Hotărârea nr. 371/2006

HOTARAREA NR.371 privind aprobarea Actului Aditional nr.6/2006 la Contractul de Concesiune nr.69/1999 incheiat intre Municipiul Sibiu si SC Drumuri si Prestari Constructii SA Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

COP/e


HOTĂRÂREA NR.371

privind aprobarea Actului Adițional nr.6/2006 la Contractul de Concesiune nr.69/1999 încheiat între Municipiul Sibiu și SC Drumuri și Prestări Construcții

SA Sibiu

Consiliul Local al municipiului Sibiu. întrunit în ședința extraordinară din data de 20.11.2006,

Analizând raportul nr. 119034/2006 întocmit de Direcția Tehnică prin care se propune aprobarea Actului adițional nr.6/2006 la Contractul dc Concesiune nr.69/1999 încheiat între Municipiul Sibiu și SC Drumuri și Prestări Construcții SA Sibiu.

Axând în vedere dispozițiile ari. 13 din Contractul dc concesiune nr. 69/1999 încheiat între Municipiul Sibiu și SC Drumuri și Prestări Construcții SA Sibiu.

Văzând raportul Comisiei dc studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 298 din O.U.G nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 337/2006 și ale ari. 59 și ari. 70 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică,

în temeiul art.38. alin.2, litera c alin.5 lit.a și ale art.46, alin.l din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală . cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Actul adițional nr.6/2006 la Contractul de concesiune nr.69/1999 încheiat între Municipiul Sibiu și SC Drumuri și Prestări Construcții SA, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 2. Primarul municipiului Sibiu și Directorul General al SC Drumuri și Prestări Construcții SA vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data dc 20.11.2006

Președinte

Haos Klein

Bu; ll'US PENTRU CONFORMITATE

C^ÎGÎțiALUL


Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Ane i nr. 1 ia HC1. nr. 377 /2006

AC I ADIȚIONAL NR. 6/ 2006

LA CON I RA( I CI. DE CONCESIUNE NR. 69/1999


I. Părți contractante :


1. Consiliul Local al Municipiului Sibiu Municipiul Sibiu, cu sediul în Sibiu. B-dul Victoriei, nr 1-3, având cod fiscal ni 42 70 740, cont nr 21 22 02 07 42 70 740, deschis la Banca Națională I rezorena Municipiului Sibiu reprezentat prin Primar Klaus Werner lohanms, in calitate de concendent. pe de o parte

Și

2. S.C. Drumuri și Prestări Construcții ” S.A. Sibiu cu sediul in Sibiu, str Autogara, nr 5-7 bl 3 3, având cod fiscal nr R 3097146, înregistrat la Registrul Comerțului sub nr .1 .' 32 / 1025 7 07 09 1998, prin director general ing Gheorghe Lazăr, în calitate de concesionar, pe de altă parte de comun acord a intervenit prezentul act adițional,

Ari. 1. Valorile alocate pe anul 2006 pentru serviciile .și obiectivele de investiții care fac obiectul actelor adiționale nr 1/2006, 2/2006, 3/2006, 4/2006 și respectiv 5/2006 la contractul de concesiune nr 69/1999, se completează ui conformitate cu II CI. nr 364/3 1 oct 2006 privind modificarea programului de investiții pe anul 2006 prin \irari de credite, după cum urima/a


II. LUCRĂRI DE INVESTIȚII


  • 1   Modernizare B-dul Mihai Viteazu

  • 2   Reparații străzi si siguranța circulației


+ 297.900.00 lei


t 3 000.000.00 ici


Art. 2. Plata pentru obiectivele menționate se va efectua conform alocațiilor bugetare aprobate de către Consiliul Local al municipiului Sibiu pe anul 2006

Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate

Prezentul act adițional s-a încheiat în 4 (patru) exemplare, 3 (trei) exemplare pentru concendent I (un) exemplar pentru concesionai


Președinte

Hans Klein


ContrasemiH

Secretar

iordan Nic


iză