Hotărârea nr. 387/2006

HOTARAREA NR.387 privind completarea agendei cultural – sportive pe anul 2006

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.387 privind completarea agendei cultural - sportive pe anul 2006

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data dc 30.11.2006,

Analizând raportul nr. 122215/2006. prin care Direcția Comunicare și Integrare Europeană propune completarea agendei cultural - sportive pe anul 2006 aprobată prin HCL nr. 431/2005.

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, Hanțe și administarea domeniului public și privat al municipiului,

în temeiul dispozițiilor art. 38 alin.2 lit. d . alin.6 lit.a și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001. privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă completarea agendei cultural - sportive pe anul 2006 aprobată prin HCL nr. 43 1/2005 (Anexa nr.ll - Sport), după cum urmează :        ____________

Nr. cri.

Denumire proiect

Instituția/Organizația

Coorganizatori

Perioada

Obs.

29.

Participarea echipei dc baschet C.S.U. Sibiu în campionatul Național de Baschet-tur ediția 2006-2007 ’

Fundația Pro Baschet

r .

Casa de Cultură a Municipiului Sibiu

25.11.2006-

24.12.2006

30.

Trofeul 1 Decembrie, ediția a Il-a

Fundația Pro Baschet

Casa dc Cultură a Municipiului Sibiu

01.12.2006-

03.12.2006

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu și Directorul Casei de Cultură a Municipiului Sibiu vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 30.11.2006. '

Președinte

Hans Klein


Contrasemnează Secretar . Iordan Nicola

PENTRU CONFORMITATE Tfif”

CUOFMALUl