Hotărârea nr. 397/2006

HOTARAREA NR.397 privind rectificarea bugetului local


HOTĂRÂREA NR.397 privind rectificarea bugetului local

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința extraordinară din data de 18.12.2006,

Analizând raportul nr. 126493/14.42.2006 prin care Direcția Economică propune rectificarea bugetului local și al unor servicii publice aflate sub autoritatea Consiliului Local,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

In conformitate cu prevederile art. 15 alin.2 din O.U.G. nr. 45/2003,

în temeiul art. 38 alin. 2 lit. b, alin.4 lit.a și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă rectificarea bugetului local al municipiului Sibiu pe anul 2006 conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului local al municipiului Sibiu pe anul 2006 la venituri și cheltuieli, cu suma de 5000 mii lei (destinată pentru reparații străzi -Cap.84 ), prevăzută în anexa nr. 1 .

Art.3. Se aprobă rectificarea bugetului Casei de Cultură a municipiului Sibiu conform anexelor nr. 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă rectificarea bugetului Colegiului Național “Samuel von Brukenthal”, la venituri proprii, cu suma de 42 mii lei provenită din sponsorizări.

Art.5. Primarul Municipiului Sibiu și directorii instituțiilor publice menționate vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 18.12.2006.


Contrasemnează

Secretar Iordan Nicola /

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


Anexa nr.1 la HCL ......


RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL

mii lei

Denumire indicator

Capitol bugetar

Plan anual

influențe

Plan rectificat anual

Plan inițial trim 4

influențe

Plan rectificat trim 4

Fonduri pt garantarea împrumuturilor externe contractate/ garantate de stat - rambursări de crediteexterne

54.02.07.81.01 02

1,174.14

-902.30

271.84

0.00

-902.30

-902.30

Dobânzi - dobânzi aferente datoriei publice externe locale

55.02.01.30.02.05

1,048.75

-217.70

831.05

81.87

-217.70

-135.83

Case de cultură - subvenții pentru instituții publice

67.02.03.06.51.01.01

2,330.00

1,120.00

3,450.00

830

1,120.00

1,950.00

Străzi - reparații curente

84.02.03.03.20.02

18,264.98

5,000.00

23,264.98

3,940.54

5,000.00

8,940.54

Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02 06

26,110.61

5,000.00

31,110.61

3,696.61

^bo.oo

8,696.61

PREȘEDINTE NOWAKGERT^ÂUD


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR, IORDAN NICOLA

JUDEȚUL SIBIU

Anexa nr. / Ia H.C.L. nr.397/2006


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

RECTIFICARE BUGETARA 2006

(mii lei)

Denumire

Cod

Rând

Prevederi An

Prev. Trim. IV

Rectific..Trim.

Trim. IV rectific.

An rectificat

TOTAL VENITURI (rd.2+35+43+46)

0010

r 1

. 2444,20

830,00

1120,00

1950,00

3564,20

I VENITURI CURENTE (rd.3)

001 c

r2

114,20

0,00

0.00

0,00

114,20

C. VENITURI NEFISCALE (rd.4+10)

r3

114,20

0.00

0,00

0,00

114,20

01. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.5)

r 4

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

Venituri din proprietate (rd.6 la rd.9)

30ld

r 5

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedent

301003

r6

0,00

o.od

0,00

. 0,00

0,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

301005

r 7

20,00

0,0.0

0,00

0,00

20,00

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

301OOS

r 8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri din proprietate

30105C

r 9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

r 10

94,20

0,00

0,00

0,00

94,20

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (rd. 12 la rd 24)

3310

r 11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Taxe de metrologie

331001

r 12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Taxe si servicii pt analize efectuate de laboratoare

331004

r 13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Taxe si alte venituri in învățământ

331005

r 14

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Venituri din prestări de serviciiVenituri din prestări de servicii

331008

r 15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Taxe si alte venituri din protecția mediului

33100S

r 16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuția de intretinere a persoanelor asistate

331013

r 17

0,00

0,00

0,00

0,00

■    0,00

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si

331014

r 18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea

331016

r 19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie

331017

r 20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale,

331010

r 21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din cercetare

331020

r22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din contractele incheiate cu casele de asiqurari

331021

r23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri din prestah de servicii si alte activitati

331050

r24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (rd.26)

3410

r25

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

341050

r 26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Amenzi, penalitati si confiscări (rd.28)

3510

r 27

0,00

0,00

o,oq

0,00

0,00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

351050

r28

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

Diverse venituri (rd.30+31)

3610

r 29

80,00

0,00

0,00

0,00

80,00

Venituri din producerea riscurilor asigurate

361004

r 30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri

361050

r31

80,00

0.00

0,00

0,00

80,00

Page 1

Denumire

Cod

Rând

Prevederi An

Prev. Trim. IV

Rectific.Trim.IV

Trim.IV rectif.

An rectificat

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (rd.33+34)

3710

r 32

14,20

0,00

0,00

0,00

14 20

Donații si sponsorizări

371001

r 33

14,20

0,00.

0,00

0,00

14 20

Alte transferuri voluntare

371050

r34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II. VENITURI DIN CAPITAL (rd.36)

r 35

0,00|

0,00

0,00

0,00

0.00

Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.37 la rd.42)

3910

r 36

0,00

■ 0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

391001

r 37

o.oo1

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de

391002

r 38

0,00

0,001

0,00

0,00

0,00

Venituri din privatizare

391004

r 39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Incasari din valorificarea activelor bancare

391005

r40

0,00

—oTocT

0,00

0,00

0.00

Venituri obținute in procesul de stinqere a creanțelor buqetare

391006

r 41

0,00

0,00

.0,00

0,00

0,00

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

391050!

r42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.44)

r 43

0,00|

0,00

0,00

0,00

0,00

Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate (rd 45)

4010

r 44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Incasari din rambursarea altor împrumuturilor acordate

401050

r45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII (rd.47)

r 46

~2330,00

830,00

1120,00

1950,00

3450,00

Subvenții de la alte administrații (rd.48)

4310

r47

2330,00

830,00

1120,00

1950,00

3450,00

Subvenții pentru instituții publice

431009

r48

2330,00

830,00

1120.00

1950,00

3450,00

PREȘEDINTE ,


GERTRAUD NOWĂK


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR

IORDAN NICOLA

JUDEȚUL MblL

Anexa nr. *a H.C.L. nr.397/2006


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

RECTIFICARE BUGETARA 2006

capitol: 67.10.03.06___________________________________________________________________________________________________ (mii lei)

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi

An inițial

Prev.trim.

IV aprobat

rectificare

Trim.IV rectificat

An rectificat

1

TOTAL CHELTUIELI

2,444.20

830.00

1,120.00

1,950.00

3,564.20

2

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)

1

2,094.19

830.00

1,120.00

1,950.00

3,214.19

3

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

157.80

3.17

3.17

157.80

4

Cheltuieli salariate in bani

1001

121.20

1.22

■fr

1.22

121.20

5

Salarii de baza

100101

70.00

20.00

20.00

70.00

6

Salarii de merit

100102

0.70

-Q.80

-0.80

0.70

7

Indemnizație de conducere

100103

8.00

2.00

2.00

8.00

8

Spor de vechime

100104

11.00

0.50

0.50

11.00

• 9

Sporuri pentru condiții de munca

100105

0.00

0.00

0.00

0.00

10

Alte sporuri

100106

0.00

0.00

0.00

0.00

11

Ore suplimentare

100107

0.00

0.00

0.00

0.00

12

Fond de premii

100108

6.30

-0.68

-0.68

6.30

13

Prima de vacanta

100109

0.00

0.00

0.00

0.00

14

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

100110

15.00

5.00-

0.00

15.00

15

Fond aferent plătii cu ora

100111

0.00

0.00

0.00

0.00

16

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

100112

10.00

-5.00

-5.00

10.00

17

Indemnizații de delegare

100113

0.20

-14.80

-14.80

0.20

18

Indemnizații de detașare

100114

0.00

0.00

0.00

0.00

19

Alocații ptr.transportul la si de la locul de munca

100115

0.00

0.00

0.00

0.00

20

Alocații pentru locuințe

100116

0.00

0.00

0.00

0.00

21

Alte drepturi salariale in bani

100130

0.00

0.00

0.00

0.00

22

Cheltuieli salariale in natura

1002

0.00

0.00

0.00

0.00

23

Tichete de masa

100201

0.00

0.00

0.00

0.00

24

Norme de hrana

100202

0.00

0.00

0.00

0.00

25

Uniforme si echipament obligatoriu

100203

0.00

0.00

0.00

0.00

26

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

100204

0.00

0.00

0.00

0.00

27

Transportul la si de la locul de munca

100205

0.00

0.00

0.00

0.00

28

Alte drepturi salariale in natura

100230

0.00

0.00

0.00

0.00

29

Contribuții

1003

36.60

1.95

1.95

36.60

30

Contribuții de asigurări sociale de stat

100301

23.00

1.50

1.50

23.00

31

Contribuții de asigurări de șomaj

100302

2.70

-0.50

-0.50

2.70

“321

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

100303

7.90

0.50

0.50

7.90

33

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

100304

2.00

0.45

0.45

2.00

34

Prime de asigurare viata plătite de angajator ptr. angajați

100305

0.00

0.00

0.00

0.00

35

Contribuții pentru concedii si indemnizații

100306

1.00

0.00

0.00

1.00

36

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1,936.39

826.83

1,120.00

1,946.83

3,056.39

37

Bunuri si servicii

2001

435.13

99.70

99.70

435.13

38

Furnituri de birou

200101

10.00

-5.00

-5.00

10.00

39

Materiale pentru curățenie

200102

0.50

-1.00

-1.00

0.50

40

încălzit, Iluminat si forța motrica

200103

20.00

5.00

5.00

20.00

41

Apa, canal si salubritate

200104

7.00

-2.00

-2.00

7.00

42

Carburanți si lubrefianti

200105

20.00

-10.00

-10.00

20.00

43

Piese de schimb

200106

7.00

-3.00

-3.00

7.00

44

Transport

200107

0.00

0.00

0.00

0.00

45

Posta, telecomunicații, radio, iv, internet

200108

22.00

5.00

5.00

22.00

46

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

240.70

80.70

80.70

240.70

47

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

200130

107.93

30.00

30.00

107.93

48

Reparații curente

2002

41.26

16.26

■ 16.26

41.26

49

Hrana

2003

o.oo'

0.00

o.oo1

0.00

50

Hrana pentru oameni

200301

0.00

0.00

0.00

0.00

51

Hrana pentru animale

200302

0.00

0.00

0.00

0.00

52

Medicamente si materiale sanitare

2004

0.00

0.00

0.00

0.00

53

Medicamente

200401

0.00

0.00

0.00

0.00

54

Materiale sanitare

200402

0.00

0.00

0.00

0.00.

55

Reactivi

200403

0.00

0.00

0.00

0.00

56

Dezinfectanti

200404

0.00

0.00

0.00

0.00

57

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

120.00

20.00

20.00

120.00

58

Uniforme si echipament

200501

10.00

0.00

0.00

10.00

59

Lenjerie si accesorii de pat

200503

0.00

0.00

0.00

0.00

60

Alte obiecte de inventar

200530

110.00

20.00

20.00

110.00

61

Deplasări, detasari, transferări

2006

0.00

0.00

0.00

0.00

62

Deplasări interne, detasari, transferări

200601

0.00

0.00

0.00

0.00

63

Deplasări în străinătate

200602

0.00

0.00

0.00

0.00

64

Materiale de laborator

2009

0.00

0.00

0.00

0.00

65

Cercetare - dezvoltare

2010

0.00

0.00

0.00

0.00

66

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

3.00

0.00

0.00

3.00

67

Consultanta si expertiza

2012

0.00

0.00

0.00

0.00

68

Pregătire profesionala

2013

2.00

0.00

0.00

2.00

69

Protecția muncii

2014

0.00

0.00

0.00

0.00

70

Muniție,furnituri si armament de natura activ.fixe ptr.armata

2015

0.00

0.00

0.00

0.00

71

Studii si cercetări

2016

0.00

0.00

0.00

i 0.00

72

Plăti pt.finant.patrimoniului genetic al animalelor

2018

0.00

0.00

0.00

0.00

73

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări si se

2019

0.00

0.00

0.00

0.00

74

Reabilitare infrastructura progr.inundații ptr.auteritati publice locale

2020

0.00

0.00

0.00

0.00

75

Meteorologie

2021

0.00

0.00

0.00

0.00

76

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

2022

0.00

0.00

0.00

0.00

77

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

2023

0.00

0.00

0.00

0.00

78

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

2024

0.00

0.00

0.00

0.00

79

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

202401

0.00

0.00

0.00

0.00

80

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

202402

0.00

0.00

0.00

0.00

81

Chelt judiciare si extrajud derivate din acțiuni in reprezent intereselor sta

2025

0.00

0.00

0.00

0 00

82

Alte cheltuieli

2030

1,335.00

690.87

1,120.00

1,810.87

2,455.00

83

Reclama si publicitate

203001

0.00

0.00

0.00

0.00

841

Protocol si reprezentare

203002

0.00

0.00

0.00

0.00

85

Prime de asigurare non-viata

203003

0.00

0.00

0.00

0.00

86

Chirii

203004

0.00

0.00

0.00

0.00

87

Prestări servicii ptr.transmiterea drepturilor

203006

0.00

0.00

0.00

0.00

88

Fondul presedintelui/Fondul conducătorului instit.publice

203007

0.00

0.00

0.00

0.00

89

Fondul Primului ministru

203008

0.00

0.00

o.ool

0.00

90

Executarea silita a creanțelor bugetare

203009

0.00

0.00

o.oo1

0.00

91

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

1,335.00

690.87

1,120.00

1,810.87

2,455.00

92

TITLUL III DOBÂNZI

30

0.00

0.00

0.00

0.00

93

Dobânzi aferente datoriei publice interne

3001

0.00

0.00

0.00

0.00

94

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

300101

0.00

0.00

0.00

0.00

95

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

300102

0.00

0.00

o.oo1

0.00

96

Dobânzi aferente datoriei publice externe

3002

0.00

0.00

0.00

■■ 0.00

97

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

300201

0.00

0.00

0.00

0.00

98

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

300202

0.00

0.00

0.00

0.00

99

Dobânzi aferente creditelor externe, garantate si/sau directe subimprumt

300203

0.00

0.00

0.00

0.00

100

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

300205

0.00

0.00

0.00

0.00

101

Alte dobânzi

3003

0.00

0.00

0.00

0.00

102

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur

300301

0.00

0.00

0.00

0.00

103

Dobanda datorata trezoreriei statului

300302

0.00

0.00

0.00

0.00

104

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului

300303

0.00

0.00

0.00

0.00

105

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului

300304

0.00

0.00

0.00

0.00

106

Dobânzi la opeatiunile de leasing

300305

0.00

0.00

0.00

0.00

107

TITLUL IV SUBVENȚII

40

0.00

0.00

0.00

0.00

108

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

4003

0.00

0.00

0.00

0.00

109

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

0.00

0.00

0.00

0.00

110

Fond de rezerva bugetara la dispoziția consiliilor locale si județene

5004

0.00

0.00

0.00

0.00

111

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUI

51

0.00

0.00

0.00

0.00

112

Transferuri curente

5101

0.00

0.00

0.00

0.00

113

Transferuri către instituții publice

510101

0.00

0.00

0.00

0.00

114

Acțiuni de sanatate

510103

0.00

0.00

0.00

0.00

115

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

510104

0.00

0.00

0.00

0.00

116

Finanțarea aeroporturilor de interes local

510105

0.00

0.00

0.00

0.00

117

Transferuri din Fondul de intervenție

510106

0.00

0.00

0.00

0.00

118

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor c

510114

0.00

0.00

0.00

0.00

119

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala per

510115

0.00

0.00

0.00

0.00

120

Transferuri din bugetele consiliilor locale si județene pentru acordarea ui

510124

0.00

0.00

0.00

0.00

121

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0.00

0.00

0.00

0.00

122

A- Transferuri interne.

5501

0.00

0.00

0.00

0.00

123

Programe cu finanțare rambursabila

550103

0.00

0.00

0.00

0.00

124

Programe PHARE

550108

0.00

0.00

0.00

0.00

125

Programe ISPA

550109

0.00

0.00

o.oo1

0.00

126

Programe SAPARD

550110

0.00

0.00

0.00

0.00

127

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de sta

550112

0.00

0.00

0.00

0.00

128

Programe de dezvoltare

550113

. 0.00

0.00

0.00

0.00

129

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

550115

0.00

0.00

0.00

0.00

130

Alte transferuri curente interne

550118

0.00

0.00

0.00

0.00

131

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

0.00

0.00

0.00

0.00

132

Asigurări sociale

5701

0.00

0.00

0.00

0.00

133

Ajutoare sociale

5702

0.00

0.00

0.00

0.00

134

Ajutoare sociale in numerar

570201

0.00

0.00

0.00

0.00

135

Ajutoare sociale in natura

570202

0.00

0.00

0.00

0.00

136

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

0.00

0.00

0.00

0.00

137

Burse

5901

0.00

0.00

o.oo'

0.00

138

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

5902

0.00

0.00

0.00

0.00

139

Asociații si fundații

5911

0.00

0.00

0.00

0.00

140

Susținerea cultelor

5912

0.00

0.00

0.00

0.00

141

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

5915

0.00

0.00

0.00

0.00

142

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

350.01

0.00

0.00

350.01

143

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

350.01

0.00

0.00

350.01

144

Active fixe

7101

350.01

0.00

0.00

350.01

145

Construcții

710101

0.00

0.00

0.00

0.00

146

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

0.00

0.00

0.00

0.00

147

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

350.01

0.00

0.00

350.01

148

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

0.00

0.00

0.00

0.00

149

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

72

0.00

0.00

0.00

0.00

150

Active financiare

7201

0.00

0.00

0.00

0.00

151

Participare la capitalul social al societăților comerciale

720101

0.00

0.00

0.00

0.00

152

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

0.00

0.00

0.00

0.00

153

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI

80

0.00

0.00

0.00

0.00

154

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate inter

8003

0.00

0.00

0.00

0.00

155

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

8008

0.00

0.00

0.00

0.00

156

Alte împrumuturi

8030

0.00

0.00

0.00

0.00

157

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

0.00

0.00

0.00

0.00

158

Rambursări de credite externe

8101

0.00

0.00

0.00

0.00

159

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

810101

0.00

0.001

0.00

0.00

160

Rambursări de credite externe garantate si derecte subîmprumutate

810102

0.00

0.00

0.00

' 0.00

161

Rambursări de crediteaferente datoriei publice externe locale

810105

0.00

0.00

0.00

0.00

162

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

810106

0.001

0.00

0.00

0.00

163

Rambursări de credite interne

8102

0.00

0.00

0.00

0.00

164

Rambursări de credite interne garantate

810201

0.00

0.00

0.00

0.00

165

Diferente de curs aferente datoriei publice interne

810202

0.00

0.00

0.00

0.00

166]Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

810205

0.00

0.00

0.00

0.0'0

PREȘEDINTE , GERTRAUD NOWA

{JĂCONTRASEMNEAZĂ, / SECRETAR IORDAN NICO