Hotărârea nr. 366/2006

HOTARAREA NR.366 privind modificarea si completarea HCL nr.84/2005 si HCL nr.67/2006 aprobarea PUZ si RLU –Piata Garii (Piata 1 Decembrie 1918) benef. S.C. SEPHORA S.R.L

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

c°p/^HOTARAREA NR.366 privind modificarea și completarea HCL nr.84/2005 și HCL nr.67/2006 aprobarea PUZ si RLU -Piața Gării (Piața 1 Decembrie 1918) benef. S.C. SEPHORA S.R.L

Consiliul local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2006,

Analizând Raportul nr.l 15278/2006 prin care Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului, propune modificarea și completarea HCL nr.84/2005 și HCL nr.67/2006 aprobarea PUZ si RLU -Piața Gării (Piața 1 Decembrie 1918) benef. S.C. SEPHORA S.R.L

Văzând raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură.

In conformitate cu Legea nr. 50/1991, modificata si completata si Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului si urbanismul, modificată si completată cu Legea nr. 289/2006,

In temeiul prevederilor art. 38 alin. 9 și ale art. 46 din Legea 215/2001, cu modificările si completările ulterioare, privind administrația publică locală


Art. 1- Se aprobă documentația de urbanism PUZ si RLU - Construire imobil pentru servicii, parcare etajată și birouri, - PUZ - Piața Gării, Sibiu, benef. S.C. SEPHORA S.R.L, cu respectarea stricta a condițiilor impuse in avizele de specialitate

Art. 2- Se va reglementa situația juridica a terenului pe care se solicităconstruirea clădirii destinate parcării.

Art. 3- Primarul municipiului Sibiu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data de 31.10.2006,

Președinte

Rose- Mărie lonescu - Liehn


Contrasemnează Secretar

Iordan Jsicola