Hotărârea nr. 378/2006

HOTARAREA NR.378 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Racorduri utilitati si amenajari exterioare sala de sport – Sibiu, str. Ostirii nr.5" – faza SF

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.378

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Racorduri utilități și amenajări exterioare sala de sport — Sibiu, str. Oștirii nr.5” - faza SF

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 30.11.2006, Analizând raportul nr. 121928/2006, întocmit de Serviciul public de administrare a unităților de învățământ preuniversilar de stat, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, „Racorduri utilități și amenajări exterioare sala de sport - Sibiu, str. Oștirii nr.5” - faza SF,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze cconomico-sociale, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din O.U.G. nr. 45/2003, privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 38, alin. 2 lit. „b” si alin 4 lit.”d”, ale art.46 din Legea nr 215/2001 privind administrația publica locala, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Racorduri utilități și amenajări exterioare sala de sport - Sibiu, str. Oștirii nr.5 - faza SF, după cum urmcaza:

 • I INDICATORII ECONOMICI

TOTAL GENERAL - 627 340 RON

din care:

C+M          " - 588 479 RON

 • II INDICATORII TEHNICI

 • I. CAPACITĂȚI

APĂ

 • 1.1 .tuburi de polietilenă cu De 75................................................8

 • 1.2 tuburi de polietilenă cu De 50..............................................20

 • 1.3 tuburi de polietilenă cu De 40..............................................54

 • 1.4 cămine de apometru..............................................................I

 • 2. CANALIZARE MENAJERĂ

 • 2.1 tuburi PVC-KG315...........................................................145

 • 2.2 tuburi PVC-KG 110.............................................................52

 • 2.3 tuburi PVC-KG 75................................................................5

 • 2.4 tuburi PVC-KG 50................................................................5

 • 2.5 cămine de canalizare............................................................ 1

 • 3. REFACERE SISTEM RUTIER 30 mp

4.INSTALAȚIE UTILIZARE GAZ METAN

 • 4.1 țeavă de oțel neagră montată prin sudură O 108x4................3

 • 4.2 țeavă de oțel neagră montată prin sudură 0 3"..................165

 • 4.3 țeavă de oțel neagră montată prin sudură 0 11/2".................6

 • 4.4 țeavă de oțel neagră cu filet și mufa 0 11/4"

 • 4.5 țeavă de oțel neagră cu filet și mufa 0 1".............  70

 • 4.6 țeavă de oțel neagră cu filet și mufa 0 3/4".......................... 2 5. AMENAJĂRI EXTERIOARE

 • 5.1 platformă carosabilă asfaltată.............................................. 202

 • 5.2 trotuare..........................................................,......................191

 • 5.3 zone verzi...........................................................................1880

 • 5.4 împrejmuire cu panouri de sârmă........................................ 183

 • 5.5 porți metalice de acces............................................................2

 • 5.6 borduri................................................................................3,96

Art.2. Primând muniopiului Sibiu și Directorul Serviciului public de administrare a unităților de învățământ preuni verși tar de stat vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 30.11.2006.

Președinte

Ilans Klein