Hotărârea nr. 381/2006

HOTARAREA NR. 381 privind aprobarea listei persoanelor cu handicap accentuat si grav precum si a asistentilor personali ai acestora care beneficiaza de gratuitate pe transportul urban


HOTĂRÂREA NR. 381

privind aprobarea listei persoanelor cu handicap accentuat și grav precum și a asistenților personali ai acestora care beneficiază de gratuitate pe transportul urban

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 30.11.2006,

Analizând raportul nr. 121930/2006, al Serviciului Public de Asistență Socială prin care se propune aprobarea listei persoanelor cu handicap accentuat și grav precum și a asistenților personali ai acestora care beneficiază de gratuitate pe transportul urban cu mijloacele de transport în comun, pe luna decembrie 2006, pe bază dc abonamente finanțate din bugetul local,

Văzând raportul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive, agrement și tineret,

în conformitate cu prevederile cu art. 18 alin.l lit. j și art. 19 alin.l, lit. g din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap aprobată prin Legea nr. 519/2002, și cu ale art.4, alin.2 din anexa nr. 1 la Ordinul nr. 290/609/2003 al ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului și al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței, pentru aprobarea normelor metodologice privind modalitatea de acordare a gratuității transportului urban cu mijloacele dc transport în comun de suprafață sau cu metroul și interurban, precum și stabilirea cuantumului acestei gratuități pentru persoanele cu handicap accentuat și grav precum și pentru asistenții personali ai acestora.

In temeiul art.38 alin.2 lit. “d”. alin.6 lit.a pct.2, precum și ale art.46, alin.l din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

H O T A R A S T E:

Art.I. Se aprobă lista persoanelor cu handicap accentuat și grav precum și. a asistenților personali ai acestora care beneficiază de gratuitate pe transportul urban cu mijloacele de transport în comun, pe luna decembrie 2006, pe bază de abonamente finanțate din bugetul local în baza valabilității certificatului dc persoană cu handicap, conform anexelor 1.2 și 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Directorul Serviciului Public de Asistentă Socială va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data d£\30.11.2006.

Președinte

Hans Klein

Contrasemr

Secretar

Iordan Nic<


cazăr.PENTRU CQNR)rmițate cu Opalul