Hotărârea nr. 39/2006

HOTARAREA NR. 39 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului – teren de sub constructii si teren aferent constructiilor - situat in intravilanul Municipiului Sibiu , str. Zaharia Boiu nr. 2, identificat in C.F.48868 Sibiu nr. top 6350/1591/2/1/2 si vanzarea acestuia prin licitatie publica

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.39

privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului - teren de sub construcții și teren aferent construcțiilor - situat în intravilanul Municipiului Sibiu , str. Zaharia Boiu nr. 2, identificat în C.F.48868 Sibiu nr. top 6350/1591/2/1/2 și vânzarea acestuia prin licitație publică

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 23.02.2006, Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 10295/2006 , prin care se propune

atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului - teren de sub construcții și teren aferent construcțiilor - situat în intravilanul Municipiului Sibiu , str. Zaharia Boiu nr. 2, identificat în C.F.48868 Sibiu nr. top 6350/1591/2/1/2 și vânzarea acestuia prin licitație publică

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

In conformitate cu dispozițiile art. 4 și art. 5 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia și ale art. 36 alin.l din Legea nr. 18/1991, republicată

In temeiul prevederilor art. 38, lit. “h”, lit. “f’, art. 123 alin. 1 și alin. 2, art. 125 și ale art. 46 alin.2 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului - teren de sub construcții și teren aferent construcțiilor - situat în intravilanul Municipiului Sibiu , str. Zaharia Boiu nr.2 , identificat în C.F. 48868 Sibiu , nr.top 6350/1591/2/1/2 în suprafață de 656 mp .

Art.2. - Se aprobă vânzarea prin licitație publică a imobilului - teren de sub construcții și teren aferent construcțiilor - situat în intravilanul Municipiului Sibiu , str. Zaharia Boiu nr.2 , identificat în C.F. 48868 Sibiu , nr.top 6350/1591/2/1/2 în suprafață de 656 mp.

Art.3. - Prețul de pornire la licitație este stabilit la valoarea de 134,77 euro/mp + TVA, ( echivalent în lei la data semnării contractului de vânzare - cumpărare) preț stabilit conform fișei de evaluare a terenurilor întocmită în baza criteriilor stabilite de Corpul Experților Tehnici din România.

Art.4.- Se aprobă caietul de sarcini al licitației publice deschise și instrucțiunile pentru ofertanți , anexate care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5.. - Se aprobă constituirea comisie de evaluare a ofertelor pentru organizarea și desfășurarea licitației în următoarea componență :

 • a) Președinte - Klaus W. lohannis - Primar

 • b) membru Eugen Mitea - viceprimar

 • c) membru - Eugen Ciorugă - viceprimar

 • d) membru - loan Grigore- șef Serviciul patrimoniu

 • e) secretar- Dorin Nistor - șef Serviciul juridic

 • f) membru - Dorin Laschescu - șef Serviciul urbanism

 • g) membru - Mariana Hașu - director Direcția fiscală

Art.6. - Se aprobă constituirea comisiei de soluționare a contestațiilor licitației publice deschise în următoarea componență :

 • a) președinte - Iordan Nicola - secretarul municipiului Sibiu

 • b) membru - Viorica Bândescu - director Direcția economică

 • c) secretar - Maria Țanea - Direcția fiscală

Art. 7. - Contractul de vânzare - cumpărare va cuprinde în mod obligatoriu clauza prin care cumpărătorul se obligă să achite prețul terenului , la valoarea adjudecată , ( echivalent în lei la cursul stabilit de B.N.R. ), la data semnării contractului de vânzare - cumpărare în fața notarului public.

Art.8. - Primarul Municipiului Sibiu, va asigura executarea prezentei hotărâri, fiind împuternicit să semneze contractul de vânzare - cumpărare în fața notarului public.

Adoptată în Sibiu ia data de 23.02.2006

Președinte

Constantin ȘovăialăContrasemfiea/ă Secretar

Iordan Nicola

Județul Sibiu

Anexa nr.l. la HCL nr. 39/2006


Consiliul Local al Municipiului Sibiu

CAIET DE SARCINI

privind vânzarea prin licitație publică deschisă a unui imobil -teren de sub construcții și teren aferent construcțiilor - proprietatea privată a municipiului Sibiu, situatîn Sibiu, str. Zaharia Boiu nr.2

CAP. I. OBIECTUL VÂNZĂRII

 • 1.1. Terenul care urmează a fi vândut se află situatîn intravilanul municipiului Sibiu, în str. Zaharia Boiu nr.2.

 • 1.2. Terenul care face obiectul vânzării este proprietatea municipiului Sibiu înscris în C.F nr. 48868 Sibiu, nr. top 6350/1591/2/1/2 în suprafață de 656 mp.

Pe imobilul de mai sus sunt edificate construcții : două ateliere a căror proprietari sunt Soare George și soția Soare Luminița domiciliați în Sibiu, str. Octavian Goga nr.57, ocupând o suprafață de aprox. 60% din teren și care dețin un drept de folosință gratuită asupra terenului pe durata existenței construcțiilor. Accesul la acest teren se face exploatând dreptul de servitute de trecere cu piciorul și auto pe imobilul cu nr. top 6350/1591/2/1/1 ca fond servant în favoarea nr. top 6350/1591/2/1/2,6350/1591/2/1/3,6350/1591/1591/2/2, 6350/1591/2/4 ca fonduri dominante.

Cap. II. MOTIVAȚIA VÂNZĂRII

Motivele de ordin legislativ, economic, financiar si social care impun vânzarea unor bunuri-terenuri sunt următoarele:

 • - prevederile art. 3 8 lit. “ h “ din Legea 215/2001 privind administrația publică locală

 • - prevederile art. 125 din Legea 215/2001 “ Consiliile locale și consiliile județene hotărăsc ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat, de interes local sau județean, după caz, să fie date în administrarea regiilor autonome și instituțiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate. Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau județean, în codițiile legii.

Vânzarea, concesionarea și închirierea se fac prin licitație publică, organizată în condițiile legii.”

 • - prevederile art. 5 alin. 2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică

și regimul juridic aplicabil acesteia “ Dreptul de proprietate privată al statului sau al unităților administrativ-teritoriale asupra bunurilor din domeniul privat este supus regimului juridic de drept comun, dacă legea nu dispune altfel.”

Cap. III. ELEMENTE DE PREȚ

 • 3.1. Prețul de pornire la licitație este 134,77 euro/mp +T.V.A preț stabilit conform fișei de evaluare a terenului întocmită în baza criteriilor stabilite de Corpul Experților Tehnici din România.

 • 3.2. Pasul de strigare la licitație este de minim 0,5 euro/mp.

3 .3. Garanția de participare la licitație în sumă de 30 % din valoarea totală a terenului, calculată la prețul de pornire, depusă de ofertantul câștigător se reține de vânzător până în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare urmând ca după această dată garanția să constituie avans din prețul de vînzare datorat de cumpărător.

 • 3.4.Valoarea adjudecată va fi achitată integral la data semnării contractului

Cap.IV. CONDIȚII DE MEDIU

Cumpărătorul poarta intreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor legale in domeniul protecției mediului

CAP. V . OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

 • 5.1. Vânzătorul are următoarele obligații:

 • a. -   Să predea cumpărătorului bunul vândut pe baza unui proces verbal de

predare/primire.

 • b. - Vânzătorul are obligația de a nu tulbura pe cumpărător în exercițiul drepturilor rezultate din contractul de vânzare-cumpărare.

 • c. - De asemenea, vânzătorul garantează pe cumpărător că bunul vândut nu este sechestrat, scos din circuitul civil, ipotecat sau gajat.

 • d. - Vânzătorul nu răspunde de viciile aparente.

 • 5.2. Cumpărătorul are următoarele obligații:

а. - cumpărătorul are întreaga responsabilitate în ceea ce privește respectarea legislației în vigoare cu privire la , P.S.I.,protecția mediului și persoanelor.

b- achitarea integrală a debitelor pe care le au față de bugetul local.

 • c. cumpărătorul se obligă să achite prețul terenului la valoarea adjudecată , la data semnării contractului de vânzare - cumpărare în fața notarului public.

 • d. - să plătească cheltuielile vânzării : cheltuielile propriu-zise ale actului,taxele de timbru și de autentificare - onorariul notarial, de publicitate imobiliară, etc.

e - să achite integral debitele pe care le are față de bugetul local până la încheierea contractului de vânzare-cumpărare și cele care decurg după încheierea contractului de vânzare-cumpărare.

Cap. VI. DISPOZIȚII FINALE

б. 1 Drepturile și îndatoririle părților se stabilesc prin contractul de vânzare -cumpărare.

 • 6.2. Toate obligațiile reciproce se vor concretiza în contractul de vînzare -cumpărare.

 • 6.3. Caietul de sarcini, inclusiv toate documentele necesare licitației se pun la dispoziți solicitantului contra cost, în valoare de 500 lei.

6.4.Ofertanții la licitație vor achita taxa de participare la licitație în sumă de 1.000 lei

 • 6.5.Transmiterea dreptului de proprietate operează în momentul încheierii contractului de vânzare -cumpărare în formă autentică.

Părțile se vor prezenta în termen de 10 zile după adjudecare la un birou notarial pentru încheierea în forma autentică a contractuluide vânzare-cumpărare.

6.6.Ofertanții la licitație vor prezenta, la dosarul depus pentru licitație, garanția de participare la licitație.

Participarea la licitație a ofertanților este condiționată de achitarea integrală a debitelor pe care le au față de bugetul local, achitarea documentației de licitație și a garanției de participare.

Nu vor participa la licitație persoanele juridice sau persoanele fizice care: au debite față de Consiliul Local al Municipiului Sibiu,DGFP;

sunt în litigii cu Consiliul Local al Municipiului Sibiu;

au fost adjudecători ai unei licitații anterioare și nu au încheiat contract cu Consiliul Local al Municipiului Sibiu;

6.7 Dacă din diferite motive licitația se amână, se revocă sau se anulează, decizia de amânare, revocare sau anulare nu poate fi atacată de ofertanți.

în acest caz ofertanților li se va înapoia în termen de cinci zile garanția de participare la licitație și contravaloarea documentației de licitație pe baza unei cereri scrise și înregistrare la Primăria Municipiului Sibiu.

Prin înscrierea la licitație toate condițiile impuse prin caietele de sarcini se consideră însușite de ofertant.

6 8. Eventualele contestații cu privire la desfășurarea licitației publice se vor depune la registratura Primăriei Municipiului Sibiu în termen de 48 de ore de la data desfășurării licitației, iar comisia de soluționare a contestațiilor va analiza și instrumenta contestațiile înregistrate în termen de 5 zile de la data înregistrării acestora.

Viceprimar, Eugen Mitea


Director Economic, Serv. Juridic, Șef Serviciu Patrimoniu, Viorica Bândescu Dorin Nistor foan Grigore

I.INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANTI

Licitația se va desfășură în data de...........................,1a sediul Primăriei Municipiului

Sibiu, Bulevardul Victoriei nr. 1-3.

înscrierea la licitație se va face în perioada............................inclusiv, între orele 8,00

și 14,00 la sediul Primăriei Municipiului Sibiu din B-dul Victoriei nr. 1-3.

în vederea participării la licitație ofertantul trebuie să plătească :

să plătească garanția de participare la licitație, în sumă de 30% din valoarea totală a terenului, calculată la prețul de pornire în contul R022TREZ5765006XXX000228 deschis la BN Trezoreria Sibiu.

caietul de sarcini aferent licitației, inclusiv toate documentele necesare licitației în sumă de 500 lei în contul RO89TREZ57621220230XXXXX deschis la BN Trezoreria Sibiu

 • -  Taxa de participare la licitație 1.000.lei în contul RO89TREZ57621220230XXXXX deschis la BN Trezoreria Sibiu

Prețul de pornire la licitație este de:

 • - 134,77 euro/mp + T.V.A., iar pasul de strigare este de minim 0,5 euro/mp .

Ofertanții vor depune la sediul Primăriei Municipiului Sibiu două plicuri închise și sigilate , unul exterior și unul interior care vor conține :

 • - plicul exterior va cupride plicul interior( care conține oferta de preț ) și următoarele documente :

copie xerox după:

pentru persoane juridice

 • - act constitutiv al societății (statut/ contract), certificat de înregistrare fiscală, certificat de înregistrare la Registrul Comerțului

 • - ultimul bilanț contabil vizat de DGFPCFS, raportarea semestrială și ultima balanță de verificare

 • - dovada că nu sunt în litigiu cu Consiliul Local al Municipiului Sibiu

 • - certificat fiscal prin care să se ateste faptul că nu are datorii bugetare față de DGFP, Consiliul Local al Municipiului Sibiu.

Certificatele fiscale vor fi eliberate și de instituțiile abilitate din localitatea de reședință a ofertantului și vor fi depuse în formă originală

 • - actul autentic de reprezentare, în cazul în care ofertele sunt depuse de împutemiciții ofertanților și nu de aceștia personal.

 • - copie xerox după chitanțele care atestă plata caietului de sarcini, a documentației pentru licitație și a garanției depuse.

pentru persoanele fizice

- actul de identitate

 • - copie xerox după chitanțele care atestă plata caietului de sarcini, a documentației pentiu licitație și a garanției depuse.

 • - dovada că nu sunt în litigiu cu Consiliul Local al Municipiului Sibiu

 • - actul autentic de reprezentare, în cazul în care ofertele sunt depuse de împutemiciții ofertanților și nu de aceștia personal

 • - certificat fiscal prin care să se ateste faptul că nu are datorii bugetare față de DGFP, Consiliul Local al Municipiului Sibiu.

Certificatele fiscale vor fi eliberate și de instituțiile abilitate din localitatea de reședință a ofertantului și vor fi depuse în formă originală.

NOTA : Secretarul comisiei de licitație va întocmi un referat pentru fiecare ofertant în parte , din care să rezulte în mod expres că ofertantul nu se află în litigiu cu Consiliul Local al Municipiului Sibiu.

Referatul va fi semnat de către cel care l-a redactat împreună cu șeful Serviciului juridic.

DESFĂȘURAREA LICITAȚIEI

Se începe licitația parcurgând următoarele etape:

 • 1- se verifică existența actelor doveditoare de plată a garanției, a caietului de sarcini și a documentației pentru licitație

 • 2- se verifică identitatea ofertanților pe baza buletinului de identitate/ cărții de identitate/ adeverinței

 • 3- se trece la supralicitarea directă

 • 4- supralicitarea continuă până când nici un ofertant nu mai supralicitează

 • 5- terenul se adjudecă acelui ofertant care a făcut cea mai mare ofertă, la a treia strigare consecutivă

 • 6- Comisia de organizare și desfășurare a licitației va încheia un proces-verbal de adjudecare, în două exemplare.

 • 7- părțile se vor prezenta în termen de 10 zile după adjudecare la un Birou Notarial, în vederea încheierii contractului în formă autentică, pe baza procesului-verbal de adjudecare, a HCL .................. și a caietului de sarcini

în cazul în care, la data și ora anunțată pentru desfășurarea licitației, nu sunt prezenți 2 participanți, se așteaptă o oră după care licitația se amână.

De asemenea, în cazul în care la data și ora anunțate pentru desfășurarea licitației, este înscris un singur ofertant licitația se amână.

în ambele cazuri se va organiza o nouă licitație, cu respectarea prezentei metodologii, iar și dacă la ora respectivă se prezintă numai un solicitant, lotul de teren va fi atribuit acestuia în condițiile prevăzute în caietul de sarcini.

Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen de maxim 10 zile , de la data adjudecării. Nesemnarea de către adjudecător a contractului în termenul stabilit duce la pierderea garanției de participare și disponibilizarea lotului de teren pentru o nouă licitație.

Pentru ofertantul care a adjudecat și a încheiat contractul de vânzare-cumpărare garanția depusă pentru înscrierea la licitație se va reține și va costitui avans din prețul de vânzare datorat de cumpărător.

Nu se pot înscrie la licitație persoanele fizice sau juridice care au fost adjudecători ai unei licitații anterioare și nu au încheiat contract cu Consiliul Local al Municipiului Sibiu.

Din taxa de participare la licitație se suportă cheltuielile privind organizarea licitației (anunțuri publicitare, cheltuieli materiale - furnituri de birou).

Eventualele contestații cu privire la desfășurarea licitației publice se vor depune la registratura Primăriei Municipiului Sibiu în termen de 48 de ore de la data desfășurării licitației, iar comisia de soluționare a contestațiilor va analiza și instrumenta contestațiile înregistrate în termen de 5 zile de la data înregistrării acestora.

/7

/ /

Președinte

Constantin Șovăială                             Contrasemnează

-—--------- Secretar

.' 2                               Iordan Nicoja