Hotărârea nr. 380/2006

HOTARAREA NR. 380 privind scutirea la plata dobanzilor de intarziere si a penalitatilor pentru proprietarii de teren agricol situat in intravilanul municipiului Sibiu

o.


JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 380

pr ivind scutirea la plata dobânzilor de întârziere și a penalităților pentru proprietarii de teren agricol situat în intravilanul municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 30.11.2006,

Analizând raportul nr. 180731/2006. întocmit de Direcția Fiscală Locală Sibiu, prin care se propune scutirea la plata dobânzilor de întârziere și a penalităților pentru proprietarii de teren agricol situat în intravilanul municipiului Sibiu.

Având în vedere faptul că solicitanții și-au achitat debitele aferente impozitului pe terenul intravilan,

Văzând raportul Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului.

în conformitate cu prevederile art. 122 alin.2 din O.G. nr. 92/2003, privind Codul de procedură fiscală și ale Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

In temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. b. alin.4 lit. a, precum și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001. privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

H O I A R A S T E:

Art.l. - Se aprobă scutirea la plata majorărilor de întârziere și a penalităților rezultate din neplata în termen a impozitului, pentru proprietarii de teren agricol situat în intravilanul municipiului Sibiu, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Directorul Direcției Fiscale Locale Sibiu, va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 30.11.2006.

Președinte

Hans Klein


Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicola


JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

Anexa nr.___la HCL nr. /2006


Președinte

Hans Klein


Nr.

Numele și prenumele

CNP

Adresa

Debit

Majorări

Penalități

1

Lazărloan

1480706323957

Emile zola, nr. 25

238,00

262,00

48,00

; 2

Jurca Liviu

1620909323921

Iezer, nr.7, ap.38

369,00

453,00

84,00

TOTAL

607,00

715,00

132,00

Contrasemnează

Secretar