Hotărârea nr. 407/2006

HOTARAREA NR.407 privind aprobarea documentatiei de urbanism "PUD Imobil P+2E+M cu 8 apartamente", in Sibiu str. D.D.Rosca nr. 25, beneficiar Roman Ovidiu Mihai

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTARAREA NR.407

privind aprobarea documentației de urbanism “PUD Imobil P+2E+M cu 8 apartamente”, in Sibiu str. D.D.Roșea

nr. 25, beneficiar Roman Ovidiu Mihai

Consiliul local al municipiului Sibiu, intrunit in ședința ordinara din data de 21.12.2006,

Analizând raportul nr. 126837/2006, prin care Direcția Arhitect sef propune aprobarea documentației "PUD “Imobil P+2E+M cu 8 apartamente” in Sibiu str. D.D.Roșea nr. 25. beneficiar Roman Ovidiu Mihai, conform proiect nr. 38/2006, elaborat de SC Arhigraf SRL arh. Vladimir Grigorov, pe un teren proprietate privata a beneficiarului, înscris în CF Turnisor nr. 8238, nr.top 566/1/2, in suprafața totala de 490 mp.,

Având in vedere Hotararea nr. 94 din 1999 a Consiliului local al municipiului Sibiu, de aprobare a PUG si Regulamentul local de urbanism,

Văzând raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură.

in conformitate cu prevederile art. 25 si 56 alin. (1) din Legea nr.350/2001 modificata si completata si ale art. 2 alin.( 2) din Legea nr.50/1991,modificata si completata,

In temeiul art. 38 alin.(2) lit “c”, alin.(5) lit. “c” si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1- Se aprobă documentația de urbanism PUD “Imobil P+2E+M cu 8 apartamente” in Sibiu str. D.D.Roșea nr. 25, beneficiar Roman Ovidiu Mihai, conform proiect nr. 38/2006, elaborat de SC Arhigraf SRL arh. Vladimir Grigorov, pe un teren proprietate privată a beneficiarului, înscris în CF Turnisor nr. 8238, nr.top 566/1/2, in suprafața totala de 490 mp, cu respectarea tuturor condițiilor impuse în avize.

Art.2.- Primarul municipiului Sibiu, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 21.12.2006