Hotărârea nr. 365/2006

HOTARAREA NR.365 privind aprobarea cumpararii unui teren situat in Sibiu, Piata 1 Decembrie 1918


HOTĂRÂREA NR.365

privind aprobarea cumpărării unui teren situat în Sibiu, Piața 1 Decembrie 1918

Consiliul Local al Municipiului Sibiu , întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2006,

Analizând raportul nr.l 15138/2006, prezentat de Serviciul Patrimoniu privind aprobarea cumpărării unui teren situat în Sibiu, Piața 1 Decembrie 1918 ,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului.

In conformitate cu prevederile art.13, lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.34/2006, ale art.969 din Codul Civil, privind reglementarea convențiilor și ale art. 8 alin 3 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

In temeiul dispozițiilor art. 38 alin.2 lit.c, art. 125 alin. ( 1 ) și ale art.46 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă cumpărarea directă de la Compania Națională de Căi Ferate S.A , a terenului situat în zona adiacentă stației C.F.R. Sibiu, conform schiței ce constituie anexa nr.l la prezenta hotărâre. în suprafață de 5.803.55 mp., la prețul de 140 euro/mp., în sumă totală de 812.497 euro, echivalent în lei la data efectuării plății .

Art.2 -Contractul de vânzare cumpărare va fi încheiat în formă autentică în conformitate cu actele normative în vigoare , cheltuielile urmând să fie suportate de cumpărător.

Art.3- Imobilul dobândit va fi identificat în evidențele de Carte Funciară prin grija Primăriei Municipiului Sibiu.

Art.4 - Se atestă apartenența la domeniul public al Municipiului Sibiu a terenului dobândit în condițiile art.l.

Art.5 Se mandatează Primarul Municipiului Sibiu să semneze contractul de vânzare-cumpărare și să asigure executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 31.10.2006.

Președinte

Rose- Mărie lonescu - LiehnContrasemnează Secretar

Iordan Nicola

PENTEWlF0RMITATE