Hotărârea nr. 379/2006

HOTARAREA NR.379 privind modificarea statului de functii al Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.379

privind modificarea statului de funcții al Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară la data de 30.11.2006,

Analizând raportul nr. 121920/2006, prin care Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu propune modificarea statului de funcții al Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu prin transformarea posturilor pe care funcționarii publici sunt în prezent incadrati. ca urmare a absolvirii, de către doi funcționari publici din cadrul Serviciului de Stare Civilă, a studiilor de nivel superior de scurtă durată, in specialitatea in care isi desfasoara activitatea, și anume: “Colegiul Universitar, secția Administrație publică locală”, precum și a promovării examenelor de promovare în clasă a acestor funcționari, a Avizului favorabil al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 1065868/13.11.2006,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor.

în conformitate cu prevederile art. 59 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin 2 din O.G. nr. 2/2006, privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici pentru anul 2006. ale art. 14 din Regulamcntul-cadru al Ordinului președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.968/2006,

în temeiul art. 38 alin. 2 lit. a și alin. 3 lit. b precum și al art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. începând cu 01.11.2006, se aprobă modificarea statului de funcții al Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, ca urmare a transformării unor posturi din cadrul Serviciului de Stare Civilă, după cum urmează:

-postul de referent superior tr.l, pe care este numită în prezent d-na CRĂCIUN MONICA-SUSANA, în referent de specialitate superior tr.l,

-postul de referent superior tr.3. pe care este numită în prezent d-na FLUERAȘ GABRIELA, în referent dc specialitate superior tr.2.

Art. 2 Primarul Municipiului Sibiu și Directorul executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu vor asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu,'Ia data de ?y()

1.2006.


Președinte

Hans KleinContrasemnează Secretar Iordan Nicoh PENTRU MITATE

F:\Adininloc 1 \WORDDOC\Ilot 379.doc

JUDEȚUL SIBIU

Anexa nr. 4 la HCL nr. 3 7^ /2006


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

STAT DE PERSONAL

Nr.

crt.

Numele și prenumele

Funcția publică

Clasa

Gradul professional

Treapta de salarizare

Nivelul studiilor

Nivelul de salarizare

Funcția contractuală

Grad/treapta

profesională

--------------------------1

Nivelul studiilor

Nivelul de salarizare

Inalți fuucț.pu

de condu

cere

de execuție

de condu

cere

de execuție

1

Minzat Ana

Director executiv

Consilier

1

superior

1

S

1859

2

Gota Adina-Zamfrra Elena

Director Executiv adjunct

Consilier

1

superior

1

s

1735

1

Serviciul de Stare Civ

ila

3

Stan Ramona-Elena

Șef serviciu

Consilier

I

superior

1

s

1549

4

Chioariu lonela-

M an oara

Consilier

I

asistent

1

s

661

>

I

_______________________1

5

Vacant

Consilier

I

asistent

3

s

570

6

Ardelean Susana

Referent

III

supenor

1

M

731

7

Crăciun Monica-

Susana

Referent de specialitate

II

superior

1

SSD

790

>

Li

Tîrmonea Mana

Referent

III

supenor

1

M

731

L9

Hazotă Lenuta

Referent

III

superior

3

M

613

1 10

Stoica Mariana

Referent

III

superior

3

M

613

-

i L

Căpățînă Mihaela-

Anca

Referent

III

supenor

3

M

613

12.

Flueraș Gabriela

Referent de specialitate

II

supenor

2

SSD

682

_________________________j

13.

Lazca Irina

Referent

III

superior

3

M

613

LJ4_

Pică Claudia

Referent

III

principal

3

M

520

1

Sopa Livia

Referent

111

principal

3

M

520

F: \VORDDOC\RESURSE UMANE dccizii\stat personal.doc

Compartiment contabilitate, resui se-umane, juridic

: 16

Ganea Mioara

Consilier juridic

I

1 asistent

i 3

S

ST)

17

I----

Manta Mărie ta Paula

Referent

! UI

' asistent

3

M

467

1

Q8_

Pastiu Mana

Referent

Fiii

asistent

3

M

467

Serviciul Pașapoarte

u

' 19

Vacant

Șef serviciu

Consilier

i

superior

3

S

1189

20-

Vacant

Consilier

i

superior

3

S

951

121

Vacant

_

Consilier

i

principal

3

s

698

22

Vacant

Consilier

i

asistent

3

s

570

23

Vacant

Consilier

i

asistent

3

s

570

24

Vacant

Consilier

f

asistent

3

s

570

25

Vacant

Ref.de spec.

ii

asistent

3

SSD

485

26

Vacant

Referent

m

superior

1

M

731

27

Vacant

Referent

iii

supenor

1

M

731

28.

Vacant

Referent

iii

superior

1

M

731

29.

Vacant

Referent

iii

superior

1

M

731

30

Vacant

Referent

in

superior

1

M

731

Serviciul de Evidenta a Persoanelor

31

Sevestrean Comei Emanuel

Sef serviciu

Consilier

1

-

superior

1

S

1549

Compartiment regim evidenta

! 32

Simionescu Dana

Consilier

I

superior

1

s

1239

| 33

Vasiliu Elena

Referent

iii

superior

1

M

731

34 1--~

Frunza Mircea-Dan

Referent

111

supenor

1

M

731

35

Puștea Monica

Referent

III

superior

1

M

731

Lșș

Văcanu Teodor

Referent

III

superior

1

M

731

37

Ivan loan

Referent

III

supenor

1

M

731

38

Vacant

Referent

111

superior

1

M

731

_

t-39

Vacant

Referent

III

superior

1

M

731

40

Apafi Cristina

Consilier

I

asistent

3

S

570

41

Daju Ramona

Consilier

I

debutant

S

533

!_42_

Vacant —

Consilier

1

principal

3

S

698

__________________________________________1

__1

F:\WORDDOC\RESURSE UMANE decizii\stat personal.doc

43.

V acani

Consilier

I

asistent

3

S

570

44.

Vacant

Consilier

I

asistent

3

S

570

Compartiment ghișeu unic

45

Ciucur Maria -Mihaela

__ .

Referent

principal

3

M

520

46

Porime Emil

658

Referent

IA

IA

M

47

Dicu Daniela

658

Referent IA

LA

M

1

48

Bănică Elena

658

Referent IA

IA

M

_

49

Ccmca Angela

658

Referent

IA

LA

M

50

_

Moraru Mihaela

658

Referent IA

IA

M

x) contract de serviciu/de muncă suspendat

NR.TOTAL FUNCȚII PUBLICE

45

NR.TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

5

NR.TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

40

' NR.TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE

NR.TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE

5

NR.TOTAL FUNCȚII IN INSTITUȚIE

50

_____________________________________________________J

Președinte

Hans Klein