Hotărârea nr. 394/2006

HOTARAREA NR. 394 privind completarea Comisiei sociale a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 394

privind completarea Comisiei sociale a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 30.11.2006,

Analizând raportul nr. 123463/2006, prin care Direcția Administrație Publică Locală propune completarea Comisiei sociale a Consiliului Local al Municipiului Sibiu și luând act de demisia d-nei consilier Gertrud Krech din această comisie, prin cererea nr.l 17851/2006,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu dispozițiile art. 43 din Legea 114/1996, republicată, ale art.21 din H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr.l 14/1996,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.9 și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Articol unic. Se completează Comisia Socială a Consiliului Local al Municipiului Sibiu cu dl consilier Wagner Raimar.

Adoptată în Sibiu la data de 30.11.2006.

Președinte

Hans Klein

Contrasemnează Secretar Iordan NicolaCOhFORMITATE

CUCpeiNALUL