Hotărârea nr. 399/2006

HOTARAREA NR. 399 privind aprobarea utilizarii fondului de rulment

COPIE


JUDEȚUL SIBIU


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 399

privind aprobarea utilizării fondului de rulment

Consiliul Local al municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 21.12.2006,

Analizând raportul nr. 125376/2006 prin care Direcția Economică propune aprobarea utilizării fondului de rulment ce se va constitui la data de 31.12.2006 , pentru acoperirea unor goluri de casă,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

In conformitate cu dispozițiile art. 54 alin.4 din O.U.G nr. 45/2003 privind finanțele publice locale,

In temeiul art. 38 alin. 2 lit. b, alin.4 lit.a și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.L Se aprobă utilizarea fondului de rulment ce se va constitui la 31.12.2006 pentru acoperirea unor goluri de casă.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 21.12.2006.

Președinte Gertraud Nowak
Contrasemne Secretar Iordan Nico


CONFORMITATE

ORDINALUL