Hotărârea nr. 389/2006

HOTARAREA NR.389 privind aprobarea docuemntatiei PUZ si RLU "Construire imobil S+P+3E+M", in Sibiu, str. Prof.Aurel Decei FN beneficiari Bija Claudia si Bija Gheorghe

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTARAREA NR.389

privind aprobarea docuemntatiei PUZ si RLU “Construire imobil S+P+3E+M”, in Sibiu, str. Prof.Aurel Decei FN beneficiari Bija Claudia si Bija Gheorghe

Consiliul local al municipiului Sibiu, intrunit in ședința ordinara din data de 30.11.2006,

Analizând Raportul nr. 122274/2006, prin care Direcția Arhitect sef propune aprobarea documentației PUZ si RLU “ Construire imobil S+P+3E+M”, in Sibiu, str. Prof Aurel Decei FN, conform proiect nr. 6-32/2006, elaborat de SC S& B Impex SRL , arh. Tudor Smaranda, pe un teren proprietate privata Bija Claudia si Gheorghe identificat prin CF Sibiu nr. 50614 nr. top 7074/5/17/11, avand o suprafața totala de 510 mp,

Văzând raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realiarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

Avand in vedere Hotararea nr. 94 din 1999 a Consiliului local al municipiului Sibiu, de aprobare PI JG si Regulamentul local de urbanism,

In conformitate cu prevederile art. 25 si 56 alin. (1) din L.350/2001 modificata si completata si ale art. 2 alin.( 2) din Legea nr.50/1991,modificata si completata

In temeiul art. 38 alin.(2) lit “c”. alin.(5) lit. “c” si ale art. 46 din L.215/2001 privind administrația publica locala, cu modificările si completările ulterioare,

II O T A R A S T E

Art. 1- Se aprobă documentația PUZ si RLU “ Construire imobil S+P+3E+M” in Sibiu str. Prof Aurel Decei FN. conform proiect nr. 6-32/2006, elaborat de SC S B Impex SRL , arh. Tudor Smaranda, pe un teren proprietate privata Bija Claudia si Gheorghe identificat prin CF Sibiu nr. 50614 nr. top 7074/5/17/11, avand o suprafața totala de 510 mp. cu respectarea tuturor condițiilor impuse în avize.

Art.2.- Primarul municipiului Sibiu, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 30.11.2006.

Președinte Hans Klein

t/ L-CUl


Pt^oCfP^MrATE


Contrasemnează-Secretar Iordan NicoFa