Hotărârea nr. 384/2006

HOTARAREA NR. 384 privind aprobarea incheierii actului aditional nr.3/2006, la contractul de prestari servicii nr.137/2004, incheiat intre Municipiul Sibiu si SC ELECTRICA SA – SISE TRANSILVANIA SUD – AISE SIBIU

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 384

privind aprobarea încheierii actului adițional nr.3/2006, la contractul de prestări servicii nr. 137/2004, încheiat între Municipiul Sibiu și SC ELECTRICA SA - SISE TRANSILVANIA SUD - AISE SIBIU

Consiliul Local al Municipiului Sibiu. întrunit în ședința ordinară din data de 30.11.2006,

Analizând raportul nr. 122209/2006, al Direcției Tehnice, prin care se propune aprobarea încheierii actului adițional nr.3/2006. la contractul de prestări servicii nr. 137/2004, încheiat între Municipiul Sibiu și SC ELECTRICA SA - SISE TRANSILVANIA SUD AISE SIBIU,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, fianțe și administarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile cu art.8 din Legea nr.51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice, ale art.15, alin 1 din O.G. nr.34/2006,

In temeiul ari.38 alin.2 lit. “d” și alin.6 lit “a” pct.14, ale art.46, alin. 1 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare.

HOTAR A S TE

Art.l. Se aprobă încheierea actului adițional nr.3/2006, la contractul de prestări servicii nr. 137/2004, încheiat între Municipiul Sibiu și SC ELECTRICA SA SISE TRANSILVANIA SUD - AISE SIBIU, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 3®. 11.2006.


Contrasemnez:

Secretar

Iordan Nicola

etar NicolCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


Anexa nr. 1 lalICLnr.

ACT ADIȚIONAL NR, 3/2004

la contractul de prestări servicii nr. 137 / 2004

1. Părțile contractante:

I. Părțile contractante :

1. Municipiul Sibiu, reprezentat prin KLAUS WERNER IOHANNIS cu sediul în Sibiu, str. Samuel Brukenthal nr.2, având cod fiscal nr. 42.70.740, cont nr. 21.22.02.07.42.70.740 deschis la Banca Națională - Trezoreria Municipiului Sibiu, în calitate de achizitor,

Și 2. SC ELECTRICA SERV SA - București-Sucursala Transilvania Sud cu sediul în Brașov, str. 13 Decembrie,! nr.17A, ,jud Brașov, tel. 0268/305502, fax.0268/305504,

numărul de inmatnculare J08/237/05.03.2002, CUI 11493251, cont virament nr. RO 74 RNCB 1800000206270001, deschis la BCR Sucursala Brașov, reprezentata prin director general - Ing.Brăduț Guță și director economic -Ec.Lucia llie,

Prin executant :S.C. Electrica Serv S.A.-Sucursala Transilvania Sud-Agenția Sibiu, adresa sediului : Sibiu, str. Uzinei, nr. 1-7, telefon/fax 0269/205652/205654, cu J40/4454/08 03.2005,CUI 17329505, cont BCR Sibiu RO 14 RNCB 4200000000160250002, reprezentată prin director agenție Ing Nicolae Rusu și șef birou financiar contabilitate Ec. Luciana Cordos, în calitate de achizitor de comun acord, a intervenit prezentul act adițional,

Art.1. Se modifica si se reformuleaza art.3 din contractul de prestări servicii nnr. 137/2004, după cum urmeaza:

„Art.3 Prestatorul se obligă să presteze serviciul de întreținere a iluminatului public din municipiul Sibiu, astfel cum este prevăzut în graficul de prestare pentru îndeplinirea sarcinilor , de la data intrării în vigoare a contractului până la data de 31.12.2007.

Termenul convenit de parti va fi întrerupt, in eventualitate in care vor intra in vigoare reglementari specifice cu privire la întreținerea iluminatului public. In acest caz contractul de prestări de servicii va fi adaptat in consecința”.

Art. 2. Toate celelalte clauze din contractul de execuție de prestări servicii nr 137/2004 rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat în 3 (trei) exemplare.

ACHIZITOR


Primăria municipiului Sibiu


PRIMAR ,


PRESTATOR

S.C. ELECTRICA SA-SISE Transilvania Sud Brașov

DIRECTOR GENERAL

KLAUS WERNER IOHANNIS


BRĂDUȚ GUTA


DIRECTOR ECONOMIC ,

DIRECTOR ECONOMIC ,

VIORICA BÂNDESCU


LUCIA ILIE


DIRECTOR TEHNIC


OFICIUL JURIDIC


GHEORGHE CIUCLEA


NICOLETA NICOLAE


ȘEF SERV. JURIDIC ,


Agenția Sibiu


DIRECTOR


DORIN NISTOR


NICOLAE RUSU


ȘEF BIROU FINANCIAR CONTABIL


LUCIANA CORDOS


Președinte Hans Klein


Con t rase m n ează Secretar Iordan Nicola