Hotărârea nr. 375/2006

HOTARAREA NR.375 privind modificarea statului de functii la Serviciul Public de Administarea a Domeniului Public si Privat al Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU1

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.375

privind modificarea statului de funcții la Serviciul Public de Administarea a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 30.11.2006,

Analizând raportul nr. 121925/2006, prin care Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu, propune modificarea statului de funcții propriu.

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit.a, alin.3. lit b și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. începând cu data de 01.12.2006, se aprobă transformarea postului vacant de muncitor calificat tr.l (șofer), în post de inspector tr.III.

Art.2. I’revederile prezentei hotărâri modifică în mod corespunzător, începând cu aceeași dată, statul de funcții al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu, conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Directorul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 30.11.2006.


Contrase

Secretar

Iordan NicqlaJUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

Anexa nr. 1 la HCL nr. V'5 /2006

STAT DE FUNCȚII Al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Mun. Sibiu Valabil la data de 01.12.2006

Conform H.C.L, 368/2005 modificat prin H.C.L. 12/2006 și prin H.C.L. nr. 254/2006

Nr.

Crt.

Denumirea Funcției

(■radul/ treapta

Nivel

Studii

Număr posturi aprobate

Număr posturi ocupate

Număr posturi vacante

I.

DIRECTOR-inspector de specialitate

IA

S

1

1

0

CONTABIL ȘEF-inspector de specialitate

IA

S

1

I

0

BIROU FINANC1AR-CONTABIL

3.

Șef birou-inspector de specialitate

i

IA

s

I

0

1

4.

Inspector

IA

M

O

2

0

Inspector

1

M

0

6.

Inspector

II

M

1

1

0

7

Referent

IA

■ M

1

1

0

Total               6            5

1

COM

PARTIMENT JURIDIC

8.

Consilier juridic

IV

2

2

0

1

Otal               2             2

0

COM

PARTIMENT RESURSE UMANE ȘI ADMINISTRATIV

9.

Inspector de specialitate

III

S

1

1

0

10.

Inspector

11

M

1

1

0

11.

Administrator

II

M

1

1

0

Total              3          3

0

COM

’ARTIMENT INFORMATICĂ ȘI SECRETARIAT

_ 12.

Inspector

II

S

1

0

13.

Inspector

1

M

1

1

0

14.

Referent

II

M

1

1

0

I

otal                3            3

0

SERVICIUL ADMINISTRARE DOMENIU PUBLIC ȘI PRIVAT

15.

Șef scrviciu-inspector de specialitate

IA

s

1

0

1

16.

Inspector de specialitate

IA

S

1

1

0

17.

Inspector de specialitate

I

s

1

1

0

18.

Inspector de specialitate

III

s

1

1

0

19.

Inspector

II

s

1

1

0

20.

Inspector

IA

M

.2?

2

0

_ 2,_.

Inspector       _____

JI

M

1

1

0

22.

Inspector

III

M

4

2

7

23.

Referent

IA

M

1

■1

0

24.

Muncitor calificat-fochist

M/G

0

25^_

26.

Muncitor calificat-lăcătuș

Muncitor calificat-electrician

I

_ m/g

M/G

1

0

1

0

27.

Muncitor calificat

I

M/G

1

1

0

Total               17          13

4

SERVICIUL ADMINISTRARE PARCĂRI

28.

Șef serviciu-inspector de specialitate

IA

■s

1

i

0

1

29.

Inspector de specialitate

I

S

2

30.

Inspector

IA

M

0

31.

Inspector

1

M

4

o

32.

Inspector

II

M

12

5

7

33.

Muncitor calificat-șofer

II

Ci

1

1

o

Total              21           10

11

TOTAL POSTURI          54       38

___J

Președinte

Hans Klein

l/ilatMtC


Contrasem r

Secreta •

Iordan Nila