Hotărârea nr. 372/2006

HOTARAREA NR.372 privind rectificarea bugetului local pe anul 2006

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.372

privind rectificarea bugetului local pe anul 2006

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința extraordinară din data de 20.11.2006,

Analizând raportul nr. 120211/2006 prin care Direcția Economică propune aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2006,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

In conformitate cu prevederile art. 15 alin.2 din O.U.G. nr. 45/2003,

In temeiul art. 38 alin. 2 lit. b, alin.4 lit.a și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă rectificarea bugetului local al municipiului Sibiu pe anul 2006 și al Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat, conform anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul municipiului Sibiu și directorul serviciului public menționat, vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


Anexa nr. 1 la HC|3?«2


RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL

Denumire indicator

Capitol bugetar

Plan anual

influențe

Plan rectificat anual

Plan inițial trim 4

influențe

Plan rectificat trim 4

Sume defalcate din TVA pt finanțare învățământ

11.02.02

54,569.42

5,279.32

59,848.74

5,613.83

5,279.32

10,893.15

învățământ - cheltuieli de personal

65.02.10

49,513.38

5,279.32

54,792.70

4,620.00

5,279.32

9,899.32

PREȘEDINTE

HANS KLEIN

1/im


CONTRASEMNE

SECRETARZ

IORDAN NIC