Hotărârea nr. 402/2006

HOTARAREA NR.402 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ si RLU pentru constituire trup intravilan, in vederea construirii unui depozit marfuri alimentare si birouri, in Sibiu Calea Surii Mari f.n, benef. S.C. ELIO PROD S.R.L.

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTARAREA NR.402

privind aprobarea documentației de urbanism PUZ si RLU pentru constituire trup intravilan, in vederea construirii unui depozit mărfuri alimentare si birouri, in Sibiu Calea Surii Mari f.n, benef. S.C. ELIO PROD S.R.L.

Consiliul local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data 21.12.2006,

Analizând Raportul nr. 126822/2006 prin care Direcția Arhitect Șef propune

aprobarea documentației PUZ si RLU pentru constituire trup intravilan, in vederea construirii unui depozit mărfuri alimentare si birouri, in Sibiu Calea Surii Mari f.n, benef. S.C. ELIO PROD S.R.L. pe un teren in suprafața de 5000 mp, proprietate privata Onu Maria, in baza contractului de comodat cu S.C. ELIO PROD S.R.L.conform proiect nr. 24/2006 intocmit de S.C. Arhigraf s.r.l.

Având în vedere Hotărârea nr. 94/1999 a Consiliului local al municipiului Sibiu de aprobare PUG Sibiu și Regulamentul local de urbanism.

Văzând raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

In conformitate cu dispozițiile art. 25 și 56 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 cu modificările si completările ulterioare și ale art. 2, alin. (2) din Legea nr. 50/1991 modificată și completată,

In temeiul prevederilor art. 38 alin. (2) lit. “c” alin. (5) lit.” c ”și ale art. 46 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE

Art. 1- Se aprobă documentația de urbanism PUZ si RLU pentru constituire trup intravilan, în vederea construirii unui depozit mărfuri alimentare si birouri, in Sibiu Calea Surii Mari f.n, benef. S.C. ELIO PROD S.R.L. pe un teren in suprafața de 5000 mp, proprietate privata Onu Maria, in baza contractului de comodat cu S.C. ELIO PROD S.R.L, conform proiect nr. 24/2006 intocmit de S.C. Arhigraf S.R.L, cu respectarea strictă a condițiilor impuse in avizele de specialitate.

Art. 2- Terenul in suprafața de 5000 mp, identificat in CF Sibiu nr. 50722 N, nr. top 5757 se va constitui trup intravilan

Art. 3 - Primarul municipiului Sibiu va asigura ducerea Ia îndeplinire a prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 21. L2ț2006.

Președinte

Gertraud Novvak


Contrasemnează

Secretar lordaoNicoja-,