 550 mp, cu respectarea tuturor condițiilor impuse în avize și retragerea locuinței proiectate cu 5 m de la stradă.

Art. 2- Aducerea utilităților in zona se va face pe cheltuiala beneficiarului conform declarației notariale depuse la dosar.

Art.3.- Primarul municipiului Sibiu, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 21.12.2006Contrasemnează

Secretar /

Iordan Nicoia