Hotărârea nr. 369/2006

HOTARAREA NR. 369 privind constituirea comisiei pentru punerea in aplicare a Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala (Modificată de HCL NR. 228/2007, HCL NR. 102/2008, HCL NR. 34/2009 și HCL NR. 342/2009)

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR. 369 privind constituirea comisiei pentru punerea în aplicare a Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2006,

Analizând raportul nr. 115918/2006 prin care Direcția Tehnică propune constituirea comisiei pentru aplicarea prevederilor O.U.G nr. 51/2006 și aprobarea regulamentului de funcționare al acestei comisii,

Văzând raportul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive, de agrement și tineret,

în conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr. 51/2006 și ale art. 1 alin.4 din Ordinul 1413/2006 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. d și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se numește comisia pentru punerea în aplicare a Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală, în următoarea componență :

1 .d-na Fritzmann Marianne

- consilier municipal

Președinte

2.dl. Șovăială Constantin

- consilier municipal

Vicepreședinte

3. d-na Man Otilia

- consilier municipal

Membru

4. d-na Sârghie Anca

- consilier municipal

Membru

5. d-na Rațiu Lucia

- Direcția Fiscală Locală Sibiu

Membru

6. dl. Olaru Ștefan

- Direcția Arhitect - șef Primăria Sibiu

Membru

7. dl. Drăghici Adrian

- Serv. Public Cadastru

Membru

Art.2. Se aprobă Regulamentul de funcționare al comisiei numite la art. 1, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Adoptată în Sibiu la data de 31.10.2006

Președinte

Rose- Mărie lonescu - Liehn

PENTRU CQilE^TOE

CU oAZ^AlUL


Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicola


COPIE

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr. 1 Ia HCL nr. 369/2006

REGULAMENT

de funcționare al comisiei pentru punerea în aplicare a Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală

Art. 1. Comisia se compune din 7 membri. Lucrările comisiei sunt conduse de președintele acesteia sau, în absența acestuia, de către vicepreședintele comisiei.

Secretariatul comisiei va fi numit prin Dispoziția Primarului Municipiului Sibiu.

Art.2. Comisia își poate desfășură lucrările în prezența majorității membrilor, iar hotărârile se adoptă cu majoritatea voturilor membrilor prezenți.

Art.3. Cererile de subvenție în vederea construirii de locuințe proprietate personală în conformitate cu O.U.G. nr. 51/2006 vor fi depuse la Primăria Municipiului Sibiu, str. S.Brukenthal nr. 2 , Centrul de Informații pentru Cetățeni, cam. 8

Art.4. Comisia va analiza cererile privind acordarea subvenției de la bugetul de stat pentru construirea de locuințe proprietate personală;

In primele 5 zile lucrătoare ale lunii, vor fi luate în discuție dosarele depuse în luna anterioară, pe baza documentelor justificative prevăzute la art. 1 în Normele metodologice pentru punerea în aplicare a Programului Național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală aprobate prin Ordinul nr. 1413/2006 al Ministerului Administrației și Internelor și nr. 1373/2006 al Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului.

Art.5. După analizarea tuturor cererilor depuse în luna anterioară, în baza solicitărilor verificate și însușite , comisia va întocmi și va afișa în cadrul aceluiași termen listele nominale cu solicitanții declarați eligibili și neeligibili.

Art.6. Contestațiile cu privire la listele nominale întocmite de comisie vor fi adresate Primarului în termen de 7 zile de la afișarea listelor.

Art.7. Primarul va supune, cu celeritate, spre analiză și soluționare Consiliului Local contestațiile înregistrate, iar Consiliul Local va aproba, prin hotărâre, în cel mult 30 de zile de la data expirării termenului de depunere a contestațiilor, listele nominale, în urma soluționării contestațiilor.

Art.8. în baza listelor nominale întocmite de comisie sau, după caz, aprobate de Consiliul Local , după soluționarea contestațiilor, se vor determina sumele reprezentând subvențiile , sume ce se vor defalca pe ani și trimestre, în funcție de datele de recepție și punere în funcțiune a locuințelor, comunicate de solicitanți.

Art.9. Propunerile de subvenție astfel stabilite se vor transmite, centralizat, prin Consiliul Județean, Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în al cărui buget vor fi prevăzute fondurile corespunzătoare, potrivit Ordonanței de Urgență nr. 51/2006.

Președinte

Rose- Mărie lonescu - Liehn


Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicola