Hotărârea nr. 373/2006

HOTARAREA NR.373 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sibiu in Consiliul Etic al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.373 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sibiu în Consiliul Etic ai Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 30.11.2006,

Analizând raportul nr. 121918/2006, prin care Direcția Administrație Publică Locală propune desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sibiu, în Consiliul Etic al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu ,

Având în vedere adresa nr. 115799/27.10.2006 a Spitalului Clinic de Pediatrie,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor.

In conformitate cu dispozițiile art. 1, alin. 1, lit.h din Ordinul nr. 1029/2006, al Ministerului Sănătății Publice,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.9 și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. Sc desemnează d-na consilier Grâu Marga lohanna, ca reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sibiu, în Consiliul Etic al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu.

Adoptată în Sibiu la data de 30.11.2006.


Președinte

Hans Klein

j A _

t {J A l ( ti ' M ț

‘-‘-'J-<--’pENTRUC0N^M|TATE

CU ORiqflfiALUL