Hotărârea nr. 392/2006

HOTARAREA NR. 392 privind infiintarea Centrului de terapie si recuperare pentru copiii cu autism din cadrul Serviciului Public de Asistenta Sociala al Municipiului Sibiu (Completată de HCL NR. 156/2007)

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARAREA NR. 392

privind înființarea Centrului de terapie și recuperare pentru copiii cu autism din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data dc 30.11.2006,

Analizând raportul nr. 122550/2006, prin care Serviciul Public de Asistență Socială, propune înființarea Centrului de terapie și recuprerare pentru copiii cu autism, în cadrul Serviciului Public de Asistență Socială al Municipiului Sibiu.

Văzând raportul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive de agrement și tineret,

în conformitate cu prevederile art. 106 alin.l, lit. b), art. 107, alin.l lit. a), art. 111 alin.l din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului,

în temeiul prevederilor pct. 2.8 ale H.G. nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituțiilor de asistență socială și a structurii orientative de personal, modificată prin H.G. nr. 1007/2005,

in baza prevederilor Ordinului nr.25/2004 ai secretarului de stat al .Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție, pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrele de zi pentru copiii cu dizabilități,

Potrivit prevederilor art.58 din Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

In temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. „d”, al in.6 lit. „a" pct.2, ale an..46 alin. 1 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

II O T A R A S T E:

Art.l. Se înființează “Centrul de terapie și recuperare pentru copiii cu autism”, în cadrul Serviciului Public de Asistență Socială, ca unitate (ară personalitate juridică, în subordinea directorului Serviciului Public dc Asistență Socială cu următoarea structură de personal:

 • •   1 post de șef serviciu/inspector de specialitate gr,I,

 • •   1 post de inspector de specialitate gr.IIl/ psiholog, “

 • •   1 post de inspector de specialitate gr.lll/logoped

 • •   1 post dc inspector de specialitate gr 111/kinetoterapeut,

 • •   1 post de inspector de specialitate gr. III/asistent social,

 • •  4 posturi de inspector tr.IlI/pedagogi de recuperare,

 • •   1 post muncitor calificat tr. Il/șofer

Centrul dc terapie și recuperare pentru copiii cu autism este un serviciu pentru protecția copilului a cărui misiune este prevenirea abandonului și instituționalizarea copiilor, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activități de îngrijire, educație, abilitare-reabiiitare, recreere-socialjzare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, orientare școlară și profesională pentru copii, cât și a unor activități de sprijin, consiliere, educare etc, pentru părinți sau reprezentanții legali, precum și pentru alte persoane care au în îngrijire copiii cu autism.

Serviciile oferite de Centrul de terapie și recuperare pentru copiii cu autism sunt complementare demersurilor și eforturilor propriei familii, așa cum decurg din obligațiile și responsabilitățile părintești, precum și serviciilor oferite de alți furnizori de servicii, corespunzător nevoilor individuale ale copilului în contextul său socio-familial.

Centrul de terapie și recuperare pentru copiii cu autism este un serviciu care se va asigura în cadrul unui parteneriat public/privat încheiat între Serviciul Public de Asistență Socială Sibiu și furnizori privați de servicii sociale acreditați în condițiile legii.

Art.2. Centrul îsi va desfășură activitatea, pe bază de parteneriat public/privat încheiat de Serviciul Public de Asistență Socială Sibiu și Fundația „Un copil o speranță", la sediul fundației din Sibiu str. Aleea Streiu, nr.8, la et.l al clădirii situată la adresa susmenționată. Imobilul aparține domeniului public al Municipiului Sibiu, în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu, atribuit în folosință gratuită, prin H.C.L. 347/2006 Fundației „Un copil - o speranță".

Art.3. Finanțarea cheltuielilor salariale ale personalului de specialitate din cadrul centrului este asigurată de Consiliul Local al Municipiului Sibiu, prin bugetul Serviciului Public de Asistență Socială. Celelalte cheltuieli privind funcționarea centrului se vor asigura prin sponsorizări, donații pe bază de partencriate public/privat încheiate cu furnizorii acreditați conform legii.

Art.4. Organigrama și statul de funcții ale Serviciului Public de Asistență Socială, aprobate prin anexele nr. 3 și 4 la H.C.L. nr. 24/2005, cu modificările și completările ulterioare, se completează în mod corespunzător, conform anexei 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Aprobarea fișelor de evaluare pentru posturile nou înființate, aferente statului de funcții al Serviciului Public de Asistență Socială, conform anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Regulamentul de Organizare și Funcționare al Serviciului Public de Asistență Socială, aprobat prin anexa nr. 2 la H.C.L. nr.24/2005, cu modificările și completările ulterioare, se completează cu atribuțiile specifice „Centrului de terapie și recuperare pentru copiii cu autism”, conform anexei 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7.Directorul Serviciului Public de Asistență Socială va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 30.11.2006

Președinte

Hans Klein


Contrasemnează Secretar

Iordan Nicola j

j yfiMITATE

Anexa nr.1 la H.C.L.nr. / Zei#

Director

1

Contabil sef

1

Sef serviciu

3

Sef birou

5

Personal execuție

69

Personal temporar

20

Asistenți personali

400

TOTAL

499

ORGANIGRAMA

SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA

DIRECTOR | 1


BIROU PROTECȚIE

SPECIALA

1

9

BIROU PROTECȚIA

COPILULUI

1

6

CENTRU DE TERAPIE SI RECUP. PT. COPII

CU AUTISM

1

9

CENTRU CARE ACORDA SERV. DE INGRIJ. Șl ASIST. LA DOM

1

5

BIROU RESURSE UMANE, ADMINIS. TRATIV

1

9

CONSILI

ER

JURIDIC

2

INSP DE SPEC. GR. I AUDIT

1

ASISTENT!

400

ÎNGRIJÎTOF

10

PERSONALI


PREȘEDINTE


CONTRASEMNATĂ

SECRETAR,      17 >

Nicola Iordan           7

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

Anexa nr.2 la H.C.L. NR. ^2- / 20o£

STAT DE FUNCȚII

pentru Serviciul Public de Asistență Socială valabil la data de 01.12.2006

Nr. crt.

DENUMIREA FUNCȚIEI

NIVEL STUDII

NR. POSTURI

NR. POSTURI VACANTE

1.

Director - inspector de specialitate gr.lA

S

1

2.

Contabil șef- inspector de specialitate gr.lA..

S

1

3.

Inspector de specialitate gr.l (audit)

S

1

1

4.

Consilierjuridicgr.il

S

1

5.

Consilierjuridicgr.lll

S

1

1

SERVICIUL ASISTENȚA SOCIALĂ

6.      | Șef serviciu/inspector de specialitate gr.lA                                     |            S_________ |___        1 _________|

BIROUL VENIT MINIM GARANTAT Șl PROTECȚIE PERSOANE VÂRSTNICE

7.

Șef birou/ inspector de specialitate gr.ll

S

1

8.

Inspector de specialitate gr.ll

S

3

1

9.

Inspector de specialitate gr.lll

S

3

1

10.

Inspector tr.lll*

M

20

20

BIROUL ALOCAȚII FAMILIALE

11

Șef birou/ inspector de specialitate gr.ll

S

1

12.

Inspector de specialitate gr.lll

s

4

-

13.

Inspector tr.l

M

1

14.

Referent tr.ll

M

1

BIROUL PROTECȚIE SPECIALĂ

15.

Șef birou/ inspector de specialitate gr.ll

S

1

-

16.

Inspector de specialitate gr.ll

s

3

-

17

Inspector de specialitate gr.lll

s

5

18.

lnspectortr.ll

SSD

1

-

19.

Asistent personal

M/G

400

60

BIROUL PROTECȚIA COPILULUI

20.

Șef birou/ Inspector de specialitate gr.ll

S

1

1

21.

Inspector de specialitate gr.ll

s

3

1

22.

Inspector de specialitate gr.lll

s

3

CENTRUL CARE ACORDĂ SERVICII DE ÎNGRIJIRE Șl ASISTENȚĂ LA DOMICILIU

23.

Șef serviciu/ inspector de specialitate gr. I

s

1

1

24

Inspector de specialitate gr.l (medic geriatru)

s

1

1

25.

Inspector de specialitate gr.ll (medic generalist)

s

1

26.

Inspector de specialitate gr.ll (psiholog)

s

1

1

27.

Inspector de specialitate gr.lll (kinetoterapeut)

s

1

1

28

Inspector tr.ll (asistent social)

M

1

29.

îngrijitor"

M/G

10

• 9

CENTRUL DE TERAPIE Șl RECUPERARE PENTRU COPIII CU AUTISM

30.

Șef serviciu/ inspector de specialitate gr.l

s

1

1

31

Inspector de specialitate gr.lll (psiholog)

s

1

1

32.

Inspector de specialitate gr.lll (logoped)

s

1

1

33.

Inspector de specialitate gr.lll (kinetoterapeut)

s

1

1

34.

Inspector de specialitate gr.lll (asistent social)

s

1

1

35.

Inspector tr. III (pedagogi de recuperare)

M

4

4

36

Muncitor calificat tr.ll (șofer)

M

1

1

BIROUL SALARIZARE, FINANCIAR-CONTABIL

37.

Inspector de specialitate gr.ll

M

1

1

38.

Inspector de specialitate gr.lll

s

1

39.

Inspector tr.l

M

1

-

40.

Inspector tr.ll

M

2

41.

Referenttr.il

M

1

BIROUL RESURSE UMANE, ADMINISTRATIV

42.

Șef birou/ inspector de specialitate gr.ll

S

1

43

Inspector de specialitate gr.ll (sociolog)

$

1

1

44

Inspector de specialitate gr.ll (psiholog)

s

1

1

45.

Inspector de specialitate gr.lll (informatician)

s

1

1

46.

Inspector de specialitate gr.lll

s

1

47.

Inspector tr.lA.

M

1

48.

Referent tr.lA

M

1

49.

Referent tril

M

1

50

Muncitor calificat tr.ll (șofer)

M

2

TOTAL

499

113

Notă:' Posturile prevăzute la poziția nr.9 se vor ocupa prin concurs, pe perioadă determinată, in funcție de volumul cererilor depuse in perioada de acordare a ajutorului social pentru încălzirea locuinței, de necesarul de anchete sociale care trebuiesc întocmite în vederea acordării alocației familiale complementare și a alocației de susținere pentru familiile monoparentale precum și pentru alte activități cu camcter temporar;

Funcția de îngrijitor este asimilată funcției de asistent personal, salariul de încadrare fiind echivalent cu salariul asistentului social debutant cu studii medii din


unitățile bugetare.


PREȘEDINTE,


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicola Iordan


Anexa nr.3 la H.C.L. nr.

FISELE POSTURILOR APROBATE PRIN STATUL DE FUNCȚII

PREȘEDINTE,


Nr.

Crt.

DENUMIREA POSTULUI

NUMĂR FIȘE

CENTRUL DE TERAPIE SI RECUPERARE PENTRU COPIII CU AUTISM

1.

Șef serviciu - inspector de specialitate gr.l

1

2.

Inspector de specialitate gr.lll (psiholog)

1

3.

Inspector de specialitate gr.lll (logoped)

1

4.

Inspector de specialitate gr.lll (kinetoterapeut)

1

5.

Inspector de specialitate gr.lll (asistent social)

1

6.

Inspector tr.III (pedagogi de recuperare)

4

7._______

Muncitor calificat tr.ll (șofer)___________

1

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicola Iordan

FIȘA DE EVALUARE A POSTULUI

ȘEF SERVICIU / INSPECTOR DE SPECIALITATE GR. I CENTRUL DE TERAPIE Șl RECUPERARE PENTRU COPII CU AUTISM

Criterii de evaluare a postului

Punctajul corespunzător gradului postului dintr-o activitate

debutant

IV

III

II

I

IA

a) formarea profesională

 • •  pregătirea de bază corespunzătoare studiilor absolvite

 • •   pregătire de specialitate : tehnică, economică, juridică sau de altă specialitate necesară postului :

 • •  perfecționări în domeniu pentru menținerea competenței pe post

1

4

TOTAL:

5

b) adaptabilitatea la locul de muncă :

 • •  experiență în muncă

 • •   experiență în specialitatea postului

 • •   perioada de probă (nr.luni) : .....6

luni............

4

4

TOTAL:

8

c) dificultatea și complexitatea

operațiunilor :

 • •   activitate de concepție

 • •   activitate de analiză și sinteză

 • •   activitate de rutină (repetitivă)

4

5

3

TOTAL:

12

d) responsabilitatea implicată :

 • ♦   pentru obținerea și utilizarea informațiilor în vederea pregătirii unor decizii

 • •  de nivel decizional

4

6

TOTAL:

10

e) capacitatea relațională :

 • •   gradul   de, solicitare   din  partea

structurilor interne din instituție

 • •   gradul   de solicitare   din   afara

instituției, din partea cetățenilor și/sau a serviciilor

5

5

TOTAL:

10

f) alte criterii specifice :

TOTAL:

TOTAL punctaj pentru evaluarea posturilor

45

ATRIBUȚII:

 • •   Realizează supervizarea activităților centrului de zi.

 • •   Realizează rapoartele de evaluare a activităților și întocmește planul de activități în colaborare cu ceilalți

specialiști implicați în activitatea de terapie și recuperare.                     - ? ■

 • •   Centralizează datele evaluărilor realizate de către angajații centrului.

 • •   Elaborează estimările în ceea ce privește necesarul de resurse umane, financiare, spațiu și bunuri pentru optima desfășurare a activităților.

 • •   Centralizează estimările necesarului de materiale pentru buna desfășurare a activităților si semnalează șefului ierarhic nevoia identificată.

 • •   Menține și dezvoltă relațiile cu părinții și coordonează activitățile de informare și sprijin a părinților împreună cu personalul de specialitate implicat în activitatea de terapie și recuperare.

 • •   Conduce ședințele de lucru cu personalul centrului.

 • •   Asigură buna desfășurare a tuturor activităților printr-o atitudine pozitivă față de beneficiari și prin buna comunicare cu ceilalți angajați ai centrului.

 • •   Comunică cu personalul de specialitate și face observații în legătură cu evoluția și comportamentul copiilor.

 • •   Identifică, semnalează, caută si propune soluții pentru eventuale disfunctionalitati aparute la nivelul personalului de specialitate sau la nivelul relației personal de specialitate - beneficiari.

 • •   Menține și dezvoltă relațiile cu furnizorii de servicii publici/privați cu același obiect de activitate.

 • •   întocmește, pe baza condicii de prezență, pontajul lunar în vederea acordării drepturilor salariate și a altor drepturi speciale.

 • •   Efectuează evaluarea anuală a performanțelor profesioanle ale angajaților din subordine.

 • •   Asigură arhivarea documentelor instrumentate.

 • •   Respectă normele de instructaj în domeniul situațiilor de urgență, de protecție a muncii, ale Regulamentului de organizare si funcționare al centrului, Regulamentului de ordine interioară al instituției, Codului Etic al personalului care oferă servicii sociale și Carta drepturilor beneficiarilor de servicii sociale.

 • •   Păstrează confidențialitatea asupra datelor și informațiilor la care are acces în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

 • •   Exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Sibiu, dispoziții ale primarului și decizii ale directorului.

FISĂ DE EVALUARE A POSTULUI

INSPECTOR DE SPECIALITATE GR.III (PSIHOLOG)

CENTRUL DE TERAPIE SI RECUPERARE PENTRU COPIII CU AUTISM

Criterii de evaluare a postului

Punctajul corespunzător gradului postului dintr-o activitate

debutant

IV

III

II

I

IA

a)formarea profesională

 • •   pregătirea de bază corespunzătoare studiilor absolvite

 • •   pregătire de   specialitate :   tehnică,

economică,   juridică sau   de altă

specialitate necesară postului:.............

 • •   perfecționări    în domeniu    pentru

menținerea competenței pe post

1

2

TOTAL:

3

b) adaptabilitatea la locul de muncă :

 • •   experiență în muncă

 • •   experiență în specialitatea postului

 • •   perioada  de probă (nr.luni) : .....6

luni............

2

2

TOTAL:

4

c)         dificultatea și complexitatea

operațiunilor:

 • •   activitate de concepție

 • •   activitate de analiză și sinteză

 • •   activitate de rutină (repetitivă)

2

3

4

TOTAL:

9

djresponsabilitatea implicată:

 • •   pentru obținerea și utilizarea informațiilor în vederea pregătirii unor decizii

 • •   de nivel decizional

2

4

TOTAL:

6

e) capacitatea relațională:

 • •   gradul de solicitare din partea structurilor interne din instituție

 • •   gradul de solicitare din afara instituției, din partea cetățenilor și/sau a serviciilor

3

3

TOTAL:

6

f) alte criterii specifice :

TOTAL:

TOTAL punctaj pentru evaluarea posturilor

28

ATRIBUȚII:

 • •   Coordonează ședințele de consiliere psihologica individuala si de grup (in cadrul grupului de sprijin pentru părinți); răspunde de modul de realizare a consilierii psihologice.

 • •   Elaborează instrumente de lucru standardizate, specifice activității psihologice (fise de evaluare psihologica, etc.).

 • •   Răspunde de aplicarea si cotarea testelor psihologice conform procedurii aferente, de calitatea si precizia examinărilor.

 • •   Răspunde solicitărilor tuturor potențialilor beneficiari si propune programe de servicii adaptate nevoilor acestora (ședințe de consiliere, recuperare in cadrul centrului sau la domiciliu, etc.) ținând cont de criteriile de selecție a beneficiarilor, gradul de ocupare a centrului si personalului.

 • •   Realizează evaluarea psihologica, întocmește profile psihologice si rapoarte de evaluare a achizițiilor și a nevoilor recuperatorii ale copiilor.

 • •   Elaborează planurile de intervenție personalizata si le pune la dispoziția pedagogilor de recuperare, aparținătorilor copiilor.

 • •   Realizează reevaluări psihologice periodice si revizuiește planurile de intervenție personalizata ținând cont de observațiile si recomandările făcute de personalul care lucrează direct cu copiii (pedagogilor de recuperare).

 • •   Tine seama de necesitățile si ritmul propriu fiecărui copil, de recomandările făcute de ceilalți specialiști ai centrului, medicul curant, apartinatori.

 • •   Stabilește programul activităților educative și recreative ale copiilor.

 • •   Urmărește -in limita timpului disponibil- dezvoltarea deprinderilor de viata independenta a copiilor (stimulează dezvoltarea deprinderilor elementare de igiena, de autoservire la imbracat/ dezbrăcat, servirea mesei).

 • •   Răspunde de integritatea psihica si fizica a copiilor pe durata șederii acestora in centrul de zi.

 • •   Asigură buna realizare a tuturor activităților desfășurate cu copiii si/sau părinții printr-o atitudine pozitivă si profesionista față de beneficiari și prin buna comunicare cu ceilalți specialiști ai centrului.

 • •   Respecta deontologia profesionala (nu practica si nu incurajeaza discuțiile contradictorii in fata beneficiarilor, discuțiile privind ceilalți specialiști ai centrului, in absenta acestora, etc.).

 • •   întocmește estimările necesarului de materiale pentru buna desfășurare a activităților.

 • •   întreține materialul didactic pe care il are la dispoziție. In cazul in care nu sunt posibilități de cumpărare, il confecționează.

 • •   întocmește rapoarte săptămânale, lunare și trimestriale de activitate, cu scopul raportărilor către șeful centrului.

 • •   Prezintă lunar, impreuna cu personalul de specialitate, sinteze privind evoluția copiilor.

 • •   Comunică cu ceilalți specialiști ai centrului și face observații în legătură cu evoluția și comportamentul copiilor.

 • •   Participă activ la ședințele de lucru impreuna cu șeful centrului și personalul de specialitate al acestuia.

 • •   Menține și dezvoltă relațiile cu părinții și participă la activitățile de informare și sprijin a părinților împreună cu șeful centrului și personalul de specialitate al acestuia.

 • •   Concepe, alături de șeful centrului și personalul de specialitate al acestuia, materiale de instruire a părinților beneficiarilor si voluntarilor.

 • •   Participa la cursurile de pregătire profesionala.

 • •   Menține și dezvoltă relațiile cu furnizorii de servicii publici/privați cu același obiect de activitate.

 • •   Asigură arhivarea documentelor instrumentate.

 • •   Respectă normele de instructaj în domeniul situațiilor de urgență, de protecție a muncii, ale Regulamentului de organizare si funcționare al centrului, Regulamentului de ordine interioară al instituției, Codului Etic al personalului care oferă servicii sociale și Carta drepturilor beneficiarilor de servicii sociale,

 • •   Păstrează confidențialitatea asupra datelor și informațiilor la care are acces în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

 • •   Exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Sibiu, dispoziții ale primarului și decizii ale directorului.

FISĂ DE EVALUARE A POSTULUI INSPECTOR DE SPECIALITATE GR.III (KINETOTERAPEUT) CENTRUL DE TERAPIE SI RECUPERARE PENTRU COPIII CU AUTISM

Criterii de evaluare a postului

Punctajul corespunzător gradului postului dintr-o activitate

debutant

IV

III

II

I

IA

a)formarea profesională

• pregătirea de bază corespunzătoare

studiilor absolvite

1

• pregătire de specialitate : tehnică,

economică, juridică sau de altă specialitate necesară postului:.............

2

• perfecționări în domeniu pentru

menținerea competenței pe post

TOTAL:

3

b) adaptabilitatea la locul de muncă :

 • •   experiență în muncă

 • •   experiență în specialitatea postului

2

• perioada de probă (nr.luni) : .....6

2

luni............

TOTAL:

4

c)        dificultatea și complexitatea

operațiunilor:

• activitate de concepție

2

• activitate de analiză și sinteză

3

• activitate de rutină (repetitivă)

4

TOTAL:

9

d) responsabilitatea implicată:

• pentru obținerea și utilizarea informațiilor

2

în vederea pregătirii unor decizii

• de nivel decizional

4

TOTAL:

6

e) capacitatea relațională:

 • •   gradul de solicitare din partea structurilor interne din instituție

 • •   gradul de solicitare din afara instituției, din

r

3

partea cetățenilor și/sau a serviciilor

3

TOTAL:

6

f) alte criterii specifice :

TOTAL:

TOTAL punctaj pentru evaluarea posturilor

28 ’

ATRIBUȚII:

 • •   Coordonează activitatea de recuperare kinetoterapeutică: realizează examinarea dezvoltării fizice, a funcțiilor motorii și a psihomotricității prin administrarea de probe psihomotorii specifice.

 • •   Elaborează planurile de intervenție terapeutică individuală și diferențială.

 • •   Elaborează instrumente de lucru standardizate, specifice activității recuperatorii prin kinetoterapie (grile de măsurare a achizițiilor, etc.).

 • •   întreține echipamentele / dotările pe care le are la dispoziție.

 • •   întocmește estimările necesarului de materiale pentru buna desfășurare a activităților de recuperare.

 • •   Urmărește dezvoltarea deprinderilor de viata independenta a copiilor (stimulează dezvoltarea deprinderilor

elementare de igiena, de autoservire ia imbracaV dezbrăcat, servirea mesei).

 • •   Supraveghează copiii pe durata transportului in zilele de relaxare, când nu vin insotiti de părinți.

 • •   întocmește rapoarte săptămânale, lunare și trimestriale de evaluare a serviciului de kinetoterapie, cu scopul

raportărilor către șeful centrului.

 • •   Prezintă lunar, impreuna cu personalul de specialitate, sinteze privind evoluția copiilor.

 • •   Comunică cu ceilalți specialiști ai centrului și face observații în legătură cu evoluția și comportamentul copiilor.

 • •   Participă activ la ședințele de lucru cu personalul implicat în activitatea de terapie și recuperare.

 • •   Menține și dezvoltă relațiile cu părinții și participă la activitățile de informare și sprijin a părinților împreună cu șeful centrului și personalul de specialitate al acestuia.

 • •   Concepe, alături de șeful centrului și personalul de specialitate al acestuia, materiale de instruire a părinților beneficiarilor si voluntarilor.

 • •   Menține și dezvoltă relațiile cu furnizorii de servicii publici/privați cu același obiect de activitate.

 • •   Răspunde de integritatea psihica si fizica a copiilor pe durata șederii acestora in centru.

 • •   Tine seama de necesitățile si ritmul propriu fiecărui copil, de recomandările făcute de ceilalți ceilalți specialiști implicați în activitatea de terapie și recuperare, medicul curant, apartinatori.

 • •   Asigură buna desfășurare a tuturor activităților de recuperare specifică si recreative printr-o atitudine pozitivă si profesionista față de beneficiari și prin buna comunicare cu ceilalți specialiști implicați în activitatea de terapie și recuperare.

 • •   Respecta deontologia profesionala (nu practica si nu incurajeaza discuțiile contradictorii in fata beneficiarilor si fata de aceștia, discuțiile privind ceilalți angajați ai centrului in absenta acestora, etc.).

 • •   Participa la cursurile de pregătire profesionala.

 • •   Asigură arhivarea documentelor instrumentate.

 • •   Respectă normele de instructaj în domeniul situațiilor de urgență, de protecție a muncii, ale Regulamentului de organizare si funcționare al centrului, Regulamentului de ordine interioară al instituției, Codului Etic al personalului care oferă servicii sociale și Carta drepturilor beneficiarilor de servicii sociale.

 • •   Păstrează confidențialitatea asupra datelor și informațiilor la care are acces în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

 • •   Exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Sibiu, dispoziții ale primarului și decizii ale directorului.

FISĂ DE EVALUARE A POSTULUI INSPECTOR DE SPECIALITATE GR.III (LOGOPED) CENTRUL DE TERAPIE SI RECUPERARE PENTRU COPIII CU AUTISM

Criterii de evaluare a postului

Punctajul corespunzător gradului postului dintr-o activitate

debutant

IV

III

II

I

IA

ajformarea profesională

 • •   pregătirea de bază corespunzătoare studiilor absolvite

 • •   pregătire de specialitate : tehnică,

economică, juridică sau de altă specialitate necesară postului:.............

 • •   perfecționări ■ în domeniu pentru . menținerea competenței pe post

• r

1

2

TOTAL:

3

b) adaptabilitatea la locul de muncă :

 • •  experiență în muncă

 • •   experiență în specialitatea postului

 • •   perioada de probă (nr.luni) : .....6

luni............

2

2

TOTAL:

4

c)        dificultatea și complexitatea

operațiunilor:

 • •   activitate de concepție

 • •   activitate de analiză și sinteză

 • •   activitate de rutină (repetitivă)

2

3

4

TOTAL:

9

djresponsabilitatea implicată :

 • •   pentru obținerea și utilizarea informațiilor în vederea pregătirii unor decizii

 • •   de nivel decizional

2

4

TOTAL:

6

e) capacitatea relațională:

 • •   gradul de solicitare din partea structurilor interne din instituție

 • •   gradul de solicitare din afara instituției, din partea cetățenilor și/sau a serviciilor

3

3

TOTAL:

6

f) alte criterii specifice :

TOTAL:

TOTAL punctaj pentru evaluarea posturilor

28

ATRIBUȚII:

 • •   Coordonează activitatea de recuperare logopedică: stabilește strategiile terapeutice (obiective pe termen lung și pe termen scurt) și elaborează planuri de intervenție educațional terapeutică personalizată.

 • •   Realizează evaluarea logopedică și întocmește rapoartele de evaluare a achizițiilor și a nevoilor recuperatorii ale copiilor.

 • •   Elaborează instrumente de lucru standardizate, specifice activității logopedice (grile de măsurare a achizițiilor, '■ etc.).

 • •   întreține materialul didactic pe care ii are la dispoziție. In cazul in care nu sunt posibilități de cumpărare, il confecționează.

 • •   întocmește estimările necesarului de materiale pentru buna desfășurare a activităților de recuperare.

 • •   Urmărește dezvoltarea deprinderilor de viata independenta a copiilor (stimulează dezvoltarea deprinderilor elementare de igiena, de autoservire la imbracat/ dezbrăcat, servirea mesei).

 • •   Supraveghează copiii pe durata transportului in zilele de relaxare, când nu vin insotiti de părinți.

 • •   întocmește rapoarte săptămânale, lunare și trimestriale de evaluare a serviciului de logopedie, cu scopul

raportărilor către șeful centrului.

 • •   Prezintă lunar, impreuna cu personalul de specialitate, sinteze privind evoluția copiilor.

 • •   Comunică cu ceilalți specialiști ai centrului și face observații în legătură cu evoluția și comportamentul copiilor.

 • •   Participă activ la ședințele de lucru cu personalul implicat în activitatea de terapie și recuperare.

 • •   Menține și dezvoltă relațiile cu părinții și participă la activitățile de informare și sprijin a părinților împreună cu șeful centrului și personalul de specialitate al acestuia.

 • •   Concepe, alături de șeful centrului și personalul de specialitate al acestuia, materiale de instruire a părinților beneficiarilor si voluntarilor.

 • •   Menține și dezvoltă relațiile cu furnizorii de servicii pu.blici/privați cu același obiect de activitate.

 • •   Răspunde de integritatea psihica si fizica a copiilor pe durata șederii acestora in centru.

 • •   Tine seama de necesitățile si ritmul propriu fiecărui copil, de recomandările făcute de ceilalți ceilalți specialiști implicați în activitatea de terapie și recuperare, medicul curant, apartinatori.

 • •   Asigură buna desfășurare a tuturor activităților de recuperare specifică si recreative printr-o atitudine pozitivă si profesionista față de beneficiari și prin buna comunicare cu ceilalți specialiști implicați în activitatea de terapie și recuperare.

 • •   Respecta deontologia profesionala (nu practica si nu incurajeaza discuțiile contradictorii in fata beneficiarilor si fata de aceștia, discuțiile privind ceilalți angajați ai centrului in absenta acestora, etc.).

 • •   Participa la cursurile de pregătire profesionala.

 • •   Asigură arhivarea documentelor instrumentate.

 • •   Respectă normele de instructaj în domeniul situațiilor de urgență, de protecție a muncii, ale Regulamentului de organizare si funcționare al centrului, Regulamentului de ordine interioară al instituției, Codului Etic al personalului care oferă servicii sociale și Carta drepturilor beneficiarilor de servicii sociale.

 • •   Păstrează confidențialitatea asupra datelor și informațiilor la care are acces în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

 • •   Exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Sibiu, dispoziții ale primarului și decizii ale directorului.

FISĂ DE EVALUARE A POSTULUI INSPECTOR TR.III (PEDAGOG DE RECUPERARE) CENTRUL DE TERAPIE SI RECUPERARE PENTRU COPIII CU AUTISM

Criterii de evaluare a postului

Punctajul corespunzător grac

ului postului dintr-o activitate

debutant

IV

III

II

I

IA

a) formarea profesională

 • •   pregătirea de bază corespunzătoare studiilor absolvite

 • •   pregătire de specialitate      tehnică,

economică,   juridică sau   de altă

specialitate necesară postului:.............

 • •   perfecționări în domeniu    pentru

menținerea competenței pe post

1

1

TOTAL:

2

b) adaptabilitatea la locul de muncă :

 • •  experiență în muncă

 • •   experiență în specialitatea postului

 • •   perioada  de probă (nr.luni) : .....6

luni............

1

1

TOTAL:

r.

2

c) dificultatea și complexitatea operațiunilor:

 • •   activitate de concepție

 • •   activitate de analiză și sinteză

 • •   activitate de rutină (repetitivă)

-•t

2

5

TOTAL:

8

d) responsabilitatea implicată :

 • •   pentru obținerea și utilizarea informațiilor în vederea pregătirii unor decizii

 • •   de nivel decizional

2

3

TOTAL;

5

e) capacitatea relațională:

 • •   gradul de solicitare din partea structurilor interne din instituție

 • •   gradul de solicitare din afara instituției, din partea cetățenilor și/sau a serviciilor

2

2

TOTAL:

4

f) alte criterii specifice :

TOTAL:

TOTAL punctaj pentru evaluarea posturilor

21

ATRIBUȚII:

 • •   Coordonează ședințe de consiliere psihologica si educaționala.

 • •   Realizează evaluarea psihopedagogică și întocmește rapoartele de evaluare a achizițiilor și a nevoilor recuperatorii ale copiilor.

 • •   Elaborează planurile de intervenție psihopedagogică personalizate.

 • •   Elaborează instrumente de lucru standardizate, specifice activității psihopedagogice (fise de evaluare psihopedagogică, etc.).

 • •   întreține materialul didactic pe care il are la dispoziție. In cazul in care nu sunt posibilități de cumpărare, il confecționează.

 • •   întocmește estimările necesarului de materiale pentru buna desfășurare a activităților de recuperare.

 • •   Urmărește dezvoltarea deprinderilor de viata independenta a copiilor (stimulează dezvoltarea deprinderilor elementare de igiena, de autoservire la imbracat/ dezbrăcat, servirea mesei).

 • •   Supraveghează copiii pe durata transportului in zilele de relaxare, când nu vin insotiti de părinți.

 • •   întocmește rapoarte săptămânale, lunare și trimestriale de evaluare a serviciului de recuperare psihopedagogică, cu scopul raportărilor către șeful centrului.

'• Prezintă lunar, împreuna cu personalul de specialitate, sinteze privind evoluția copiilor.

 • •   Comunică cu ceilalți specialiști ai centrului și face observații în legătură cu evoluția și comportamentul copiilor.

 • •   Participă activ la ședințele de lucru cu personalul implicat în activitatea de terapie și recuperare.

 • •   Menține și dezvoltă relațiile cu părinții și participă la activitățile de informare și sprijin a părinților împreună cu șeful centrului și personalul de specialitate al acestuia.

 • •   Concepe, alături de șeful centrului și personalul de specialitate al acestuia, materiale de instruire a părinților beneficiarilor si voluntarilor.

 • •   Menține și dezvoltă relațiile cu furnizorii de servicii publici/privați cu același obiect de activitate.

 • •   Răspunde de integritatea psihica si fizica a copiilor pe durata șederii acestora in centru.

 • •   Tine seama de necesitățile si ritmul propriu fiecărui copil, de recomandările făcute de ceilalți ceilalți specialiști implicați în activitatea de terapie și recuperare, medicul curant, apartinatori.

 • •   Asigură buna desfășurare a tuturor activităților de recuperare specifică si recreative printr-o atitudine pozitivă si profesionista față de beneficiari și prin buna comunicare cu ceilalți specialiști implicați în activitatea de terapie și recuperare.

 • •   Respecta deontologia profesionala (nu practica si nu incurajeaza discuțiile contradictorii in fata beneficiarilor si fata de aceștia, discuțiile priyind ceilalți angajați ai centrului in absenta acestora, etc.).

 • •   Participa la cursurile de pregătire profesionala.

 • •   Asigură arhivarea documentelor instrumentate.

 • •   Respectă normele de instructaj în.domeniul situațiilor de urgență, de protecție a muncii, ale Regulamentului de organizare si funcționare al centrului, Regulamentului de ordine interioară al instituției, Codului Etic al personalului care oferă servicii sociale și Carta drepturilor beneficiarilor de servicii sociale.

 • •   Păstrează confidențialitatea asupra datelor și informațiilor la care are acces în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

 • •   Exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Sibiu, dispoziții ale primarului și decizii ale directorului.

FIȘA DE EVALUARE A POSTULUI.

INSPECTOR DE SPECIALITATE GR. III (ASISTENT SOCIAL) CENTRUL DE TERAPIE SI RECUPERARE PENTRU COPIII CU AUTISM

Criterii de evaluare a postului

Punctajul corespunzător gradului postului dintr-o activitate

debutant

IV

III

II

I

IA

a)formarea profesională

 • •  pregătirea de bază corespunzătoare studiilor absolvite

 • •   pregătire de   specialitate :   tehnică,

economică,   juridică sau   de altă

specialitate necesară postului:.............

 • •   perfecționări    în domeniu    pentru

menținerea competenței .pe post

1

2

TOTAL:

3

b) adaptabilitatea la locul de muncă :

 • •  experiență în muncă

 • •   experiență în specialitatea postului

 • •   perioada  de probă (nr.luni) ; .....6

luni............

2

2

TOTAL:

4

c)        dificultatea și complexitatea

operațiunilor:

 • •   activitate de concepție

 • •   activitate de analiză și sinteză

 • •   activitate de rutină (repetitivă)

2

3

4

TOTAL:

9

djresponsabilitatea implicată:

 • •   pentru obținerea și utilizarea informațiilor în vederea pregătirii unor decizii

 • •   de nivel decizional

2

4

TOTAL:

6

e) capacitatea relațională:

 • •   gradul de solicitare din partea structurilor interne din instituție

 • •   gradul de solicitare din afara instituției, din partea cetățenilor și/sau a serviciilor

3

3

TOTAL:

6

f) alte criterii specifice:

TOTAL:

r .

TOTAL punctaj pentru evaluarea posturilor

28

ATRIBUȚII:

 • •   Asigură buna desfășurare a tuturor activităților sociale printr-o atitudine pozitivă față de beneficiari și familiile acestora și prin buna comunicare cu personalul de specialitate implicat în activitatea de terapie și recuperare.

 • •   Gestionează datele sociale, efectuează anchetele sociale la domiciliul beneficiarilor, realizează centralizarea datelor și monitorizarea beneficiarilor și a familiilor acestora în baza datelor cu specific psiho - social, asigură fluxul de informații dintre specialiștii centrului și părinții beneficiarilor și invers, propune soluții pentru rezolvarea situațiilor de dificultate sociala.

 • •   Valorifică informațiile obținute prin anchetă sau alte tehnici de investigare în vederea stabilirii diagnosticului social.

 • •   Verifica, evalueaza si corectează in timpul vizitelor la domiciliu modul de continuare al tehnicilor de specialitate recomandate de specialiști pentru a fi efectuate de către părinți

 • •   Propune strategia de implicare și sprijin social pentru beneficiari sau familiile beneficiarilor.

 • •   Completează instrumente de lucru standardizate, specifice lucrului în asistența socială (anchete sociale, rapoarte psiho - sociale, fise de contact, evaluări periodice, plan de intervenție, etc.).

 • •   Menține și dezvoltă relațiile cu furnizorii de servicii sociale în domeniul recuperării copiilor cu autism.

 • •   Menține și dezvoltă relațiile cu părinții și participă la activitățile de informare și sprijin a părinților împreună cu șeful centrului și personalul de specialitate.

 • •   Concepe, alături de șeful centrului și personalul de specialitate, materiale de instruire a părinților beneficiarilor.

 • •   întocmește rapoartele săptămânale, lunare și trimestriale de evaluare a serviciului social cu scopul raportărilor către șeful centrului.

 • •   Participă la ședințele de lucru ale personalului de specialitate si la ședințele saptamanale cu conducerea.

 • •   Respectă normele de instructaj în domeniul situațiilor de urgență, de protecție a muncii, ale Regulamentului de organizare si funcționare al centrului, Regulamentului de ordine interioară al instituției, Codului Etic al personalului care oferă servicii sociale și Carta drepturilor beneficiarilor de servicii sociale.

 • •   Păstrează confidențialitatea asupra datelor și informațiilor la care are acces în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

 • •   Exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Sibiu, dispoziții ale primarului și decizii ale directorului.

FIȘA DE EVALUARE A POSTULUI MUNCITOR CALIFICAT TR. II (ȘOFER) CENTRUL DE TERAPIE SI RECUPERARE PENTRU COPIII CU AUTISM

Criterii de evaluare a postului

Punctajul corespunzător gradului postului dintr-o activitate

debutant

IV

III

II

I

IA

a)formarea profesională:

 • •  pregătirea de bază corespunzătoare studiilor absolvite

 • •  pregătire de specialitate : tehnică, economică, juridică sau de altă specialitate necesară postului

 • •  perfecționări în domeniu pentru menținerea competenței pe post

1

2

TOTAL:

3

b) adaptabilitatea la locul de muncă :

 • •  experiență în muncă

 • •  experiență în specialitatea postului

 • •  perioada de probă (nr.luni) : .....6

luni............

2

2

TOTAL:

4

c) dificultatea și complexitatea operațiunilor:

 • •  activitate de concepție

 • •  activitate de analiză și sinteză

 • •  activitate de rutină (repetitivă)

2

3

4

TOTAL:

9

d)responsabilitatea implicată :

 • •  pentru obținerea și utilizarea informațiilor în vederea pregătirii unor decizii

 • •  de nivel decizional

-

2

4

TOTAL:

6

e) capacitatea relațională :

 • •  gradul de solicitare din partea structurilor interne din instituție

J

 • •  gradul de solicitare din afara instituției, din partea cetățenilor și/sau a serviciilor

3

3

TOTAL:

6

f) alte criterii specifice :

TOTAL:

TOTAL punctaj pentru evaluarea posturilor

28

ATRIBUȚII:

 • •   Asigură menținerea autoturismului din dotare în stare permanentă de curățenie și funcționare.

 • •   Răspunde de întocmirea corectă, zilnică, a foii de parcurs confrmată de personalul de specialitate și o predă pentru centralizare în vederea calculării consumului de combustibil și trecerii pe cheltuieli.

 • •   Efectuează alimentarea cu combustibil și lubrefianți a autoturismului din dotare.

 • •   Asigură efectuarea reparațiilor necesare la autoturismul din dotare prin service autorizat.

 • •   Utilizarea autovehiculului se face numai în intervalele orare stabilite pentru transportul beneficiarilor, orice abatere de la acest program trebuie anunțată din timp conducerii fundației.

 • •   Este interzisă folosirea autovehiculul în interes personal și vor fi transportați numai beneficiarii.

 • •   Asigură transportul de persoane și bunuri, în bune condiții, în funcție de fisa de bord.

 • •   Transportul copiilor se face cu respectarea normelor de circulație in vigoare, copii vor fi însoțiți si vor pună centura de siguranța.

» Participă ia ședințele de lucru saptamanala cu conducerea.

 • •   Autovehiculul va circula numai cu insemenele „atentie copii" si „persoane cu handicap"

 • •   Asigură încadrarea în consumul normat lunar stabilit.

 • •   Parcarea mașinii se va face la domiciliul șoferului.

 • •   Respectă normele de instructaj în domeniul situațiilor de urgență, de protecție a muncii, ale Regulamentului de organizare si funcționare al centrului, Regulamentului de ordine interioară al instituției, Ccduiui Etic al personalului care oferă servicii sociale și Carta drepturilor beneficiarilor de servicii sociale.

 • •   Păstrează confidențialitatea asupra datelor și informațiilor la care are acces în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

 • •   Exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Sibiu, dispoziții ale primarului și decizii ale'directorului.

  PREȘEDINTE,


/I

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR, Nicola Iordan

JUDEȚUL SIBIU

Anexa nr. 4 la H.C.L


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

COMPLETAREA ANEXEI NR. 2 „REGULAMENT DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE AL SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENTĂ SOCIALĂ” LA HOTĂRÂREA NR. 24/2005 A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU, CU MODIFICĂRILE Șl COMPLETĂRILE ULTERIOARE

Anexa nr. 2 „Regulament de Organizare și Funcționare al Serviciului Public de Asistență Socială” la Hotărârea nr. 24/2005 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:

După cap. IV/9 se introduce un nou cap. IV/10 cu următorul cuprins:

„Centrul de terapie și recuperare pentru copiii cu autism”.

Art.491 In aplicarea prevederilor Legii nr.47/2006 privind sistemul național de asistență socială, ale prevederilor H.G. nr.90/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului public de asistență socială, ale O.G. nr.68/2003 cu modificările ulterioare, ale Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, ale H.G. nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituțiilor de asistență socială și a structurii orientative de personal, modificată prin H.G. nr.1007/2005, ale Ordinului nr.25/2004 al secretarului de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție, pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrele de zi pentru copiii cu dizabilități, asigură următoarele activități:

 • -   activități de informare la nivelul comunității;

 • -   relații de colaborare activă cu familiile copiilor care frecventează centrul de zi;

 • -  program personalizat de intervenție;

 • -   programul zilnic al copilului;

 • -  activități terapeutice specifice copiilor cu sindrom âutist;

 • -   activități de abilitare și reabilitare;

 • -   activități recreative și de socializare;

 • -   activități educaționale;

 • -   consilierea, informarea și susținerea familiei.

  PREȘEDINTE


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR, Nicoia Iordan