Hotărârea nr. 393/2006

HOTARAREA NR. 393 privind atestarea apartenentei la domeniul privat a imobilelor – drum si fanat – situate in intravilanul Municipiului, zona industriala Vest identificate in CF 4199 Turnisor nr. top. 5211/3 nr. top. 5211/4

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIUHOTĂRÂREA NR. 393

privind atestarea apartenenței la domeniul privat a imobilelor - drum și fânaț - situate în intravilanul Municipiului, zona industrială Vest identificate în CF 4199 Turnișor nr. top. 5211/3 nr. top. 5211/4

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 30.11.2006,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 122527/2006 prin care se propune atestarea apartenenței la domeniul privat a imobilelor - drum și fânaț- situate în intravilanul Municipiului Sibiu, zona industrială Vest identificate în CF 4199 Turnișor nr. top. 5211/3 nr. top. 5211/4,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-socialc, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privata! municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. 4 și art. 5 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia , ale art. 31 alin.2 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată,

în temeiul prevederilor art.38 alin.2 lit. c, art. 123 alin.l și 2 și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilelor situate în intravilanul Municipiului Sibiu, zona Industrială Vest identificate în CF 4199 Turnișor astfel :

nr. top. 5211/3 - drum - în suprafață de 764 mp.

nr. top. 5211/4 - fânaț - în suprafață de 468 mp.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 30.11.2006.

Președinte

Hans Klein


Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicola

"ENTRU CONFORMITATE CUOjOALUL