Hotărârea nr. 406/2006

HOTARAREA NR. 406 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD "Hala de productie", Sibiu str. Stefan ce Mare nr. 166, beneficiar SC Gama Construct SRL

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTARAREA NR. 406

privind aprobarea documentației de urbanism PUD ”Hala de producție”, Sibiu str. Ștefan ce Mare nr. 166, beneficiar SC Gama Construct SRL

Consiliul local al municipiului Sibiu, intrunit in ședința ordinara din data de 21.12.2006,

Analizând Raportul nr. 126834/2006 , prin care Direcția Arhitect sef propune aprobarea documentației PUD ”HaIa de producție” in Sibiu str. Ștefan cel Mare nr. 166, conform proiect nr. 23/2006, elaborat de Biroul de arhitectura, urbanism si design. arh. Dorin Boila, pe un teren proprietate privată SC Gama Construct SRL, identificat prin CF Gusterita nr. 2820 nr. top 2723/2, respectiv CF Gusterita nr. 2855 nr. top 2722/2, însumând o suprafața de 6900 mp,

Văzând raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură.

In conformitate cu prevederile art. 25 si 56 alin. (1) din Legea nr.350/2001 modificata si completata si ale art. 2 alin.( 2) din Legea nr. 50/1991,modificata si completata

In temeiul art. 38 alin.(2) lit “c”, alin.(5) lit. “c” si ale art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1- Se aprobă documentația PUD ”Hala de producție” in Sibiu str. Ștefan cel Mare nr. 166, conform proiect nr. 23/2006, elaborat de Biroul de arhitectura, urbanism si design, arh. Dorin Boila, pe un teren proprietate privată SC Gama Construct SRL, identificat prin CF Gusterita nr. 2820 nr. top 2723/2, respectiv CF Gusterita nr. 2855 nr. top 2722/2, insumand o suprafața de 6900 mp, cu respectarea tuturor condițiilor impuse în avize.

Art.2- Primarul municipiului Sibiu, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 21.12.2006

Președinte

Gertraud No>vâk


Contrasemnea: Secretar Iordan Nical