Hotărârea nr. 404/2006

HOTARAREA NR.404 privind aprobarea documentatiei PUZ si RLU –Construire 8 locuinte cuplate (tip duplex) in Sibiu, str. Sacel fn, benef. Muntean Dorel si sotia

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTARAREA NR.404

privind aprobarea documentației PUZ si RLU -Construire 8 locuințe cuplate (tip duplex ) in Sibiu, str. Săcel fn, benef. Muntean Dorel și soția

Consiliul local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 21.12.2006

Analizând Raportul nr. 126827/2006 prin care Direcția Arhitect Șef propune aprobarea documentației PUZ si RLU -Construire 8 locuințe cuplate ( tip duplex ) in Sibiu, str. Săcel fn, pe un teren în suprafață de 2892 mp, proprietate privată a numiților Muntean Dorel și soția, identificat in CF Sibiu, nr. 48156, nr. top. 7664/2/7/4/1, 7664/2/7/4/2, 7664/2/7/4/3, 7664/2/7/4/4, 7664/2/7/4/5, 7664/2/7/4/6, 'ItâMin/Wl, 7664/2/7/4/8 si 7664/2/7/4/9, conform proiect nr. 50/2006 întocmit de S.C. Lumi & Comp S.R.L.,

Având în vedere Hotărârea nr. 94/1999 a Consiliului local al municipiului Sibiu de aprobare PUC Sibiu și Regulamentul local de urbanism,

Văzând raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

In conformitate cu dispozițiile art. 25 și 56 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 cu modificările si completările ulterioare și ale art. 2, alin. (2) din Legea nr. 50/1991 modificată și completată,

In temeiul prevederilor art. 38 alin. (2) lit. “c”, alin. (5) lit “ c” și ale art. 46 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările si completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1- (l)Se aprobă documentația de urbanism PUZ si RLU -Construire 8 locuințe cuplate

(tip duplex ) in Sibiu, str. Săcel fn, pe un teren în suprafață de 2892 mp, proprietate privată a numiților Muntean Dorel și soția, identificat in CF Sibiu, nr. 48156, nr. top. 7664/2/7/4/1, 7664/2/7/4/2, 7664/2/7/4/3, 7664/2/7/4/4, 7664/2/7/4/5, 7664/2/7/4/6, 'l&AIZniWl, 7664/2/7/4/8 si 7664/2/7/4/9, conform proiect nr. 50/2006 intocmit de S.C. Lumi & Comp S.R.L. cu respectarea stricta a condițiilor impuse in avizele de specialitate.

  • (2) Accesul la locuințe se va realiza pe un drum carosabil care va rămâne în proprietatea privată a beneficiarului, se va amenaja si intretine pe cheltuiala investitorilor si va ramine deschis circulației publice.

  • (3) Branșarea la rețelele de utilitate publică se va realiza din surse proprii, de către investitor. Art. 2- Primarul municipiului Sibiu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 21.12.2006.


Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicola