Hotărârea nr. 4/2006

HOTARAREA NR. 4 privind modificarea duratei contractului de comodat nr.50.000/22.05.2003, incheiat intre Municipiul Sibiu si Parohia Evanghelica C.A. Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR. 4

privind modificarea duratei contractului de comodat nr.50.000/22.05.2003, încheiat între Municipiul Sibiu și Parohia Evanghelică C.A. Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 19.01 2006,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 2145/2006 , prin care se propune modificarea duratei contractului de comodat nr.50.000/22.05.2003, încheiat între Municipiul Sibiu și Parohia Evanghelică C.A. Sibiu,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

In temeiul art. 38 lit.’T’, ale art. 46 alin.l și ale art.126 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă modificarea printr-un act adițional a art.III din contractul de comodat nr.50.000/22.05.2003, care va avea următorul conținut:

“Art.III TERMENUL

Prezentul contract se încheie pe o durată de 30 ani, începând cu data semnării lui de către părți”

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri

Adoptată în Sibiu la data de 19.01.2006

Președinte lonescu - Liehn Rose Mărie

Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicola