Hotărârea nr. 395/2006

HOTARAREA NR. 395 privind aprobarea documentatiei PUZ si RLU "Bloc locuinte P+4E , cvartal locuinte V. Milea" beneficiar SC Paltinis Imob SRL

JUDEȚUL SIBIU


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR. 395

privind aprobarea documentației PUZ și RLU „Bloc locuințe P+4E , cvartal locuințe V. Milea” beneficiar SC Păltiniș Imob SRL

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 30.11.2006,

Analizând raportul nr. 123719/30.11.2006 prin care Direcția Arhitect - șef propune aprobarea documentației PUZ și RLU „Bloc locuințe P+4E cvartal locuințe în Sibiu, B-dul V.Milea, conform proiect nr. 17/2006 elaborat de SC M3 Baukonzept SRL, arh.Selegean loan, pe un teren proprietate SC Păltiniș Imob SRL identificat prin CF Sibiu nr. 50842 nr. top. 3691/30/1/1/11/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2, în suprafață totală de 1948 mp.

Văzând raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

Având în vedere Hotărârea nr. 94/1999 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu de aprobare a PUG și Regulamentul local de urbanism,

în conformitate cu prevederile art. 25 și 56 alin.l din Legea nr. 350/2001 modificată și completată și ale art.2 alin.2 din Legea nr. 50/1991 cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 38 alin.2 Jit. c, alin.5 lit.c și ale art.46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.L Se aprobă documentația PUZ și RLU “Bloc locuințe P+4E, cvartal locuințe V.Milea” în Sibiu, B-dul V.Milea, conform proiect nr. 17/2006 elaborat de SC M3 Baukonzept SRL, arh.Selegean loan, pe un teren proprietate SC Păltiniș Imob. SRL identificat prin CF Sibiu nr. 50842 nr. top. 3691/30/1/1/11/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2, în suprafață totală de 1948 mp. cu respectarea POT-ului prevăzut în documentație și a tuturor condițiilor impuse în avize.

Art.2. Vor fi amenajate 74 locuri de parcare pe teren proprietate privată care vor deservi apartamentele realizate.

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 30.11.2006

Președinte

Hans Klein


Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicola

cNT«ucwoRMITATE

originalul