Hotărârea nr. 386/2006

HOTARAREA NR.386 privind aprobarea documentatiei PUD "Construire locuinta unifamiliala P+E", in Sibiu Sos.Alba Iulia DN1, Drum cadastral FN, beneficiari Fleischer Helge Dirk si sotia Alina

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTARAREA NR.386

privind aprobarea documentației PUD” Construire locuința unifamiliala P+E”, in Sibiu Sos.Alba lulia DN1, Drum

cadastral FN, beneficiari Fleischer Helge Dirk si soția Alina

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit in ședința ordinara din data de 30.11.2006, Analizând Raportul nr. 122212/2006, prin care Direcția Arhitect sef propune aprobarea documentației PUD” Construire locuința unifamiliala P+E”, in Sibiu Sos.Alba lulia DN1, Drum cadastral FN, conform proiect nr. 1/11/2006, elaborat de SC A.Plan SRL , arh. Gavozdea, pe un teren proprietate particulara a dlui Fleischer Helge Dirk si soția Alina, indentificat prin CF Turnisor, nr. 7491, nr.top 6945/3/11, 6945/3/12, in suprafața totala de 7700 mp.

Având in vedere Hotararea nr. 94 din 1999 a Consiliului local al municipiului Sibiu, de aprobare PI ’G si Regulamentul local de urbanism.

Văzând raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

In conformitate cu prevederile art. 25 si 56 alin. (1) din Legea nr.350/2001 modificata si completata si ale art. 2 alin.( 2) din Legea nr. 50/1991,modificata si completata

In temeiul art. 38 alin.(2) lit “c”, alin.(5) lit. “c” si ale art. 46 din Legea nr.215/2001, privind administrația publica locala, cu modificările si completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Alt. 1 - Se aprobă documentația PUD” Construire locuința unifamiliala P+E”, in Sibiu Sos.Alba lulia DN1 Drum cadastral FN, conform proiect nr. 1/11/2006, elaborat de SC.A.Plan SRL , arh. Gavozdea, pe un teren proprietate particulara a d-lui Fleischer Helge Dirk si soția Alina, identificat prin CF Turnisor, nr. 7491. nr.top 6945/3/11. 6945/3/12, in suprafața totala de r 7700 mp, cu respectarea tuturor condițiilor impuse în avize, urmând ca amplasarea construcției pe lot sa se facă cu o retragere de 5 m în loc de 15 m, cum este prevăzut în documentație. Înălțimea maxima a construcției va fi de 8,57 m, conform avizului Autorității Aeronautice Civile Romane .

Art. 2- (1) -Beneficiarii si-au dat acordul de principiu pentru cedarea in favoarea Statului Roman a unei porțiuni de teren (65,63 ml lungime si 4 ml lățime), porțiune de teren aflata de-a lungul drumului cadastral la Sos.Alba lulia, in vederea lărgirii drumului cadastral.conform declarației notariale depuse la dosar.

-(2) - Utilitățile vor fi realizate pe cheltuiala beneficiarilor conform aceleiași declarații notariale .

Art.3.- Primarul municipiului Sibiu, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 30.11.2006.

Președinte

Hans Klein

Uatâ


Contrasemnează

Secretar K

Iordan Nieola .


pentru con^Mate

CtfORlfclNALUL