Hotărârea nr. 374/2006

HOTARAREA NR.374 privind ajustarea pretului la energia termica livrata populatiei

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.374 privind ajustarea prețului la energia termică livrată populației

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 30.11.2006,

Analizând raportul nr. 117357/2006, prin care Direcția Economică propune ajustarea prețului pentru energia termică furnizată populației,

Având în vedere adresa nr.800/2006 a S.C. Energie Termică S.A, prin care se solicită recalcularea prețului energiei termice, ca urmare a modificării prețurilor la furnizorii de gaz metan și energie electrică,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

In conformitate cu dispozițiile art.40 din O.G.73/2002,

In temeiul prevederilor ari. 38 alin.2 lit. d, alin.6 lit.a pct. 14 și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Începând cu data de 1 noiembrie 2006, prețul pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, va fi de 176,12 lei/gcal . Prețul include TVA. >

Art.2. Directorul S.C. Energie Termică S.A. va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 30.1 1.2006.

Președinte

Hans Klein


A

Contrasemnează

Secretar .

Iordan Nicoța/

PENTRU CONFORMITATE

cuoriWlul