Hotărârea nr. 383/2006

HOTARAREA NR. 383 privind rectificarea bugetului local pe anul 2006

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIUHOTĂRÂREA NR. 383

privind rectificarea bugetului local pe anul 2006

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 30.11.2006,

Analizând rapoartele nr. 121754/2006 și nr. 123257/2006 prin care Direcția Economică propune aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2006,

Văzând rapoartele Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 15 alin.2 din O.U.G. nr. 45/2003,

în temeiul art. 38 alin. 2 lit. b, alin.4 lit.a și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind

administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă rectificarea bugetului local, și modificarea în consecință a listelor obiectivelor de investiții conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează :

 • a) Cap. 67.02.03.04.51.01.01 “Instituții publice de spectacole și concerte - transferuri către instituții publice" cu suma de 250 mii lei și modificarea în consecință a bugetului Teatrului Național “Radu Stanca” Sibiu ( anexa nr.2);

 • b) Cap. 68.02.05.02.10 “Asistență Socială - cheltuieli de personal” cu suma de 50 mii lei și modificarea în consecință a bugetului Serviciului Public de Asistență Socială;

 • c) Cap. 66.02.50.50.57.02.02 “Transfuzie sanguină - ajutoare sociale în natură” cu suma de 20 mii lei și modificarea în consecință a bugetului Centrului de transfuzie sanguină Sibiu;

 • d) Cap. 65.02.20 “Învățământ - bunuri și servicii” cu suma de 120 mii lei și rectificarea în consecință a bugetului Serviciului Public de- Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat;

 • e) suplimentarea alocațiilor bugetare aferente anului 2006 pentru finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar cu suma de 110 mii lei

 • f)  Cap. 65.02.71 “învățământ - cheltuieli de capital” cu suma de 940 mii lei;

 • g) Cap. 51.02.01.03,71 “ Autorități executive - cheltuieli de capital” cu suma de 130 mii lei și Cap. 67.02.03.06.51.01.01 “Case de cultură - transferuri către instituții publice” cu suma de 20 mii lei și modificarea în consecință a bugetului Casei de cultură a Municipiului Sibiu

 • h) Cap. 67.02.03.06 “subvenții pentru instituții publice” cu suma de 60,00 mii lei și cu aceeiași sumă sc suplimentează bugetul Casei de cultură a municipiului Sibiu la Cap. 67.10.03.06 articol bugetar 20.30.30 "Alte cheltuieli cu bunuri și servicii";

 • i) sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate în valoare de 2.576,01 mii lei se repartizează astfel :

 • - 2104,20 mii lei - învățământ - Cheltuieli personal

 • - 250,00 mii lei - Creșe - Cheltuieli personal

 • - 50,00 mii lei - Ajutor social și ajutor pentru încălzirea locuinței

 • - 71,81 mii lei - Serv. Public Comunitar de Evidență a Persoanelor

 • - 100,00 mii lei - Drepturile asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav

 • j)  sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor în valoare de 683,77 mii lei se repartizează pentru întreținere și reparații străzi

 • k) sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale în valoare de 256,77 mii lei se repartizează pentru întreținere și reparații străzi

 • l)  se suplimentează bugetul local la venituri cu suma de 5106.55 mii lei;

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului la Serviciul Public Administrația Piețelor prin virări de credite de la Cap. 70.10.50 “Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale” la Cap. 55.10. “Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi” în sumă de 78.40 mii lei.

Art.3. Se aprobă rectificarea bugetului la Colegiul Economic “George Barițiu” Sibiu cu suma de 25 mii lei conform anexelor nr. 3, 4 și 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă rectificarea bugetului la Liceul teoretic “Onisifor Ghibu” Sibiu cu suma de 3 mii lei conform anexelor nr. 6.7, 8, 9 și 10 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Primarul municipiului Sibiu și directorii serviciilor publice menționate, vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 30.11.2006.

Președinte

Hans Klein


Contrasemn

Secretar

Iordan Nicol

c^ffâlMWL

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


Anexa nr.1 la HCL *>/


RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL

mir lei

Denumire indicator

Capitol bugetar

Plan anual

influențe

Plan rectificat anual

Plan inițial trim 4

influențe

Plan rectificat trim 4

Cote defalcate din impozitul de venit

04.02.01

50.463.33

500.00

50,963.33

16,140.58

500.00

16,640.58

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02 29

330.00

110.00

440.00

32.50

110.00

142.50

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului

39.02.07

13,000.00

-110.00

12,890.00

3,058.16

-110.00

2,948.16

Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale

11 02.06

24,336.84

1,773.77

26,110.61

1,922.84

1,773.77

3,696.61

Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate

11.02 02

59,747.74

2,576.01

62,323.75

10,893.15

2,576.01

13,469.16

Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale

04 02.04

2,674.93

256.77

2,931.70

1,211.25

256.77

1,468.02

Instituții publice de spectacole și concerte - transferuri către instituții publice

67.02.03.04 51.01.01

5,000.00

250.00

5,250.00

800.00

250.00

1,050.00

Asistență socială - cheltuieli de personal

68.02.05.02 10

5,035.00

150.00

5,185.00

985.00

150.00

1,135.00

Transfuzie sanguină - ajutoare sociale in natură

66.02.50.50.57.02 02

275.00

20.00

295.00

87.50

20.00

107.50

învățământ - bunuri și servicii

65.02.20

5,933.96

120.00

6,053.96

1,189.90

120.00

1,309.90

Case de Cultură ■ transferuri către instituții publice

67.02 03.06 51.01.01

2,250.00

80.00

2,330.00

750.00

80.00

830.00

învățământ - cheltuieli de capital

65 02.71

3,680.00

940.00

4,620.00

1,229.98

940.00

2,169.98

Autorități executive - cheltuieli de capital

51 02.01.03.71

2,950.00

130.00

3,080.00

0.00

130.00

130.00

învățământ - cheltuieli de personal

65.02.10

54,792.70

2,104.20

56,896.90

9,899.32

2,104.20

12,003.52

Creșe - cheltuieli de personal

68.02.11.10

1,013.80

250.00

1,263.80

276.87

250.00

526.87

Alte acțiuni privind asistența socială - ajutoare sociale in numerar

68 02.50.57.02 01

41.00

50.00

91.00

24.50

50.00

74.50

Servicii publice comunitare de evidența persoanelor - transferuri către instituții publice

54.02.10.51 01 01

595.08

71.81

666.89

137.46

71.81

209.27

Străzi - reparații curente

84.02.03.03.20.02

17,324 44

940.54

18,264.98

3,000.

940.54

3,940.54

PREȘEDINTE

HANS KLEIN


CONTRASEM NE.

SECRETAR,

IORDAN NICCXl

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

RECTIFICARE BUGET

Anexa nr. 2 la HCL nr. /20(J6


OCTOMBRIE 2006

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi An

Prev. Trim. IV

lnfluei\te+/-

Trim IV Rectif

An rectificat

VENITURI PROPRII

1,500 00

14 23

Vo.oo

14.23

1.500.00

SUBVENȚIE DE LA BUGETUL LOCAL

5,000 00

800 00

• 250 00

1 050 00

5.250 00

VENITURI TOTALE

6,500 00

814.23

250 00

1.064 23

6,750.00

1

TOTAL CHELTUIELI

6,500.00

814 23

250.00

1 064 23

6,750.00

2

CHELTUIELI CURENTE( 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

5,480 00

814 23

250 00

1 064.23

5.730 00

3

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(COD 10 01 + 10 02+10 03)

10

2,300 00

505 33

0 00

505 33

2,300 00

4

Cheltuieli salariale in bam(cod 10 01 01 la 10.01.30)

1001

1,725 30

382.58

0.00

382 58

1,725 30

5

Salarii de baza

100101

1,579 00

371.38

0 00

371 38

1.579 00

6

Salarii de merit

100102

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

7

Indemnizație de conducere

100103

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

8

Spor de vechime

100104

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

9

Sporuri pentru condiții de munca

100105

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

10

Alte sporuri

100106

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

11

Ore suplimentare

100107

0 oo

0.00

0 00

0 00

0 00

12

Fond de premii

100108

131 00

7.55

0 00

7 55

131.00

13

Prima de vacanta

100109

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

14

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

100110

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

15

Fond aferent plătii cu ora

100111

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

16

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatu

100112

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

17

indemnizații de delegare

100113

15 30

3 65

0 00

3 65

15 30

18

Indemnizații de detașare

100114

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

19

Alocații ptr transportul la si de la locul de munca

100115

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

20

Alocații pentru locuințe

100116

0 00

0.00

oool

0 00

0 00

21

Alte drepturi salariale in bani

100130

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

22

Cheltuieli salariale in natura(cod 10.02 01 la 10 02 30)

1002

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

23

Tichete de masa

100201

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

24

Norme de hrana

100202

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

25

Uniforme si echipament obligatoriu

100203

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

26

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

100204

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

27

Transportul la si de la locul de munca

100205

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

28

Alte drepturi salariale in natura

100230

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

29

Contnbutii(cod 10 03 01 la 10 03’06)

1003

574 70

122 75

0.00

122.75

574 70

30

Contribuții de asigurau sociale de stat

100301

380 00

80 20

0 00

80 20

380 00

31

Contribuții de asigurau de șomaj

100302

51 30

11 20

0 00

11 20

51 30

32

Contribuții de asigurau sociale de sanatate

100303

119 80

26 20

0 00

26 20

119 80

33

Contribuții de asigurau pentru accidente de munca si boli profesior

100304

23 60

5 15

0 00

5 15

23 60l

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi An

Prev. Trim. IV

Influente*/-

Trirn IV Rectif

An rectificat

34

Prime de asigurare viata plătite de angajator ptr angajați.

100305

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

35

Contribuții pt concedii si indemnizații

100306

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

36

TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20 01 la 20.03)

20

3,180 00

308 90

250 00

558 90

3.430 00

37

Bunuri si servicu(cod 20.01 01 la 20 01.30)

2001

2.872 00

268 90

210 00

478 90

3 082 00

38

Furnituri de birou

200101

10 00

1 00

0.00

1 00

10.00

39

Materiale pentru curățenie

200102

5 00

2 00

0 00

2 00

5.00

40

+ncalzit, Iluminat si forța motrica

200103

90 00

6 00

20 00

26 00

110 00

41

Apa, canal si salubritate

200104

7 50

1 00

0.00

1 00

7 50

42

Carburanți si lubrefianti

200105

60 00

10 00

0 00

10 00

60 00

43

Piese de schimb

200106

20.00

4 00

0 00

4.00

20.00

44

Transport

200107

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

45

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

200108

64 00

10.00

0 00

10 00

64.00

46

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

500.00

70 00

50 00

120 00

550 00

47

Alte bunuri si servicii pentru tntretmere si funcționare

200130

2 115.50

164.90

140 00

304 90

2,255 50

48

Reparații curente

2002

40.00

5 00

0.00

5.00

40 00

49

Hrana(cod 20.03 01+20,03 02)

2003

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

50

Hrana pentru oameni

200301

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

51

Hrana pentru animale

200302

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

52

Medicamente si materiale samtare(cod 20.04.01 la 20 04 04)

2004

0:00

0 00

0.00

0 00

0 00

53

Medicamente

200401

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

54

Materiale sanitare

200402

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

55

Reactivi

200403

0 00

0.00

0.00

000

0.00

56

Dezinfectant!

200404

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

■ 57

Bunuri de natura obiectelor de mventarțcod 20 05.01 la 20.05.30)

2005

107.00

10 00

40 00

50.00

147 00

58

Uniforme si echipament

200501

0.00

0 00

‘ 0.00

0 00

0.00

59

Lenjerie si accesorii de pat

200503

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

60

Alte obiecte de inventar

200530

107.00

10 00

40.00

50 00

147 00

61

Deplasări, detasan. transferări

2006

19 00

1 00

0 00

1 00

19 00

62

Deplasări interne, detasari, transferări

200601

10.00

0 50

0 00

0.50

10.00

63

Deplasări tn străinătate

200602

9.00

0 50l

0 00

0.50

9.00

64

Materiale de laborator

2009

0 00

0 00

o ool

0 00

0.00

65

Cercetare - dezvoltare

2010

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

66

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

3 00

0 50

0 00

0 50

3.00

67

Consultanta si expertiza

2012

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

68

Pregătire profesionala

2013

6.00

0 50

■ 0 00

0 50

6 00

69

Protecția muncii

2014

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

70

Muniție.furnituri si armament de natura activ.fixe ptr armata

2015

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

71

Studii si cercetări

2016

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

72

Acțiuni cu caracter științific si cultural

2017

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

73

Piati pt fmant patrimoniului genetic al animalelor

2018

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

74

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrar

2019

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

75

Reabilitare infrastructura progr inundații ptr autoritati publice locale

2020

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

76

Meteorologie

2021

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

77

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

2022

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi An

3rev. Trim. IV

nfluente+/-

Trim IV Rectif

An rectificat

78

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

2023

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

79

Comisioane si alte costuri aferente imprumutunlorțcod 20 24 01 la

2024

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

80

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

202401

ooo

0 00

0 00

0 00

0 00

81

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

202402

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

82

Stabilirtea riscului de tara

202403

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

83

Cheli judiciare si extrajud derivate din acțiuni in reprezent interese!

2025

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

84

Alte cheltuieli(cod 20 30 01 la 20 30 30)

2030

133 00

23 00

0 00

23 00

133.00

’ 85

Reclama si publicitate

203001

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

86

Protocol si reprezentare

203002

0 00

0 00

‘ 0 00

0 00

0.00

87

Prime de asigurare non-viata

203003

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

88

Chirii

203004

60 00

15 00

0 00

15 00

60 00

89

Prestări servicii ptr transmiterea drepturilor

203006

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

90

Fondul presedmtelui/Fondul conducătorului instit.publice

203007

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

91

Fondul Primului ministru

203008

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

92

Executarea silita a creanțelor bugetare

203009

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

93

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

73.00

8 00

0 00

8 00

73 00

94

TITLUL III DOBANZI(cod 30.01+30 02+30 03)

30

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

95

Dobânzi aferente datoriei publice internefcod 30.01 01 + 30 01 02)

3001

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

96

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

300101

0 00

0 00

• 0 00

0.00

0 00

97

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

300102

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

98

Dobânzi aferente datoriei publice externe(cod 30 02 01 la 30.02 05

3002

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

99

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

300201

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

100

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de c

300202

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

101

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimi

300203

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

102

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

300205

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

103

Alte dobanzi(cod 30.03 01 la 30 03 05)

3003

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

104

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur

300301

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

105

Dobanda datorata trezoreriei statului

300302

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

106

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului

300303

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

107

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei st

300304

0 00

0 ool

0 00

0.00

0 00

108

Dobânzi la opeatiunile de leasing

300305

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

109

TITLUL IV SUBVENTIIfcod 40 01 la 40 30)

40

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

110

Subvenții pe produse

4001

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

111

Subvenții pe activitati

4002

0 00

0 00

0 00

0 oo

0 00

112

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

4003

0 00

0 00

0 00

’       0.00

0 00

113

subv pt susținerea transp feroviar public de calatori

4004

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

114

Subv ptr transp de calatori cu metroul

4005

0.00

0 00

4   0 00

0.00

0 00

115

Acțiuni de ecologizare

4006

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

116

Valorificarea cenușilor de pirita

4007

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

117

Subv pt dobânzi la credite bancare

4008

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

118

Plăti către angajatori pt formare profesionala a angajatilor

4009

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

119

Fd.neramburs pt crearea de noi tocuri de munca

4010

0.00

0 00

0 00

o oc

0 00

120

prime acordate producătorilor agricoli

4011

0.00

0.00

0.00

o oc

0 00

121

Subv pt acordarea primelor de asig pt factorii de risc din agric

4012

0 00

0 00

0 00

0 oc

0 00

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi An

Prev. Trim. IV

Influente*/-

Trim IV Rectif

An rectificat

122

stimularea exporturilor

4013

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

123

susținerea infrastructurii de transport

4014

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

124

sprijinirea producătorilor agricoli

4015

0 00

0 00

■ 0 00

0 00

0.00

125

progr de conservare sau de închidere a minelor

4016

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

126

progr de prot soc si integrare socioprofesionala a pers cu handicap

4017

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

127

protecție soc in soc minier

4018

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

128

plăti pt stimularea creării de locuri de munca

4019

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

129

alte subvenții

4030

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

130

TITLUL V FONDURI DE REZERVA(cod 50 01 la 50 04)

50

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

131

Fond de rezerva bugetara la dispoziția guvernului

5001

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

132

fond de intervenție la dispoziția guvernului

5002

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

133

fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locale

5004

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

134

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIE

51

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

135

Transferuri curentefcod 51.01 01 la 51 01 26)

5101

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

136

Transferuri către instituții publice

510101

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

137

Acțiuni de sanatate

510103

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

138

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

510104

0.00

000

0 00

0 00

0.00

139

Finanțarea aeroporturilor de interes local

510105

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

140

Transferuri din Fondul de intervenție

510106

0 00

0 00

0 00

'      0 00

0 00

141

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centr

510114

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

142

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta social

510115

0 00

0 00

t 0 00

0 00

0.00

143

Transferuri din bugetele consiliilor locale si județene pentru acorda

510124

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

144

Finanțare de baza a invatamantului superior

510102

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

145

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

146

A Transferuri interne.

5501

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

147

Programe cu finanțare rambursabila

550103

0.00

0 00

0 00l

0 00

0 00

148

Programe PHARE

550108

0.00

0.00

o oo1

0.00

0 00

149

Programe ISPA

550109

0 00

0 00

0 00

0 001

0 00

150

Programe SAPARD

550110

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

151

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital c

550112

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

152

Programe de dezvoltare

550113

0.00

0 00

.    0.00

0 00

0 00

153

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

550115

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

154

Alte transferuri curente interne

550118

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

155.1

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALĂ

57

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

156

Asigurări sociale

5701

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

157

Ajutoare sociale

5702

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

158

Ajutoare sociale in numerar

570201

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

159

Ajutoare sociale in natura

570202

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

160

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

161

Burse

5901

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

162

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

5902

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

163

Asociații si fundații

5911

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

164

Susținerea cultelor

5912

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

165

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

5915

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi An

Prev. Trim. IV

lnfluente+/-

Trim IV Rectif

An rectificat

166

Sume din activitati sportive

5920

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

167

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

1.020.00

0 00

0 00

0.00

1.020.00

168

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

1,020 00

0 00

0 00

0 00

1 020.00

169

Active fixe

7101

1,020.00

0 00

- 0 00

0 00

1.020 00

170

Construcții

710101

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

171

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

1,020 00

0 00

0 00

0 00

1,020 00

172

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

173

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

174

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

72

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

175

Active financiare

7201

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

176

Participare la capitalul social al societăților comerciale

720101

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

177

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

178

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI

80

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

179

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțați

8003

0.00

0 00

.    0.00

0 00

0 00

180

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

8008

0 00

0 oo1

0.00

0 00

0 00

181

Alte împrumuturi

8030

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

1821

TITLUL XIII RAMBURSĂRI' DE CREDITE

81

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

183

Rambursări de credite externe

8101

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

184

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credit!

810101

0 00

0 00

0 00

0.00

000

185

Rambursări de credite externe garantate si derecte subtmprumuta

810102

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

186

Rambursări de crediteaferente datoriei publice externe locale

810105

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

187

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

810106

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

188

Rambursări de credite interne

8102

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

189

Rambursări de credite interne garantate

810201

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

190

Diferente de curs aferente datoriei publice interne

810202

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

191

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

810205

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

192

TITLU XIV REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT

90

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

193

Excedent

91 01

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

Președinte

Hans Klein                                    Contrasemneaz

l[(U»                                           Secretar

Iordan NicoJa

W

CHELTUIELI CURENTE (rd.50+64+91 + 107+133+149+166+181 + 196+210)

01

r35

496.35

102.04

25.00

127.04

521.35

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.51+65+92+108+134+150+167+182+197+211

10

r 36

197.05

32.14

32.14

197.05

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.52+66+93+109+135+151 + 168+183+198+212)

20

r 37

299.30

69.90

25.00

94.90

324.30

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.53+67+94+110+136+152+169+184+199+213)

70

r 38

8.00

0.00

0.00

8.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.54+68+95+111+137+153+170+185+200+214)

71

r 39

8.00

0.00

0.00

8.00

Active fixe (rd.55+69+96+112+138+154+171+186+201 +215)

7101

r 40

8.00

0.00

0.00

8.00

Construcții

710101

r41

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r42

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r43

8.00

0.00

0.00

8.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 44

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XIV REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT (rd.223)

90

r45

0.00

0.00

0.00

0.00

Excedent (rd.224)

92

r46

0.00

0.00

0.00

0.00

r47

0.00

0.00

0.00

0.00

r48

0.00

0.00

*

0.00

0.00

Alte servicii publice generale (rd.61)

5415

r49

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.51+52)

01

r50

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 51

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 52

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.54)

70

r 53

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd. 55)

71

r 54

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

7101

r 55

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

710101

r 56

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 57

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 58

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r59

0.00

0.00

0.00

o.oo1

Din total capitol:

r60

0.00

0.00

0.00

0.00

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

541510

r 61

0.00

0.00

0.00

0.00

r62

0.00

0.00

0.00

0.00

Invatamant (rd.75+78+82+83+85+88)

6515

r63

504 35

102.04

25.00

127.04

529.35

CHELTUIELI CURENTE (rd.65+66)

01

r64

496.35

102.04

25.00

127.04

521.35

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r65

197.05

32.14

32.14

197.05

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r66

299.30

69.90

25.00

94.90

324.30

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.68)

70

r67

8.00

0 00

0.00

8.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.69)

71

r68

8.00

0.00

0.00

8.00

Active fixe (rd.70 la 73)

7101

r69

8.00

0.00

0.00

8.00

Construcții

710101

r70

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 71

0.00

0.00

0.001

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r72

8.00

0.00

0.00

8.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r73

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:

r 74

0.00

0.00

0.00

0.00

Invatamant preșcolar si primar (rd.76+77)

651503

r 75

0.00

0.00

0.00

0.00

Invatamant preșcolar

65150301

r76

0.00

0.00

0.00

0.00

Invatamant primar

65150302

r 77

0.00

0.00

0.00

0.00

Invatamant secundar (rd.79 la rd .81)

651504

r78

0.00

0.00

0.00

0.00

Invatamant secundar inferior

65150401

r79

0.00

0.00

0.00

0.00

Invatamant secundar superior

65150402

r 80

0.00

0.00

0.00

0.00

Invatamant profesional

65150403

r 81

0.00

0.00

0.00

0.00

Invatamant postliceal

651505

r82

258.55

41.04

41.04

258.55

invatamant nedefinibil prin nivel (rd .84)

651507

r83

0.00

0.00

0.00

0.00

Invatamant special

65150704

r 84

0.00

0.00

0.00

0.00

Servicii auxiliare pentru educație (rd.86+87)

651511

r 85

245.80

61.00

61.00

245.80

Internate si cantine pentru elevi

65151103

r86

245.80

61.00

25.00

86.00

270.80

Alte servicii auxiliare

65151130

r87

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

651550

r 88

0.00

0.00

0.00

0.00

r89

0.00

0.00

0.00

0.00

Sanatate (rd.102)

6615

r 90

0.00

0 00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.92+93)

01

r 91

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r92

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 93

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.95)

70

r 94

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd. 96)

71

r 95

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd.97 la 100)

7101

r 96

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

710101

r97

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r98

0.00

0 00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r99

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 100

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:

r 101

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (rd.103+104)

661550

r 102

0.00

0.00

0.00

0.00

Crese

66155003

r 103

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte instituții si acțiuni sanitare

66155050

r 104

0.00

0.00

0.00

0.00

r 105

0.00

0 00

0.00

0.00

Cultura, recreere si religie (rd 118+128+130)

6715

r 106

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.108+109)

01

r 107

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r108

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 109

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.111)

70

r 110

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd. 112)

71

r 111

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd.113+. .+116)

7101

r 112

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

710101

r 113

0.00

0.001

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 114

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 115

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

710130

r 116

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:

r 117

0.00

0.00

0.00

0.00

Servicii culturale (rd. 119 la 127)

671503

r 118

0.00

0.00

0.00

0.00

Muzee

67150303

r 119

0.00

0.00

0.00

0.00

Instituții publice de spectacole si concerte

67150304

r120

0.00

0.00

0>,00

0.00

Scoli populare de arta si meserii

67150305

r 121

0.00

0.00

0.00

0.00

Case de cultura

67150306

r 122

0.00

0.00

0.00

0.00

Cămine culturale

67150307

r 123

0.00

0.00

0.00

0.00

Universități populare

67150309

r 124

0.00

0.00

0.00

0.00

Presa

67150310

r125

0.00

0.00

0.00

0.00

Edituri

67150311

r 126

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte servicii culturale                                              ?

67150330

r 127

0.00

0.00

0.00

0.00

Servicii recreative si sportive (rd. 129)

671505

r 128

0.00

0.00

0.00

0.00

Sport

67150501

r 129

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

671550

r 130

0.00

0.00

0.00

0.00

r 131

0.00

0.00

0.00

0.00

Asigurări si asistenta sociala (rd.144+145)

6815

r132

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.134+135)

01

r 133

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 134

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 135

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd. 137)

70

r 136

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.138)

71

r 137

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd 139 la 142)

7101

r 138

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

710101

r 139

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 140

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 141

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 142

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:

r 143

0.00

0.00

0.00

0.00

Asistenta acordata persoanelor in varsta

681504

r 144

0.00

0.00

0.00

0.00

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (rd. 146)

681505

r145

0.00

0.00

0.00

0.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68150502

r 146

0.00

0.00

0.00

0.00

r 147

0.00

0.00

0.00

0.00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (rd.160+162+163)

7015

r 148

0.00

0.00

o’.oo

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.150+151)

01

r 149

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 150

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 151

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.153)

70

r 152

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd. 154)

71

r 153

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd.155 la 158)

7101

r154

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

710101

r 155

0.00

0.001

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 156

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 157

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 158

0.00

0.00

0.001

0.00

Din total capitol:

r 159

0.00

0.00

0.00

0.00

Locuințe (rd. 161)

701503

r160

0.00

0.00

0.00

0.00

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70150301

r 161

0.00

0.00

0.00

0.00

Servicii si dezvoltare publica

701504

r 162

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

701550

r 163

0.00

0.00

0.00

0.00

r 164

0.00

0.00

0.00

0.00

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (rd. 177)

8015

r 165

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.167+168)

01

r 166

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 167

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 168

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.170)

70

r 169

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd. 171)

71

r170

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd.172 la 175)

7101

r 171

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

710101

r 172

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 173

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 174

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

710130

r 175

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:

r 176

0.00

0.00

0.00

0.00

Acțiuni generale economice si comerciale (rd. 178)

801501

r 177

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

80150130

r 178

0.00

0.00

4

0.00

0.00

r 179

0.00

0.00

0.00

0.00

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (rd. 193)

8315

r 180

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.182+183)

01

r 181

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 182

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 183

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd. 185)

70

r 184

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd. 186)

71

r 185

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd.187 la 190)

7101

r 186

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

710101

r 187

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 188

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 189

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 190

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:

r 191

0.00

0.00

0.00

0 00

Agricultura (rd 193)

831503

r 192

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

83150330

r 193

0.00

0.00

0.00

0.00

r 194

0.00

0 00

0.00

0.00

Transporturi (rd.2O7)

8415

r 195

0.00

0.00

0.00

0 00

CHELTUIELI CURENTE (rd.197+198)

01

r196

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 197

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 198

0.00

0 00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.200)

70

r199

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.2O1)

71

r200

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd.202 la 205)

7101

r201

0.00

0 00

0.00

0.00

Construcții

710101

r202

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r203

0.00

0.00

■*

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r204

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r205

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:

r206

0.00

o.ool

0.00

0.00

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

841550

r207

0.00

0.00

0.00

0.00

r 208

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte acțiuni economice (rd.221)

8715

r 209

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.211+212)

01

r210

0.00

0.00

0.00

0.00

[TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 211

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20 •

r 212

0.00

o.ool

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd. 214)

70

r213

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.215)

71

r214

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd.216 la 219)

7101

r215

0.00

0 00

-

o.ool

o.oo1

Construcții

710101

r216

0.00

0.00

0.00

0 00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r217

0.00

0.00

0.00

0 00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r218

0.00

0.00

0.00

0.00

Aite active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r219

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:

r220

0.00

0 00

0.00

0 00

[Alte acțiuni economice

871550

r221

0.00

0.00

0.00

0.00

r 222

0.00

0.00

0 00

0.00

IVII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9615

r 223

0.00

0.00

0.00

0.00

[excedent

9815

r 224

o.ool

0.00

0 00

0.00

PREȘEDINTE,


HIM I C I . UUN&ILIUL LUUAL AL MUNIUIHJULUI SIBIU

ANEXA NR. A.

LA HCL NR..$8^/'iOoG


COLEGIUL ECONOMIC „ GEORGE BARITIU " SIBIU

Rectificare bugetara

capitol: 65.15 - AUTOFINANT. INVATAMANT____________________________________________________________(mii lei)

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi An inițial 2006

Prev.

Trim. IV aprobat

rectificare trim. IV

trim. IV rectificat

An rectificat 2006

1

TOTAL CHELTUIELI

504.35

102.04

25.00

127 04

529.35

2

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

197.05

32.14

0.00

32.14

197.05

3

Cheltuieli salariate in bani

1001

148.50

31.98

0.00

31.98

148.50

4

Salarii de baza

100101

22.54

6.63

6.63

22.54

5

Salarii de merit

100102

3.90

0.23

0.23

3.90

6

Indemnizație de conducere

100103

0.00

0.00

0.00

0.00

7

Spor de vechime

100104

14.26

3.57

3.57

14.26

8

Sporuri pentru condiții de munca

100105

0.34

0.09

0.09

0.34

9

Alte sporuri

100106

2.93

023

0.23

2.93

10

Ore suplimentare

100107

0.00

0.00

0.00

0.00

11

Fond de premii

100108

11.63

3.00

3.00

11.63

12

Prima de vacanta

100109

0.00

0.00

0.00

0.00

13

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

100110

54.36

15.82

15.82

54.36

14

Fond aferent plătii cu ora

100111

25.78

1.44

1.44

25.78

15

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

100112

0.00

0.00

0.00

0.00

16

Indemnizații de delegare

100113

0.00

0.00

0.00

0.00

17

Indemnizații de detașare

100114

3.00

0.60

0.60

3.00

18

Alocații ptr.transportul la si de la locul de munca

100115

0.00

0.00

0.00

0.00

19

Alocații pentru locuințe

100116

0.00

0.00

0.00

0.00

20

Alte drepturi salariate in bani

100130

9.76

0.37

0.37

9.76

21

Cheltuieli salariate in natura

1002

0.00

0.00

0 00

0.00

22

Tichete de masa

100201

0.00

0.00

0.00

0.00

23

Norme de hrana

100202

o.oo'

0.00

0.00

0.00

24

Uniforme si echipament obligatoriu

100203

0.00

0.00

0.00

0.00

25

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

100204

0.00

0.001

0.00

0.00

26

Transportul la si de la locul de munca

100205

0.00

0.00

0.00

0.00

27

Alte drepturi salariate in natura

100230

0.00

0.00

0.00

0.00

28

Contribuții

1003

48.55

0.16

0.00

0.16

48.55

29

Contribuții de asigurări sociale de stat

100301

31.74

0.00

0.00

31.74

30

Contribuții de asigurări de șomaj

100302

4.87

0.00

0.00

4.87

31

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

100303

9.77

0.00

0.00

9.77

32

Contribuții de asigurași pentru accidente de munca si boli profesionale

100304

1.57

0.16

0.16

1.57

33

Contribuții pt.condedii si indemnizații

100306

0.60

0.00

0.00

0.60

34

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

299.30

69.90

25.00

94.90

324.30

35| Bunuri si servicii

2001

174 80

39.20

3.00

42.20

177.80

MM

l V<IIIILU<I< VIM MII MU

ZUU IU 1

4./U

'I.UU

I.UU

4.70

37

Materiale pentru curățenie

200102

4.60

1.20

1.20

4.60

38

încălzit, Iluminat si forța motrica

200103

106.00

23.50

23.50

106.00

39

Apa, canal si salubritate

200104

27.00

7.50

7.50

27.00

40

Carburanți si lubrefianti

200105

0.00

0 00

0.00

0.00

41

Piese de schimb

200106

0.00

0.00

0.00

0.00

42

Transport

200107

0.00

0.00

1.00

1.00

1.00

43

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

200108

3.80

0.70

0.70

3.80

44

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

2.70

0.80

0.80

2.70

45

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

200130

26.00

4.50

2.00

6.50

28.00

46

Reparații curente

2002

17.00

3.00

2.00

5.00

19.00

47

Hrana

2003

90.60

25.20

25.20

90.60

48

Hrana pentru oameni

200301

90 60

25.20

25.20

90.60

49

Hrana pentru animale

200302

0.00

0.00

0.00

0.00

50

Medicamente si materiale sanitare

2004

0.00

0.00

0.00

0.00

51

Medicamente

200401

0.00

0.00

0.00

0.00

52

Materiale sanitare

200402

0.00

0.00

0.00

0.00

53

Reactivi

200403

0.00

0.00

0.00

0.00

54

Dezinfectanti

200404

0.00

0.00

0.00

0.00

55

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

13.00

2.00

20.00

22.00

33.00

56

Uniforme si echipament

200501

0.00

0.00

0.00

0.00

57

Lenjerie si accesorii de pat

200503

0.00

0.00

0.00

0.00

58

Alte obiecte de inventar

200530

13.00

2.00

20.00

22.00

33.00

59

Deplasări, detasari, transferări

2006

0.00

0.00

0.00

0.00

60

Deplasări interne, detasari, transferări

200601

0.00

0.00

0.00

0.00

61

Deplasări în străinătate

200602

0.00

0.00

0.00

0.00

62

Materiale de laborator

2009

0.00

0.00

0.00

0.00

63

Cercetare - dezvoltare

2010

0.00

0.00

0.00

0.00

64

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

2.20

0.50

0.50

2.20

65

Consultanta si expertiza

2012

0.00

0.00

0.00

0.00

66

Pregătire profesionala

2013

1.20

0.00

0.00

1.20

67

Protecția muncii

2014

0.50

0.00

0.00

0.50

68

Muniție,furnituri si armament de natura activ.fixe ptr.armata

2015

0.00

0.00

0.00

0.00

69

Studii si cercetări

2016

0.00

0.00

0.00

0.00

70

Plăti pt.finant.patrimoniului genetic al animalelor

2018

0.00

0.00

0.00

0.00

71

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări si se

2019

0.00

0.00

0.00

0.00

72

Reabilitare infrastructura progr.inundatii ptr.autoritati publice locale

2020

0.00

0.00

0 00

0.00

73

Meteorologie

2021

0.00

0.00

0.00

0.00

74

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

2022

0.00

0.00

0.00

0.00

75

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

2023

0.00

0.00

0.00

0.00

76

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

2024

0.00

0.00

0.00

0.00

77

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

202401

0.00

0.00

0 00

0.00

78

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

202402

0.00

0.00

0 00

0.00

79

Chelt.judiciare si extrajud.derivate din acțiuni in reprezent.intereselor sta

2025

0.00

0.00

000

0.00

80

Alte cheltuieli

2030

0.00

0.00

0 00

0.00

_____81

Reclama si publicitate

203001

0.00

0.00

0 00

0.00

128

Alte transferuri curente interne

550118

0.00

0.00

0.00

0.00

129

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

0.00

0.00

0.00

0.00

.    130

Asigurări sociale

5701

■ 0.00

0.00

0.00

0.00

131

Ajutoare sociale

5702

0.00

0.00

0.00

0.00

132

Ajutoare sociale in numerar

570201

0.00

0.00

0.00

0.00

133

Ajutoare sociale in natura

570202

0.00

0.00

0.00

0.00

134

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

0.00

0.00

0.00

0.00

•    135

Burse

5901

0.00

0.00

0.00

0.00

136

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

5902

0.00

0.00

0.00

0.00

137

Asociații si fundații

5911

0.00

0.00

0.00

0.00

138

Susținerea cultelor

5912

0.00

0 00

0.00

0 00

139

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

5915

0.00

0.00

0.00

0.00

140

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0.00

0.00

0.00

0 00

141

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

0.00

0.00

0.00

0.00

142

Active fixe

7101

0.00

0.00

0.00

0.00

143

Construcții

710101

0.00

0.00

0.00

0.00

144

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

0.00

0.00

0 00

0.00

145

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

0.00

0.00

0.00

0.00

146

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

0.00

0.00

0.00

‘ 0.00

147

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

72

0.00

0.00

0.00

0.00

148

Active financiare

7201

0.00

0.00

0 00

0.00

149

Participare la capitalul social al societăților comerciale

720101

0.00

0.00

0.00

0.00

150

[OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

0.00

0.00

0.00

0.00

151

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI

80

0.00

0.00

000

0.00

152

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate inter

8003

0.00

0.00

0.00

0.00

153

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

8008

0.00

0.00

0.00

0.00

154

Alte împrumuturi

8030

0.00

0.00

0.00

0.00

155

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

0.00

0.00

o.ool

0 00

156

Rambursări de credite externe

8101

0.00

0.00

0.00

■ 0.00

I' 157

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

810101

0 00

0.00

0.00

0.00

158

Rambursări de credite externe garantate si derecte subîmprumutate

810102

0.00

0.00

0.00

0.00

159

Rambursări de crediteaferente datoriei publice externe locale

810105

0.00

0 00

0.00

0.00

160

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

810106

0.00

0.00

0.00

0.00

161

Rambursări de credite interne

8102

0.00

0.00

0.00

0.00

l 162

Rambursări de credite interne garantate

810201

0.00

0 00

0.00

0.00

163

Diferente de curs aferente datoriei publice interne

810202

0.00

0.00

0.00

0.00

164

Rambursări de credite aferente oatoriei publice interne locale

810205

0.00

0.00

0.00

0.00

PREȘEDINTE


CitCu-x.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, IORDAN NIC(t>LA

COLEGIUL ECONOMIC „ GEORGE BARITIU " SIBIU


ANEXA NR. .. 6..

LA HCL NR...^..^/ 2jCoG


Rectificare bugetara

capitol: 65.15.11.03 - INTERNAT SI CANTINA PENTRU ELEVI ______________________________________________(mii lei)

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi An inițial 2006

Prev.

Trim. II aprobat

rectificare trim. II

trim. II rectificat

An rectificat 2006

1

TOTAL CHELTUIELI

245.80

61.00

25.00

86.00

270.80

2

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

0.00

0.00

0.00

0.00

3

Cheltuieli salariale in bani

1001

0.00

0.00

0.00

0.00

4

Salarii de baza

100101

0.00

0.00

0.00

0.00

5

Salarii de merit

100102

0.00

0.00

0.00

0.00

6

Indemnizație de conducere

100103

000

0.00

0.00

0.00

7

Spor de vechime

100104

0.00

0.00

0.00

0.00

8

Sporuri pentru condiții de munca

100105

0.00

0.00

0.00

0.00

9

Alte sporuri

100106

0.00

0.00

0.00

0.00

10

Ore suplimentare

100107

0.00

0.00

0.00

0 00

11

Fond de premii

100108

0.00

0.00

0.00

0.00

12

Prima de vacanta

100109

000

0.00

0.00

0.00

13

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

100110

0.00

0.00

0.00

0.00

14

Fond aferent plătii cu ora

100111

0.00

0.00

0.00

0.00

15

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

100112

0.00

0.00

0.00

0.00

16

Indemnizații de delegare

100113

0.00

0.00

0.00

0.00

17

Indemnizații de detașare

100114

0.00

0.00

0.00

0.00

18

Alocații ptr.transportul la si de la locul de munca

100115

0.00

0.00

000

0.00

19

Alocații pentru locuințe

100116

0.00

0.00

0.00

0.00

2.0

Alte drepturi salariale in bani

100130

0.00

0.00

0.00

0.00

21

Cheltuieli salariale in natura

1002

000

0.00

0.00

0.00

22

Tichete de masa

100201

0.00

0.00

0.00

0.00

23

Norme de hrana

100202

0.00

0.00

0.00

0.00

24

Uniforme si echipament obligatoriu

100203

0.00

o.ool

0.00

0.00

25

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

100204

0.001

o.ool

0.00

0.00

26

Transportul la si de la locul de munca

100205

o.ool

0.00

0.00

0.00

27

Alte drepturi salariale in natura

100230

0.00

0.00

0.00

0.00

28

Contribuții

1003

0.00

0.00

o.oo1

0 00

29

Contribuții de asigurări sociale de stat

100301

0.00

0.00

0.00

0.00

30

Contribuții de asigurări de șomaj

100302

0.00

0.00

0 00

0.00

31

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

100303

0.00

0.00

0.00

0.00

32

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

100304

0.00

0.00

0.00

0.00

33

Prime de asigurare viata plătite de angajator ptr. angajați

100305

0.00

0.00

0.00

0.00

34

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

240.80

61.00

25.00

86.00

265.80

35

Bunuri si servicii

2001

130.20

31.80

3.00

34.80

133.20

ZUM IU I

l./U

U.bU

0.50

1.70

37

Materiale pentru curățenie

200102

2.60

0.70

0.70

2.60

38

ncalzit, Iluminat si forța motrica

200103

86.00

20.00

20.00

86.00

39

Apa, canal si salubritate

200104

24.00

7.00

7.00

24.00

40

Carburanți si lubrefianti

200105

0.00

0.00

0.00

0.00

41

Piese de schimb

200106

0.00

0.00

0.00

0.00

42

Transport

200107

0.00

0.00

1.00

1.00

1.00

43

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

200108

1.20

0.30

0.30

1.20

44

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

0.70

0.30

0.30

0.70

45

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

200130

14.00

3.00

2.00

5.00

16.00

46

Reparații curente

2002

14.00

3.00

2.00

5.00

16.00

47

Hrana

2003

90.60

25.20

25.20

90.60

48

Hrana pentru oameni

200301

90.60

25.20

25.20

90.60

49

Hrana pentru animale

200302

0.00

0.00

0.00

0.00

50

Medicamente si materiale sanitare

2004

0.00

0.00

0.00

0.00

51

Medicamente

200401

0 00

0.00

0.00

0.00

52

Materiale sanitare

200402

0.00

0.00

0.00

0.00

53

Reactivi

200403

0.00

0.00

0.00

0.00

54

Dezinfectanti

200404

0.00

0.00

0.00

0.00

55

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

6.00

1.00

1.00

6.00

56

Uniforme si echipament

200501

0.00

0.00

0.00

0.00

57

Lenjerie si accesorii de pat

200503

0.00

0.00

0.00

0.00

58

Alte obiecte de inventar

200530

6.00

1.00

20.00

21.00

26.00

59

Deplasări, detasari, transferări

2006

0.00

0.00

0.00

0.00

60

Deplasări interne, detasari, transferări

200601

0.00

0,00

0.00

0.00

61

Deplasări în străinătate

200602

0.00

0.00

0.00

0 00

62

Materiale de laborator

2009

0.00

0.00

0.00

0.00

63

Cercetare - dezvoltare

2010

0.00

0.00

0.00

0.00

64

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

0.00

0 00

0.00

0.00

65

Consultanta si expertiza

2012

0.00

0.00

0.00

0.00

66

Pregătire profesionala

2013

0.00

0.00

0.00

0.00

67

Protecția muncii

2014

0.00

0 00

0.00

0.00

68

Muniție,furnituri si armament de natura activ.fixe ptr.armata

2015

0.00

0.00

0.00

0.00

69

Studii si cercetări

2016

0.00

0.00

0.00

0.00

70

Plăti pt.finant.patrimoniului genetic al animalelor

2018

0.00

0.00

0.00

0.00

71

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări si se

2019

0.00

0.00

000

0.00

72

Reabilitare infrastructura progr.inundatii ptr.autoritati publice locale

2020

0 00

0.00

0 00

0.00

73

Meteorologie                                  «

2021

0.00

0.00

0 00

0.00

74

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

2022

0.00

0.00

0 00

0.00

75

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

2023

0.00

0.00

0 00

0.00

76

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

2024

0.00

0.00

0 00

0.00

77

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

202401

0.00

0.00

0 00

0.00

78

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

202402

0.00

0.00

0 00

0.00

79

Chelt.judiciare si extrajud.derivate din acțiuni in reprezent.intereselor sta

2025

0.00

0.00

000

0.00

80

Alte cheltuieli

2030

0.00

0.00

0 00

0.00

81

Reclama si publicitate

203001

0.00

0.00

0 00

0.00

128

Alte transferuri curente interne

550118

0.00

0.00

0 00

0.00

129

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

0.00

0.00

0.00

0.00

130

Asigurări sociale

5701

• 0.00

0.00

0.00

0.00

131

Ajutoare sociale

5702

0.00

0.00

0.00

0.00

132

Ajutoare sociale in numerar

570201

0.00

0.00

0.00

0.00

133

Ajutoare sociale in natura

570202

0.00

0.00

0.00

0.00

134

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

0.00

0 00

0.00

0.00

135

Burse

5901

0.00

0.00

0.00

0.00

136

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

5902

0.00

0.00

0.00

0.00

137

Asociații si fundații

5911

0.00

0.00

0.00

0.00

138

Susținerea cultelor

5912

0.00

0.00

0.00

0.00

139

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

5915

0.00

0.00

0.00

0.00

140

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0.00

0.00

0.00

0.00

141

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

0.00

0.00

0.00

0.00

142

Active fixe

7101

0.00

0.00

0.00

0.00

143

Construcții

710101

0.00

0.00

0.00

0.00

144

Mașini echipamente si mijloace de transport

710102

0.00

0.00

0.00

0.00

145

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

0.00

0.00

0.00

0.00

146

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

0.00

0.00

0.00

0.00

147

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

72

0.00

0.00

0.00

0.00

143

Active financiare

7201

0.00

0.00

0.00

0 00

149

Participare la capitalul social al societăților comerciale

720101

0.00

0.00

O.OQ

0 00

150

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

0.00

0.00

0.00

0.00

151

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI

80

0.00

0.00

0.00

0 00

L 152

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate inter

8003

0.00

0.00

0.00

0.00

153

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

8008

0.00

0.00

0.00

0.00

154

Alte Împrumuturi

8030

0.00

0.00

0.001

0.00

155

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

0.00

0.00

0.00

0.00

156

Rambursări de credite externe

8101

0.00

0.00

0.00

0.00

157

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

810101

0.00

0.00

0.00

0.00

l • 158

Rambursări de credite externe garantate si derecte subîmprumutate

810102

0.00

0.00

0.00

0.00

159

Rambursări de crediteaferente datoriei publice externe locale

810105

0.00

0.00

0.00

0.00

160

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

810106

0.00

0.00

0.00

0.00

I- 161

Rambursări de credite interne

8102

0.00

0 00

0.00

0.00

162

Rambursau de credite interne garantate

810201

0.00

0.00

0.00

0.00

163

Diferente de curs aferente datoriei publice interne

810202

0.00

0.00

// 0.00

0.00

164

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

810205

0.00

0.00

/    0.00

0.00

PREȘEDINTE.


[{Ceai l/Ltc-ux


CONTRASEMN

SECRETAR,-'

128

Alte transferuri curente interne

550118

0.00

0.00

0.00

0.00

129

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

0.00

0.00

0.00

0.00

130

Asigurări sociale

5701

0.00

0.00

0.00

0.00

131

Ajutoare sociale

5702

0.00

0.00

0.00

0.00

132

Ajutoare sociale in numerar

570201

0.00

0.00

0.00

0.00

133

Ajutoare sociale in natura

570202

0.00

0.00

0.00

0.00

134

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

0.00

0.00

0.00

0 00

135

Burse

5901

0.00

0.00

0.00

0.00

136

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

5902

0.00

0.00

0.00

0.00

137

Asociații si fundații

5911

0 00

0.00

0.00

0.00

138

Susținerea cultelor

5912

0.00

0.00

0.00

0.00

139

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

5915

0.00

0.00

0.00

0.00

140

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0.00

0.00

0.00

0.00

141

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

0.00

0.00

0.00

0.00

142

Active fixe

7101

0.00

0.00

0.00

0.00

143

Construcții

710101

0.00

0.00

0.00

0.00

144

Mașini, echipamente sî mijloace de transport

710102

0.00

0.00

0.00

0.00

145

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

0.00

0.00

0.00

0.00

146

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

0.00

0.00

0.00

0.00

147

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

72

0.00

0.00

0.00

0.00

148

Active financiare

7201

0.00

0.00

0.00

0.00

149

Participare la capitalul social al societăților comerciale

720101

0.00

0.00

0.00

0.00

150

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

0.00

0.00

0.00

0.00

151

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI

80

0.00

0.00

0.00

0.00

152

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate inter

8003

0.00

0.00

0.00

0.00

153

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

8008

0.00

0.00

0.00

* 0 00

154

Alte imprumuturi

8030

0.00

0.00

0.00

0.00

155

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

0.001

0.00

0.00

0.00

' 156

Rambursări de credite externe

8101

0.00

0.00

0.00

0.00

157

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

810101

0.00

0.00

0.00

0.00

158

Rambursări de credite externe garantate si derecte subîmprumutate

810102

0.00

0.00

0.00

0.00

159

Rambursări de crediteaferente datoriei publice externe locale

810105

0.00

0.00

0.00

0.00

160

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

810106

0.00

0.00

0.00

0.00

161

Rambursări de credite interne

8102

0.00

0.00

0.00

0.00

162

Rambursări de credite interne garantate

810201

0.00

0.00

0.00

0.00

163

Diferente de curs aferente datoriei publice interne

810202

0.00

0.00

OM

. 0.00

164

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

810205

0.00

0.00

0.00

PREȘEDINTE n       .. ..   '                                             CONTRASEMNEAZĂ / /

W                                                       SECRETAR        [ /

IORDAN NICOl^|^

ANTET: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


anexa nr. /

HCL nr . 2e©G


RECTIFICARE BUGETARA TRIM.IV 2006

LA LICEUL TEORETIC "ONISIFOR GHIBU''SIBIU

65.15.03.02__________________________________________________________(mii lei)

Rsnd

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi

An inițial

Prev.

trim.IV

rectificare trim.IV

trim.IV rectificat

An rectificat

1

TOTAL CHELTUIELI

5.54

1.37

0.30

1.67

5.84

2

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

0.20

0.00

0.00

0.20

3

Cheltuieli salariale in bani

1001

0.20

0.00

0.00

0.20

4

Salarii de baza

100101

0.20

0.00

0.00

0.20

5

Salarii de merit

100102

0.00

0.00

0.00

0.00

6

ndemnizatie de conducere

100103

0.00

0.00

0.00

0.00

7

Spor de vechime

100104

0.00

0.00

0.00

0.00

8

Sporuri pentru condiții de munca

100105

0.00

0.00

0.00

0.00

9

Alte sporuri

100106

0.00

0.00

0.00

0.00

10

Ore suplimentare

100107

0.00

0.00

0.00

0.00

11

Fond de premii

100108

0.00

0.00

0.00

0.00

12

Prima de vacanta

100109

0.00

0.00

0.00

0.00

13

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

100110

0.00

0.00

0.00

0.00

14

Fond aferent plătii cu ora

100111

0.00

0.00

0.00

0.00

15

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

100112

0.00

0.00

0.00

0.00

16

Indemnizații de delegare

100113

0.20

0.00

0.00

0.20

17

Indemnizații de detașare

100114

0.00

0.00

0.00

0.00

18

Alocații ptr.transportul la si de la locul de munca

100115

0.00

0.00

0.00

0.00

19

Alocații pentru locuințe

100116

0.00

0.00

0.00

0.00

20

Alte drepturi salariale in bani

100130

0.00

0.00

0.00

0.00

21

Cheltuieli salariale in natura

1002

0.00

0.00

0.00

0.00

22

Tichete de masa

100201

0.001

0.00

o.oo1

0.00

23

Norme de hrana

100202

0.00

0.00

0.001

0.00

24

Uniforme si echipament obligatoriu

100203

0.00

0.00

0.00

0.00

25

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

100204

0.00

0.00

0.00

0.00

26

Transportul la si de la locul de munca

100205

0.00

0.00

0.00

0.00

27

Alte drepturi salariale in natura

100230

0.00

0.00

0.00

0.00

28

Contribuții

1003

0.00

0.00

0.00

0.00

29

Contribuții de asigurări sociale de stat

100301

0.00

0.00

0.00

0.00

30

Contribuții de asigurări de șomaj

100302

0.00

0.00

0.00

0.00

31

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

100303

0.00

0.00

0.00

0.00

32

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

100304

0.00

0.00

0.00

0.00

33

Prime de asigurare viata plătite de angajator ptr. angajați

100305

0.00

0.00

0.00

0.00

34

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

5.34

1.37

0.30

1.67

5.64

35

Bunuri si servicii

2001

0.86

0.16

0.16

0.86

36

Furnituri de birou

200101

0.18

0.03

0.03

0.18

37

Materiale pentru curățenie

200102

0.00

0 00

0.00

0.00

38

încălzit, Iluminat si forța motrica

200103

0.00

0.00

0.00

0.00

39

Apa, canal si salubritate

200104

0.00

0.00

0.00

0.00

40

Carburanți si lubrefianti

200105

0.00

0.00

0.00

0.00

41

Piese de schimb

200106

0 00

0.00

0.00

0.00

42

Transport

200107

0.00

0.00

0.00

0.00

43

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

200108

0.18

0.03

0.03

0.18

44

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

0.00

0.00

0.00

0.00

45

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

200130

0.50

0.10

0.10

0.50

46

Reparații curente

2002

1.00

0.00

0.00

1.00

47

Hrana

2003

0.00

0.00

0.00

0.00

48

Hrana pentru oameni

200301

0.00

0.00

0.00

0.00

49

Hrana pentru animale

200302

0.00

0.00

0.00

0.00

50

Medicamente si materiale sanitare

2004

0.00

0.00

0.00

0.00

51

Medicamente

200401

0.00

0.00

0.00

0.00

52

Materiale sanitare

200402

0.00

0.00

0.00

0.00

53

Reactivi

200403

0.00

0.00

0.00

0.00

54

Dezinfectanti

200404

0.00

0.00

0.00

0.00

55

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

0.87

0.42

0.22

0.64

1.09

56

Uniforme si echipament

200501

0.00

0.00

0.00

0.00

57

Lenjerie si accesorii de pat

200503

0.00

0.00

0.00

0.00

58

Alte obiecte de inventar

200530

0.87

0.42

0.22

0.64

1.09

59

Deplasări, detasari, transferări

2006

0.27

0.00

0.00

0.27

60

Deplasări interne, detasari, transferări

200601

0.27

0.00

0.00

0.27

61

Deplasări în străinătate

200602

0.00

0.00

0.00

0.00

62

Materiale de laborator

,2009

0.00

0.00

0.00

0.00

63

Cercetare - dezvoltare

2010

0.00

0.00

0.00

0.00

64

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

0.00

0.00

0.00

0.00

65

Consultanta si expertiza

2012

0.00

0.00

0.00

0.00

66

Pregătire profesionala

2013

0.00

0.00

0.00

0.00

67

Protecția muncii

2014

0.00

0.00

0.00

0.00

68

Muniție,furnituri si armament de natura activ.fixe ptr.armata

2015

0.00

0.00

0.00

0.00

69

Studii si cercetări

2016

0.00

0.00

0.00

0.00

70

Plăti pt.finant.patrimoniului genetic al animalelor

2018

0.00

0.00

0.00

0.00

71

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări si se

2019

0.00

0.00

0.00

0.00

72

Reabilitare infrastructura progr.inundatii ptr.autoritati publice locale

2020

0.00

0.00

o.ool

0.00

73

Meteorologie

2021

0 00

0.00

0.00

0.00

74

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

2022

0.00

0.00

0.00

0.00

75

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

2023

0.00

0.00

0.00

0.00

76

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

2024

0.00

0.00

0.00

0.00

77

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

202401

0.00

0.00

0.00

0.00

78

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

202402

0.00

0.00

0.00

0.00

79

Chelt.judiciare si extrajud.derivate din acțiuni in reprezent.intereselor sta

2025

0.00

0.00

0.00

0.00

80

Alte cheltuieli

2030

2.34

0.79

0.08

0.87

2.42

81

Reclama si publicitate

203001

0.00

0.00

0.00

0.00

82

Protocol si reprezentare

203002

0 00

0.00

0.00

0.00

83

Prime de asigurare non-viata

203003

0.00

0.00

0.00

0 00

84

Chirii

203004

0.00

0.00

0.00

0.00

85

Prestări servicii ptr.transmiterea drepturilor

203006

0.00

0.00

0.00

0.00

86

Fondul presedintelui/Fondul conducătorului instit.publice

203007

0.00

0.00

0.00

0.00

87

Fondul Primului ministru

203008

0.00

0.00

0.00

0.00

88

Executarea silita a creanțelor bugetare

203009

0.00

0.00

0.00

0:00

89

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

2.34

0.79

0.08

0.87

2.42

90

TITLUL III DOBÂNZI

30

0.00

0.00

0.00

0.00

91

Dobânzi aferente datoriei publice interne

3001

0.00

0.00

0.00

0.00

92

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

300101

0.00

0.00

0.00

0.00

93

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

300102

0.00

0.00

0.00

0.00

94

Dobânzi aferente datoriei publice externe

3002

0.00

0.00

0.00

0.00

95

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

300201

0.00

0.00

0.00

0.00

96

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

300202

0.00

0.00

0.00

0.00

97

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumi

300203

0.00

0.00

0.00

0.00

98

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

300205

0.00

0.00

0.00

0.00

99

Alte dobânzi

3003

0.00

0.00

0.00

0.00

100

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur

300301

0.00

0.00

0.00

0.00

101

Dobanda datorata trezoreriei statului

300302

0.00

0.00

0.00

0.00

102

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului

300303

0.00

0.00

0.00

0.00

103

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului

300304

0.00

0.00

0.00

0.00

104

Dobânzi la opeatiunile de leasing

300305

0.00

0.00

0.00

0.00

105

TITLUL IV SUBVENȚII

40

0.00

0.00

0.00

0.00

106

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

4003

0.00

0.00

0.00

0.00

107

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

0.00

0.00

0.00

0.00

108

Fond de rezerva bugetara la dispoziția consiliilor locale si județene

5004

0.00

0.00

0.00

0.00

109

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUI

51

0.00

0.00

0.00

0.00

110

Transferuri curente

5101

0.00

0.00

0.00

0.00

111

Transferuri către instituții publice

510101

0.00

0.00

0.00

0.00

112

Acțiuni de sanatate

510103

0.00

0.00

0.00

0.00

. 113

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

510104

0.00

o.oo1

0.00

0.00

114

Finanțarea aeroporturilor de interes local

510105

0.00

0.00

o.oo1

0.00

115

Transferuri din Fondul de intervenție

510106

0.00

0.00

0.00

0.00

116

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor d

510114

0 00

0.00

0.00

0.00

117

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pen

510115

0 00

000

0.00

0.00

118

Transferuri din bugetele consiliilor locale si județene pentru acordarea u

510124

0.00

0.00

0.00

0.00

119

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0.00

0.00

0.00

0.00

120

A. Transferuri interne.

5501

0.00

0.00

0.00

0.00

121

Programe cu finanțare rambursabila

550103

0.00

0.00

0.00

0.00

122

Programe PHARE

550108

0.00

0.00

0.00

0.00

123

Programe ISPA

550109

0.00

0.00

0.00

0.00

124

Programe SAPARD

550110

0.00

0.00

0.00

0.00

125

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de sta

550112

0.00

0.00

0.00

0.00

126

Programe de dezvoltare

550113

0 00

0.00

0.00

0.00

127

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

550115

0.00

000

0.00

0.00

128

Alte transferuri curente interne                        t

550118

0.00

0.00

0.00

0.00

129

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

0.00

0.00

0.00

0.00

130

Asigurări sociale

5701

0.00

0.00

0.00

0.00

131

Ajutoare sociale

5702

0.00

0.00

0.00

• 0.00

132

Ajutoare sociale in numerar

570201

0.00

0.00

0.00

0.00

133

Ajutoare sociale in natura

570202

0.00

0.00

0.00

0.00

134

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

0.00

0.00

0.00

0.00

135

Burse

5901

0.00

0.00

0.00

0.00

136

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

5902

0.00

0.00

0.00

0.00

137

Asociații si fundații

5911

0.00

0.00

0.00

0.00

138

Susținerea cultelor

5912

0.00

0.00

0.00

0.00

139

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

5915

0.00

0.00

0.00

0.00

140

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0.00

0.00

0.00

0.00

141

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

0.00

0.00

0.00

0.00

142

Active fixe

7101

0.00

0.00

0.00

0.00

143

Construcții

710101

0.00

000

0.00

0.00

144

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

0.00

0.00

0.00

0.00

145

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

0.00

0.00

0.00

0.00

146

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

0.00

0.00

0.00

0.00

147

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

72

0.00

0.00

0.00

0.00

148

Active financiare

7201

0.00

0.00

0.00

0.00

149

Participare la capitalul social al societăților comerciale

720101

0.00

0.00

0.00

0.00

150

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

0.00

0.00

0.00

0.00

151

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI

80

0.00

0.00

0.00

0.00

152

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate intec

'8003

0.00

0 00

0.00

0.00

153

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

8008

0.00

0.00

0.00

0.00

154

Alte împrumuturi

8030

0.00

0.00

0.00

0.00

155

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

0.00

0.00

0.00

0.00

156

Rambursări de credite externe

8101

0.00

0.00

0.00

0.00

157

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

810101

0.00

0.00

0.00

0.00

158

Rambursări de credite externe garantate si derecte subîmprumutate

810102

0.00

0.00

0.00

0.00

159

Rambursări de crediteaferente datoriei publice externe locale

810105

0.00

0.00

0.001

0.00

160

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

810106

0.00

0.00

0.00

0.00

161

Rambursări de credite interne

8102

0.00

0.00

0.00

0.00

162

Rambursări de credite interne garantate

810201

0.00

0.00

0.00

0.00

163

Diferente de curs aferente datoriei publice interne

810202

0.00

0.00

0.00

0.00

164

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

810205

0.00

0.00

0.00

0.00

PREȘEDINTE               '

CONTRASEMNEZ^/

SECRETAR    / /

IORDAN NICOLA/ /

ANTET: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

Anexa nr

HCLnr. ^>S3>/2.oo<^

RECTIFICARE BUGETARA TRIM. IV 2006

LA LICEUL TEORETIC "ONISIFOR GHIBU"SIBIU

CAPITOL 65.15.04.01_____________________________________________________ (mii lei)

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi

An inițial

ptrvederi trim.IV

rectificare trim.IV

trim.IV rectificat

an rectificat

1

TOTAL CHELTUIELI

28.28

6.99

1.53

8.52

29 81

2

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

1.02

0.00

0.00

1.02

3

Cheltuieli salariale in bani

1001

1.02

0.00

0.00

1.02

4

Salarii de baza

100101

0.00

0.00

0.00

0.00

5

Salarii de merit

100102

0.00

0.00

0.00

0.00

6

Indemnizație de conducere

100103

0.00

0.00

0.00

0.00

7

Spor de vechime

100104

0.00

0.00

0.00

0.00

8

Sporuri pentru condiții de munca

100105

0.00

0.00

0.00

0.00

9

Alte sporuri

100106

0.00

0.00

0.00

0.00

10

Ore suplimentare

100107

0.00

0.00

0.00

0.00

11

Fond de premii

100108

0.00

0.00

0.00

0.00

12

Prima de vacanta

100109

0.00

0.00

0.00

0.00

13

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

100110

0.00

0.00

0.00

0.00

14

Fond aferent plătii cu ora

100111

0.00

0.00

0.00

0.00

15

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

100112

0.00

0.00

0.00

„ 0.00

16

Indemnizații de delegare

100113

1.02

0.00

0.00

1.02

17

Indemnizații de detașare

100114

0.00

0.00

0.00

0.00

18

Alocații ptr.transportul la si de la locul de munca

100115

0.00

0.00

0.00

0.00

19

Alocații pentru locuințe

100116

0.00

0.00

0.00

0.00

20

Alte drepturi salariale in bani

100130

0.00

0.00

0.00

0.00

21

Cheltuieli salariale in natura

1002

0.00

0.00

0.00

0.00

22

Tichete de masa

100201

0.00

0.00

0.00

0.00

23

Norme de hrana

100202

0.00

0.00

0.00

0.00

24

Uniforme si echipament obligatoriu

100203

0.00

0.00

0.00

0.00

25

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

100204

0.00

0.00

0.00

. 0.00

26

Transportul la si de la locul de munca

100205

0.00

0.00

0.00

0.00

27

Alte drepturi salariale in natura

100230

0.00

0.00

0.00

0.00

28

Contribuții

1003

0.00

0.00

0.00

0.00

29

Contribuții de asigurări sociale de stat

100301

o.ool

0.00

o.ool

0.00

30

Contribuții de asigurări de soma)

100302

0.001

0.00

0.00

0.00

31

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

100303

0.00

0.00

0.00

0.00

“32

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

100304

0.00

0.00

o.oo1

0.00

33

Prime de asigurare viata plătite de angajator ptr. angajați

100305

0.00

0.00

0.00

0.00

34

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

27.26

6.99

1.53

8.52

28.79

35

Bunuri si servicii

2001

4.39

0.82

0.82

4.39

36

Furnituri de birou

200101

0.91

0.15

0.15

0.91

37

Materiale pentru curățenie

200102

0.00

0.00

0.00

0.00

38

încălzit, Iluminat si forța motrica

200103

0.00

0.00

0.00

0.00

39

Apa, canal si salubritate

200104

0.00

0.00

0.00

0.00

40

Carburanți si lubrefianti

200105

0.00

0.00

0.00

0.00

41

Prese de schimb

200106

0.00

0.00

0.00

0.00

42

Transport

200107

0.00

0.00

0.00

0.00

43

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

200108

0.93

0.16

0.16

0.93

44

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

0.00

0.00

0.00

0.00

45

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

200130

2.55

0.51

0.51

2.55

46

Reparații curente

2002

5.10

0.00

0.00

5.10

47

Hrana

2003

0.00

0.00

0.00

0.00

48

Hrana pentru oameni

200301

0.00

0.00

0.00

0.00

49

Hrana pentru animale

200302

0.00

0.00

0.00

0.00

50

Medicamente si materiale sanitare

2004

0.00

0.00

0.00

0.00

51

Medicamente

200401

0.00

0.00

0.00

0.00

52

Materiale sanitare

200402

0.00

0.00

0.00

0.00

53

Reactivi

200403

0.00

0.00

0.00

0.00

54

Dezinfectanti

200404

0.00

0.00

0.00

0.00

55

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

4.43

2.14

1.12

3.26

5.55

56

Uniforme si echipament

200501

0.00

0.00

0.00

0.00

57

Lenjerie si accesorii de pat

200503

0.00

0.00

0.00

0.00

58

Alte obiecte de inventar

200530

4.43

2.14

1.12

3.26

5.55

59

Deplasări, detasari, transferări

2006

1.38

0.00

0.00

1.38

60

Deplasări interne, detasari, transferări

200601

1.38

0.00

0.00

1.38

61

Deplasări în străinătate

200602

0.00

0.00

0.00

0.00

62

Materiale de laborator

2009

0.00

0.00

0.00

0.00

63

Cercetare - dezvoltare

2010

0.00

0.00

0.00

0.00

64

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

0.00

0.00

0.00

0.00

65

Consultanta si expertiza

2012

0.00

0.00

0.00

0.00

66

Pregătire profesionala

2013

0.00

0.00

0.00

0.00

67

Protecția muncii

2014

0.00

0.00

0.00

0.00

68

Muniție,furnituri si armament de natura activ.fixe ptr.armata

2015

0.00

0.00

0.00

0.00

69

Studii si cercetări

2016

0.00

0.00

0.00

0.00

70

Plăti pt.finant.patrimoniului genetic al animalelor

2018

0.00

0.00

0.00

0.00

71

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări si se

2019

0.00

0.00

0.00

0.00

72

Reabilitare infrastructura progr.inundatii ptr.autoritati publice locale

2020

0.00

o.ool

0.00

0.00

73

Meteorologie

2021

0.00

o.oo'

0.00

0.00

74

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

2022

0.00

0.00

0.00

0.00

75

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

2023

0.00

0.00

0.00

0.00

76

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

2024

0.00

0.00

0.00

0.00

77

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

202401

0.00

0.00

0.00

0.00

78

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

202402

0.00

0.00

0.00

0.00

79

Chelt.judiciare si extrajud.derivate din acțiuni in reprezent.intereselor sta

2025

0.00

0.00

0.00

0.00

80

Alte cheltuieli

2030

11.96

4.03

0.41

4.44

12.37

81

Reclama si publicitate

203001

0.00

0.00

0.00

0.00

82

Protocol si reprezentare

203002

0.00

0.00

0.00

0.00

83

Prime de asigurare non-viata

203003

0.00

0.00

0.00

0.00

84

Chirii

203004

0.00

0.00

0.00

0.00

85

Prestări servicii ptr.transmiterea drepturilor

203006

0.00

0.00

0.00

0.00

86

Fondul presedintelui/Fondul conducătorului instit.publice

203007

0.00

0.00

0.00

0.00

87

Fondul Primului ministru

203008

0.00

0.00

0.00

0.00

88

Executarea silita a creanțelor bugetare

203009

0.00

0.00

0.00

0.00

89

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

11.96

4.03

0.41

4.44

12.37

90

TITLUL III DOBÂNZI

30

0.00

0.00

0.00

0.00

91

Dobânzi aferente datoriei publice interne

3001

0.00

0.00

0.00

0.00

92

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

300101

0.00

0.00

0.00

0.00

93

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

300102

0.00

000

0.00

0.00

94

Dobânzi aferente datoriei publice externe

3002

0.00

0.00

0.00

0.00

95

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

300201

0.00

0.00

0.00

0.00

96

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

300202

0.00

0.00

0.00

0.00

97

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumi

300203

0.00

0.00

0.00

0.00

98

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

300205

0.00

0.00

0.00

0.00

99

Alte dobânzi

3003

0.00

0.00

0.00

0.00

100

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur

300301

0.00

0.00

0.00

0.00

101

Dobanda datorata trezoreriei statului

300302

0.00

0.00

0.00

0.00

102

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului

300303

0.00

0.00

0.00

0.00

103

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului

300304

0.00

0.00

0.00

0.00

104

Dobânzi la opeatiunile de leasing

300305

0.00

0.00

0.00

0.00

105

TITLUL IV SUBVENȚII

40

0.00

0.00

0.00

0.00

106

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

4003

0.00

0.00

0.00

0.00

107

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

0.00

0.00

0.00

0.00

108

Fond de rezerva bugetara la dispoziția consiliilor locale si județene

5004

0.00

0.00

0.00

0.00

109

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUI

51

0.00

0.00

0.00

0.00

110

Transferuri curente

5101

0.00

0.00

0.00

0.00

111

Transferuri către instituții publice

510101

0.00

0.00

0 00

0.00

112

Acțiuni de sanatate

510103

0.00

0.00

0.00

0.00

113

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

510104

0.00

0.00

0.00

0.00

114

Finanțarea aeroporturilor de interes local

510105

0.00

000

0.00

0.00

115

Transferuri din Fondul de intervenție

510106

0.00

0.00

0.00

0.00

116

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor d

510114

0.00

0.00

0.00

0.00

117

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala per

510115

0.00

0.00

0.00

0.00

118

Transferuri din bugetele consiliilor locale si județene pentru acordarea ui

510124

0.00

0.00

0.001

0.00

119

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0.001

0.00

0.00

0.00

120

A. Transferuri interne.

5501

0.00

0.00

o.ool

0.00

121

Programe cu finanțare rambursabila

550103

0.00

0.00

0.00

0.00

122

Programe PHARE

550108

0.00

0.00

0.00

0.00

123

Programe ISPA

550109

0.00

0.00

0.00

0.00

124

Programe SAPARD

550110

0.00

0.00

0.00

0.00

125

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de sta

550112

0.00

0.00

0.00

0.00

126

Programe de dezvoltare

550113

0.00

0.00

0.00

0.00

127

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

550115

0.00

0.00

0.00

0.00

128

Alte transferuri curente interne

550118

0.00

0.00

0.00

0.00

129

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

0.00

0.00

0.00

0.00

130

Asigurări sociale

5701

0.00

0.00

0.00

0.00

131

Ajutoare sociale

5702

0.00

0.00

0.00

0.00

132

Ajutoare sociale in numerar

570201

0.00

0.00

0.00

0.00

133

Ajutoare sociale in natura

570202

0.00

0.00

0.00

0.00

134

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

0.00

0.00

0.00

0.00

135

Burse

5901

0.00

0.00

0.00

0.00

136

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

5902

0.00

0.00

0.00

0.00

137

Asociații si fundații

5911

0.00

0.00

0.00

0.00

138

Susținerea cultelor

5912

0.00

0 00

0.00

0.00

139

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

5915

0.00

0.00

0 00

0.00

140

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0.00

0.00

0.00

0.00

141

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

0.00

0.00

0.00

0.00

142

Active fixe

7101

0.00

0.00

0.00

0.00

143

Construcții

710101

0.00

0.00

0.00

0.00

144

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

0.00

0.00

0.00

0.00

145

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

0.00

0.00

0.00

0.00

146

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

0.00

0.00

0.00

0.00

147

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

72

0.00

0.00

0.00

0.00

148

Active financiare

7201

0.00

0.00

0.00

0.00

149

Participare la capitalul social al societăților comerciale

720101

0.00

0.00

0.00

0.00

150

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

0.00

0.00

0.00

0.00

151

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI

80

0.00

0.00

0.00

0.00

152

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate inter

8003

0.00

0.00

0.00

0.00

153

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

8008

0.00

0.00

0.00

0.00

154

Alte împrumuturi

8030

0.00

0.00

o.oo1

0.00

155

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

0.00

0.00

0.00

0.00

156

Rambursări de credite externe

8101

0.00

0.00

0.00

0.00

157

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

810101

0.00

0.00

0.00

0.00

158

Rambursări de credite externe garantate si derecte subîmprumutate

810102

0.00

0.00

0.00

0.00

159

Rambursări de crediteaferente datoriei publice externe locale

810105

0.00

0.00

0.00

0.00

160

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

810106

0.00

0.00

0.00

0.00

161

Rambursări de credite interne

8102

0.00

0.00

0.00

0.00

162

Rambursări de credite interne garantate

810201

0.00

0.00

/ 0.00

0.00

163

Diferente de curs aferente datoriei publice interne

810202

0.00

0.00

/ / 0.00

0.00

164

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

810205

0.00

0.00

1 1 0.00

0.00

PREȘEDINTE


UCCLU L^JCCC'\


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR /> J

IORDAN NIQOLW l

ANTET: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


Anexa nr,6

HCL nr d/ 2-cuS


RECTIFICARE BUGETARA TRIM.IV 2006

LA LICEUL TEORETIC "ONISIFOR GHIBU" SIBIU

capitol: 65.15.04.02__________________________________________________________(mii lei)

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi

An inițial

prevederi trim.IV

rectificare trim.IV

trimestrul iV rectific

an 2006 rectificat

1

TOTAL CHELTUIELI

21.63

5.34

1.17

6.51

22.80

2

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

0.78

0.00

0.00

0.78

3

Cheltuieli salariale in bani

1001

0.78

0.00

0.00

0.78

4

Salarii de baza

100101

0.00

0.00

0.00

0.00

5

Salarii de merit

100102

0.00

0 00

0.00

0.00

6

Indemnizație de conducere

100103

0.00

0.00

0.00

0.00

7

Spor de vechime

100104

0.00

0.00

0.00

0.00

8

Sporuri pentru condiții de munca

100105

0.00

0.00

0.00

0.00

9

Alte sporuri

100106

0.00

0.00

0.00

0.00

10

Ore suplimentare

100107

0.00

0.00

0.00

0.00

11

Fond de premii

100108

0.00

0.00

0.00

0.00

12

Prima de vacanta

100109

0.00

0.00

0.00

0.00

13

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

100110

0.00

0.00

0.00

0.00

14

Fond aferent plătii cu ora

100111

0.00

0.00

0.00

0.00

15

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

100112

0.00

0.00

0.00

‘ 0.00

16

Indemnizații de delegare

100113

0.78

0.00

0.00

0.78

17

Indemnizații de detașare

100114

0.00

0.00

0.00

0.00

18

Alocații ptr.transportul la si de la locul de munca

100115

0.00

0.00

0.00

0.00

19

Alocații pentru locuințe

100116

0.00

0.00

0.00

0.00

20

Alte drepturi salariale in bani

100130

0.00

0.00

0.00

0.00

21

Cheltuieli salariale in natura

1002

0.00

0.00

0.00

0.00

22

Tichete de masa

100201

0.00

0.00

0.00

0.00

23

Norme de hrana

100202

0.00

0.00

0.00

0.00

24

Uniforme si echipament obligatoriu

100203

0.00

0.00

0.00

0.00

25

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

100204

0.00

0.00

0.00

■ 0.00

26

Transportul la si de la locul de munca

100205

0.00

0.00

0.00

0.00

27

Alte drepturi salariale in natura

100230

0.00

0.00

0.00

0.00

28

Contribuții

1003

0.00

0.00

0.00

0.00

29

Contribuții de asigurări sociale de stat

100301

0 00

o.ool

0.00

0.00

30

Contribuții de asigurări de șomaj

100302

0.00

0.00

0.00

0.00

31

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

100303

0.00

0.00

0.00

0.00

32

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

100304

0.00

0.00

0.001

0.00

33

Prime de asigurare viata plătite de angajator ptr. angajați

100305

0.00

0.00

0.00

0.00

34

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

20.85

5.34

1.17

6.51

22.02

35

Bunuri si servicii

2001

3.35

0.62

0.62

3.35

36

Furnituri de birou

200101

0.71

0.12

0.12

0.71

37

Materiale pentru curățenie

200102

0.00

0.00

0.00

0.00

38

încălzit, Iluminat si forța motnca

200103

0 00

0.00

0.00

’ 0.00

39

Apa, canal si salubritate

200104

0.00

0.00

0.00

0.00

40

Carburanți si lubrefianti

200105

0.00

0.00

0.00

0.00

41

Piese de schimb

200106

0.00

0.00

0.00

0.00

42

Transport

200107

0.00

0.00

0.00

0.00

43

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

200108

0 69

0.11

0.11

0.69

44

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

0.00

0.00

0.00

0.00

45

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

200130

1.95

0.39

0.39

1.95

46

Reparații curente

2002

3.90

1.95

1.95

3.90

47

Hrana

2003

0.00

0.00

0.00

0.00

48

Hrana pentru oameni

200301

0.00

0.00

0.00

0.00

49

Hrana pentru animale

200302

0.00

0.00

0.00

0.00

50

Medicamente si materiale sanitare

2004

0.00

000

0.001

0.00

51

Medicamente

200401

0.00

0.00

0.00

0.00

52

Materiale sanitare

200402

0.00

0.00

0.00

0.00

53

Reactivi

200403

0.00

0.00

0.00

0.00

54

Dezinfectanti

200404

0.00

0.00

0.00

0.00

55

Bunuri de natura obiectelor de inventar

'2005

3.40

1.64

0.86

2.50

4.26

56

Uniforme si echipament

200501

0.00

0.00

0.00

0.00

57

Lenjerie si accesorii de pat

200503

0.00

0.00

0.00

0.00

58

Alte obiecte de inventar

200530

3.40

1.64

0.86

2.50

4.26

59

Deplasări, detasari, transferări

2006

1.05

0.00

0.00

1.05

60

Deplasări interne, detasari, transferări

200601

1.05

0.00

o.ooi

1.05

61

Deplasări în străinătate

200602

0.00

0.00

0.00'

0.00

62

Materiale de laborator

2009

0.00

0.00

0.00

0.00

63

Cercetare - dezvoltare

2010

0.00

0.00

0.00

0.00

64

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

0.00

0.00

0.00

0.00

65

Consultanta si expertiza

2012

0.00

0.00

0.00

0.00

66

Pregătire profesionala

2013

0 00

0.00

0.00

0.00

67

Protecția muncii

2014

0.00

0.00

0.00

0.00

68

Muniție,furnituri si armament de natura activ.fixe ptr.armata

2015

0.00

0.00

o.oo1

0.00

69

Studii si cercetări

2016

0.00

0.00

o.ooi

0.00

70

Plăti pt.finant.patrimoniului genetic al animalelor

2018

0.00

0.00

0.00

0.00

71

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări si se

2019

0.00

0.00

0.00

0.00

72

Reabilitare infrastructura progr.inundatii ptr.autoritati publice locale

2020

0.00

0.00

0.00

0.00

73

Meteorologie

2021

0.00

0.00

0.00

0.00

74

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

2022

0.00

0.00

0.00

0.00

75

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

2023

0.00

0.00

0.00

0.00

76

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

2024

0.00

0.00

0.00

0.00

77

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

202401

0.00

0.00

o.oo1

0.00

78

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

202402

0.00

0.00

o.oo1

0.00

79

Chelt.judiciare si extrajud.derivate din acțiuni in reprezent.intereselor sta

2025

0.00

0.00

0.00

0.00

80

Alte cheltuieli

2030

9.15

3.08

0.31

3.39

9.46

81

Reclama si publicitate

203001

0.00

0.00

0.00

0.00

82

Protocol si reprezentare

203002

0.00

0.00

0.00

0.00

83

Prime de asigurare non-viata

203003

0.00

0.00

0.00

0.00

84

Chirii

203004

0.00

0.00

0.00

0.00

85

Prestări servicii ptr.transmiterea drepturilor

203006

0.00

0.00

0.00

0.00

86

Fondul presedintelui/Fondul conducătorului instit.publice

203007

0.00

0.00

0.00

0.00

87

Fondul Primului ministru

203008

0.00

0.00

0.00

0.00

88

Executarea silita a creanțelor bugetare

203009

0.00

0.00

0.00

0.00

89

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

9.15

3.08

0.31

3.39

9.46

90

TITLUL III DOBÂNZI

30

0.00

0.00

0.00

0.00

91

Dobânzi aferente datoriei publice interne

3001

0.00

0.00

0.00

0.00

92

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

300101

0.00

0.00

0.00

0.00

93

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

300102

0.00

0.00

0.00

0.00

94

Dobânzi aferente datoriei publice externe

3002

0.00

0.00

o.oo'

0.00

95

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

300201

0.00

0.00

o.ooi

0.00

96

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

300202

0.00

0.00

o.oo1

0.00

97

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprurm

300203

0.00

0.00

0.00

0.00

98

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

300205

0.00

0.00

0.00

0.00

99

Alte dobânzi

3003

0.00

0.00

o.ooi

0.00

100

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur

300301

0.00

0.00

0.00

0.00

101

Dobanda datorata trezoreriei statului

300302

0.00

0.00

0.00

0.00

102

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului

300303

0.00

0.00

0.00

0.00

103

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului

300304

0.00

0.00

0.00

0.00

104

Dobânzi la opeatiunile de leasing

300305

0.00

0.00

0.00

0.00

105

TITLUL IV SUBVENȚII

40

0.00

0.00

0.00

0.00

106

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

4003

0.00

0.00

0.00

0.00

107

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

0.00

0.00

0.00

0.00

108

Fond de rezerva bugetara la dispoziția consiliilor locale si județene

5004

0.00

0.00

o.ooi

0.00

109

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUI

51

0.00

0.00

0.00

0.00

110

Transferuri curente

5101

0.00

0.00

0.00

0.00

111

Transferuri catre instituții publice

510101

0.00

0.00

0.00

0.00

112

Acțiuni de sanatate

510103

0.00

0.00

0.00

0.00

113

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

510104

0.00

0.00

0.00

0.00

1Î7

Finanțarea aeroporturilor de interes local

510105

0.00

0.00

0.00

0.00

115

Transferuri din Fondul de intervenție

510106

0.00

0.00

o.oo1

0.00

116

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor c

510114

0.00

0.00

0.00

0.00

117

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala per

510115

0.00

0.00

0.00

0.00

118

Transferuri din bugetele consiliilor locale si județene pentru acordarea u

510124

0.00

0.00

0.00

0.00

119*

'TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0.00

0.00

0.00

0.00

120

A. Transferuri interne.

5501

0.00

0.00

0.00

0.00

121

Programe cu finanțare rambursabila

550103

o.oo1

0.00

0.00

0.00

122

Programe PHARE

550108

0.00

0.00

0.00

0.00

123

Programe ISPA

550109

0.00

0.00

0.00

0.00

124

Programe SAP ARD

550110

0.00

0.00

0.00

0.00

125

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de sta

550112

0.00

0.00

0.00

0.00

126

Programe de dezvoltare

550113

0.00

0.00

0.00

0.00

127

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

550115

0.00

0.00

0.00

0.00

128

Alte transferuri curente interne

550118

0.00

0.00

0.00

0.00

129

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

0.00

0.00

0.00

0.00

130

Asigurări sociale

5701

0.00

0.00

0.00

0.00

131

Ajutoare sociale

5702

0.00

0.00

0.00

0.00

132

Ajutoare sociale in numerar

570201

0.00

0.00

0.00

0.00

133

Ajutoare sociale in natura

570202

0.00

0.00

0.00

0.00

134

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

0.00

0.00

0.00

0.00

135

Burse

5901

0.00

0.00

0.00

0.00

136

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

'5902

0 00

0.00

0.00

0.00

137

Asociații si fundații

5911

0.00

0.00

0.00

0.00

138

Susținerea cultelor

5912

0.00

0.00

0.00

0.00

139

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

5915

0.00

0.00

0.00

0.00

140

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0.00

0.00

0.00

0.00

141

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

0.00

0.00

0.00

0.00

142

Active fixe

7101

0.00

0.00

0.00

0.00

143

Construcții

710101

0.00

0.00

0.00

0.00

144

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

0.00

0.00

0.00

0.00

145

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

0 00

0.00

0.00

0.00

146

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

0.00

0.00

0.00

0.00

147

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

72

0.00

0.00

0.00

0.00

148

Active financiare

7201

0.00

0.00

0.00

0.00

149

Participare la capitalul social al societăților comerciale

720101

0.00

0.00

0.00

0.00

150

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

0.00

0.00

0.001

0.00

151

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI

80

0.00

0.00

0.00

0.00

152

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate inteț

8003

0.00

0.00

0.00

0.00

153

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

8008

0.00

0.00

0.00

0.00

154

Alte imprumuturi

8030

0.00

0.00

0.00

0.00

155

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

0.00

0.00

0.00

‘ 0.00

156

Rambursări de credite externe

8101

0.00

0.00

0.00

0.00

157

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

810101

0.00

0.001

0.00

0.00

158

Rambursări de credite externe garantate si derecte subîmprumutate

810102

0.00

0.00

0.001

0.00

159

Rambursări de crediteaferente datoriei publice externe locale

810105

0.00

0.00

0.00

0.00

160

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

810106

0.00

0.00

0.00

0.00

161

Rambursări de credite interne

8102

0.00

0.00

0.00

0.00

162

Rambursări de credite interne garantate

810201

0.00

0.00

0.00

0.00

163

Diferente de curs aferente datoriei publice interne

810202

0.00

0.00

0.00

0.00

164

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

810205

0.00

0.00

X&o

0.00

PREȘEDINTE

UccU/i tL'uc^


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR ,

IORDAN NICOLA /


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


Anexa nr (c HCLnr.


RECTIFICARE BUGETARA TRIM.IV 2006

VENITURI PROPRII CAPITOL 65.15

LA LICEUL TEORETIC ONISIFOR GHIBU SIBIU

(mii lei)

Denumire

Cod

Rând

Prevederi

An aprobat

Prev. trim.

IV aprobat

Rectificare

Prev.tr.IV rectif.

An 2006 rectificat

0015

r 1

55.45

13.70

3.00

16.70

58.45

I. VENITURI CURENTE (rd.3)

0015

r2

55.45

13.70

3.00

16.70

58.45

C. VENITURI NEFISCALE (rd.4+9)

r3

55.45

13.70

3.00

16.70

58.45

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.5)

r4

16.50

7.20

7.20

16.50

Venituri din proprietate (rd.6+7+8)

3015

r5

16.50

7.20

7.20

16.50

Venituri din concesiuni si inchirieri

301505

r6

16.50

7.20

7.20

16.50

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

301509

r7

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte venituri din proprietate

301550

r8

0.00

0.00

0.00

0.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd. 10+20+22+24)

r9

38.95

6.50

3.00

9.50

41.95

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (rd. 11 la rd.19)

3315

r 10

35.50

2.50

2.50

35.50

Taxe si alte venituri in invatamant

331505

r 11

17.50

2.50

2.50

17.50

Venituri din prestări de servicii

331508

r 12

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuția de intretinere a persoanelor asistate

331513

r 13

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

331514

r 14

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

331516

r 15

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționai

331517

r 16

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

331519

r 17

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

331521

r 18

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

331550

r 19

18.00

4.00

4.00

18.00

Venituri.’din taxe administrative, eliberări permise (rd.21)

3415

r20

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

341550

r 21

0.00

0.00

0.00

0.00

Amenzi, penalitati si confiscări (rd.23)

3515

r22

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

351550

r23

0.00

0.00

0.00

0.00

Diverse venituri (rd.25)

3615

r24

3.45

0.00

3.00

3.00

6.45

Alte venituri

361550

r25

3.45

0.00

3.00

3.00

6.45

II. VENITURI DIN CAPITAL (rd.27)

r26

0.00

0.00

o.ool

0.00

Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.28)

3915

r27

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

391501

r28

0.00

0.00

0.00

0.00

IV. SUBVENȚII (rd.3O)

r29

0.00

0.00

o.oo1

0.00

Subvenții de la alte administrații (rd 31)

4315

r 30

0.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții pentru instituții publice

431509

r 31

0.00

0.00

0.00

0.00

0015

r 32

0.00

0.00

0.00

0.00

0015

r33

0.00

0.00

0 00

0.00

TOTAL CHELTUIELI (rd 49+63+90+106+132+148+165+180+195+209)

r34

55.45

13.70

3.00

16.70

58.45

CHELTUIELICURE NTE (rd. 50+64+91+ 107+133+149+166+181+196+210)

01

r 35

55.45

13.70

3.00

16.70

58.45

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.51+65+92+108+134+150+167+182+197+211)

10

r 36

2.00

0.00

0.00

2.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.52+66+93+109+135+151 + 168+183+198+212)

20

r37

53.45

13.70

3.00

16.70

56.45

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.53+67+94+110+136+152+169+184+199+213)

70

r 38

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.54+68+95+111+137+153+170+185+200+214)

71

r 39

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd.55+69+96+112+138+154+171+186+201+215)

7101

r40

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

710101

r 41

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r42

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r43

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 44

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (rd.223)

90

r45

0.00

0.00

0.00

0.00

Excedent (rd.224)

92

r46

0.00

0.00

0.00

0.00

r47

0.00

0.00

0.00

0.00

r 48

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte servicii publice generale (rd.61)' '

5415

r49

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.51+52)

01

r 50

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r-51

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 52

0.00

0.00

0.00

0.00

'CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.54)

70

r 53

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd 55)

71

r54

0 00

0.00

0.00I

0.00

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

7101

r 55

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

710101

r56

0.00

0.00

000

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 57

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r58

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 59

0.00

0.00

0.00

O.OO1

Din total capitol:

r60

0.00

0.00

0.00

0.00

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

541510

r 61

0.00

0.00

0.00

0.00

•»

r62

0.00

0.00

0.00

0.00

Invatamant (rd.75+78+82+83+85+88)

6515

r63

55.45

13.70

3.00

16.70

58.45

CHELTUIELI CURENTE (rd.65+66)

01

r64

55.45

13.70

3.00

16.70

58.45

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r65

2.00

0.00

0.00

2.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r66

53.45

13.70

3.00

16.70

56.45

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.68)

70

r67

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.69)

71

r68

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd.70 la 73)

7101

r69

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

710101

r70

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 71

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r72

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r73

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:

r74

0.00

0.00

o.oo’1

0.00

Invatamant preșcolar si primar (rd.76+77)

651503

r75

5.54

1.37

0.30

1.67

5.84

Invatamant preșcolar

65150301

r 76

0.00

0.00

0.00

0.00

Invatamant primar

65150302

r77

5.54

1.37

0.30

1.671

5.84

Invatamant secundar (rd.79 la rd.81)

651504

r 78

49.91

12.331

2.701

15.03

52.61

Invatamant secundar inferior

65150401

r 79

28.28

6.99

1.53

8.52

29.81

Invatamant secundar superior

65150402

r80

21.63

5.34

1.17

6 51

22.80

Invatamant profesional

65150403

r 81

0.00

0.00

0.00

0.00

Invatamant postliceal

651505

r82

0.00

0.00

0.00

0.00

Invatamant nedefinibil prin nivel (rd.84)

651507

r83

0.00

0.00

0.00

0.00

Invatamant specia!

65150704

r 84

0.00

0.00

0.00

0.00

Servicii auxiliare pentru educație (rd.86+87)

651511

r85

0.00

0.00

0.00

0.00

Internate si cantine pentru elevi

65151103

r86

0.00

0.00

0 00

0.00

Alte servicii auxiliare

65151130

r87

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

651550

r88

0.00

0.00

0.00

0.00

r89

0.00

0.00

0.00

0.00

Sanatate (rd.102)

6615

r90

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.92+93)

01

r 91

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r92

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r93

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.95)

70

r94

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.96)

71

r95

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd.97 la 100)

7101

r96

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

710101

r97

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r98

0.00

0.00

0.00

0 00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 99

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r100

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:

r 101

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (rd.103+104)

661550

r 102

0.00

0.001

0.00

0.00

Crese

66155003

r 103

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte instituții si acttuni sanitare

66155050

r104

0.00

0.00

0.00

0.00

r105

0.00

0.00

0.00

0.00

Cultura, recreere si relipie (rd. 118+128+130)

6715

r 106

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.108+109)

01

r107

0 00

0.00

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 108

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 109

0.00

0.00

000

0.00

ICHELTUIELI DE CAPITAL (rd.111)

70

r 110

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.112)

71

r 111

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd 113+..+1 Î6j_

7101

r 112

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

710101

r 113

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 114

0.00

0.00

000

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 115

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

710130

r 116

0.00

0.00

o.oo1

0.00

Din total capitol:

r 117

0.00

o.oo'

o.oo1

0.00

Servicii culturale (rd.119 ia 127)

671503

r 118

0.00

0.00

0.00

0.00

Muzee

67150303

r 119

0.00

0.00

0.00

0.00

Instituții publice de spectacole si concerte

67150304

r 120

0.00

0.00

0 00

0.00

Scoli populare de arta si meserii

67150305

r 121

0.00

0.00

0.00

0.00

Case de cultura

67150306

r 122

0.00

0.00

0.00

0.00

Cămine culturale

67150307

r 123

0.00

0.00

0.00

0.00

Universități populare

67150309

r 124

0.00

0.00

0.00

0.00

Presa

67150310

r125

0.00

0.00

0.00

0.00

Edituri

67150311

r126

0.00

0.00

000

0.00

Alte servicii culturale

67150330

r 127

0.00

o.bo

0.00

0.00

Servicii recreative si sportive (rd.129)

671505

r 128

0.00

0.00

o.ool

0.00

Sport

67150501

r 129

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si.religiei

671550

r 130

0.00

0.00

0.00

0.00

r 131

0.00

0.00

0.00

0.00

Asigurări si asistenta sociala (rd.144+145)

6815

r 132

0.00

0.00

0 00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.134+135)

01

r 133

0 00

0.00

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r134

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 135

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.137)

70

r 136

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.138)

71

r 137

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd.139 la 142)

7101

r 138

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

710101

r 139

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 140

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 141

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 142

0.001

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:

r 143

0.00

0.00

0.00

0.00

Asistenta acordata persoanelor in varsta

681504

r144

0.00

0.00

0.00

0.00

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (rd.146)

681505

r145

0.00

0.00

0.00

0.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68150502

r 146

0.00

0.00

0.00

0.00

r147

0.00

0.00

0.00

0.00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (rd.160+162+163)

7015

r 148

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.150+151)

01

r 149

0.00

0.00

0 00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 150

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 151

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.153)

70

r 152

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd 154)

71

r 153

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd. 155 la 158)

7101

r 154

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

710101

r 155

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 156

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 157

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r158

o.ool

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:

r 159

0.00

0.00

0.00

0.00

Locuințe (rd. 161)

701503

r 160

0.00

0.00

0.00

0.00

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70150301

r 161

0.00

0.00

0.00

0.00

Servicii si dezvoltare publica

701504

r162

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

701550

r 163

0.00

0.00

0.00

0.00

r.164

0.00

0.00

0.00

0.00

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (rd. 177)

8015

r 165

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd 167+168)

01

r166

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 167

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 168

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.170)

70

r 169

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.171)

71

r 170

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd.172 la 175)

7101

r 171

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

710101

r 172

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 173

0.00

0 00

0.00

0.00

Mobilier,- aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 174

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

710130

r 175

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:

r 176

0.00

0.00

0.00

0.00

Acțiuni generale economice si comerciale (rd. 178)

801501

r 177

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

80150130

r 178

0.00

0.00

0.00

0.00

r 179

0.00

0.00

0.00

0.00

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (rd. 193)

8315

r 180

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.182+183)

01

r 181

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 182

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 183

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd. 185)

70

r 184

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.186)

71

r-185

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd. 187 la 190)

7101

r 186

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

710101

r 187

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 188

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 189

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 190

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:

r 191

0.00

0.00

0.00

0.00

Agricultura (rd.193)

831503

r 192

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

83150330

r 193

0.00

0.00

o.ool

0;00

r 194

0.00

0.00

0.00

0.00

Transporturi (rd.207)

8415

r 195

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.197+198)

01

r 196

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 197

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 198

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.200)

70

r 199

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.201)

71

r200

0.00

0.00

o.ool

0.00

Active fixe (rd.202 la 205)

7101

r201

0.00

0.00

0.001

0.00

Construcții

710101

r202

0.00

0.00

o.oo1

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r203

0.00

o.ool

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r204

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r205

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:

r206

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

841550

r207

0.00

0.00

0.00

0.00

r 208

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte acțiuni economice (rd.221)

8715

r209

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.211+212)

01

r210

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL f CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 211

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 212

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd. 214)

70

r 213

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.215)

71

r214

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd.216 la 219)

7101

r 215

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

710101

r216

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r217

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale________.

710103

r218

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r219

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:

r220

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte acțiuni economice

871550

r221

0.00

0.00

0.00

0.00

r222

0.00

0.00

0.00

0.00

VII. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

9615

r223

0.00

0.00

0.00

0.00

EXCEDENT

9815

r224

0.00

0.00

0.00

0.00

PREȘEDINTE