Hotărârea nr. 377/2006

HOTARAREA NR. 377 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinta gratuita in favoarea Clubului Sportiv Scolar „Soimii” Sibiu asupra unor sali de sport din incinta unitatilor scolare din Municipiul Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIUHOTĂRÂREA NR. 377

privind aprobarea transmiterii dreptului de folosință gratuită în favoarea Clubului Sportiv Școlar „Șoimii” Sibiu asupra unor săli de sport din incinta unităților școlare din

Municipiu! Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 30.11.2006,

Analizând raportul nr. 121927/2006 întocmit de Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat prin care se propune aprobarea transmiterii dreptului de folosință gratuită în favoarea Clubului Sportiv Școlar „Șoimii” Sibiu, asupra unor săli de sport din incinta unităților școlare din Municipiul Sibiu,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. 17 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

în temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. d, alin.6 lit.a, ale art. 126 și 46 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE :

Art.l Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită în perioada 01.12.2006 -15.03.2007, în favoarea Clubului Sportiv Școlar „Șoimii” Sibiu, asupra a șase săli de sport din incinta următoarelor unități școlare din Municipiul Sibiu:

Grup Școlar Industrial Energetic Sibiu;

Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu;

Grup Școlar Economic Administrativ „Gh.Barițiu”Sibiu;

- Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Terezianum” Sibiu;

Școala cu cls. I-VIII nr.25 Sibiu;

Școala cu cls. I-V1II nr.21 Sibiu;

conform Protocolului prezentat în anexa nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Directorul Serviciului public de administrare a unităților de învățământ preuniversitar de stat va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 30.11.200(y1

Președinte

Hans Klein


Contrasemneaz:

Secretar

PENTRU CONFORMITATElordan Nico,sțJ CU OPALUL


JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

Anexa nr. la HCL nr. ‘b'77 /2006

PROTOCOL

privind transmiterea dreptului de folosință gratuită în favoarea Clubului Sportiv Școlar “Șoimii” Sibiu a unor săli de sport din incinta unităților școlare din Municipiul Sibiu

Nr......

încheiat azi........................

CAP. 1 PĂR I ILE

între:

Municipiul Sibiu, prin Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stal, cu sediul în Sibiu, str. S. Brukenthal nr.2, având cod fiscal nr. 14392273, cont IBAN RO04 TREZ 5765004X XXOO 0167 deschis la B.N. -Trezoreria Municipiului Sibiu, reprezentat prin Primar- Klaus W.Johannis, în calitate dc proprietar, pe de o parte

și

- CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR “ȘOIMII” SIBIU cu sediul în Sibiu, G-ral Magheru nr. 18 tel. 0269/232076 reprezentat prin director loan Chindriș în calitate de comodatar. s-a încheiat prezentul protocol. în aplicarea prevederilor art. 126 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001

( AP.II OBIECTUL

Art.2.1 - Proprietarul cedează în folosință gratuită Clubului Spotriv Școlar “Șoimii” Sibiu

sala de sport în suprafață de 288 mp situată în Sibiu, str. Electricienilor nr. I, în incinta Grupului Școlar Industrial Energetic Sibiu;

sala de sport în suprafață de 336 mp situată în Sibiu, str Mitropoliei nr.34. în incinta Colegiului Național “Octavian Goga” Sibiu.

sala de sport în suprafață de 390 mp situată în Sibiu, str. Oiluz nr.31, în incinta Grupului Școlar Economic Administrativ “G. Barițiu” Sibiu.

sala de sport în suprafață de 100 mp situată în Sibiu, str. Notarra nr. 18. în incinta Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară “Tcrezianum" Sibiu.

sala de sport în suprafață de 450 mp situată în Sibiu, str. Sibicl nr.6, în incinta Școlii nr.25 Sibiu.

sala de sport în suprafață dc 150 mp situată în Sibiu, str. Luptei nr.27, în incinta Școlii nr.21 Sibiu.

Art.2.2 - Predarea-primirea spațiului se face de către reprezentanții unităților școlare și CSS “Șoimii” Sibiu, fiind consemnată în procesul - verbal anexă a protocolului.

Art. 2.3 Sălie de sport vor fi utilizate în scopul desfășurării antrenamentului sportivilor dc performanță ai CSS “Șiomii” Sibiu, pentru tenis de câmp, respectând programul:................

CAP.III Dl 1UATA

Art.3.1. - Termenul pentru care sunt cedate sălile de sport in folosință gratuită Clubului Sportix Școlar “Șoimii” Sibiu: începând din 01.12.2006 până în I 5.03.2007.

CAP.IX' OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art, 4.1. - Proprietarul se obligă:

 • a. să predea spațiul in stare corespunzătoare folosinței;

 • b. să asigure folosința spațiului în condițiile prezentului protocol;

 • c. să asigure utilitățile necesare desfășurării activității, în funcție de solicitările comodatarului.

Art.4.2 - Comodatarul se obligă:

 • a. să efectueze plata utilităților lunar pe baza anexelor la protocol încheiate între Club Sportiv Școlar “Șoimii” Sibiu și fiecare din unitățile școlare menționate la art.2.1. conform suprafeței date spre folosință si facturilor de plată;

 • b.  să depună toate diligentele pentru ca. prin activitatea desfășurată, să nu deterioreze imobilul. La expirarea protocolului, spațiul va li predat cel puțin in starea în care a fost primit, așa cum rezultă din procesul verbal de predare-primire, eventualele îmbunătățiri revin de drept proprietarului, comodatarul neavând drept la despăgubiri.

 • c. orice modificare interioară sau exterioară a imobilului se face numai cu acordul scris al proprietarului. Cererea de-aprobare a modificării însoțită de anexele necesare se va depune la Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preunivcrsitar de Stat. Prin anexele in sensul prezentului protocol se înțeleg: schițe, expertize și alte date necesare analizării cererii.

 • d. să execute la timp și în bune condiții lucrările de întreținere a imobilului și a instalațiilor aferente, deteriorările fiind suportate integral de comodatar;

 • e. să nu tulbure liniștea publică ;

 • f. să asigure permanent curățenia în interiorul imobilului și în zona exterioară aferentă, efectuând, dezinfecția și deratizarea în conformitate cu normele igienico- sanitare;

 • g. să asigure personalul necesar pentru buna desfășurare a activității ;

 • h. în termen de 2 zile de la încetarea protocolului să elibereze imobilul.

CAP.V RĂSPUNDEREA

Art.5.1 - Neexecutarca sau executarea nccorespunzătoare a obligațiilor protocolului dă dreptul proprietarului la despăgubiri, în condițiile legii.

Art.5.2 - Comodatarul nu răspunde de pieirea sau deteriorarea obiectului folosit datorată forței majore, a cazului fortuit, nici de uzura normală a lucrului. Partea care invocă (comodatarul) are obligația să anunțe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data producerii evenimentului, iar in următoarele 10 zile să prezinte acte doveditoare.

CAPA 1 ÎNCETAREA

Art.6.1 - Prezentul protocol încetează în următoarele situații:

 • a. împlinirea termenului stabilit ;

 • b. neexecutarca culpabilă a obligațiilor:

 • c. pieirea bunului ce face obiectul prezentului protocol;

 • d. nerespectarea clauzei prevăzută al Cap. II art. 2.3 din prezentul protocol;

 • e. în cazul nevoilor proprii Primăriei Municipiului Sibiu sau unităților școlare. ,

Art.6,2   - în situația prevăzută la art,6.1 lit.b proprietarul este obligat să înștiințeze comodatarul

cu 15 zile înainte.

CAP.VII CLAUZE SPECIALE

Art. 7.1 - Se interzice comodatarului desfășurarea altor activități decât cele precizate în protocol.

Art. 7,2 - Orice modificări în statutul juridic, act de înființare, sediu ctc.vor trebui anunțate in termenul limită de 48 ore proprietarului.

.. Anexele la prezentul protocol fac parte integrantă din aceasta.

Prezentul protocol s-a încheiat în 2 exemplare originale.

PROPRIETAR,


Președinte

Hans KleinCOMODATAR,

Contrasemnează

Secretar

Iordan