Hotărârea nr. 403/2006

HOTARAREA NR.403 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD - Construire imobil locuinte colective Demisol partial+P+2E+M, Sibiu, str. Sacel nr. 11 benef. Mihaila Sorin Ioan si sotia Valentina Mara

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTARAREA NR.403

privind aprobarea documentației de urbanism PUD -Construire imobil locuințe colective Demisol partial+P+2E+M, Sibiu, str. Sacel nr. 11 benef. Mihaila Sorin loan si soția Valentina Mara

Consiliul local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data 21.12.2006

Analizând Raportul nr. 126822/2006 prin care Direcția Arhitect Șef propune aprobarea documentației PUD -Construire imobil locuințe colective Demisol partial+P+2E+M, Sibiu, str. Sacel nr. 11, pe un teren in suprafața de 476 mp, proprietatea numitilor Mihaila Sorin loan si soția Valentina Mara, identificat in CF Sibiu 10907, nr. top 7205/1, conform proiect nr. 06/2006 intocmit de S.C. S & B S.R.L.

Având în vedere Hotărârea nr. 94/1999 a Consiliului local al municipiului Sibiu de aprobare PUG Sibiu și Regulamentul local de urbanism.

Văzând raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură.

In conformitate cu dispozițiile art. 25 și 56 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 cu modificările si completările ulterioare și ale art. 2, alin. (2) din Legea nr. 50/1991 modificată și completată,

In temeiul prevederilor art. 38 alin. (2) lit. “c”, alin. (5) lit “ c” și ale art. 46 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările si completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă documentația de urbanism PUD - Construire imobil locuințe colective Demisol partial-rP+2E+M, Sibiu, str. Sacel nr. 11, pe un teren proprietate privata a numitilor Mihaila Sorin loan si soția Valentina Mara, identificat in CF Sibiu 10907, nr. top. 7205/1, conform proiect nr. 06/2006, intocmit de S.C. S & B S.R.L. cu respectarea stricta a condițiilor impuse in avizele de specialitate.

Art. 2 Primarul municipiului Sibiu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 21.12.2006.

Președinte Gertraud Nowa

Contrasemnează


Secretar

Iordan Mic