Hotărârea nr. 368/2006

HOTARAREA NR. 368 privind aprobarea contractarii unui imprumut extern si aprobarea finantatorului extern - Banca Europeana de Investitii si a platii serviciului datoriei publice aferente pentru obiectivul de investitii: "EXTINDERE SI MODERNIZARE AEROPORTUL SIBIU" (Revocată prin HCL NR. 61/2007)

HOTĂRÂREA NR. 368

privind aprobarea contractării unui împrumut extern si aprobarea finanțatorului extern -Banca Europeana de Investiții si a plătii serviciului datoriei publice aferente pentru obiectivul de

investiții:

"EXTINDERE SI MODERNIZARE AEROPORTUL SIBIU

Consiliul Local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2006,

Analizând raportul nr. 116128/2006 prin care Direcția Tehnică propune aprobarea contractării împrumutului, finanțatorului extern si a plătii servicului datoriei publice aferente pentru obiectivul de investiții :”EXTINDERE SI MODERNIZARE AEROPORTUL SIBIU", a cărui realizare este considerată necesară și oportună ținând cont de primirea de către Municipiul Sibiu în 2007, a titulaturii de Capitală Culturală Europeană.

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 16 lit. g, art.57 alin.l si 2 din O.U.G. nr. 45/2003 privind finanțele publice locale,

în temeiul art. 38 alin. (2) lit. ,,b", alin.4 lit.b și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.L Se aprobă contractarea unui împrumut extern de 20.000.000 Euro de către Municipiul Sibiu, pe o perioadă de 25 de ani (incluzând perioada de grație de 5 ani) și a plății serviciului datoriei publice aferente, pentru obiectivul de investiții : "EXTINDERE Șl MODERNIZARE AEROPORTUL SIBIU"

Art.2. (1) Se aprobă finanțatorul extern: Banca Europeana de Investiții.

(2) La finanțarea obiectivului participă și județul Sibiu cu suma de 20.000.000 euro, contractată de la Banca Europeană de Investiții, în aceleași condiții.

Art.3. Plata serviciului datoriei publice aferente împrumutului, prevăzut la art. 1, precum și a oricăror impozite și taxe aferente realizării investiției se va face din bugetul propriu al Municipiului.

Art.4. (1) Se împuternicește Primarul Municipiului Sibiu, dl. Klaus Werner lohannis, să semneze în numele și pentru Consiliul Local Sibiu orice documente necesare obținerii finanțării, inclusiv normele și documentațiile de elaborare și prezentare a ofertelor necesare selecției serviciilor financiare specializate.

■..              (2) De asemenea, Primarul Municipiului Sibiu, se împuternicește în întocmirea și

obținerea avizelor favorabile ale Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale și a celorlalte documente necesare contractării împrumutului bancar.

Arț.5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă H.C.L. nr. 317/2006 având același obiect de reglementare.

Adoptată în Sibiu la data 31.10.2006

Președinte

Rose- Mărie lonescu - Liehn