Hotărârea nr. 382/2006

HOTARAREA NR. 382 pentru aprobarea modului de constituire si acordare de premii in luna decembrie 2006 functionarilor publici si personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului si din institutiile si serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR. 382 pentru aprobarea modului de constituire și acordare de premii în luna decembrie 2006 funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului și din instituțiile și serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 30.11.2006,

Analizând raportul nr. 121922/2006, prin care Serviciul Resurse Umane Pregătire Profesională Secretariat propune aprobarea constituirii fondului de premiere și a criteriilor de acordare a premiului din luna decembrie 2006 pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului și din instituțiile și serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sibiu,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 22 din OG nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici pentru anul 2006 coroborate cu dispozițiile art. 12 din OG nr. 3/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit OUG nr. 24/2000.

In temeiul prevederilor art. 38 alin. 9 și ale art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art 1 Se aprobă constituirea fondului necesar acordării premiului prevăzut de lege, pentru luna decembrie a anului 2006, pentru aparatul de specialitate al primarului precum și pentru fiecare instituție și serviciu public aflat sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu în limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului 2006.

Art. 2 Se aprobă criteriile și condițiile de acordare efectivă a premiului, după cum urmează:

  • a. premiul se acordă salariaților care au funcția de bază în aparatul de specialitate al primarului respectiv în instituțiile sau serviciile publice din subordinea Consiliului Local, potrivit propunerii șefului ierarhic; acesta poate stabili premiul diferențiat în funcție de rezultatele individuale obținute în activitatea profesională de către fiecare angajat,

  • b, de acest premiu beneficiază proporțional cu timpul efectiv lucrat persoanele care desfășoară activitate în cadrul instituției în cursul anului 2006,

  • c. nu beneficiază de premiu persoanele care în cursul anului 2006 au fost sancționate disciplinar.

Art. 3 Aparatul de specialitate al primarului, instituțiile și serviciile publice din subordinea Consiliului Local au obligația constituirii fondului de premiere în limita procentului prevăzut de lege și cu încadrarea în cheltuielile de personal din bugetul aprobat în condițiile legii.

Art. 4 Primarul municipiului Sibiu și Direcția economică din cadrul aparatului de specialitate vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Adoptată în Sibiu, la data de 30.11.2006.

Președinte

Hans Klein