Hotărârea nr. 390/2006

HOTARAREA NR.390 privind aprobarea documentatiei PUZ si RLU "Construire imobil S+P+4E+M, locuinte si birouri" in Sibiu str. Prof. Aurel Decei FN, beneficiar SC Ital Rom SRL Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTARAREA NR.390

privind aprobarea documentației PUZ si RLU “Construire imobil S+P+4E+M, locuințe si birouri” in Sibiu str. Prof.

Aurel Decei FN, beneficiar SC Ital Rom SRL Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, intrunit in ședința ordinara din data de 30.11.2006,

Analizând Raportul nr. 122275/2006, prin care Direcția Arhitect sef propune aprobarea documentației PUZ si RLU “Construire imobil S+P+4E+M, locuințe si birouri”, in Sibiu str. Prof.Aurel Decei FN, conform proiect nr. 45/2006, elaborat de SC S.M.Art SRL, arh. Liana Russu, pe un teren proprietate particulara SC Ital Rom SRL identificat prin CF Sibiu nr. 50378, nr.top 7074/5/17/9, cu suprafața totala de 928 mp.

Văzând raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realiarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură.

Având in vedere Hotararea nr. 94 din 1999 a Consiliului local al municipiului Sibiu, de aprobare PUG si Regulamentul local de urbanism.

In conformitate cu prevederile art. 25 si 56 alin. (1) din L.350/2001 modificata si completata si ale art. 2 alin.( 2) din L.50/1991,modificata si completata In temeiul art. 38 alin.(2) lit “c". alin.(5) lit. “c” si ale art. 46 din L.215/2001 privind administrația publica locala, cu modificările si completările ulterioare,

HOTAR A S T E:

Art. 1- (1 )Se aprobă documentația PUZ si RLU “Construire imobil S+P+4E+M, locuințe si birouri”, in Sibiu str. Prof.Aurel Decei FN, conform proiect nr. 45/2006, elaborat de SC S.M.Art SRL, arh. Liana Russu, pe un teren proprietate particulara SC Ital Rom SRL identificat prin CF Sibiu nr. 50378. nr.top 7074/5/17/9, cu suprafața totala de 928 mp, cu respectarea tuturor condițiilor impuse în avize, precum și cu condiția modificării regimului de înălțime, de la S4P+4E+M la S+P+3E+M și amenajarea ultimului nivel ca mansardă, nu ca și etaj retras.

(2) Suprafața construita este de 540 mp. Suprafața desfasurata este de 3150 mp. din care cea ocupată de birouri va fi de 1350 mp.

Art.2,- Primarul Municipiului Sibiu, va asigura ducerea la Îndeplinire a prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 30.11.2006.

Președinte

Hans Klein


Contrasemnează

Secretar