Hotărârea nr. 398/2006

HOTARAREA NR. 398 privind impozitele si taxele locale pentru anul 2007 (Revocată de HCL NR. 128/2007)

.JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIUHOTĂRÂREA NR. 398

privind impozitele și taxele locale pentru anul 2007

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară la data de 21.12.2006

Analizând raportul nr. 203856/13.12.2006 al Direcției Fiscale Locale Sibiu, privind impozitele și taxele locale pentru anul 2007,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

Analizând încadrarea teritoriului pe zone și categorii de folosință situate în intravilanul și extravilanul municipiului Sibiu, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 165 / 2006, precum și Planul Urbanistic General aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 94 / 27.08.1999, ținând seama de necesitățile de creștere a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2007 în scopul asigurării finanțării cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum și de condițiile locale specifice zonei, pe de altă parte,

In conformitate cu:

 • - prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ractificată prin Legea nr. 199/1997,

 • - art.5 din O.U.G. nr.45 / 2003 privind finanțele publice locale aprobată și modificată de Legea nr. 108/2004,

 • - art. 287 și art. 288 din Legea nr. 571 / 2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare și pct. 222, 224 și 289 alin. 4 din H.G. nr. 44 / 2004 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 343 / 2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal.

 • - H.G. nr. 1514 / 2006 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile în anul fiscal 2007.

In temeiul art. 38 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. c și ale art. 46 din Legea nr. 215/20.01 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRÂȘT E:

Art.L - Se stabilesc impozitele și taxele locale pentru anul 2007 conform Legii nr.571 / 2003 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare după cum urmează:

 • a) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele și taxele locale pentru anul 2007, constituind anexa nr. 1;

 • b) cota prevăzută la art.253 alin.(2), se stabilește la 1,5 %.

 • c) cota prevăzută la art.253 alin.(6), se stabilește la 10 %.

 • d) cota prevăzută la art.270 alin.(4), se stabilește la 3 %

 • e) cota prevăzută Ia art.279 alin.(2), se stabilește la 4 %.

faxa se datorează pentru fiecare zi de cazare.

Art.2. - Bonificația prevăzută la art. 255 alin.(2) , art. 260 alin. (2) , art. 265 alin. (2) din

Legea nr. 571 / 2003 cu modificările și completările ulterioare se stabilește după cum urmează:

 • a) în cazul impozitului pe clădiri, la 5 %

 • b) în cazul impozitului pe teren, la 5 %

 • c) taxa auto 5 %

Art.3. (1) Majorarea anuală prevăzută la art.287, din Legea nr. 571 / 2003 cu modificările și completările ulterioare, se stabilește după cum urmează:

 • a) în cazul impozitului pe clădiri, la 20 % pentru persoane juridice prevăzute la art. 253 alin.(l);

 • b) în cazul impozitului pe teren, la 20 %, pentru persoanele juridice;

 • c) în cazul taxei asupra mijloacelor de transport, la 20 % pentru persoanele juridice;

 • d) în cazul taxelor pentru eliberarea:

d.l. certificatului de urbanism, la 20 % pentru persoane juridice;

d.2. autorizației de construire, la 20 % pentru persoane juridice;

d.3. autorizației de foraje și excavări, la 20 % pentru persoane juridice;

d.4. autorizației de desființare, la 20 % pentru persoane juridice;

d;5. autorizației privind lucrările de racorduri și branșamente, la 20 % pentru persoane juridice;

d.6. avizului comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, la 20 % pentru persoane juridice;

d.7. certificatului de nomenclatură stradală, la 20 % pentru persoanele juridice;

d.8. taxă pentru eliberarea autorizației pentru desfășurarea unei activități economice la 20%;

d.9. autorizației sanitare de funcționare, la 20 % pentru persoane juridice;

d.10. de copii heliografice, la 20 % pentru persoane juridice;

d.l 1. certificatului de producător și pentru viza trimestrială a acestuia, la 20 %;

 • e) în cazul taxei pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate, la - %;

 • f) în cazul impozitului pe spectacole, la - %;

 • g) în cazul taxei hoteliere, la - %;

 • h) în cazul altor taxe locale, la 20 % pentru persoane juridice;

(2) în cazul impozitelor și taxelor locale stabilite în sume fixe, majorarea anuală prevăzută la alin.(l) este inclusă în nivelurile acestora prevăzute în anexa nr.l.

Art.4.~ Pentru determinarea impozitului pe clădiri și a taxei pentru eliberarea autorizației de construire în cazul persoanelor fizice, precum și a impozitului pe teren, pentru anul 2007, se menține delimitarea zonelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 165 / 2006.

Art.5. Anexa 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 La data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri se revocă II.C.L. nr. 164 / 2006 și H.C.L. nr. 359/2006.

Art.7. (1) Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului - Sibiu în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate și se aduce la cunoștință publică prin grija Secretarului Primăriei Municipiului Sibiu.

(2) Aducerea la cunoștință publică se face prin afișare la sediul autorităților administrației publice locale, prin publicare atât în Monitorul Oficial al României și/sau în presă, cât și prin mass-media.

Adoptata în Sibiu, la data de 21.12.2006.


Președinte

Gertraud No\v

WTRU CONFORMITATE

ORi|tNA[_UL

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

Anexa nr. 4 Ia HCL nr.^â/2006


TABLOUL

Cuprinzând valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe asimilate

Acestora precum și amenzile aplicabile în anul fiscal 2007

I. LEGEA nr. 571 / 2003 privind CODUL FISCAL, cu modificările și completările ulterioare Titlul IXimpozite și taxe locale.

IMPOZITUL ȘI TAXA PE CLĂDIRI

VALORILE IMPOZABILE PE METRU PĂTRAT DE SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ DESFĂȘURATĂ LA CLĂDIRI, ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE

Felul clădirilor și al altor construcții impozabile

NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL 2007

Valoarea impozabilă -lei/m -

Cu instalații dc apă, canalizare, electrice, încălzire (condiții cumulative)

Fără instalații de apă, canalizare, electrice, încălzire

0

1

5

5

A

Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă, sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și / sau chimic.

669

397

B

Clădire cu pereți exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesepuse unui tratament termic și / sau chimic

182

114-

C

Clădire anexă cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și / sau chimic

1 14

102

I)

Clădire anexă cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă. din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și / sau chimic

68

45

Pentru determinarea valorilor impozabile, pentru Municipiul Sibiu pe zone conform nr. 165 / 2005 la nivelurile menționate in prezenta anexă se vor aplica următorii coeficienți de corecție pozitivă:

Zona în cadrul localității

Rangul localității

II

A

2,40

B

2,30

C

2,20

D

2,10

începând cu data de 01 ianuarie 2007 pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință după caz persoanelor juridice, se stabilește taxa pe clădiri care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor locatarilor, titularilor drepturilor de administrare sau de folosință, după caz, în condiții similare impozitului pe clădiri.

IMPOZITUL /TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN

- TERENURI CU CONSTRUCȚII -

- lei / ha

Zona în cadrul localității

Nivelurile aplica

)ile în anul fiscal 2007

Persoane fizice

Persoane juridice

A

5401

6481

B

3768

4521

C

2385

2862

D

1261

1513

-IMPOZITUL / TAXĂ PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN -ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINȚĂ DECĂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCȚII

- lei / ha.-

| Nr

.                              Zona

NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL 2007

crt

Categoria        ~ ---------

Persoane fizice

Persoane juridice

De folosință                            --___

A

B

C

D

A

B

C

D

1 .1 ■

Arabil

20

15

13

11

24

18

15

13

2

Pășuni

15

13

11

9

18

14

13

10

3

Fânețe

15

13

11

9

18

14

13

10

4

Vii

33

25

20

13

39

30

24

-15 -t

5

livezi

38

33

25

20

45

39'

30 _________

6

Păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră

20

15

13

11

24

18

15

13

8

Terenuri cu ape

1 I

9

6

X

13

10

7

X

9

Drumuri și căi ferate

X

X

X

X

X

X

X

X

10

Neproductiv

X

X

X

X

X

X

X

X

Pentru determinarea impozitului pe terenurile amplasate în intravilan - orice altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, la nivelurile prevăzute în tabelul de mai sus, se va aplica următorul coeficient de corecție pozitiyă: - localitate urbană de rang II:.....................................4,00

Începând cu data de 01 ianuarie 2007 pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ teritoriale concesionate, închiriate date în administrare ori în folosință, se stabilește taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor titularilor dreptului de administrare sau de folosință, după caz în condiții similare impozitului pe teren.

IMPOZITUL / TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN - lei / ha -

Categoria de folosință

NIVELURILE APLICABILE ÎN

ANUL FISCAL 2007

Persoane fizice

Persoane juridice

ZONA

A

A

Teren cu construcții

22

26

Arabil

36

43

Pășune

20

24

Fâneață

20

24

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1

40

48

Viejpână la intrarea pe rod

X

X

Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt.6.1

40

48

Livadă până la intrarea pe rod

X

X

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu excepția celui prevăzut la nr. crt. 7.1.

- 12

14

Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de protecție

X

X

Teren cu apă, altul decât cel cu amenăjări piscicole

4

4

Teren cu amenajări piscicole

24

28

Drumuri și căi ferate

Teren neproductiv                            __ ___

1

X X

,——

1             |

X X

în cazul unui teren amplasat în extravilanul localității impozitul pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului exprimată în ha., cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul de mai sus înmulțită cu coeficientul de corecție corespunzător prevăzut la art. 251 alin. 5 din Legea nr. 571 / 2003 cu modificările și completările ulterioare, respectiv 2,40.

începând cu data de 01 ianuarie 2007 pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ teritoriale concesionate, închiriate date în administrare ori în folosință, se stabilește taxa pe

teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosință, după caz în condiții similare impozitului pe teren.

TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT / IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

Mijloc de transport cu tracțiune mecanică

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2007

lei / 200 cm3 sau fracțiune din aceasta

Persoane fizice

Persoane juridice

începând cu data de 01 ianuarie 2007 sintagma ,, impozitul pe mijloacele de transport" înlocuiește sintagma taxa asupra mijloacelor de transport "

Tipul de autovehicule

1.Motorete , scutere, motociclete și autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1600 cm ’ inclusiv

7

8

2.Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 și 2000 cm3 inclusiv

15

18

3.Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 și 2600 cm1 inclusiv

30

36

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 ' și 3000 cm3 inclusiv

60

72

5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3001 cm3__

6. Autobuze, autocare, microbuze

120

20

144

24

i 7.Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 12 t. Inclusiv precum și autoturismele de

■ teren din producție internă

25

30

Ș.Tractoare înmatriculate____________________________

15

IS______ J

r-----------■-----——-------------—-----------

Autovehicule de transport marfa cu masa totală autorizată de peste 12 tone:

Numărul axelor și masa totală maximă autorizată (în tone)

i_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2007

Impozitul în lei

Vehicule cu sisteme cu suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicul cu alt sistem de suspensie

' 1 .Autovehicule cu două axe și cu masa:

X

X

a) peste 12 t, dar nu mai mult de 13 t.

100

110

b) peste 13 t, dar nu mai mult de 14 t.

1 10

218

c)p»este 14 t, dar nu mai mult de 15 t.

218

307

d) peste 15 t,

307

694

1 2.Autovehicule cu trei axe și cu masa:

X

X

a) peste 15 t, dar nu mai mult de 17 t.

1 io-

137

b) peste 17 t, dar nu mai mult de 19 t.

137

281

c) peste 19 t, dar nu mai mult de 21 t.

281

365

d) peste 21 t, dar nu mai mult de 23 t.

365

563

e) peste 23 t. dar nu mai mult de 25 t.

563

874

0 peste 25 t,

563

874

3.Autovehicule cu patru axe și cu masa:_________

X

x

a) peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t.

365

370

b) peste 25 t, dar nu mai mult de 27 t.

370

578

c) peste 27 t, dar nu mai mult de 29 t.

578

917

d) peste 29 t, dar nu mai mult de 31 t.

917

1361

e) peste 31 t,

917

1361

Combinații de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masă totală maximă autorizată de peste 12 tone

Numărul axelor și masa totală maximă autorizată (în tone)

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2007

Impozitul în lei

Vehicule cu sisteme de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicul cu alt sistem de suspensie

1 .Autovehicule cu 2+1 axe și cu masa

X

X

a) peste 12 t. dar nu mai mult de 14 t.

100

1 10

b) peste 14 t. dar nu mai mult de 16 t.

110

120

c) peste 16 t. dar nu mai mult de 18 t.

120

130

d) peste 18 t. dar nu mai mult de 20 t.

130

140

e) peste 20 t. dar nu mai mult de 22 t.

140

190

f) peste 22 t. dar nu mai mult de 23 t.

190

246

g) peste 23 t. dar nu mai mult de 25 t.

246

443

h) peste 25 t.

443

778

2.Autovehicule cu 2+2 axe și cu masa:

X

X

a) peste 23 t. dar nu mai mult de 25 t.

120

177

b) peste 25 t. dar nu mai mult de 26 t.

177

291

j c) peste 26 t. dar nu mai mult de 28 t.

291

428

d) peste 28 t. dar nu mai mult de 29 t.

428

517          . .....

e) peste 29 t. dar nu mai mult de 3 1 t.

517

849

f) peste 31 t. dar nu mai mult de 33 t.

849

1178

g) peste 33 t. dar nu mai mult de 36 t.

1178

1789

h) peste 361.

1178

1789

3.Autovehicule cu 2+3 axe și cu masa:

X

X

a) peste 361. dar nu mai mult de 38 t.

938

1305

b) peste 38 t.

1305

1774

4.Autovehicule cu 3+2 axe și cu masa:

X

X

a)peste 36 t. dar nu mai mult de 38 t.

- 828

1150

b) peste 38 t. dar nu mai mult de 401.

1150

1591

c) peste 401.

1591

2354

5.Autovehicule cu 3+3 axe și cu masa:

X

X

a) peste 36 t. dar nu mai mult de 38 t.

471

570

b) peste 38 t. dar nu mai mult de 40 t.

570

851

c) peste 40 t.

851

1356

Remorci, semiremorci și rulote:

Capacitate

NIVELURILE APLICABILE ÎN-ANUL FISCAL 2007

Impozitu

în lei

Persoane fizice

Persoane juridice

1. Pentru remorci, semiremorci și rulote:

X

X

a) până la o tonă inclusiv

7

8

b)Jntre 1 și 3 tone inclusiv ____

24

_______28

c) între 3 și 5 tone inclusiv

37

44

d) peste 5 tone

46

55

Mijloacele transport pe apă: .

TAXĂ PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR Șl

_______AUTORIZAȚIILOR __________


NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2007

-Taxă - iei -

Persoane fizice

Persoane juridice

1. Taxă pentru eliberarea certificatului de urbanism, în funcție de suprafața pentru care se solicită:

X

X

1.1 .în mediul urban:

X

X

a) până la 150 m2 inclusiv

4

4.8

b) între 151 și 250 m2 inclusiv

5

6

c) între 251 și 500 nT inclusiv

7

8

d) între 501 și 750 m‘ inclusiv

8

9,6

e) între 751 și 1.000 m2 inclusiv

10

12

f) peste 1.000 m2

10+0,01 leu / rn2 pentru fiecare mp. care depășește 1.000 m2

12 + 0,01 leu / m2 pentru fiecare mp. care depășește 1.000 m2


b----

-

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL

FISCAL 2007

Impozitul în lei

Persoane fizice

Persoane juridice

1. Luntre, bărci Iară motor folosite pentru pescuit și uz personal

15

18

2. Bărci fără motor folosite în alte scopuri

40

48

3. Bărci cu motor

150

180

4. Nave de sport și agrement

800

960

5. Scutere de apă

150

180

6. Remorchere și împingâtoare

X

X

a. până la 500 CP inclusiv

400

480

b. peste 500 CP și până la 2000 CP inclusiv

650

780

c. peste 2000 CP până la 4000 CP inclusiv

1000

1200

d. peste 4000 CP

1600

1920

7. Vapoare pentru fiecare 1000 tdw sau fracțiune din acesta

130

156

: 8. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale

X

x

a. cu capacitatea de încărcare până la 1500 t inclusiv

130

156

b. cu capacitatea de încărcare de peste 1500 t și până la 1 3000 t inclusiv

200

240

c. cu capacitate de încărcare de peste 3000 t

350

_

420

■ 2. Taxă pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări pentru fiecare m2 afectat este de:

6

7

3. Taxă pentru eliberarea autorizației de construire pentru chioșcuri, tonete, cabine, spații de expunere, situate pe căile și în spațiile publice, precum și pentru : amplasarea corpurilor și a panourilor de afișaj a firmelor și reclamelor

6 pentru fiecare nT de suprafață ocupată de constr.

7 pentru fiecare nT de suprafață ocupată de constr.

4. Taxă pentru eliberarea autorizațiilor privind lucrările de racorduri și branșamente la rețele publice, de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu taxa datorată pentru fiecare racord este de:

9

10.8

5. Taxă pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism și amenajrea teritoriului de către primari ori structurile de specialitate din cadrul consiliilor județene, taxa datorată este de:

11

13

j 6. Taxă pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă, taxa datorată este de:

7

8

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL

2007

-Taxă - lei -

1 .Taxă pentru eliberarea unei autorizații pentru desfășurarea unei activități economice

68

Autorizațiile prevăzute la aliniatul precedent se vizează anual până la data de 31 decembrie a anului in curs pentru anul următor.

Taxa de viză reprezintă 50 % din cuantumul taxei stabilite la pct. 1.

2. Taxă pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare

16

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL

2007

-Taxă - lei -

3. Taxă pentru eliberarea de:

- copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deținute de consiliile locale, pentru fiecare m2 sau fracțiune de m2

Persoane fizice

Persoane juridice

X

X

a.l. la scara 1: 500

11

13

a.2. la scara 1: 1.100

16

19

a.3. la scara 1 : 2.000

23

27

4. Taxă pentru eliberarea certificatului de producător

68

5. Taxă pentru eliberarea / vizarea anuală a autorizației pentru desfășurarea activității de alimentație publică.

3000 ___j_____._______J

TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE

[ NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL

Taxă pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate                 __ 2007 ___________ _________

______ _____ ___Lei / m^sau fracțiune de m:

In cazul unui afișaj situat în locul în care persoana                              27

j derulează o activitate economică___,__

: în cazul oricărui alt panou, afișaj sau de structură de afișaj pentru reclamă și publicitate

20

IMPOZITUL PE SPECTACOLE i

- lei /mp. -

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL

2007

Lei / m sau fracțiune de m

In cazul videotecilor

0,15

In cazul discotecilor

0,5

- Impozitul pe spectacole se ajustează cu coeficientul de corecție

Rangul localității II              - 4,00

ALTE TAXE LOCALE

A) Taxa zilnică pentru folosirea locurilor publice de desfacere din piețe, târguri și oboare

Nr

Modul de folosire a Jocului public de desfacere din piețe, târguri și oboare:

Taxă / Tarif

_L_

Taxă pentru închirierea platourilor până la 50 mp. inclusiv

1 leu/mp/zi

Taxă pentru închirierea platourilor peste 50 mp.

1.500 lei/lună + 0,2 lei/mp/zi pentru fiecare mp care depășește 50 mp.

1 3-

Taxă pentru închirierea meselor din beton din piața Cibin

10 lei/zi

! 4.

l axă pentru închirierea meselor din beton din piața Rahova

10 lei/zi

1 5.

Taxă pentru închirierea meselor (standurilor) din piața Vasile Aaron

10 lei/zi

L6-

Taxă pentru închirierea meselor din piața Ștrand

5 lei/mp/zi

L 7-

Taxă pentru închirierea standurilor din piața Ștrand

10 lei/zi

8.

Taxă pentru închirierea standurilor de flori

15 lei/zi

375 lei/lună

9.

Taxă pentru închirierea standurilor de legume, fructe

20 lei/^i

500 lei/lună

10.

Taxă pentru inchirierea spațiilor de zidărie (inclusiv platou) până la 50 mp. inclusiv

2 lei/mp/zi

11.

Taxă pentru inchirierea spațiilor de zidărie (inclusiv platou) peste 50 mp

3.000 lei/lună + 0,3 lei/mp/zi pentru fiecare mp care depășește 50 mp

Nz i

Taxă pentru inchirierea sapțiilor din aluminiu sau PVC

1,7 lei /mp/zi

13.

Taxă pentru închirierea tunetelor, chioșcurilor din tablă sau lemn (inclusiv platou)

1,5 lei/mp/zi

>4-

laxă pentru vânzare de animale și păsări, de fiecare animal sau pasăre astfel:

- Bovine, bubaline,cabaline, porcine peste 6 luni

Bovine, bubaline, cabaline, porcine până la 6 luni, ovine și caprine

Animale mici și păsări cu excepția puilor de o zi

Pui de o zi

3 lei/animal/zi

2 lei/animal/zi

* ’

0,5 lei/animal/zi

0,05 lei/pui/zi

15.

Taxă pentru închirierea camerelor frigorifice

'2,5 lei/mp/zi____________

16.

Taxă pentru ocuparea locurilor publice cu mijloace de transport spre vânzare:

- biciclete cu motor, motorete, scutere, motociclete cu sau Iară ataș, biciclete

Alte mijloace cu tracțiune mecanică

 • - autoturism, autoutilitară, microbuz

 • - autoturism, autoutilitară, microbuz cu remorcă

 • - camion

 • - camion cu remorcă

2,5 lei/mij.tr./zi

15 lei/mij.tr./zi

20 lei/mij.tr./zi

20 lei/mij.tr./zi

25 lei/mij.tr./zi

17.

Taxă pentru închirierea boxelor pentru produse din came în piața Cibin

50 lei/zi

1.150 lei/lună

18.

Taxă pentru închirierea boxelor pentru produse din came în piața Rahova

50 lei/zi

1.150 lei/lună

19.

Taxă pentru închirierea boxelor pentru produse din came în piața Vasile Aaron

50 lei/zi

1150 lei/lună

20.

Taxă pentru închirierea boxelor pentru produse din came în piața Ștrand

30 lei/zi

700 lei/lună

21.

Taxă pentru închirierea boxelor pentru produse lactate în piața Cibin

40 lei/zi

900 lei/lună

22.

Taxă pentru închirierea boxelor pentru produse lactate în piața Ștrand

20 lei/zi

450 lei/lună

23.

|

Taxă pentru închirierea vitrinelor frigorifice pentru produse lactate în piața Rahova

40 lei/zi

900 lei/lună

Taxă pentru închirierea vitrinelor frigorifice pentru produse lactate în piața Vasile Aaron

20 lei/zi

450 lei/lună

f 25

Taxă pentru închirierea boxelor pentru ouă în piața Cibin

30 lei/zi

675 lei/lună

26.

Taxă pentru închirierea boxelor pentru ouă în piața Ștrand

20 lei/zi

450 lei/lună

27.

Taxă pentru închirierea boxelor pentru pește în piața Ștrand

20 lei/zi

450 lei/lună

28.

Taxă pentru intrarea persoanelor în piața Obor

0,5 lei/persoană

29.

Taxă pentru cântărire animale

5 lei/animal

30.

Taxă pentru închiriere cântare:

 • -  5-10 kg;

 • -   100- 1.000 kg.

4 lei/cântar/zi

3 lei/cântar/zi

31.

Taxă pentru salubrizare pentru fiecare teren și spațiu

2,5 lei/spațiu/zi

32.

i

Taxă pentru parcare temporară în locuri publice amenajate în acest scop__

1 leu/auto/oră

1 33.

Taxă pentru parcare comercianți și producători

3 lei/zi

34.

Taxă pentru utilizare cărucior platformă

2 lei/oră

35.

Taxă închiriere umbrelă

4 lei/zi

36.

Taxă închiriere cort 9 mp.

5 lei/zi           ' '

37.

Taxă închiriere halat și bonetă

1 lei/zi

38.

Taxă închiriere masă pliantă și fixă din metal

7,5 lei/zi

39.

Taxă închiriere tăvițe din material plastic pentru brânză, came

0,5 lei/buc./zi

40.

Taxă pentru publicitate la stația de amplificare

10 lei/anunț

41-

Taxă depozitare în spații închise până la 50 mp. inclusiv _____

_____1,5 lei/mp/zi _   _

42.

Taxă depozitare în spații închise peste 50 mp.

2.250 lei/lună ■» 0.3 lei/mp/zi pentru flecare mp. care depășește 50 mp

43.

laxă intrare pentru încărcare sau descărcare pentru camion

pentru camion cu remorcă

- pentru autoturism

pentru autoturism cu remorcă

-

7 lei

10 lei

3 lei

5 lei

44.

Taxă pentru comercializarea cerealelor și a altor produse agricole în sistem en-gros în piața Obor:

 • -  autoturisme

autoturisme cu remorcă

autobvehicule până la 3,5 tone

 • -  autovehicule până la 3,5 tone cu remorcă

■ autovehicule peste 3,5 tone

autovehicule peste 3,5 tone cu remorcă

10 lei/zi

15 lei/zi

20 lei/zi

30 lei/zi

30 lei/zi

35 lei/zi

45.

Taxă vânzare brazi

2 lei/buc./zi

46.

Taxă vânzare pomi fructiferi

1 leu/buc./zi

47.

Taxă închiriere container pepeni/varză de 4 mp. inclusiv piatou

15 lei/zi.

48.

Taxă intrare WC public

0,5 lei/pers.

49.

j -

Taxă pentru depozitare: ladiță;

Iadă plastic;

bax carton;

sac, pet;

- vrac.

|

 • 1 leu/buc/zi

  • 1.5 lei/buc/zi

 • 1.5 lei/buc./zi

 • 2 lei/buc/zi

0,05 lei/kg

50.

Taxă comercializare fructe piața Obor

autoturism

autoturism cu remorcă

 • -   autoutilitară, microbuz până la 2 tone

 • -  autoutilitară, microbuz până ia 2 tone cu remorcă autovehicul între 2 tone - 3,5 tone

' - .autovehicul între 2 tone - 3r,5 tone cu remorcă

 • -   autovehicul peste 3,5 tone

 • -  autovehicul peste 3,5 tone cu remorcă

50 lei/zi

75 lei/zi

100 lei/zi

150 lei/zi

200 lei/zi

300 lei/zi

400 lei/zi

500 lei/zi

51.

l axă pentru parcare comercianți în piața Obor

15 lei/lună

52.

Taxă pentru parcare comercianți în piața Rahova

5 lei/zi

130 lei/lună

53-

Taxă pentru parcare vizitatori în piața Obor

3 lei/zi

1 54.

Taxă închiriere masă metalică pentru comercializarea produselor de uz gospodăresc în piața Obor

10 lei/zi

55.

Taxă pentru comercializarea obiectelor de ocazie de pe mașină

10 lei/zi

56.

Taxă pentru închirierea meselor metalice de I mp pentru comercializarea obiectelor de ocazie •

2 lei/zi

57.

Taxă pentru închirierea meselor metalice de 2 mp pentru comercializarea obiectelor de ocazie

4 lei/zi

58.

Taxă pentru închirierea careului de 6 mp pentru comercializarea obiectelor de ocazie

10 lei/zi

59.

-------L_

Taxă pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât cea de comercializare (birouri)

1 leu/mp/zi

60.


Taxă rezervare masă:

piața Cibin;

piața Rahova;

- piața Vasile Aaron șpȘțrand


300 lei

200 lei

100 lei


B) Taxă zilnică sau lunară achitată de pers.fizice sau juridice care ocupă temporar locur publice, altele decât cele din piețe, târguri, oboare, precum și suprafețe din fața magazinelor sau atelierelor de prestări servicii:


1-------------------------------—

NIVELURILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2007

Persoane fizice

Persoane juridice

I1-

Taxă pentru vânzări de produse sau prestări de servicii diverse

1 leu/mp/zi

2 lei/mp/zi

2.

l axă pentru depozitare de diverse materiale

1 leu/mp/zi

2 lei/mp/zi

3.

Taxă pentru confecționare de produse

2 lei/mp/zi

4 lei/mp/zi

4.

1

Taxă pentru ocuparea temporară a locurilor publice în alte scopuri decât pentru vânzarea de produse, prestări servicii diverse, depozitare de materiale, confecționare de produse.

2 lei/mp/lună

4 lei/mp/lună


C) Taxă pentru deținerea în proprietate sau în folosință a unor utilaje autorizate să funcționeze în scopul obținerii de venit:


NIVELURILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2007


2.


Cazane de fabricat rachiu, prese de ulei, mori cereale și ferăstraie mecanice


Darace, piue și mori pentru boia de ardei ____________

D) Taxă pentru schimbarea destinației unor spații:


' E) Taxă intrare și vizitare obiective istorice


F) Taxă pentru vehicule lente


Deținătorii de vehicule lente sunt obligați la plata taxei pentru vehicule lente care se stabilește în sumă fixă, pentru fiecare vehicul și se plătește până la 31 ianuarie a fiecărui an sau din luna dobândirii.            _______ ___________


15 lei/zi/utilaj


15 lei/zi/utilaj .

7 lei


2 lei/pers./zi


NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2007


Persoane fizice


34 lei/an


Persoane ju ridice


40 lei/anDENUMIREA VEDICULUI LENT


i Autocositoare

2 Autoexcavator (excavator pe autoșasiu)

Autogreder sau autogreper Buldozer pe pneuri


5 _l Compactor autopropulsat


6

1____________________________________

Excavator cu racieți pentru săpat șanțuri .excavator cu rotor pentru săpat șanțuri sau excavator pc jmeuri

2

Freză autopropulsată pentru canal sau pentru pământ stabilizat

8

Freză rutieră

9

încărcător cu cupă pe pneuri

10

Instalație autopropulsată de sortare concasare

11

Macara cu grei fer

12

Macara mobilă pe pneuri

13

Macara turn autopropulsată

14

Mașina autopropulsată pentru oricare din următoarele:

a. lucrări de terasamente

b. construcția și întreținerea drumurilor

c. descopertarea îmbrăcăminții asfaltice la drumuri

d. finisarea drumurilor

e. forat

f. turnarea asfaltului

g. înlăturarea zăpezii

15.

Sașiu autopropulsat cu ferăstrău pentru tăiat lemne

1 16.

Tractor pe pneuri

17.

Troliu autopropulsat

18.

Utilaj multifuncțional pentru întreținerea drumurilor

19.

Vehicul pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apă

20.

Vehicul pentru măcinat și compactat deșeuri

L..21-.

Vehicul pentru marcarea drumurilor

77 t_ ££:

Vehicul pentru tăiat și compactat deșeuri

? 7      1

Motosti vuitoare

II. LEGEA NR.146 / 1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare

Extras din norma juridică

NIVELURILE APLICABILE IN

ANUL FISCAL 2007

Art.2 (1) Acțiunile și cererile evaluabile în bani, introduse la instanțele judecătorești, se taxează astfel:

X

a) până la valoarea de 39 lei inclusiv

2 lei

b) între 39,01 lei si 388,00 iei

2 lei + 10 % pentru ce depășește

39 lei

c) între 388,01 lei și 3879,00 lei

L---_                    _________________

37 lei + 8 % pentru ce depășete

388 iei

1 d) între 3879,01 lei și 19.395 iei

37 lei + 8 % pentru ce depășete

388 lei

e) între 19395,01 lei și 38.790 lei

1247 lei + 4 % pentru ce depășește

19395 lei

f) între 38790,01 lei și 193948 lei

2023 + 2 % pentru ce depășește

38790 lei

g) peste 193948 lei

5126 lei + 1 % pentru ce depășește 193948 lei

l (2) .....laxa aferentă acestei contestații nu poate depăși suma

de..................’), indiferent de valoarea contestată

194 ')

Art.3 Acțiunile și cererile neevaluabile în bani se taxează astfel:

X

a) cereri pentru constatarea existenței sau neexistenței unui drept, făcute în cadrul art. 111 din Codul de procedură civilă.

19

a) cereri in anulare sau declararea nulității unui act juridic

12

b) cereri care- privesc- dreptul de folosință a locuințelor sau a unor încăperi, nelegate de plata anumitor sume de bani, precum și cereri de ordonanță președințială al căror obiect nu este evaluabil în bani

10

c) cereri pentru stabilirea calității de moștenitor, a masei succesorale, cereri de raport, cereri de reducțiune a libertăților și cereri de partaj

19

d) cereri de recuzare în materie civilă

4

e) cereri de suspendare a executării silite, inclusiv a executării vremelnice, precum și cereri în legătură cu măsurile asigurătorii

10

f) cereri de perimare și cereri pentru eliberarea ordonanței de adj udecare

10

g) contestații în anulare

10

h) cereri de revizuire

10

i) acțiuni de grănițuire, în cazul în care nu cuprind și revendicarea i unei porțiuni de teren

19

j) acțiuni posesori și cereri care au ca obiect servituți

19

k) cereri de strămutare în materie civilă

4

1) cereri pentru investirea cu formulă executorie a hotărârilor judecăto-rești pronunțate în țară sau în alte țări și a căror alte hotărâri sau înscrisuri prevăzute de lege, care nu sunt executorii potrivit legii

4

m) cereri introduse de cei vătămați în drepturile lor printr-un act admi-nistrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autorități administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege

X

- cererea pentru anularea actului sau, după caz, recunoașterea dreptului pretins, precum și pentru eliberarea unui certificat, unei adeverințe sau oricărui alt înscris

4

- cererea cu caracter patrimonial, prin care se solicită și repararea pagubelor suferite - 10% din valoarea pretinsă, dar nu mai mult de:

39

n) cereri pentru refacerea înscrisurilor și a hotărârilor dispărute, precum și cereri de repunere în termen

4

o) cereri pentru încuviințarea executării silite

10

o) cereri pentru emiterea somației de plată

39

p) cereri privind instituirea de măsuri asigurătorii asupra navelor și aeronavelor

388

r) cereri de asistență judiciară, formulate de autoritățile străine, dacă prin convenții internaționale sau pe bază de reciprocitate nu s-a stabilit că asistența judiciară internațională se efectuează gratuit

X

- înmânarea de acte judiciare sau extrajudiciare

39

__- efectuarea de comisii rogatorii                     _ ..

78          _____

s) cereri de înființare a popririi

10

t) cereri pentru eliberarea de către instanțele judecătorești de copii de pe hotărârile judecătorești, cu mențiunea că sunt definitive sau irevocabile

2

ț) cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare exemplar de copie în parte

1 leu/pagină

ț) cereri pentru eliberarea oricăror alte certificate prin care se atestă fapte sau situații rezultate din evidențele de judecată sau cu privire la dosarele aflate în arhiva acestora

1 leu

u) notificările și somațiile comunicate prin executorii judecătorești, de fiecare comunicare

4

v) cereri adresate Ministerului Justiției pentru supralegalizarea înscrisurilor sau copiilor de pe înscrisuri, destinate a fi utilizate în străinătate

1

x) cereri adresate Ministerului Justiției pentru autorizarea traducătorilor și interpreților

19

Art.4 Cereri pentru acordarea personalității juridice, pentru autorizarea funcționării

X

a) cereri pentru înregistrarea partidelor politice

39

b) cereri pentru acordarea personalităților juridice asociațiilor fără scop lucrativ, fundațiilor, uniunilor și federațiilor de persoane juridice tară scop lucrativ, precum și pentru modificarea actelor constitutive ale

I acestora ----------------------------------------------

1 Art.5 Cererile formulate în domeniul drepturilor de autor și de inventator se taxează după cum urmează:

19

X

1

a) cereri pentru recunoașterea dreptului de autor și a celor conexe, pentru constatarea încălcării acestora și repararea prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor de autor și a sumelor cuvenite pentru opere de artă, precum și pentru luarea de măsuri în scopul prevenirii producerii unor pagube iminente sau pentru asigurarea reparării acestora

39

b) cereri pentru recunoașterea calității de inventator, de titular de brevet, a drepturilor născute din brevetul de invenție, dip contractele de concesiune și licență, inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului

39

Art.6 în materie comercială, se taxează următoarele, cereri:

X

a) cereri pentru înregistrarea sau autorizarea societăților comerciale, precum și pentru modificarea actelor constitutive ale acestora, cereri pentru excluderea unui asociat, precum și cereri de dizolvare și lichidare a unei societăți comerciale

39

b) cereri pentru lichidarea poziției dominante a unui agent economic

_ ..      39_______________________

c) acțiuni, cereri și contestații introduse în temeiul Legii nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului și al Legii nr.823/1998 privind procedura falimentului băncilor

39

d) cereri pentru contestarea devizului lucrărilor reglementate de art.67, alin.3 din Legea nr.26/1996 (Codul silvic)

1'9

Art.7 Taxele judiciare de timbru pentru unele acțiuni și cereri referitoare la raporturile de familie sunt următoarele:

X

a) pentru cererea de divorț întemeiată pe art.38, alin.l și 2 din Codul familiei                     .     .

39

 • b) pentru cererea de divorț întemeiată pe art.38, alin.3 din Codul familiei, precum și în cazul în care reclamantul nu realizează venituri sau acestea sunt inferioare salariului minim brut pe țară

 • c) pentru cererile de stabilire a locuinței minorilor, formulate potrivit art.100. alin.3 din Codul familiei, pentru cererea de încredințare a copiilor minori, introdusă separat de acțiunea de divorț, pentru cererile de reîncredințare a copiilor minori ulterior divorțului, pentru acțiunea introdusă de un părinte care a recunoscut unul sau mai mulți copii, în scopul purtării numelui său, precum și pentru cererile de încredințare a copiilor minori din afara căsătoriei, fomulate potrivit art.65 din Codul familiei.

8

6

Art.8 (1) Cererile formulate potrivit Legii notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995 se taxează după cum urmează:

X

a) cereri pentru soluționarea conflictelor de competență dintre birourile notarilor publici

8

b) plângeri împotriva încheierii de respingere a cererii de îndeplinire a unui act notarial

8

c) cereri pentru supralegalizarea semnăturii și a sigiliului notarului public de către Ministerul Justiției.

4

Art.8 . După plata taxelor succesorale, eliberarea de noi copii de pe hotărârile judecătorești prevăzute la alin. 1 se taxează cu...............')

2')

Art.8J. Cererile formulate potrivit Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, cu modificările și completările ulterioare, se taxează după cum urmează:

X

a) cereri pentru soluționarea conflictelor de competență între birourile executorilor judecătorești

8

b) plângeri împotriva refuzului executorului judecătoresc de a îndeplini un act sau de a efectua o executare silită

8

c) cereri pentru supralegalizarea semnăturii și a ștampilei executorului judecătoresc

4

Art.9. (1) Transcrierea sau, după caz, întabularea în registrele de publicitate a înstrăinărilor de imobile, pe bază de acte sub semnătura privată, și a ordonanțelor de adjudecare se taxează în funcție de valoarea declarată de părți în act, dar nu mai_puțin decât valoarea terenurilor și construcțiilor, avută în vedere la stabilirea impozitelor, astfel:

X

r.

a) până la 388,00 lei inclusiv

4 % dar nu mai puțin de 4 lei

b) de la 388,01 lei la 1.940 lei

16 Iei + 3 % pentru suma ce depășește 388 lei

c) de la 1940,01 lei la 3879,00 lei

62 lei + 2 % pentru suma ce depășește 1940 lei

| d) de la 3879.01 lei la 5784 lei

101 lei +1,5 % pentru suma ce depășește 3879 lei

e) peste 5784 lei                       '

136 lei + 1 % pentru suma de depășește 5784 lei

(4)lnscrierea drepturilor reale de garanție (gaj, ipotecă, privilegii, fidejusiuni reale) se taxează cu 1,5 % la cuantumul din creanță garantat, dar nu mai mult de

39

(5)Orice alte transcrieri, înscrieri sau notări în registrele de publicitate a situației juridice a imobilelor, inclusiv radierea drepturilor reale de garanție.

4

(6)Acțiunile și cererile prevăzute de Decretul-lege nr.l 15/1938 pentru unificarea dispozițiilor privitoare la cărțile funciare și de Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, altele decât cererile de efectuare a operațiunilor de publicitate

8

(7)Eliberarea certificatelor de sarcini în urma cercetării registrelor de transcripțiuni și inscripțiuni și, după caz, a extraselor sau copiilor de carte funciară

2

Art.l 1. Se timbrează cu..................‘) cererile pentru exercitarea apelului

i sau recursului împotriva următoarelor hotărâri judecătorești:.....

41)

Art. 12. Cererile în vederea declarării recursului în anulare în cauze i civile, adresate Ministerului Justiției sau Parchetului de pe lângă Curtea i Supremă de Justiție.

8

Art. 13. Toate celelalte acțiuni și cereri neevaluabile în bani, eu excepția celor scutite de plata judiciare de timbru potrivit legii

8

III. LEGEA NR.l 17 / 1999 privind taxele extrajudiciare de timbru.

LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU

Extras din norma juridică

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2007 - lei -

CAP.l. Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanțe. Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție și de notarii publici, precum și pentru alte servicii prestate de unele instituții publice

X

1. Eliberarea de către organele administrației publice centrale și locale, de alte autorități publice, precum și de instituții de stat, care în exercitarea atribuțiilor lor, sunt în drept să certifice anumite situații de fapt, a certificatelor, adeve-rințelor și a oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situație, cu excepția acelor acte pentru care se plătește o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare.

1

2. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:

X

- pentru animale sub 2 ani

1

- pentru animale peste 2 ani

r                   i

3. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietății asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate:

X

- pentru animale sub 2 ani

1

- pentru animale peste 2 ani

3

4. Eliberarea certificatelor fiscale

4

5. Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale și a altor certificate medicale folosite în justiție

1

6JEliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar

i                ___

7. înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui și a sexului

11

8. înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei

1

9.Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă întocmite de autoritățile străine

1

10. Reconstruirea și întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă

1

11. Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate

1

CAP.2. Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate și înscrierea mențiunilor în acestea, precum și pentru eliberarea permiselor de vânătoare și de pescuit:

X

1. Acte de identitate:

X

a) eliberarea sau preschimbarea cărților de identitate (inclusiv a celor provizorii) și a buletinelor de identitate pentru cetățenii români, eliberarea carnetelor de identitate, precum și eliberarea sau prelungirea valabilității legitimațiilor provizorii pentru cetățenii străini și persoane fără cetățenie.

1

b) înscrierea mențiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reședinței

1

c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetățenilor străini și ale persoanelor fără cetățenie

4

d) eliberarea unor noi cărți, buletine, carnete de identitate și legitimații provizorii în locul celor pierdute, furate sau deteriorate

4

2. înregistrarea cererilor persoanelor fizice și juridice privind furnizarea unor date din Registrul permanent de evidență a populației

1

3. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare

2

4. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit

1

CAP.3. Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obținerea permiselor de conducere.

X

l.Taxe pentru examinarea candidaților care au absolvit o școală de conducători de autovehicule:

X

a) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din subcategoria A1

3

b) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A

4

c) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparținând uneia dintre categoriile sau subcategoriile B, Bl. B+E

5

d) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparținând uneia dintre categoriile sau subcategoriile CI, Dl, Ir.

10

e) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparținând uneia dintre categoriile sau subcategoriile Cl+E, Dl+E, C.

i D. Tb, Tv

12

f) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile C+E, D+E

15

2. Taxe pentru examinarea persoanelor care nu au absolvit o școală de conducători de autovehicule, cu excepția celor prevăzute la pct.3

de 5 ori taxele prevăzute la pcl.l corespunzător fiecărei categorii și subcategorii de autovehicule

3. Laxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat

dublul taxelor prevăzute la pct. 1

4. Laxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de trei ori la examehul pentru obținerea aceleiași categorii a permisului de conducere

de 3 ori taxele prevăzute la pct. 1 ori, după caz la pct.2 sau 3 -

CAP.4. Taxe de înmatriculare a autovehiculelor și remorcilor, autorizare provizorie de circulație și autorizare de circulație pentru probe

X

1. Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor și remorcilor:

X

a) autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 750 kg inclusiv

26

b) autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 750 kg inclusiv și 3.500 kg inclusiv

52

c) autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg

104

2. Taxe de autorizare provizorie a circulației autovehiculelor și remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar

7

3. Taxe de autorizare a circulației pentru probe a autovehiculelor și remorcilor.

296

CAP.5.Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991

X

Potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr, 105 / 2004 privind unele măsuri pentru eliberarea și înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole și forestiere, publicateă în Monitorul Oficial al României, Partea 1 nr. I 097 din 24 noiembrie 2004 aprobată prin Legea nr. 34 / 2005 în scopul finalizării eliberării Titlurilor de proprietate, de la data de 24 noiembrie 2004 eliberarea și înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole și forestiere se fac gratuit, astfel că taxe extrajudiciare de timbru prevăzute la cap.V din Anexa la Legea nr. 117 / 1999 privind Taxele extrajudiciare de timbru cu modificările ulterioare nu se mai datorează.

SANCȚIUNI


LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR IN CAZUL PERSOANELOR FIZICE__

Art.294 alin.(3) Contravenția prevăzută la alin. (2) lit.a) se sancționează cu amendă de la 50 lei la 200 lei, iar


! cea de la lib.b) - d) cu amendă de la 200 lei la 500 lei ______________________

Art.294 alin.(4) Incaîcarea normelor tehnice privind tipărirea, Înregistrarea, vanzarea, evidenta și gestionarea, după caz. a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole constituie contraveție și se sacnționează cu

! amendă de Ia 230 lei de la 1130 ]ei__________ ____________ _______

LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR IN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE

NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2007

Art. 294 alin. (6) Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă de la 200 Iei la 800 lei, iar cea de la lit. b)-d) cu amendă de la 800 lei la 2000 lei._________

Art. 294 alin. (6) încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 920 lei la 4520 lei. ____________

TAXE SPECIALE

Extras din norma juridică

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2007 - lei -

1. Taxa pentru oficierea căsătoriilor se încasează pentru prestările efectuate în zilele nelucrăioare și peste orele de program în sumă de

15 lei/căsătorie

2. Taxa pentru fotografiere și filmare la oficierea căsătoriilor

5 lei/căsătorie

1 3. Taxe privind servicii de copiat,' multiplicat și scris, acte necesare populației în raporturile acesteia cu Primăria și serviciile publice din subordinea Consiliului local

'X

- format A4

1 leu/copie

- format A 3

2 lei/copie

- format A2

3 lei/copie

- format A 1

5 lei/copie

4. Eliberarea certificatelor fiscale în ziua depunerii cererii

10 lei/certificat

5. Cheltuieli ocazionate cu efectuarea procedurii de executare siirâ__________

3 lei/exemplar

Președinte

Gertraud Nowa


■ iiaxe\în$pccton doc‘<Anspeciori\n'ianaJ\20G6\manana hasuVapori anexa 1 hotaxarc tablou noi 2007 doc