Hotărârea nr. 391/2006

HOTARAREA NR. 391 privind insusirea raportului de expertiza tehnica judiciara efectuat in dosarul nr. 10619/2005 aflat pe rolul Judecatoriei Sibiu avand ca reclamant Protopopiatul Bisericii Romane Unite cu Roma Greco – Catolica

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR. 391

privind însușirea raportului de expertiză tehnică judiciară efectuat în dosarul nr. 10619/2005 aflat pe rolul Judecătoriei Sibiu având ca reclamant Protopopiatul Bisericii Române Unite cu Roma Greco - Catolică

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 30.11.2006,

Analizând raportul înregistrat cu nr. 122541/2006 prezentat de Serviciul Juridic din cadrul Direcției Administrație Publică Locală prin care se propune însușirea raportului de expertiză tehnică judiciară efectuat în dosarul nr. 10619/2005 aflat pe rolul Judecătoriei Sibiu având ca reclamant Protopopiatul Bisericii Române Unite cu Roma Greco - Catolică, cu privire Ia stabilirea contravalorii terenului și încheierea unei tranzacții care să aibă ca efect stingerea litigiului.

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului.

In conformitate cu prevederile art. 271 273 Cod proc.civ. , ale Legii nr. 213/1998, ale ari.13, lit.a din O.U.G. nr.34/2006,

în temeiul art. 38 al in.2 lit.c și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se însușește raportul de expertiză tehnică judiciară efectuat în dosarul nr. 10619/2005 aflat pe rol la Judecătoria Sibiu cu privire la stabilirea contravalorii unui metru pătrat de teren la suma de 2125 lei RON/mp.

Art.2. Se atestă apartenența la domeniul public al Municipiului Sibiu a terenului înscris în CF 10624 Sibiu nr. top. 1523/2 în suprafață de 537 mp. și nr. top. 1587/2/2 în suprafață de 1671 mp. stabilindu-i-se afectațiunea de parcare publică, trotuar și stradă.

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 30.11.2006

Președinte

Hans Klein

Contrasemnează


Secretar

Iordan Nicola,

CENTRU CONFORMITATE

CU ORICUI


W-