Hotărârea nr. 40/2006

HOTARAREA NR. 40 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilelor – padure si teren arabil – situate in intravilanul Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.40

privind atestarea apartenenței Ia domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilelor - pădure și teren arabil - situate în intravilanul Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 23.02.2006,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 10280/2006, prin care se propune atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a unor imobile,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. 4 și art. 5 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia și ale art. 36 alin. 1 din Legea nr. 18/1991, republicată

în temeiul prevederilor art. 38, lit. “f’, art. 123 alin. 1 și alin. 2, și ale art. 46 alin.2 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilelor - pădure - situate în intravilanul Municipiului Sibiu, stațiunea Păltiniș, identificate în C.F. 275 Cristian III, nr.top 186/8/13 în suprafață de 1494 mp, nr. top 186/8/12 în suprafață de 1650 mp, și nr. top 186/8/11 în suprafață de 2010 mp, în C.F. 335 Cristian III, nr. top 186/8/14/1 în suprafață de 5012 mp, în C.F. 338 Cristian III, nr. top 186/8/29 în suprafață de 1744 mp, în C.F. 374 Cristian III, nr. top 186//7/1/1 în suprafață de 20388 mp, și a imobilului - teren arabil - situat în intravilanul Municipiului Sibiu, identificat în C.F. 7831 Turnișor, nr. top 6200/10 în suprafață de 51800 mp.

Art.2. - Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 23.02.2006


Președinte

Constantin Șovăială


Contrasemnează

Secretar- /

Iordan Nicpîa