Hotărârea nr. 405/2006

HOTARAREA NR.405 privind aprobarea documentatiei de urbanism - PUD - Construire spalatorie auto, in Sibiu, str. Putnei nr. 9, benef. Hulpus Cristian

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTARAREA NR.405

privind aprobarea documentației de urbanism - PUD - Construire spălătorie auto, in Sibiu, str. Putnei nr. 9, benef. Hulpuș Cristian

Consiliul local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 21.12.2006

Analizând Raportul nr. 126831/2006 prin care Direcția Arhitect Șef propune aprobarea documentației PUD - Construire spălătorie auto, in Sibiu, str. Putnei nr.9, beneficiar Hulpuș Cristian, pe un teren proprietate privată a beneficiarului, identificat in CF Sibiu nr. 5003, nr. top 4050/28, conform proiect nr. 8/2006 întocmit de Biroul individual de arhitectura 5-arh. Ene loan

Având în vedere Hotărârea nr. 94/1999 a Consiliului local al municipiului Sibiu de aprobare a PUG Sibiu si a Regulamentului local de urbanism.

Văzând raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

In conformitate cu prevederile art. 25 și 56 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 modificata si completata prin Legea 289/2006 și ale art. 2, alin. (2) si art. 15 lit ”e” din Legea nr. 50/1991 modificată și completată.

In temeiul prevederilor art. 38 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit. „c” și ale art. 46 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările si completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă documentația de urbanism PUD -Construire spălătorie auto, în Sibiu, str. Putnei nr.9, beneficiar Hulpuș Cristian, pe un teren proprietate privată a beneficiarului, identificat in CF Sibiu nr. 5003, nr. top 4050/28, conform proiect nr. 8/2006 întocmit de Biroul individual de arhitectura 5-arh. Ene loan, cu respectarea strictă a condițiilor impuse în avizele de specialitate.

Art. 2 Primarul municipiului Sibiu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 21.12.2006

PreședinteContrasemnează.

Secretar /

Iordan Nicola