Hotărârea nr. 388/2006

HOTARAREA NR.388 privind plata catre SC "Adis" SRL a sumei totale de 27.952,95 lei RON, reprezentand: 22.800 lei RON cu titlul de pretentii si 2.180,3 lei RON cu titlul de cheltuieli de judecata, dispuse in sarcina Municipiului Sibiu de catre Tribunalul Sibiu, prin Sentinta civila nr.3367/C/2003 pronuntata in dosar nr.6591/2002, precum si suma de 2.972,65 lei RON cu titlul de cheltuieli de executare

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTARAREA NR.388

privind plata către SC “Adis” SRL a sumei totale de 27.952,95 lei ROM, reprezentând: 22.800 lei RON cu titlul de pretenții și 2.180,3 lei RON cu titlul de cheltuieli de judecată, dispuse în sarcina Municipiului Sibiu de către Tribunalul Sibiu, prin Sentința civilă nr.3367/C/2003 pronunțată în dosar nr.6591/2002, precum și suma de 2.972,65 lei RON cu titlul de cheltuieli de executare

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 30.11.2006.

Analizând raportul nr. 120220/2006. prezentat de Serviciul Juridic din cadrul Direcției Administrație Publică Locală, privind plata către SC “Adis” SRL a sumei totale de 27.952.95 lei RON. reprezentând: 22.800 lei RON cu titlul de pretenții și 2.180,3 lei RON cu titlul de cheltuieli de judecată, dispuse în sarcina Municipiului Sibiu de către Tribunalul Sibiu, prin Sentința civilă nr.3367/C/2003 pronunțată în dosar nr.6591/2002, precum și suma de 2.972,65 lei RON cu titlul de cheltuieli de executare,

Văzând raportul Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului.

In conformitate cu prevederile art. 274 alin. 1 Cod de procedură civilă..

In temeiul prevederilor art. 38 și art. 46 din Legea nr. 215/2001. privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTAR ASTE:

Art.l. -(1) Se aprobă plata sumei de 27.952,95 lei RON, reprezentând:

  • a) 22.800 lei RON cu titlul de pretenții și 2.180,3 lei RON cu titlul de cheltuieli de judecată, dispuse în sarcina Municipiului Sibiu de către Tribunalul Sibiu, prin Sentința civilă nr.3367/C/2003 pronunțată în dosar nr.6591/2002,

  • b) 2.972,65 lei RON cu titlul de cheltuieli de executare.

    (2) Sumă'de 27.952.95 lei RON va fi plătită Societății Comerciale SC “Adis”


SRL, de către Serviciul Public Administrația Piețelor, ca urmare a investițiilor efectuate de această societate la spațiul proprietate publică SNAK BAR și WC public, situat în Piața Rahovci din Sibiu.

Art.2. - Primarul Municipiului Sibiu, va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 30.11.2006.


Contrasemnează

Secretar


Iordan Nicola