Hotărârea nr. 385/2006

HOTARAREA NR. 385 privind aprobarea actului aditional nr. 7/2006 la contractul de concesiune nr. 69/1999 incheiat cu S.C. "DRUMURI SI PRESTARI CONSTRUCTII" SA Sibiu" (Revocată prin HCL NR. 167/2014)

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR, 385 privind aprobarea actului adițional nr.7/2006 la contractul dc concesiune nr.69/1999 încheiat cu S.C. “DRUMURI ȘI PRESTĂRI CONSTRUCȚII” SA Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 30.11.2006,

Analizând raportul nr. 122210/2006, prin care Direcția Tehnică propune aprobarea actului adițional nr.7/2006, la contractul de concesiune nr.69/1999, încheiat cu SC “DRUMURI Șl PRESTĂRI CONSTRUCȚII” SA Sibiu,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

In conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2002, republicată, privind circulația pe drumurile publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.49/2006 și O.U.G. nr.63/2006, ale H.G. nr. 1391/2006, pentru aprobarea regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002, privind circulația pe drumurile publice,

în temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. c, alin.5 lit. a, ale art. 46, alin.l și alin.5 , precum și ale art. 125, alin.l din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Sc aprobă actul adițional nr.7/2006, la contractul de concesiune nr.69/1999, încheiat cu SC “DRUMURI ȘI PRESTĂRI CONSTRUCȚII” SA Sibiu, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Primarul Municipiului Sibiu și Directorul SC “DRUMURI ȘI PRESTĂRI CONSTRUCȚII” SA Sibiu vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 30.11.2006.

Președinte

Hans Klein


//

Contrasemnează Secretar

Iordan Nicoîa

PENTRU COimwlTATE

CUORIfflALUL

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

Anexa nr._4__la HCL nr._5^'Ș_/2006

ACT ADIȚIONAL NR.7/2006

LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR.69/1999

I.Părți contractante: 1. Consiliul Local al Municipiului Sibiu -Municipiul Sibiu, cu sediul în Sibiu , str.Samuel Brukenthal nr.2, având cod fiscal nr.42.70.740, cont nr.21.22.02.07.42.70.740. deschis la Banca Națională Trezoreria Municipiului Sibiu , reprezentat prin Primar-KIaus Werner Iohannis, în calitate de concedent, pe de o parte și

2.S.C.„Drumuri și Prestări Construcții” S.A. Sibiu, cu sediul în Sibiu, str.Autogării, nr.5-7, bl.33, având cod fiscal nr. R 3097146, înregistrat la Registrul Comerțului sub nrJ/32/1025/07.09.1998, prin director general ing. Gheorghe Lazăr, în calitate de concesionar, pe de altă parte, de comun acord a intervenit prezentul act adițional,

Art.l. -S.C.„DRUMURI ȘI PRESTĂRI CONSTRUCȚII” S.A, în calitatea sa de administrator al drumului public, are obligația de asigura viabilitatea drumurilor publice de pe raza Municipiului Sibiu.Viabilitatea drumului public reprezintă, potrivit dispozițiilor art.2 pct.2 din H.G. nr. 1391/2006, starea tehnică corespunzătoare a părții carosabile, constând în practicabililatea permanentă a acesteia potrivit reglementărilor specifice sectorului de drum, lipsa obstacolelor șt existența amenajărilor rutiere p a mijloacelor de semnalizare , care să asigure fluența p siguranța circulației.

Art.2. Se completează contractul de concesiune cu obligațiile specifice rezultate din calitatea concesionarului S.C.,,Drumuri și Prestări Construcții” S.A. Sibiu, de administrator al drumurilor publice din Municipiul Sibiu, obligații prevăzute de O U.G. nr. 195/2002 cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

In exercitarea atribuțiilor sale, concesionarului ii revin următoarele obligații:

-de a asigura viabilitatea drumurilor publice,

- de a marca,

-de a semnaliza drumul public, precum și alte obligații prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.49/2006 sau prin alte acte normative care reglementează circulația pe drumurile publice.

Neîndeplinirea obligațiilor legale și contractuale antrenează răspunderea contractuală a concesionarului față de concedent, iar în cazul producerii unui eveniment rutier ca urmare a nerespectârii obligațiilor legale ce-i revin, concesionarul răspunde față de terți, după caz, administrativ, contravențional, civil sau penal.

Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate .

Prezentul act adițional s-a încheiat în 4 (patru) exemplare, 3 (trei) exemplare pentru concedent, 1 (un.) exemplar pentru concesionar.

CONCEDENT,

CONCESIONAR, S.C. DPC S.A. DIRECTOR GENERAI .


GHEORGHELAZĂR


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU PRIMAR,

Kl AUS WERNER IOHANNIS

DIRECTOR ECONOMIC, VIORICA BÂNDESCU

DIRECTOR ECONOMIC , VERONICA DĂRZU

OFICIUL JURIDIC, DORIN NISTOR

OFICIUL JURIDIC,

CÂNDEA COSMIN-IOAN


DIRECTOR TEHNIC,

BICA C RIST1NA

Președinte

Ilans Klein

< ontrasernneqz

Secretar^/

Iordan Nicola


UfU