Hotărârea nr. 367/2006

HOTARAREA NR. 367 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici modificati si a surselor de finantare la obiectivul de investitii "EXTINDERE SI MODERNIZARE AEROPORTUL SIBIU"

JUDEȚUL SIBIU

°°A/S


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 367 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici modificați si a surselor de finanțare la obiectivul de investiții

"EXTINDERE SI MODERNIZARE AEROPORTUL SIBIU’’

Consiliul Local al municipiului Sibiu, în ședința ordinară din data de 31.10.2006,

Analizând raportul nr. 116126/2006 prin care Direcția Tehnică propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici modificați si a surselor de finanțare pentru obiectivul de investiții „EXTINDERE SI MODERNIZARE AEROPORTUL SIBIU’’,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) si (2) din O.U.G. nr. 45/2003 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare,

In temeiul art. 38 alin. 2 lit. „b”, alin.4 lit.d si ale art.46 din Legea nr 215/2001 privind administrația publica locala cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici modificați la obiectivul de investiții „EXTINDERE SI MODERNIZARE AEROPORTUL SIBIU”,după cum urmează:

A. INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI- fara TVA 59.440.000 Euro

Din care:

  • 1. Lucrări de inginerie civila                                      33.105.732 euro

  • 2. Terminal, turn de control si clădiri anexe                        14.568.110 euro

  • 3. Echipamente independente                                   2.600.000 euro

  • 4. Reabilitare dotări existente                                        600.000 euro

  • 5. Proiectare, consultanta si managemente de proiect               4.678.000 euro

  • 6. Cheltuieli diverse si neașteptate                                 3.888.158 euro

Art.2. Sursele de finanțare ale obiectivului de investiții „EXTINDERE SI MODERNIZARE AEROPORIUL SIBIU” sunt veniturile proprii ale Consiliului Local si Consiliului Județean , bugetul de stat precum si împrumutul de la Banca Europeana de Investiții.

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă II.C.L. nr.316/2006, având același obiect de reglementare.

Art.4. Primarul municipiului Sibiu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data 31.10.2006/


Contrasemnează

PENTRU.CONFORMITATE        ,