Hotărârea nr. 38/2006

HOTARAREA NR. 38 privind modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 285/2005

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.38

privind modificarea anexei nr. I ia H.C.L. nr. 285/2005

Consiliul Local al Municipiului Sibiu , întrunit în ședința ordinară din data de 23.02.2006,

Analizând raportul nr. 10291/2006, prezentat de Serviciul Patrimoniu privind modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 285/2005,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

In conformitate cu dispozițiile art. 11, lit. a din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

în temeiul dispozițiilor art. 38 alin 2 lit. “g “ și “f’ precum și ale art. 46 și art. 125 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală

HOTĂRĂȘTE:

Art.L - Se aprobă modificarea și completarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 285/2005 -lista cu amplasamente de chioșcuri pentru vânzare bilete S C. TURSIB S.A. Sibiu - care va avea următorul conținut:

Nr. crt

Amplasament

Suprafața -mp

Zona

1.

Cazarma 90

2,25

I

2.

B-dul Spitalelor-Teatru de Stat

2.25

I

3.

B-dul Victoriei-cof. Universității, vis a vis de Primărie

2,25

I

4.

Piața Cibin

2,25

11

5.

Autogara II

2,25

11

6.

P-ța Rahovei

2,25

II

7.

P-ța. V. Aaron

2,25

II

8.

str. H. Coandă vis a vis de S.C. Compa S.A.

2,25

III

9.

V. Aurie

2,25

II

10.

Șos. Alba lulia colț cu str. E. Bieltz

2,25

II

11.

str. Șurii Mari vis a vis de Obor

2,25

III

12.

str. Cârlova -în dreptul Stadionului Voința

2,25

11

Art.2 Primarul municipiului Sibiu și directorul SC Tursib SA vor prevederilor prezentei hotărâri.

asigura executarea


Adoptată în Sibiu la data de 23.02.2006


Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicbla