Hotărârea nr. 401/2006

HOTARAREA NR. 401 privind aprobarea Metodologiei de organizare a licitatiilor pentru inchirierea spatiilor si terenurilor amplasate in incinta Cimitirului Municipal Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARAREA NR. 401

privind aprobarea Metodologiei de organizare a licitațiilor pentru închirierea spațiilor și terenurilor amplasate în incinta Cimitirului Municipal Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 21.12.2006

Analizând raportul nr. 121216/2006 prin care Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu propune aprobarea Metodologiei de organizare a licitațiilor pentru închirierea spațiilor și terenurilor amplasate în incinta Cimitirului Municipal Sibiu,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

In temeiul prevederilor art 38 alin. 2 lit. d, alin.6 lit.a și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Metodologia de organizare a licitațiilor pentru închirierea spațiilor și terenurilor amplasate în incinta Cimitirului Municipal Sibiu, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. La data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri se revocă HCL nr. 101/2005 având același obiect de reglementare.

Art.3. Directorul Serviciului Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 21.12.2006.

Președinte

Gertraud Nowark /


Contrasemnează Secretar !

Iordan Nicola/

Județul SIBIU

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. ApjJZooG


METODOLOGIE

privind pregătirea și organizarea licitațiilor pentru închirierea spațiilor și terenurilor amplasate în incinta Cimitirului Municipal Sibiu

Se vor închiria prin licitație publică spațiile și terenurile din incinta Cimitirului Municipal Sibiu, care urmează a se disponibiliza în urma expirării contractelor de închiriere și a spațiilor nou create.

Obiectul licitației publice îl constituie: ■

 • a) clădiri și terenuri destinate construcției și comercializării de monumente funerare;

 • b) clădiri și amplasamente (inclusiv chioșcuri din lemn sau metal); destinate comercializării articolelor pentru înmormântare;

 • c) mese metalice.

 • 1. OPERAȚIUNI PREGĂTITOARE

  • 1.1. Dispoziții generale

Pregătirea licitației în vederea închirierii spațiilor și terenurilor din incinta Cimtirului Municipal Sibiu necesită realizarea de către organizatori a următoarelor operațiuni preliminare:

 • a) identificarea și inventarierea spațiilor și terenurilor libere aflate în administrarea Serviciului Public Administrare Cimitir Municipal Sibiu;

 • b) stabilirea prețului de pornire al licitației în conformitate cu taxele stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Sibiu;

 • c) întocmirea documentației pentru licitație (caietul de sarcini). Această documentație va cuprinde:

 • -  cerere de participare la licitație

 • -  contractul de închiriere

 • -  fișele de identificare a spațiilor și terenurilor scoase la licitație și prețul de strigare

 • -  planul de amplasare al spațiilor și terenurilor scoase la licitație

 • -  metodologia de desfășurare a licitației

 • d) cu cel puțin 15 zile înainte de data licitației directorul Serviciului Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu va aduce la cunoștință publică organizarea licitației printr-o publicație afișată la sediul Serviciului Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu și tipărirea acesteia în cel puțin o publicație locală. In cazul în care spațiile sau terenurile nu sunt adjudecate, licitația se repetă peste 15 zile, în același loc și la aceeași oră, fără a mai fi necesar o nouă publicație în presă.

Publicația va cuprinde: numele și sediul organizatorului, data și locul desfășurării licitației, persoana care poate oferi informații, nr. de -telefon.

 • e) documentația licitației (caietul de sarcini) va fi pusă de către organizator la dispoziția celor interesați, contra cost, pentru fiecare obiectiv în parte.

 • 1.2. Comisia de licitație și comisia de soluționare a contestațiilor

Comisia de licitație este formată din 5 (cinci) membri numiți prin dispoziție de către directorul Serviciului Public Administrare Cimitir.

Comisia de licitație răspunde de desfășurarea efectivă a licitației publice în conformitate cu prevederile legale și ale prezentei Metodologii.

Comisia de soluționare a contestațiilor este formată din 3 (trei) membri numiți prin dispoziție de către directorul Serviciului Public Administrare Cimitir.

 • 2. INSTRUCȚIUNI PENTRU PARTICIPANȚI

Persoanele interesate în participarea la licitație publică pentru închirierea spațiilor și terenurilor organizată în conformitate cu prevederile legale și ale prezentei metodologii vor depune la sediul organizatorului cererea de participare la licitație.

Termenul limită de depunere a cererilor de participare este ultima zi lucrătoare (orele 12,00) înainte de ziua licitației.

Cererile de participare la licitație vor fi însoțite de următoarele documente:

 • - copie după chitanța reprezentând achitarea taxei de participare la licitație;

-foaia de vărsământ reprezentând plata garanției de participare la licitație;

 • - copia certificatului de înregistrare elibprat de Registrul Comerțului sau, după caz, copia autorizației eliberată de primării pentru asociații familiale sau persoane fizice autorizate;

-copie după codul fiscal;

-certificatul constatator privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată a impozitelor și taxelor locale;

Participanții din alte județe care dispun de autorizații de persoană fizică sau asociație familială și care au adjudecat la licitație spații și terenuri au obligația să vizeze respectivele autorizații la Primăria Municipiului Sibiu și să își declare punctul de lucru la Registrul Comerțului.

Nu pot participa la licitație:

 • a) actualii deținători cu chirie a spațiilor și terenurilor care nu au achitat la zi chiria sau utilitățile;

 • b) agenții economici care pe perioada anului în curs sau a anului precedent au adjudecat spații și terenuri în incinta Cimitirului Municipal Sibiu și nu au încheiat contractele de închiriere,

 • c) agenții economici care au reziliat unilateral contractele de închiriere încheiate cu Serviciul Public Administarre Cimitir nu pot participa la licitațiile organizate timp de 1 an de zile de la data rezilierii;. .

 • d) agenții economici care au ca acționar sau asociat o persoană fizică sau juridică aflată în situațiile prevăzute la pct. a), b) sau c) sau care au fost asociați la alți agenți economici aflați în situațiile prevăzute la pct. a), b) sau c).

Persoana care se prezintă la licitație trebuie să facă dovada că reprezintă agentul economic înscris în cererea de participare la licitație, să aibă drept de semnătură și să posede ștampilă. Nerespectarea celor stipulate mai sus atrage după sine anularea dreptului de participare la licitație.

Nu se admit nici un fel de opțiuni după depunerea cererii de participare la licitație

 • 3. TAXE ȘI GARANȚII

  • 3.1. Taxa de participare

Se stabilește de organizator și nu se restituie la finalul licitației.

Din taxa de participare se suportă de către organizator toate cheltuielile ocazionate de organizarea și desfășurarea licitației.

 • 3.2. Garanția de participare

 • (1) Participanții la licitație vor depune o garanție de participare la licitație în sumă echivalentă cu contravaloarea chiriei pe 2 (două) luni la prețul de strigare.

 • (2) Garanția de participare la licitație se restituie participanților care nu și-au adjudecat spațiul, terenul, masa sau chioșcul începând cu ziua următoare celei în care a avut loc licitația.

 • (3) Garanția de participare se restituie adjudecatarului după semnarea contractului, achitarea contravalorii chiriei pe primele două luni conform alin.4 și achitarea garanției speciale prevăzute la art. 3.3.

 • (4) AdjudecaW spațiului, terenului, mesei sau chioșcului are obligația ca, la încheierea contractului, să achite chiria în avans pe două luni.

 • (5) Pierderea beneficiului licitației și a garanției de participare la licitație are loc în cazul neâncheierii contractului de închiriere în termenul stabilit la cap.4 alin. (8), precum și în cazul depunerii dosarului de înscriere urmată de neparticiparea la licitație.

3.3 Garanția specială

ir.cneierea contractului de închiriere, chiriașul este obligat să constituie o garanție specială. Cuantumul garanției este reprezentat de contravaloarea chiriei pe primele două luni pentru spațiul, terenul, masa sau chioșcul în cauză, așa cum a fost stabilită în urma licitației.

 • (2) Această garanție specială asigură despăgubirea administratorului pentru eventualele deteriorări sau restanțe de plată care au survenit pe perioada derulării contractului de închiriere.

 • (3) La încetarea contractului de închiriere garanția specială se restituie chiriașului în urma predării-primirii fără obiecțiuni a spațiului, pe bază de proces-verbal.

 • 4. DESFĂȘURAREA LICITAȚIEI

 • (1) Președintele comisiei de licitație conduce întreaga activitate după următoarea procedură:

-la data și locul anunțate prin publicație pentru desfășurarea licitației, în prezența membrilor comisiei de licitație, invită în sală pe toți participanții în vederea începerii licitației ;

 • - prezintă în mod succint prevederile legale în materie, procedura de desfășurare a licitației ;

 • - solicită participanților la licitație prezentarea actelor de identitate și a împuternicirilor de reprezentare, unde este cazul.

 • (2) închirierea se face prin licitație directă cu strigare. Pasul de strigare se va stabili de comisie.

 • (3) Câștigătorul licitației este desemnat cel care oferă prețul cel mai mare peste prețul de pornire al licitației. După adjudecare câștigătorul licitației este obligat să semneze și să ștampileze procesul verbal de adjudecare a licitației, semnarea acestuia făcând dovada adjudecării spațiului.

Prețul de adjudecare reprezintă valoarea chiriei lunare pentru spațiul respectiv.

 • (4) Chiria se indexează anual în raport cu indicele de inflație.

 • (5) Durata contractului va fi de 5 ani pentru spațiile din zidărie și terenuri destinate prestărilor de servicii, 10 ani pentru amplasamente destinate construcției de chioșcuri din aluminiu , 3 ani pentru chioșcurile din lemn destinate comercializării articolelor funerare și 2 ani pentru mese metalice.

 • (6) Pentru fiecare spațiu și teren supuse licitației sunt necesare minimum 2 (două) oferte. In cazul în care la data desfășurării licitației nu se prezintă cel puțin două oferte pentru un spațiu/teren, adjudecarea se amână pentru următoarea licitație.

Dacă la termenul următor se prezintă doar un singur ofertant pentru același spațiu supus licitației acesta se va adjudeca la prețul de strigare.

 • (7) Contractul de închiriere se încheie în termen de cel mult 7 (șapte) zile calendaristice de la data adjudecării spațiului, terenului , chioșcului sau mesei.

 • (8) Neîndeplinirea condițiilor de la alin, precedent, precum și depunerea dosarului de înscriere și neparticiparea la licitație, duc la pierderea beneficiului licitației și a garanției de participare la licitație.

Contestațiile privind desfășurarea și organizarea licitației se depun la comisia de licitație în termen de 24 de ore de la adjudecarea spațiului și se vor soluționa în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de către comisia de soluționare a contestațiilor.

 • 5. ALTE DISPOZIȚII

 • a) Contractele de închiriere pentru spații aflate în derulare rămân în vigoare până la expirarea termenului de închiriere, după care vor fi scoase la licitație publică, licitație ce urmeză a fi organizată în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

 • b) Contractele de închiriere pentru mesele metalice aflate în derulare

se rezîliază după finalizarea construcției obiectivului" PIAȚĂ FLORI' și licitarea chioșcurilor din lemn.

Președinte

Gertraud NowContrasemnează

Secretar /

Iordan Nicqîa