Hotărârea nr. 400/2006

HOTARAREA NR. 400 privind aprobarea agendei cultural sportive pe anul 2007 (Modificată prin HCL NR. 21/2007, HCL NR. 85/2007, HCL NR. 123/2007, HCL NR. 146/2007, HCL NR. 256/2007, HCL NR. 340/2007 și HCL NR. 378/2007)

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.400 privind aprobarea agendei cultural - sportive pe anul 2007

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 21.12.2006,

Analizând raportul nr. 126818/2006 prin care directorul Casei de Cultură a Municipiului Sibiu propune aprobarea agendei cultural - sportive pe anul 2007.

Văzând raportul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive, de agrement și tineret,

în temeiul dispozițiilor art. 38 alin.2 lit. d , alin.6 lit.a și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă Agenda cultural - sportivă pe anul 2007 conform anexelor nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu și directorul Casei de cultură a Municipiului Sibiu vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 21.12.2006.

Președinte


Gertraud Njawak/


/j

Contrasemnează

Secretar i

Iordan Nicob /

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNLCIPIULUI SIBIU

Anexa nr.l la H.C.L.


Agenda Cultural-Sportiva

Cultura 2007

Nr. crt.

Denumire proiect

Instituția/

Organizația

*

Coorganizatori

Perioada

Observații

1.

CONCERT PHOENJX

- Casa de Cultura a Municipiului Sibiu

 • - Consiliul Local Sibiu

 • - Primăria Municipiului Sibiu

01.01.2007

Punerea la dispoziție a domeniului public fara perceperea taxei de ocupare

2.

FOCURI PE APA o antologie bilingva a poeților sibieni

Uniunea Scriitorilor din Romania, filiala Sibiu

- Uniunea Scriitorilor din Romania

01.01 2007

15.09.2007

3.

SHAKESPEARE PALIMPSEST

Casa de Cultura a Municipiului Sibiu

-Consiliul Local Sibiu

 • - Teatrul Bulandra

 • - UNA T.C.

 • - D.J.TSibiu

-A NT

01.01.2007

30.09.2007

Punerea la dispoziție a domeni ului public fara perceperea taxei de ocupare

4.

CENTRUL DE VOLUNTARIAT "AICI" (Animație, Interculturalilate, Comunicare, împreuna)

Organizația Neguvernamentala de Tinerel CRJSPUS

 • - Casa de Cultura a Municipiului Sibiu

 • - D.J.T.S. Sibiu

 • - European

Confederation of Youth

Clubs

01.01 .2007

31.12.2007

ANIMA TE HERMANNSTADT

Organizația Neguvernamentala de Tinerel CRJSPUS

01.01.2007

31 .12.2007

\t-

1----------=--------

TANAR VOLUNTAR PENTRU2007

Organizația Neguvernamentala de Tineret CRJSPUS

 • - Casa de Cultura a \lun. Sibiu

 • - D.J.T.S. Sibiu

•. Isocia(ia SCC 2007

01.01.2007

31 12 2007

_________________________________________________________________'._________________________________________________________________\

7.

SIBIUL EUROPEAN DIX PERSPECTIVA

GRAFICII DE ȘEVALET

-ALBUM GH. PARCALABO1E -40 DE

AM DE ACTIVITATE PLASTICA SIBIANA

Palatul Copiilor Sibiu

 • - Direcția Județeană pentru Cultura. Culte si Patrimoniu Cultural National Sibiu

 • - U.A.P din Romania, filiala Sibiu

 • - Muzeul Brukenthal -galeria de arta contemporana

01.01.2007

31.12.2007

8.

FILARMONICA DE STAT- 165 DE ANI

DE MUZICA

(MONOGRAFIE)

Filarmonica de Stat Sibiu

 • - Consiliul Județean Sibiu

 • - Primăria Municipiului Sibiu

 • - Ministerul Culturii si Cultelor

ianuarie

9.

Manifestare de deschidere eveniment 1

 • - Asociația SCCE 200 7,

 • - Casa de Cultura a Municipiului Sibiu;

ianuarie

Punerea la dispoziție a domeniului public fara perceperea taxei de ocupare

10.

Manifestare de deschidere eveniment 2

 • - Asociația SCCE 2007.

 • - Casa de Cultura a. Municipiului Sibiu:

ianuarie

Punerea la dispoziție a domeniului public fara perceperea taxei de ocupare

11.

Manifestare de deschidere eveniment 3

 • - Asociația SCCE 2007,

 • - Casa de Cultura a Municipiului Sibiu:

ianuarie

Punerea la dispoziție a domeniului public fara perceperea taxei de ocupare

12.

Universitatea de iarnă ATLAS

ATLAS(Associationfor Tourism and Leisure Studies)

Uni verși rate a L uc ian B/aga Sibiu

ianuarie

13.

Goethe in Transilvania _______________________________________________________________ _ .

Teatrul National Radu Stanca

ianuarie

14.

Scala di Milano

UNIMPRESA Romania

A social ia S.C.C.E 200 7

Casa de Cultura a .Municipiului

Sibiu

ianuarie-

februarie

15.

ÎNREGISTRARE si EDITARE DE CD CC LUCRĂRI SIMFONICE SI VOCAL-SIMFONICE INEDITE DIN CREA T1A COMPOZITORILOR TRANSILVANENI GH. SOIM A SI PAUL RICHTER

Filarmonica de Stat Sibiu

!6'

Spectacole realizate de Andrei Șerban

Teatrul National Radu Stanca

17:

Vitalitatea teatrului de limbă germană. Teatru german de la Sibiu de ieri și azi

Institut fur donauschwabische Geschichte und Landeskunde Tubingen

18.

Festivalul de Teatru pentru Elevi Sibiu Plays!

Asociația 11-25

19.

i

Exil sau...

Lycee Classique de Diekirch Și Liceul Samuel von Brukenthal

\M

Scribe - sistem informatic de prelucrare și vizualizare a fondului de carte veche

Universitatea Lucian Bl aga Sibiu -Biblioteca Centrală

2L

Ambient urban - cofinantare

Fundația Culturala Meta

22.

fmperiutn Mg/tts

Clubul Jmperium

' 23

Serie de expoziții - arta plastica

L__—_____________

Galeria Ari I O

 • - Consiliul Județean Sibiu

 • - Primăria Municipiului Sibiu

 • - Ministerul Culturii si

Cultelor

 • - Studioul de Radio

Romania

Musteai "G.Enescu"

 • - Corul Filarmonicii de Stal din

Cluj Napoca

ianuarie-februarie

l

-

ianuarie-martie

Casa de Cultura a Municipiului Sibiu

ianuarie-mar fie

ianuarie -aprilie

ianuarie-octombrie

ianuarie-decembrie

ianuarie-decembrie

Casa de Cultura a

Municipiului Sibiu

ianuarie -decembrie

Casa de Cultura a Municipiului Sibiu

ianuarie-decembrie

24.

Capitalul Capitalei Culturale

Fundația Sibiul Vechi

25.

Pictori evrei de origine română

Muzeul Brukentha! - A mbasada Israelului ■ Ministerul Israelian de Externe

26.

Expoziții ale artiștilor plastici sibieni

Uniunea Artiștilor Plastici Sibiu

27.

Festivalul Uniunii Teatrelor Europene

Teatrul Național Radu Stanca Sibiu

- Teatrul L. S. Bulandra

28.

INFOKIOSK-uri

Casa de Cultura a Municipiului

Sibiu

29.

Regizori romani si străini invitați

Teatru! National Radu Stanca

30

Un mobilier Urban

ICRA- Institute for Comparative Research on Architecture (ICRA)

! 31.

Celebrarea culturii austriece la Sibiu

 • - JugendrVolkstanzgruppe des OTB- H'ien

 • - Konze.rte mit Gernot Winischhofer...

Shubertiada

 • - Blasmusik der Stadtkapelle Mittersill

 • - Osterreichische Sangerschaft

 • - Johann Strauss Ensemble _____________________

Ambasada Austriei la București.

Asociația SCCE2007, MCC

Casa de Cultura a Municipiului Sibiu

----------------------------------!»-----------

ianuarie-

decembrie

ianuarie-decembric

ianuarie-decembrie

J__________________

ianuarie-decembrie

*

ianuarie-

decembrie

ianuarie-

decembrie

Casa de Cultura a Municipiului Sibiu

1

ianuarie-decembrie

1

ianuarie-

decembrie

32.

_

Celebrarea culturii italiene la Sibiu -

 • - Faher Teater

 • - Arena din Verona

 • - Soliști Veneli

 • - Orchestra A rtirro Toscani ni

 • - Coregrafia Mânuitorilor de steaguri din Gubbio

 • - Expoziția pictorului Nino de Luca

 • - Orchestra de Camera din Florența

 • - Disegni di Manzu'

 • - Sezione della collezione del MAE

"Farnesina

Ambasada Italiei la București.

Asociația SCC 2007. MCC

Casa de Cultura a Municipiului

Sibiu

33.

Celebrarea culturii britanice la Sibiu

 • - Sport extrem

 • - Bucătăria britanică

 • - Dezbateri pe teme culurale

 • - Teatru de stradă

 • - DJ battle

 • - Cynibeline de W. Shakespeare, regia DECLAN DONELLAN

 • - Royal Court Thealer

 • - Drearn ThinkSpeak

British Council. Asociația SCCE 2007, MCC

Casa de Cultura a Municipiului

Sibiu

s

34.

Future Cities - Living Cities

Europăisches Netzrwerk Mobilităt und Lokal Agenda 21, Berlin

35.

Sibiu - Centru European (Serii de conferințe academice)

Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu

36.

CONCERT SIMFONIC A L ORCHESTREI SIMFONICE A FILARMONICII DE STAT SI Bl O LA PECS - UNGARIA

Filarmonica de Stat Sibiu

37.

Rools and H’ings

Tinerii Federaliști Europeni-Sibiu

ianuarie-

decembrie

ianuarie-decembrie

Casa de Cultura a

Municipiului Sibiu

februarie

februarie-

decembrie

 • - Consiliul Județean Sibiu

 • - Primăria Municipiului Sibiu

 • - Ministerul Culturii si

Cultelor

 • - Filarmonica din Pecs

 • - Ungaria

29.03 2007

martie

38.

Sibiu Monumente. oameni, locuri

Wort, B'elt, Bild Munchen

Casa de Cultura a A lunicipiului Sibiu

martie

39.

Corps et Foix - festival de Theatre Transfrontalier

Ministere de l education naționale ei de la formation pro-fessionnelle si participarea Liceului Onisifor Ghibu

martie

40

Festivalul International de sah “Army — Sah"

Cercul Militar Sibiu

Martie -aprilie

41

SESIUNE DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE

STUDENTESTJ “LUMINA SLOVEI

SCRISE", Ed. a Vll-a

Liga de Cooperare Cultural-Sliintifîca "Romania -Franța" Sibiu

 • - ASTRA Film Sibiu

 • - Muzeul de icoane pe sticla Sibiel

15 04.2007

17.04. 2007

42.

EDITARE MAPE “ TEZA UR ARHIVISTIC

SIB1AN

Casa de Cultura a Municipiului

Sibiu

 • - Direcția Județeană

Sibiu a Arhivelor

Naționale

 • - Consiliul Local Sibiu

30.04.2007

30.05.2007

43.

Concerte Acapella

Asociația Culturală Acapella

aprilie, iunie, septembrie, decembrie

44.

SCHIMB CULTURAL AL

. ANSAMBLURILOR FOLCLORICE DE TINERET DIN UNIUNEA EUROPEANA

Casa de Cultura a Municipiului Sibiu

-C.J.CP.C.T.

“Cindrelul-Junii” Sibiu

aprilie

45.

Confluențe culturale româno-germane

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu - Facultatea de Litere si Arte

aprilie

46.

Festivalul International de Poezie

Literaturhaus Berlin

Casa de Cultura a Municipiului

Sibiu

aprilie

1 47

Prezentarea Marelui Ducat a!

Luxemburgului în revista română Transilvania

Centrul pentru studii și cercetări franceze și francofone (CERFFLL) din cadru! Fac uită fii de Litere, Științe Umaniste, Arte ți Științele Educației (FLSHASE) a Universității din Luxemburg (UL) și Revista Transilvania

aprilie

48.

Cooperare muzicală in Marea Regiune

Conservatorul din Esch și Liceul de A rtă Sibiu

aprilie

49.

Orchestre de Jeunes CMNord

CMNord si Liceul de Arta Sibiu

aprilie

50.

Călătorind intre Cnituri" — traseul cultural Brukenthal          ___.__

Asociația Hosman Durabil si Fundat ia Samuel von Brukenthal

aprilie-septembrie

51.

European Cultural Capitals History Stone Miles

Asociația E-xplorator.

RomaniaLwcembourg Business Forum

.. .

apri/ie-decembrie

----------------------------------------------------------------------------------------------------1

52.

Matthaus Passion Muzica Tr ansilvăneană -Tradiție și Inovație

Corul Bach al Bisericii Evanghelice Sibiu

aprilie, decembrie

53.

GALELE STUDENTESTI DE JAZZ

Casa de Cultura a Studenților Sibiu

 • - A cade miile de Muzica din Cluj Napoca si Iași

 • - A utoritatea Naționala pentru Tineret

 • - Agenția pentru Sprijinirea Studenților București

 • - Casele de Cultura ale Studenților din întreaga tara

 • - Consiliul Județean Sibiu

04.05 2007 09.05.2007

54.

EXPOZIȚIE MULTIMEDIA: FOCUSJAZZ

Fundația PRO ART Hermannstadt Sibiu

 • - Televiziunea Roman

 • - Fotoclubul ORIZONT

 • - Autoritatea Naționala

pentru Tinerel

 • - Consiliul Local Sibiu

 • - Primăria Municipiului Sibiu

 • - Casa de Cultura a Municipiului Sibiu

05.05.2007

14.05.2007

55.

SIBIU - KLAGENFURT ORAȘE PARTENERE

MUZICA SI DANS

 • - Casa de Cultura a Municipiului Sibiu

 • - Centrul Județean de Creație Sibiu

17 .05.2007

Punerea la dispoziție a domeniului public fara perceperea taxei de ocupare

56.

ZIUA EUROPEI

Casa de Cultura a Municipiului

Sibiu

- Consiliul Local Sibiu -C.JC.P.C.T.

Cindrelul-Junii"

09.05.2007

Punerea la dispoziție a domeniului public fara perceperea laxei de ocupare

1 57.

SIBIUL CERCH1ST1L0R

Teatrul GONG

Revista EUPHORION

- Uniunea Scriitorilor din Rom an ia, filiala

i Sibiu___

11.05.2007

12 05.2007

58.

“ENSEMBLE" (ÎMPREUNA) - FESTIVAL

INTERNATIONAL DE TEATRU FRANCOFON STUDENȚESC

Asociația de Prietenie “Iile et Vilaine ” Sibiu

-Primăria Municipiului Sibiu

 • - Primăria orașului

Rennes-Franta

 • - zii. de Înfrățire

Rennes -Sibiu-Franta

 • - As. Solidarite 35

Ro uman ie. Franța

 • - Casa Corpului

Didactic Sibiu

 • - Teatrul Gong

5 7. nspectoratul Școlar

Județean Sibiu

 • - Universitatea “L.

Blaga" Sibiu

mai

59.

De la pionierii sibieni ai rachetelor la tehnica modernă in domeniu

Asociația Generală a Inginerilor din România (A GIR) si Verein Deutches Ingenieure Germania (VDI) - Freundeskreis Rumănien

mai

60

Expoziție de pictură și grafică Sieglinde

Bottesch

Forumul Democrat German din Sibiu

mai

61

Sibiu Jazz Festival -ediția 37

Fundația PRO ART Hermannstadt

mai

62.

Festivalul Internațional de Artă Neconvențională LA STRADA

Teatrul pentru copii si tineret GONG

mai

63.

Studenter Sangforeningen

University of Copenhagen

Casa de Cultura a Municipiului Sibiu

mai

64:

Franz Koglemann - PLIMBĂRI NOCTURNE. Meditații muzicale inspirate de opera lui Joseph Haydn acompaniate de vocea lui Emil Cioran.

Schi of Schdnbrunn Kuit tir si BetriebsgesnibJI Viena

Casa de Cultura a Municipiului Sibiu

mai

65

Festivalul Internațional ‘ Europa Cântă și Dansează Identitatea Europei-Europa Identităților"

Centrul județean pentru

Conservarea și Promovarea CulturiiTradiționale "Cindrelul-

Junii” Sibiu

mai

66.

Concert de l Orchestre Philharmonique de Sibiu : dirige par Radu Pantea

Forumul Democrat German din Sibiu

mai

1 67.

Malancrav. Portrait of a village

British Qouncil. Brussels

Casa de Cultura a

Municipiului Sibiu

mai

68.

Eurotour

Eurobikers

Casa de Cultura a Municipiului Sibiu

mai

69.

Conrad Haas în spațiul sibian

Inițiativa Zona! Geografică „Sibienii Pacifiști "

mai

In cautarea rădăcinilor comune -Trecui si viitor a doua comunități

Forumul Democrat German din Sibiu

mai

Festivalul International de Teatru

Teatrul National Radu Stanca

mai-iunie

72.

..Brukenthal jamboree 2007 "-jazzworkshop româno-german dublat de turneu

Fundația Samuel von Brukenthal

mai-iunie

73.,

Olimpiada Internaționala.. Meșteșuguri artistice tradiționale

Complexul National Muzeal „ASTRA"

mai. august

1

74.

Spectacole de stradă-animație stradală

Te ai m l Național Radu Stanca

mai-septembrie

75.

Spectacole de instalații

Teatrul National Radu Stanca

mai-septembrie

76.

’„Sichtbar rnachen” Arta/ colecționari: seminare .concerte .expoziții

Fundația Samuel von Brukenthal

mai-septembrie

77

Generații le cântă și dansează (Garten der Lieder)

Forumul Democrat German din Sibiu

mai-oclom brie

78.

SALONUL NATIONAL DE CARTE SI REVISTA PENTRU COPII. Ed. a IlI-a

Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu

 • - Ministerul Culturii si Cultelor

 • - Primăria Municipiului Sibiu

 • - Consiliul Județean

Sibiu

 • - Teatrul GONG

 • - Filarmonica Sibiu

01.06.2007

06 06 2007

i

79.

PODUL MINCIUNILOR 2007 -FESTIVALUL INTERNATIONAL DE UMOR CAZON,

Ed.a XVII-a

i___

Cercul Militar Sibiu

 • - Direcția

Reprezentare, Patrimoniu si Asistenta Sociala București

 • - Primăria Municipiului Sibiu

 • - Garnizoana Sibiu

 • - Academia Forțelor

Terestre

V.. Balcescu” Sibiu

■ Școala de Aplicație pentru Unitari Sprijin de Lupta ‘General Ere mia Grigorescu "

 • - D.J.C C P.C.N. Sibiu

04.06 2007

09 06 2007 _

80.

PREMIILE FILIALEI SIBIU A UNIUNII

SCRIITORILOR DIN ROMANIA

Uniunea Scriitorilor din Romani a. filiala Sibiu

•»

81.

MAGIA DANSULUI

Casa de Cultura a Municipiului

Sibiu

82.

‘ FETE DE LA MUSIQUE"

SARBATOAREA INTERNAȚIONALA A MUZICII 2007

Asociația de Prietenie "Iile et Vi lai ne " Sibiu

j 83.

CONCERTE ESTIVALE ZILELE

MUZICALE ROMA NO-AMERICANE, Ed. a

IV-a

Filarmonica de Stat Sibiu

84.

Playstation

Școala de Arte a orașului Karlskrona, Suedia.

85.

Bursa de Spectacole de la Sibu-Catalog de

Prezentare

Teatrul Național Radu Stanca

86.

Punct de colectare a artei

Dumitru Gorzo-arlisl visual

! 87.

Expoziție de caricaturi

Rudolf Schmueckle

88.

1______________________________________________

Moda e Mustea Sotto ie stelle

UNIMPRESA Romania

Asociația S.C.C.E 2007

Casa de Cultura a Municipiului

Sibiu

 • - Consiliul Județean Sibiu

 • - Universitatea ‘ Lucian

Blaga" Sibiu

 • - Biblioteca ASTRA Sibiu

10.06.2007

-Consiliul Local Sibiu

- Primăria Municipiului Sibiu

11.06.2007

19.06.2007

 • - A mbasada Franței in Remania

 • - Primăria Municipiului Sibiu

 • - Consiliul Județean Sibiu

 • - As. Solidari te 35

Roumanie, Franța

 • - Centrul Cultural German

 • - Teatrul GONG

21.06.2007

22.06.2007

 • - Consiliul Județean Sibiu

 • - Primăria Municipiului Sibiu

 • - Ministerul Culturii si

Cultelor

 • - Alabama Simphony Orchestra

22.06.2007

28.06.2007

Casa de Cultura a Municipiului Sibiu

iunie

iunie

lunie-iulie

Uniunea Artiștilor

Plastici din Sibiu

iunie

iunie

A.9

MARILE ORAȘE SI LITERATURA

Facultatea de Litere si Arte a Universității “L. Blaga" Sibiu

- Uniunea Scriitorilor din Remania -Revista Euphorion

13.07.2007

15.07.2007

-----------------------------------------------------------------------------------------------1

1

90.

EAC FESTIVAL UL ATELI ERELOR CINEMA TOGRAFICE

Casa de Cultura a Municipiului Sibiu

-Teatru! Bulandra

 • - U.N.A.T.C.

 • - D.J. TSibiu -A. NT.

15.07.2007

01 08.2007

Punerea la dispoziție a domeniului public far a perceperea taxei de ocupare

91.

L

ASTERIXET OBELIX CENTRE DE TIMP LIBER

Asociația de Prietenie “Iile el Vilaine" Sibiu

 • - As. de Înfrățire Rennes -Sibiu-Franta

 • - Primăria orașului Rennes-Franta

 • - Primăria

Municipi ului Sibiu

 • - Inspectoratul Școlar Județean

 • - Casa Corpului Didactic Sibiu

 • - Teatrul GONG Sibiu

16 07.2007

27.07.2007

i 92-

POVESTE CU JAZZ.

Casa de Cultura a Municipiului

Sibiu

 • - Consiliul Local

Sibiu

 • - Primăria

Municipiului Sibiu

Iulie

Punerea ta dispoziție a domeniului public fara perceperea taxei de ocupare

93

RITMURI URBANE

Casa de Cultura a Municipiului Sibiu

 • - Consiliul Loca!

Sibiu

 • - Primăria

Municipiului Sibiu

Iulie

Punerea la dispoziție a domeniului public fara perceperea taxei de ocupare

94.

FESTIVALUL EUROPEAN DE FOLCLOR

- REMSCHEID GERMANIA

Casa de Cultura a Municipiului

Sibiu

-C.J.C.P.C.T

“Cindrelul-Junii"

Sibiu

- Consiliul Loca! Sibiu

Iulie

..

CINEMA PARADISO Festival de Film European OPEN AIR

Lectoratul Austriac - ULBS

iulie

96.

Kurtfritz Handel. un sculptor sibian in Germania

Parohia Evanghelică C. A. Sibiu

iulie

i 97.

. Artele Focului

Uniunea Artiștilor Plastici Sibiu

iulie

9S.

\ Cum folosim imagini -----------------

Schindler Richard

Casa de Cultura a Municipiului Sibiu

iulie

___

! 99.

Maratonul European de Poezie

Asociația Scriitorilor Profesioniști din România

iulie

IOD.

Lucon Pole Image - Lucon territoire contemporain - Lucon savoir vivre

Pole Image Lucon

(, asa de Cultura a Municipiului Sibiu

iulie

101

Sustainable Colour Design in Urban Space

Pro Ilelvetia

iulie

102

Ar/mania Festiva! 2007

Ambasada Finlandei la București, Artmania Foundation Romania.

Asociația SCCE2007. MCC

iulie

103.

Evenimente culturale din Venezuela si

America Latina

Ambasada Venezuelei, Asociația SCCE2007

iulie

104.

Evenimente culturale din China

Ambasada Chinei, Asociația SCCE2007

iulie

105.

Catching passages

Kulturfabrik- Museul Brukentha!

I u/ie

106

Waziro - Waziro vine in România

Zaltimbang și Centrul Cultural Francez sau Școala «Sava Popovici Barcianu » din Rășinari

Iulie- august

107.

Sibiu 2007 a Crossroads of Cultures

Organizația Naționala ,, Cercetașii României ”

Iul ie-august

108.

Festivalul Internațional ai Artei Lirice

Filarmonica de Stat Sibiu

lulie-august

109.

„ Young European Art Hof”

SC Reky Travel Club SRL

Casa de Cultura a Municipiului Sibiu

lulie-august

110.

1--

ARTĂ. TRAFIC RUTIER & MOBILITATE Festival de artă media

_

Centru! Cultural German Sibiu

Iulie, octombrie

111

Quarliers a ete (. artiere de vară

Comite de Jumellage Rennes-Sibiu

Casa de Cultura a Municipiului Sibiu

august

1'12.

Young in Europe Sibiu ( Romania) meets Deventer ( The Nether/ands)

Deventer Olanda

Casa de C uit ura a Municipiului Sibiu

august

113

•Hermannstadt Rock

______._____________

Rickv Dandel <?■ Ed. Muzical Rick's -

Music

august

1

Diversity, al/ the colours W are -International Colloquium

Guvernul Flamand in colaborare cu Primăria Sibiu

Casa de Cultura a

3 lunicipi ului Sibi u

august

Z/5.

Ars L ngarica

HID-Asociafia Maghiarilor din Sibiu

august

116.

Expoziție foto-Culisele renovărilor urbane din centrul istoric din Sibru/Hermannstadt 2003-2006

Asociația Hereus si S.C.MORA srl

august

117.

Apel pentru salvarea monumentelor arhitectonice săsești din Transilvania

Peter Jacobi și Consistorial Superior al Bisericii Evanghelice CA

august

118.

„Cedonia" Festivalul Internațional al Muzicilor Militare

Cercul Militar Sibiu

august

119.

Festivalul International de Folclor „ Cântecele Munților ”

Centrul Județean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Tradiționale „ Cindrelul -Junii „ Sibiu

august

120.

Tabăra internațională de cultură și civilizație europeanăAcasă la noi"

Asociațiunea Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român (ASTRA)

august

121.

Performance of the German Children and Youth Circus Maroni

Kinder- und Jugendzirkus Maroni e. V.

Casa de Cultura a Municipiului Sibiu

august

| 122.

Expoziție de acuarele ..Pitorescul unui oraș european-Sibiu Hermannstadt -arh Victor Moraru

Asociația Hereus

.

august

123.

Martor la un secol evreiesc- Proiect de memorie digitală

The Central Europe Cenier (CENTROPA)

august

124.

Dans. Entre. Deux

Danz Festival Letzebuerg și Fundația PROIECT DCM

August

125.

Culture of diversity

' 4Motion si Fundația Edelweiss

■*>

August

126.

HANUL ANCUTE1

Casa de Cultura a Municipiului Sibiu

-Consiliul Loca! Sibiu

-Teatrul Bulandra

 • - UN.A.T.C.

 • - D.J. T.Sibiu

-A.N.T.

01.08.2007

01.09.2007

Punerea la dispoziție a domeniului public fara perceperea taxei de ocupare

\ 127

CiNESIBIU

Liga de Cooperare Cultural-Științifica "Romania -Franța | Sibiu

- D J.CC P C X. Sibiu

19.08.2007

21.08.2007

128

FESTIVALUL MEDIEVAL "CETAT1 TRANSILVANE" SIBIU 2007, Ed. a Vil-a

Casa de Cultura a Municipiului Sibiu

-Consiliul Local Sibiu

22.08 2007

26.08.2007

Punerea la dispoziție a domeniului public far a perceperea taxei de ocupare

129.

L -

INTREBANDU-L PE CEHOV!

Casa de Cultura a Municipiului Sibiu

-Consiliul Local Sibiu

-Teatrul Bulandra

 • - U.N.A.T.C.

 • - D J. T.Sibiu

 • - A.N.T.

Ol 09.2007 31.12.2007

Punerea la dispoziție a domeniului public fara perceperea taxei de ocupare

Târgul Olarilor

, Centrul Județean pentru

‘ Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cindrelul Junii

septembrie

Punerea la dispoziție a domeniului public fara perceperea taxei de ocupare

131.

Yvon Lambert - Retours de R ou manie (expo .foto)

Asociația SCCE2007 si KULTURFABRIK.

Casa de Cultura a Municipiului Sibiu

septembrie

132.

Melanchthons Wirken in perspectivă europeană

Parohia Evanghelică C. A. Sibiu

septembrie

133.

Radiouri istorice 1925 - 1960

Schola Septenicastrensis

septembrie

134.

Cultura europeana in oglinda cărților vechi (sec XVI-XVII)

Parohia Evanghelică C. A. Brașov

septembrie

135

Târg Internațional de Carte

Editura și Tipografia Honterus

septembrie

136.

The 20th European Meeting of Cultural Journals

Eurozine - network of cultural journals

Casa de Cultura a Municipiului Sibiu

septembrie

137.

Expoziție de filatelie Roniania - Luxemburg

Asociația Filate!istil or din județul Sibiu si Asociația filatelica Romana

septembrie

138.

Muzica deasupra frontierelor

Partita Radicale

Casa de Cultura a Municipiului Sibiu

septembrie

139.

L .

Școala de vară internațională Go East "Sibiu 2007-perspective europene ”

Serviciul german de schimburi academice (DAAD)

septembrie

140.

.Perspective 200~pentru zonele limitrofe Sibiului"

Fundația pentru Educație ECO Socială „ Kinderbauernhof

septembrie

Sesiuni de comunicări. Sibiu, un centru al

\ Transilvaniei

'-----1~--------—.....................................

Cercul de Studii Transilvane Arbeitskreis fur Siebenburgische Landeskunde e.v Heideiberg

septembrie

142.

Conferința Internațională cu Tema „ Conservare Preventivă "

Asociația„ Cercul de Dialog Cultural. Sibiu 2007"

septembrie

■ ■     -             J

143.

Garajul de stele din Sibiu

Echizeitha/le e. V. Munchen

Casa de Cultura a Municipiului Sibiu

septembrie

144.

SPRE 0 ACADEMIE DE MUZICA LA SIBIU. ('URS DE MĂIESTRIE INSTRUMENTALA.

Ed a Il-a

Liga de Cooperare Cultural-Stiintifica "Romania -Franța "

Sibiu

 • - Filarmonica de Stat Sibiu

 • - Liceul de Arta Sibiu

08.10.2007

14.10.2007

145.

PUBLICIADA

Casa de Cultura a Municipiului Sibiu

-a.eg.ee.

 • - Art Matryx

 • - Consiliul Local Sibiu

12.10.2007

20.10.2007

146

FOTO A RM -2007 SALONUL INTERNATIONAL DE ARTA FOTOGRAFICA PE TEMATICA MILITARĂ.

Eed. a X-a

Cercul Militar Sibiu

 • - Direcția Reprezentare, Patrimoniu si Asistenta Sociala București

 • - Primăria Municipiului Sibiu

 • - Garnizoana Sibiu

 • - D.J.C.CP.C.N. Sibiu

 • - Fotoclubul Orizont Sibiu

As. Filatelistilor Sibiu

25.10.2007

25.11 2007

-

| 147.

CONCURS CULTURAL REGIONAL SIBIU CAPITALA CULTURALA EUROPEANA 2007

Asociația Nevazatorilor din Romania — filiala județeană Sibiu

 • - Consiliul Local Sobiu

 • - Consiliul Județean Sibiu

Octombrie

1 148.

Sesiunea Parlamentului Cultural European

Asociația SCCE 2007

Casa de Cultura a Municipiului Sibiu

Octombrie

/■W.

Salonul Internațional de Artă Fotografică Sibiu

Fotoclubul Orizont Sibiu

-

Octombrie

150

Târgul Național de Carte si Revistă Religioasă

Asociația Scriptus Sibiu. Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu

Octombrie

151.

Festivalul Internațional de Muzică Contemporană JAZZ AND MORE

Asociația Culturală 1NTERZONE

Octombrie

152

Zilele muzicale ale lumii World Music Days

Fundația PRO ART Hermannstadt

Octombrie

---------------------------------------------------------------------------J

153.

ASTRA Film Fest 2007

Studioul de film ASTRA al CNM ASTRA si Fundația ANTROPOLOGIE VIZUALĂ

.....

octombrie

154

Educația tinerilor inspiri tul valorilor culturii europene

Asociațiunea Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român (ASTRA) -Secțiunea Pedagogică și de Asistență Socială

Octombrie

155

MenschMaschine-MaschinenMensch-

KlangMaschine

Teatrul Național din Luxemburg și Teatrul Național Radu Stanca Sibiu

Octombrie

156.

Das Haus/ Casa

Monika Linhard si Muzeul Brukenthal

Octombrie

157.

Einst siisse Heimat

Gerald Igor Hauzenberger

Casa de Cultura a Municipiului Sibiu

Octombrie

158

Stăm

Samsa s.a.r.l

Octombrie

159.

SIBIUL POEȚILOR

Teatrul GONG

Revista EUPHORION

- Uniunea Scriitorilor din Romania, filiala Sibiu

09.11.2007

10.11.2007

160

SIBIU DAXCE FESTIVAL ____________________

Casa de Cultura a Studenților Sibiu

 • - Autoritatea

Naționala pentru Tineret

 • - Agenția pentru Sprijinirea Studenților București

 • - Consiliul Local Sibiu

 • - Casa de Cultura a Municipiului Sibiu

 • - Ministerul Culturii si Cultelor

 • - D.J.C.C.P.C.N. Sibiu

16.11.2007

19.11.2007

161

MEMORIALUL “IOAN MAC REA "

Casa de Cultura a Municipiului Sibiu

-C.J.C.P.C.T.

“Cindrelul-Junii" Sibiu

- Consiliul Loca! Sibiu

noiembrie

162.

Spirit of Europe - concert extraordinar

Asociația SCCE 2007

Casa de Cultura a Municipiului Sibiu

noiembrie

i

163.

Concurs european de interpretare lirica DEBUT 2007

Casa de Cultura a Municipiului

Sibiu

WITTENSTEIN AG

noiembrie

164

4-th European Mus ic Festiva!

EUROPA MUSICALF ..Paths qfthe North"

Europamusicale Veranstalt ungs GmbH

Casa de Cultura a Municipiului Sibiu

noiembrie

165.

Metamorfoze

A bbaye de Neumtinster și Teatrul Național Radu Stanca Sibiu

noiembrie

166.

PREMIEREA OLIMPICUL OR

Casa de Cultura a Municipiului Sibiu

- Consiliul Loca! a! Municipiului Sibiu

decembrie

167

Sărbătoarea LUMINII-Festiva! de Crăciun

Fundația PRO ART Hermannstadt

decembrie

168.

Editare de tipărituri si campanie publicitara pentru acțiunile din cadrul Programului Sibiu Capitala Culturala Europeana 2007

Casa de Cultura a Municipiului Sibiu

01.01.2007

31.12.2007

169.

Manifestare de închidere

Asociația SCC 2007,

Casa de Cultura a Municipiului Sibiu

Decembrie

i 170.

ORĂȘELUL COPIILOR ___

Casa de Cultura a Municipiului Sibiu

- Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Decembrie 2007 Ianuarie 2008

Punerea la dispoziție a domeniului public fara perceperea taxei de ocupare

Președinte,

Nowak Gertraud Elisabeta


JUDEȚUL SIBIU

Anexa nr. 2 la H.C.L.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

Agenda Cultural-Sportiva

SPORT 2007

Nr crt

Denumire Proiect

Instituția/

Organizația

Coorganizatori

Perioada

Observații

1.

DEZVOLTAREA ACTIVITATII SAHISTE CA FACTOR CULTURAL-SPORTIV IN RÂNDUL ELEVILOR PE LINIE DE MASA SI DE PERFORMANTA

Fundația Juvenil-Sah Sibiu

 • - Toate școlile sibiene

 • - Consiliul Județean

 • - Direcția de Sport

01.01.2007

31.12.2007

2.

PREGATIRE+PARTICIPARE LA CUPA

ROMÂNIEI. CAMPIONATUL NATIONAL DE COPII SI SENIORI - PATINAJ

Clubul Sportiv - Societatea de Patinaj Sibiu

 • - Federația Romana de

Patinaj

 • - D.J.T.S-Mercurea Ciuc

 • - Clubul Sportiv Școlar Sibiu

 • - Celelalte Cluburi din Tara

05.01.2007

11.02.2007

i

_________________________________________:_____________________________________________________________1

3.

CAMPIONATUL NATIONAL DE VOLEI DIVIZIA A2

Clubul Sportiv Municipal Sibiu

 • - Consiliul Local Sibiu

 • - Primăria Municipiului Sibiu

 • - Consiliul Județean Sibiu

 • - Casa de Cultura a

Municipiului Sibiu

05.01.2007

31.12.2007

4.

LIGA NAȚIONALA HANDBAL

Clubul Sportiv Municipal Sibiu

5.

PARTICIPAREA ECHIPEI CSU SIBIU LA

RETURUL CÂMP. NATIONAL DE

BASCHET MASCULIN

Clubul Sportiv Universitar Sibiu

6.

DANSAND PENTRU SIBIU

EDIȚIA A III-A

Asociația Clubul “Forever

Dance”

7.

1______

CAMPIONATUL DE AUTOCROSS-SHOW SIBIU - CUPA MUNICIPIULUI SIBIU

_____________2___2___

Federația Romana de Autocross-Show Sibiu

 • - Consiliul Local Sibiu

 • - Primăria Municipiului Sibiu

 • - Consiliul Județean Sibiu

 • - Casa de Cultura a Municipiului Sibiu

07.01.2007

30.12.2007

 • - Ministerul Educației, Tineretului si Sportului

 • - Federația Romana de

Baschet

 • - Direcția Jud. pentru

Tineret si Sport

 • - Universitatea Lucian

Blaga Sibiu

 • - Consiliul Local Sibiu

 • - Casa de Cultura a

Municipiului Sibiu

 • - Diverși sponsori

15.01.2007

30.04.2007

27.01.2007

27.01.2007

'•>

 • - Asociația Canoma Racing Team București

 • - Fundația Sportiva Athena Mediaș

 • - A.S. Hilday Sinaia

 • - Fundația Shame Club

București

Ianuarie 20t)7

Decembrie 2007

8.

CAMPIONATUL JUDEȚEAN DE POPICE

Clubul Sportiv R.A.R Sibiu

9.

TURNEUL DE PREGĂTIRE A ECHIPEI REPREZENTATIVE A MUN. SIBIU - CSU SIBIU PENTRU CÂMP. NAT. DE SAH

Clubul Sportiv Universitar Sibiu; Secția de Sah

10.

CAMPIONATUL DE PREGĂTIRE -

GRUPA DE SEMIFOND

ATLETISM

Clubul Sportiv Școlar “Șoimii”

11.-

PARTICIPAREA ECHIPEI CSU SIBIU LA “CUPA ROMÂNIEI” LA BASCHET MASC

Clubul Sportiv Universitar Sibiu

12.

CANTONAMENT DE PREGĂTIRE COPII -

SCHI

Clubul Sportiv Școlar “Șoimii”

13.

CAMPIONATUL MUNICIPAL DE.S71// SIBIU 2007

Clubul Sportiv Universitar Sibiu; Secția de Sah

 • - Consiliul Local Sibiu

 • - Primăria Municipiului Sibiu

 • - Direcția Județeană de

Tineret si Sport

-R.A.R Sibiu

Ianuarie 2007

Decembrie 2007

*■>

- Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu

01.02. 2007

10.02.2007

 • - Primăria Sibiu

 • - Clubul Sportiv Municipal

 • - Sponsori

 • - Părinții elevilor

01.02.2007

10.02.2007

 • - Ministerul Educației, Tineretului si Sportului

 • - Federația Romana de Baschet

 • - Direcția Jud. pentru Tineret si Sport

 • - Universitatea Lucian Blaga Sibiu

 • - Consiliul Local Sibiu

 • - Casa de Cultura a Municipiului Sibiu

 • - Diverși sponsori

01.02.2007

30.06.2007

 • - Primăria Sibiu

 • - Clubul Sportiv Municipal

 • - Sponsori

 • - Părinții elevilor

07.02.2007 '

17.02.2007

- Universitatea “Lucian

Blaga” Sibiu_________

18.03.2007

26.03.2007

1

14.

TURNEUL SEMIFINAL AL

CAMPIONATULUI NATIONAL DE BASCHET JUNIOARE III (12-13 ANI)

Clubul Sportiv Școlar Sibiu

-C.S.S. Sibiu

- Sponsori si părinți

Martie 2007

Aprilie 2007

15.

CAMPIONATUL NATIONAL DE

ATLETISM

Club Sportiv Municipal Sibiu

 • - Consiliul Local Sibiu

 • - Primăria Municipiului Sibiu

 • - Consiliul Județean Sibiu

 • - Casa de Cultura a

Municipiului Sibiu

Martie 2007

Septembrie 2007

16.

RALIUL SIBIULUI - CAMPIONATUL EUROPEAN DE RALIURI “FIA EAST CUP” EDIȚIA 2007

.Asociația Tineretului Sibian

TINSIB Sibiu

 • - Consiliul Local Sibiu

 • - Primăria Municipiului Sibiu

 • - Automobil Club Roman

 • - Agenția Naționala de Sport

 • - Comisia Naționala de

Automobilism

 • - Federația Romana de Automobilism Sportiv

Martie 2007

Octombrie 2007

17.

L

PARTICIPAREA ECHIPEI CSU SIBIU LA PLAY-OFF-UL CAMPIONATULUI

NATIONAL DE BASCHET MASC

j____’_________:_________

Clubul Sportiv Universitar Sibiu

 • - Ministerul Educației, Tineretului si Sportului

 • - Federația Romana de

Baschet

 • - Direcția Jud. pentru

Tineret si Sport

 • - Universitatea Lucian

Blaga Sibiu

 • - Consiliul Local Sibiu

 • - Casa de Cultura a Mun.

Sibiu

 • - Diverși sponsori

01.04.2007

15.06.2007

18.

CUPA FOREVER DANCE SIBIU

Asociația Clubul “Forever Dance”

-F.R.D.S

08.04.2007

08.04.2007

19.

CUPA MUNICIPIULUI SIBIU LA JUDO

Clubul Sportiv Municipal Sibiu

 • - Consiliul Local Sibiu

 • - Primăria Municipiului Sibiu

 • - Consiliul Județean Sibiu

 • - Casa de cultura a

Municipiului Sibiu

10.04.2007

21.04.2007

20.

CAMPIONATUL INTERJUDETEAN DE

VOLEI

Colegiul National ’Samuel von BruckenthaF

Inspectoratul Școlar Județean Sibiu

11.04.2007

13.04.2007

21.

CAMPIONATUL NATIONAL DE

SENIORI CATEGORII

ARTE MARȚIALE

Clubul Sportiv Bonsay Kay

- Sponsori si alti contribuabili

Aprilie 2007

Aprilie 2007

22.

CAMPIONATUL NATIONAL DE POPICE.

PENTRU NEVAZATORI 2007

».

Asociația Nevazatorilor din Romania filiala jud. Sibiu

 • - Asociația Nevazatorilor din Romania

 • - Consiliul Județean Sibiu

 • - Consiliul Local Sibiu

Aprilie-Mai

Aprilie-Mai

23.

CUPA MUNICIPIULUI SIBIU LA TENIS

Clubul Sportiv Municipal Sibiu

 • - Consiliul Local Sibiu

 • - Primăria Municipiului Sibiu

 • - Consiliul Județean Sibiu

 • - Casa de Cultura a

Municipiului Sibiu

20.05.2007

10.06.2007

24.

FESTIVALUL "DANCE WITH MLE”

Asociația Club Dans Sportiv 1-Dance With Me"_____

26.05.2007

26.05.2007

25.

CAMPIONATUL EUROPEAN DE POPICE PENTRU NEVAZATORI 2007

Asociația Nevazatorilor din Romania filiala jud. Sibiu

26.

RALIUL INTERNATIONAL

REDBULLROMAN1ACS

Moto Club Crazy Bike

27'.

CUPA INTERNAȚIONALA

HERMANNSTADT 2007

Asociația Umanitara si Clubul Sportiv “Hermannstadt” ale Persoanelor cu Handicap Neuro-Locomotor din Județul Sibiu

28.

CUPA “ȘOIMII” SIBIU RUGBI

Clubul Sportiv Școlar “Șoimii”

29.

SB DIRTJAM 4

Clubul Sportiv “FreeTime” Sibiu

30.

TURNEUL INTERNATIONAL DE

FOTBAL -CUPA TEMERARUL”

Clubul Sportiv “Temerarul”

 • - Asociația Nevazatorilor din Romania

 • - Consiliul Județean Sibiu

 • - Consiliul Local Sibiu

Mai 2007

Mai 2007

17.06. 2007

24.06. 2007

 • - Primăria Municipiului Sibiu

 • - Direcția de Sport a

Județului Sibiu

21.06.2007

24.06.2007

 • - Primăria Sibiu

 • - Clubul Sportiv Municipal

 • - Sponsori

 • - Părinții elevilor

30.06.2007

02.07.2007

 • - Consiliul Local Sibiu

 • - Primăria Municipiului Sibiu

 • - Consiliul Județean Sibiu

 • - Politia Municipiului Sibiu

 • - Serviciul de Ambulanta Sibiu

Iunie 2007

Iunie 2007

 • - Primăria Municipiului Sibiu

 • - Consiliul Local Sibiu

 • - Casa de Cultura a Mun.

Sibiu

 • - Consiliul Județean Sibiu

 • - Direcția Jud. de Tineret si Sport

 • - Asociația Județeană de Fotbal Sibiu

Iunie 2007

Iunie 2007

(>

■»

31.

CAMPIONATUL NATIONAL DE

SĂRITURI IN APA

Clubul Sportiv Municipal Sibiu

32.

CAMPIONATUL NATIONAL DE SAH

PENTRU NEVAZATORI

Asociația Nevazatorilor din Romania filiala j ud. Sibiu

33.

FESTIVALUL SIBIAN DE “STREET

BALL”

BASCHET

Fundația “Pro Baschet”

34.

1__________

ORGANIZAREA CUPEI HERMANSTADT

LA AEROMODELE DE INTERIOR

C.S. Total Sibiu

 • - Consiliul Local Sibiu

 • - Primăria Municipiului Sibiu

 • - Consiliul Județean Sibiu

 • - Casa de Cultura a

Municipiului Sibiu

Iunie 2007

Iulie 2007

 • - Asociația Nevazatorilor din Romania

 • - Consiliul Județean Sibiu

 • - Consiliul Local Sibiu

Iunie, August, Noiembrie

- Casa de Cultura a Municipiului Sibiu

01.07.2007,

30.07.2007

 • - Primăria Municipiului Sibiu

-Consiliul Local Sibiu

 • - Casa de Cultura a

Municipiului Sibiu

 • - Agenția Jud. de Tineret si Sport

 • - Aeroclubul Transilvania Sibiu

 • - Clubul Sportiv Aripile Măgurii Cisnadie

11.07.2007

14.07.2007

i

i

35.

RALIUL SIBIULUI EDIȚIA AVII-A ETAPA IN CAMPIONATUL EUROPEAN DE

RALIURI - RALIU

Asociația Sportiva “Scorpion Racing -Team”

 • - Consiliul Local Sibiu

 • - Primăria Mun. Sibiu

 • - Consiliul Jud. Sibiu

 • - Politia Mun. Sibiu

 • - D.P.C. Sibiu

 • - Spitalul Jud. Sibiu

 • - Brigada de Pompieri

 • - Serviciul de Ambulanta Sibiu

 • - Presa locala si Naționala

20.07.2007

22.07.2007

36.

HERMANNSTADT BÎKE 2007

Club Ciclism si Triatlon Sibiu

 • - Direcția pentru Sport Sibiu

 • - ICnauf

 • - Praline

 • - Geiger

 • - Gatorade

 • - Action Sport

-SIDI

 • - Ziarul de Sibiu

 • - Tribuna

22.07.2007

22.07.2007

37.

CUPA HERMANNSTADT-FOTBAL

Clubul Sportiv Școlar “Șoimii”

 • - Direcția Județeană pentru Sport

 • - Clubul Sportiv Municipal

 • - Sponsori

 • - Părinții elevilor

27.07.2007

30.07.2007

38.

CENTURA PĂLTINIȘ BOX

Clubul Sportiv Municipal Sibiu

 • - Consiliu] Local Sibiu

 • - Primăria Municipiului Sibiu

 • - Consiliul Județean Sibiu

 • - Casa de Cultura a

Municipiului Sibiu

28.07.2007

31.12.2007

39.

TURUL CICLIST AL ROMÂNIEI 2007

Clubul Sportiv “Temerarul’’

40.

ORGANIZAREA EDIȚIEI AV-A DOTAT CU TROFEUL HERMANN OBERTH SALISTE- SIBIU 2007

AEROMODELISM

C.S. Total Sibiu

41.

CUPA MUNICIPIULUI SIBIU -HANDBAL MASCULIN. EDIȚIA AII-A, JUNIORI III

Clubul Sportiv Școlar Sibiu

42.

TURNEUL INTERNATIONAL DE JUDO “CUPA TEMERARUL” SIBIU

4.

Clubul Sportiv “Temerarul”

43.

CAMPIONATUL INTERNATIONAL DE

CATEGORII TINERET

ARTE MARȚIALE

Clubul Sportiv Bonsay Kay

 • - Primăria Municipiului

Sibiu

 • - Consiliul Local Sibiu

 • - Casa de Cultura a Mun.

Sibiu

 • - Consiliul Județean Sibiu

 • - Direcția Jud. de Tineret si Sport

 • - Asociația Județeană de Fotbal Sibiu

Iulie 2007

Iulie 2007

 • - Primăria Municipiului Sibiu

 • - Consiliul Local Sibiu

 • - Casa de Cultura a

Municipiului Sibiu

 • - Agenția Jud. de Tineret si Sport

 • - Aeroclubul Transilvania

Sibiu

09.08.2007

12.08.2007

 • - Direcția Județeană pentru Sport

 • - Asociația Județeană de Handbal Sibiu

31.08.2007

02.09.2007

 • - Federația Romana de Judo

 • - Direcția Jud. de Tineret si Sport

 • - Asociația Județeană de Judo

31.08.2007

03.09.2007

- Sponsori si alti contribuabili

August 2007

August 2007

J

44.

TROFEUL PONGO EDIȚIA AVII-A

BASCHET

Fundația “Pro Baschet”

- Casa de Cultura a Municipiului Sibiu

01.09.2007

30.09.2007

45.

MOUNTA1N BIKE CHALLENGE 2007

h

Club Ciclism si Triatlon Sibiu

 • - Direcția pentru Sport Sibiu

 • - Knauf

 • - Praline

 • - Geiger

 • - Gatorade

 • - Action Sport

 • - SIDI

 • - Ziarul de Sibiu

 • - Tribuna

09.09.2007

09.09.2007

46.

FINALA DE CONCURS COMPLET

CĂLĂRIE

Clubul Sportiv Municipal Sibiu

 • - Consiliu] Local Sibiu

 • - Primăria Mun. Sibiu

 • - Consiliul Județean Sibiu

 • - Casa de Cultura a Mun Sibiu

01.10.2007

20.10.2007

47.

PARTICIPAREA ECHIPEI CSU SIBIU LA TURUL CÂMP. NATIONAL DE BASCHET MASCULIN 2007-2008

Clubul Sportiv Universitar Sibiu

 • - Ministerul Educației, Tineretului si Sportului

 • - Federația Romana de

Baschet

 • - Direcția Jud. pentru

Tineret si Spoit

 • - Universitatea Lucian

Blaga Sibiu

 • - Consiliul Local Sibiu

 • - Casa de Cultura a Mun.

Sibiu

 • - Diverși sponsori

01.10.2007

20.12.2007

48.

ORGANIZAREA CAMPIONATULUI EUROPEAN DE AEROMODELE RADIOCOMANDATE ELECTRICE (ACROBAȚIE) CLASA F5B

C.S. Total Sibiu

 • - Primăria Municipiului Sibiu

 • - Consiliul Local Sibiu

 • - Casa de Cultura a

Municipiului Sibiu

 • - Agenția Jud. de Tineret si Sport

 • - Aeroclubul Transilvania

Sibiu

 • - Clubul Sportiv Aripile

Măgurii Cisnadie

05.10.2007

12.10.2007

49.

CUPA “FULG DE NEA” SCHI

Clubul Sportiv Municipal Sibiu

 • - Consiliul Local Sibiu

 • - Primăria Municipiului Sibiu

 • - Consiliul Județean Sibiu

 • - Casa de Cultura a Municipiului Sibiu

Decembrie 2007

'•>

50.

PREMIEREA SPORTIVILOR

Casa de Cultura a Municipiului Sibiu

 • - Consiliul Local Sibiu

 • - Primăria Mun. Sibiu

Decembrie 2007

Decembrie 2007

Președinte, Nowak Gertraud Elisabeta

Secretar, •

Nicpla.Iocdan