Hotărârea nr. 364/2006

HOTARAREA NR.364 privind rectificarea bugetului local pe anul 2006

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU- .      ■       "-rv-

HOTĂRÂREA NR.364

privind rectificarea bugetului local pe anul 2006

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2006.

Analizând raportul nr. 115140/2006 prin care Direcția Economică propune aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2006,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 15 alin.2 din O.U.G. nr. 45/2003,

în temeiul art. 38 alin. 2 lit. b, alin.4 lit.a și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă rectificarea bugetului la Serviciul Public Complex Baia Neptun cu suma de 61,69 mii lei pentru realizarea obiectivului de investiții “Consolidare bazin de înot și modernizare instalație de filtrare'’, rectificarea bugetului local la cap. 70.02.50 și se modifică în consecință lista obiectivelor de investiții, conform anexelor nr.l și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului la Serviciul Public de Poliție Comunitară al Municipiului Sibiu cu suma de 9 mii lei la cap. 61.10.03 conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă modificarea listei de investiții la Serviciul Public pentru Administrarea fondului Locativ aflat în proprietatea Municipiului Sibiu conform anexelor nr. 4 și 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. (1) Se aprobă rectificarea bugetului și modificarea listei de investiții la Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat, prin introducerea unor obiective noi și renunțarea la unele existente, conform anexelor nr. 6, 7 și 22 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă modificarea listei de investiții cu finanțare din venituri extrabugetare la Grupul Școlar Independența conform anexei nr. 8 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă rectificarea bugetului și modificarea listei de investiții prin introducerea unor obiective noi și renunțarea la altele existente la Serviciul Public Grădina Zoologică , conform anexelor nr. 9, 10 și 11 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă rectificarea bugetului Serviciului Public Administrația Piețelor Sibiu prin diminuarea cu suma de 128 mii lei, rectificarea bugetului local la cap. 70.02.50 și modificarea în consecință a listelor de investiții, conform anexelor nr, 12, 13, 14, 15, 16 și 17 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Se aprobă rectificarea bugetului Serviciului Public Centrul Financiar Creșe la cap. 68.02.11 conform anexei nr. 18 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8. (1) Se aprobă rectificarea bugetului local al municipiului Sibiu și modificarea in consecință a listelor obiectivelor de investiții, conform anexei nr. 19 care face parte integrantă din prezenta hotărâre

(2) Se aprobă modificarea programului de investiții pe anul 2006 prin virarea de credite în cadrul aceluiași capitol bugetar 84.02 "‘Transport în comun” inclusiv infrastructura rețele și drumuri, după cum urmează :

Nr. crt.

Denumire obiectiv Poziția din lista de investiții

Valoare fonduri alocate pe 2006 din transferuri de la bugetul de stat

Valoare cu care se majorează sau diminuează fondurile alocate pe 2006 prin virare de credite

Valoare fonduri alocate pe 2006 rămase ca urmare a virării de credite

1.

84.02.B10

Refacere carosabil str. Cetății

1.650.000,00

+ 350.000,00

+ 2.000.000,00

2.

84.02.B14

Amenajare parcare str. Cetății

350.000.00

- 350.000,00

0.00

Art. 9. Se aprobă modificarea listei de investiții la Serviciul Public pentru Administrare Parcuri și Zone Verzi, conform anexei nr. 20 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10 Se aprobă modificarea listei de investiții la Direcția Fiscală Locală Sibiu conform anexei nr. 21 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.l 1. Primarul municipiului Sibiu și directorii serviciilor publice menționate, vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data 31.10.2006

Președinte

Rose- Mărie lonescu - Liehn

Contrasemnează

Secretar

Iordan NicoiaJ^ITATE NOMINALUL

JUDEȚUL SIBIU

Anexării. Ia DCL nr.364 2006


ANEXA 1


CONSILIUL. LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
SERVICIUL PUBLIC COMPLEX BAIA NEPTUN
- lei -

Nr rd

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan anual iniția!

Tnmestrul IV inițial

Influente

Plan anual rectificat

Trimestrul IV rectificat

1

TOTAL CHELTUIELI

$

1 240 000

278 810

+61.690

1 301 690

340 500

2

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

<

10

398 500

99 760

398 500

99 760

3

Cheltuieli salariale in bani

1001

300.500

75 260

300.500

75260

4

Salam de baza

100101

290000

68 150

290 000

68 150

5

Salam de merit

100102

6

Indemnizație de conducere

100103

7

Spor de vechime

100104

8

Sporuri pentru condiții de munca

100105

9

Alte sporuri

100106

10

Ore suplimentare

100107

11

Fond de premii

100108

10 000

7 000

10.000

7 000

12

Prima de vacanta

100109

13

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

100110

14

Fond aferent plătii cu ora

100111

15

Indemnizații plătite unor pers din afara unitatii

100112

16

Indemnizații de delegare

100113

500

' 110

500

110

17 .

Indemnizații de detașare

100114

18

Alocații pt transport la si de la locul de munca

100115

19

Alocații pentru locuințe

100116

20

Alte drepturi salariate in bani

100130

21

Cheltuieli salariate in natura

1002

22

Tichete de masa

100201

23

Norme de hrana

"100202

24

Uniforme si echipament obligatoriu

100203

25

Locuința de serviciu folosita de salariat cu familia

100204

26

Transportul la si de la locul de munca

100205

Alte drepturi salariate in natura

100230

I

___[

28

Contribuții

1003

98.000

24 500

98 000

24 500

29

Contribuții de asigurări sociale de stat

100301

67 800

I

17 000

67.800

17 000

30

Contribuții de asigurări de șomaj

100302

9 100

2 200

9 100'

2 200

31

Contribuții de asigigurari sociale de sanatate

100303

21 100

5 300

21 100

5 300

32

Contribuții de asigurări pt accidente de munca

100304

33

Prime de asigurare viata plătite de angajator

100305

34

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

551 500

119 050

-70.000

481.500

49.050

35

Bunuri si servicii

2001

468 500

117 050

468 500

117 050

36

Furnituri de birou

200101

1 000

200

1 000

200

37

Materiale pentru curățenie

200102

7 000

2 000

7.000

2.000

38

încălzit, iluminat si forța metrica

200103

238.000

58 000

238 000

58 000

39

Apa, canal, salubritate

200104

45 000

11.000

45 000

11.000

40

Carburanți si lubrefianti

200105

41

Piese de schimb

200106

42

Transport

200107

43

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

200108

2 500

600

2.500

600

44

Materiale si prestări servicii cu caracter funcțional

200109

1.000

250

1 000

250

45

Alte bunuri si servicii pt întreținere si funcționare

200130

174 000

45.000

174 000

45 000

46

Reparații curente

2002

80 000

1 000

-70 000

10 000

-69 000

47

Hrana

2003

48

Hrana pentru oameni

200301

49

Hrana pentru animale

200302

50

Medicamente si materiale sanitare

2004

51

Medicamente

200401

52

Materiale sanitare

200402

53

Reactivi

200403

54

Dezinfectant!

200404

I

55

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

3 000

1 000

3 000

1 oool

56

Uniforme si echipament

. 200501

57

Lenjerie si accesorii de pat

200503

1 58

Alte obiecte de înv

200530

3 000

1 000

3 000

1 0001

..J

59

Deplasări, detasan, transferări

2006

I 60

Deplasări interne, detasari, transferări

200601

61

Deplasări in stramatate

200602

62

Materiale de laborator

2009

63

Cercetare-dezvoltare

2010

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________I

64

Cârti si publicații

2011

65

Consultanta si expertiza

2012

66

Pregătire profesionala

2013

67

Protecția muncii

2014

68

Muniție, furmture si armament de natura activ, fixe pt armata

2015

69

Studii si cercetări

2016

'70

Piati pt fmatarea patnm genetic a! animalelor

2018

71

Contribuții ale administrației locale la realizarea

2019

72

Reabilitare infrastructura progr inundații pt autor

2020

73

Meteorologie

2021

74

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

2022

75

Prevenire si combatere inundații si înghețuri

2023

76

Comisioane si alte costuri af împrumuturilor

2024

>

77

Comisioane si alte costuri af împrumuturilor ext

202401

78

Comisioane si alte costuri af împrumuturilor mt

202402

79

Chelt. Judiciare si extrajud. din acțiuni in reprez

2025

80

Alte cheltuieli

2030

81

Reclama si publicitate

203001

82

Protocol si reprezentare

203002

83

Prime de asigurare non-viata

203003

84

Chirii

203004

85

Prestări servicii pt transmiterea drepturilor

203006

86

Fondul presedintelui/Fondul conducătorului mst

203007

87

|_____________________

Fondul primului ministru

203008

88

Executare silita a creanțelor bugetare

203009

89

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

.203030

__

90

TITLUL III DOBÂNZI

30

_______________________________________________1

91

Dobânzi aferente datoriei publice interne

3001

92

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

300101

93

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

300102

> •

94

Dobânzi aferente datoriei publice externe

3002

95

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

300201

96

Dobânzi aferente creditelor externe contractate

300202

97

Dobânzi aferente creditelor externe garantate/dir

300203

98

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

300205

99

Alte dobânzi

3003

100

Dobânzi af împrumuturilor din fondul de tezaur

300301

101

Dobanda datorata trezoreriei statului

300302

102

Dobânzi af imprum temporare din trezorerie

300303

103

Dobânzi la depozite si dispon. din ct trezoreriei

300304

104

Dobânzi la operațiunile de leasing

300305

105

TITLUL IV SUBVENȚII

40

106

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț

4003

107

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

108

Fond de rezerva bug la disp cons. locale si jud

5004

109

TITLULVI TRANSFERURI INTRE UNITATI

51

1110

Transferuri curente

5101

111

Transferuri către institutu publice

510101

1

112

Acțiuni de sanatate

510103

1 "

113

Transferuri din bugetele consiliile jud pt finanțare

510114

1

114

Transferuri din bugetele ioc pt instituțiile de asist

510115

■115

Transferuri din bugetele consiliilor loc si jud pt

510124

116

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

117

A Transferuri interne

5501

118

Programe cu finanțare rambursabila

550103

__

119

Programe PHARE

550108

120

Programe ISPA

550109

121

Programe SAPARD

550110

-

122

Investiții ale regiilor autonoma si soc corn cu cap

550112

123

Programe de dezvoltare

550113

124

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

550115

125

Alte transferuri curente interne

550118

126

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

127

Asigurări sociale

5701

128

Ajutoare sociale

5702

129

Ajutoare sociale in numerar

570201

130

Ajutoare sociale in natura

570202

131

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

132

Burse

5901

133

Ajutoare pt daune provocate de calamitati natura

5902

■134

Asociații si fundații

5911

135

Susținerea cultelor

5912

136

Contribuții la salarizarea personalului neciencal

5915

137

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

290.000

60 000

+ 131690

421 690

191 690

138

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

290 000

60 000

+ 131.690

421 690

191.690

139

Active fixe

7101

290 000

60 000

+ 131 690

421 690

191.690

140

Construcții

710101

141

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

142

Mobilier, aparatura birotica si alte active corpor

710103

143

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

710130

290.000

60 000

+ 131 690

421 690

191 690

144

TITLUL XI ACTIVE FINACIARE

72

I 145

Active fmaciare

7201

146

Participare la capitalul soc al societăților comerci

720101

147

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

148

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI

80

149

împrumuturi pt msitutii servicii publice, activitati

8003

150

Fond de rulment pt acoperirea golurilor de casa

8008

151

Alte împrumuturi

8030

.152

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

153

Rambursări de credite externe

8101

154

Rambursări de credite .externe contr de ordonat

810101

155

Rambursări de credite externe garantate si dir

810102

156

Rambursau de credite externe af dat publice loc

810105

157

Diferente de curs af datoriei publice externe

810106

158

Rambursări de credite interne

8102

159

Rambursau de credite interne garantate

810201

160

Diferente de curs af datoriei publice interne

810202

161

Rambursări de credite af dat publ interne locale

810205

Președinte

Rose- Mărie lonescu - Lielinx"C ontrasemnează


Secretar

Iordan Nțcolac_ v>. s .111.1 v i_ lucml rtt. ;VJU.MLJI'1IJLU1 .MLJli

SERVICIUL PUBLIC COMPLEX BAIA NEPTUN
Anexa nr. 2-_la HCL nr.364/2006

LISTA obiectivelor de investiții pe anul 2006 cu finanțare parțială sau integrală de Ia bugetul local repartizatede Serviciul Public Complex Baia Neptun

Președinte

Rose- Mărie lonescu - Liehn


_______- lei -

Nr Cit.

Denumirea obiectivului de investiții

Valoarea totală

Valoarea totală actualizată

Prevederi 2006

c Cap

-

PIF

•ț

Cheltuieli totale

Din care

Total aloc bugetare

Finantatre

Surse proprii

_

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit leg, ii

De la bugetul local

Transf. de la bug.de stat

0

____ 1 ...

2

3

4

5

6

7

8

9

U

12

13

! _

Total, din care:

421.690

421.690

421 690

421.690

A

Lucrări în continuare

417.690

417.690

417.690

4 17.690

1 B

L ucrări noi

L

Alte cheltuieli de investiții

4.000

4.000

__

4 000

4.000

_________ ___ Din total .desfășurat potrivit clasificațici,pe capitole bugetare:

1 Cap 63.03.50

Servicii și dezvoltare publică și locuințe, din care:

421.690

421.690

421.690

421.690

A. i

Lucrări în continuare,total,din care

417.690

417.690

...... "I

417.690

417.690

1. Consolidare bazin de înot și modernizare instalație de filtrare

417.690

417.690

417.690

4 17.690

I

| 13

Lucrări noi, total, din care:

r i.......

c

Alte cheltuieli de investiții, total din care:

1.

Achiziții imobile

.......

11.

Dotări independente

III

Consolidări

IV

Cheltuieli de proiectare SP.SF,

4.000

4.000

4.000

4.000

Contrasemnează Secretar Iordan Nicola

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

Anexa nr. ia mul nr.jtH/zuvo


SERVICIUL PUBLIC DE POLITIE COMUNITARĂ

AL MUNICIPIULUI SIBIU

DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE Șl ALINIATE

CAP 6110           SUBC 6110 03

Plan inițial an

Plan inițial tnm I

influente tnm I

Pian rectificat tnm I

Plan mțial

trim II

Influente tnm II

Plan rectificat frirn II

Plan mtial tnm III

Influente trim III

Plan rectificat tnm Ui

Plan mtial trim IV

Influente tnm IV

Plan rectificat tnm IV

Plan •edificat

Venituri proprii

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

9

9

Subvenție

1 769 39

97 3

97 3l

397 45

0

397 45

707 59

0

707 59

567 05

567 05

1769 39

[TOTAL:

1769.39

97.3

o

97 3

397.45

_______0

397.45

707.59

0

707.59

567.05

9

576.05

1778.39

mu LEI •

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Pre^eden An

Plan inițial trim l

influente

trim I

Plan rectificat tnm I

Plan mtial trim II

Influente trim II

Plan rectificat tnm II

Plan mtial tnm III

Influente trim III

Plan rectificat tnm III

Plan mtral trim IV

influente tnm IV

Plan rectificat trim IV

Plan rectificat

1

TOTAL CHELTUIELI

1 769 39

97 3

97 3

397 45

0

397 45

707 59

0

707 59

567 05

9

576 05

1778 39

2

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

891 7

17 8

0

17 8

207 2

0

207 2

338 77

0

338 77

327 93

0

327 93

891 7

3

Cheltuieli salariate in bani

1001

682 32

13 42

0

13 42

157

0

157

259 4

0

259 4

252 5

252 5

682 32

4

Salarii de baza

100101

390 6

7 5

7 5

104

104

134

134

145 1

145 1

390 6

5

Salam de merit

100102

Ol

0

0

0

0

0

6

Indemnizații de conducere

100103

18 4

2.4

2 4

5

5

4

4

7

0

7

18 4

7

Spor de vechime

100104

86 82

2 52

2 52

18

18

29

29

37 3

37 3

86 82

3

Sporuri pentru condiții de munca

100105

0

0

0

0

0

0

9

Alte sporuri

100106

39 6

0

11

11

156

156

13

13

39 6

10

Ore suplimentare

100107

101 7

0

13

13l

61

61

27 7

0

27 7

101 7

11

Fond de premii

100108

28 4

0

5

5

9

9

14 4

14 4

28 4

12

Pnma de vacanta

100109

0

0

0

0

0

0

13

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

100110

0

0

0

0

0

0

14

Fond aferent plătii cu ora

100111

0

0

0

0

0

0

15

Indemnizatu plătite unor persoane din afara umtatn

100112

1 1

0

0

5

5

6

6

11

16

Indemnizații de delegare

100113

05

0

0

05

0 5

0

0 5

17

Indemnizații de detașare

100114

0

o1

0

0

0

0

18

Alocaiu ptr transportul la si de la locul de munca

100115

0

0

0

0

0

0

19

Alocații pentru locuințe

100116

0

0

0

O

0

0

20

Alte drepturi salariate in bani

100130

5 3

1

1

1

1

1 3

1 3

2

2

53

21

Cheltuieli sala riale in natura

1002

0

0

0

0

0

0

0

22

Tichete de masa

100201

0

0

0

0

0

G

23

Norme de hrana

100202

0

0

0

0

0

0

24

Uniforme si echipament obligatoriu

100203

0

0

0

0

0

0

25

Locuința de serviciu ‘olosita de salariat si familia sa

1C0204

0

0

0

0

0

0

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi An

Plan inițial tnm I

Influente

Inm 1

Plan rectificat trim 1

Pian mtial

trur> II

Influente

trim II

Plan rectificat trim II

Plan mtial turn III

Influente turn III

Plan rectificat trim III

Plan intrai trim IV

Influente turn IV

Plan rectificat turn IV

Plan rectificat

26

Transportul la si de ta locul de munca

100205

0

0

0

O

•0

o!

27

Alte drepturi salariale in natura

100230

0

0

O

O

0

0

28

Contribuții

1003

209 38

4 38

4 38

50 2

50 2

79 37

79 37

75 43

0

75 43

209 38

29

Contribuții de asigurări sociale de stat

100301

139 19

2 82

2 82

32 34

32 34

52 29

52 29

51 74

51 74

139 19

30

Contribuții de asigurări de șomaj

100302

19 07

04

0~4l

4 62

4 62

9 1

9 1

4 95

0

4 95

19 07

31

Contnbutu de asigurări sociale de sanatate

100303

47 58

1 07

1 07

12 32

12 32

16 76

16 76

17 43

17 43

47 58

32

Contribuții de asigurau pentru accidente de munca si bol:

100304

3 54

0 09

0 09

0 92

0 92

1 22

1 22

1 31

0

1 31

3 54

Prime de asigurare viata plătite de angajator pir angajați

100305

0

0

0

0

0

0

0

34

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

487 04

46 8

46 8

130 2

0

130 2

70 92

0

70 92

239 12

0

239 12

487 04

35

Bunuri si servicii

2001

217

7 5

7 5

100

100

’ -13 2

0

-13 2

122 7

0

122 7

217

36

Furnituri de birou

200101

8

2

2

1

1

3

3

2

2

8

37

Materiale pentru curățenie

200102

0

0

0

0

0

0

38

încălzit ,iluminat si torta motrice

200103

0 1

0 1

0 1

0

0

0

0

0 1

39

Apa canal si salubritate

200104

0

0

0

0

0

0

40

Carburanți si lubrifiant:

200105

15 5

0 2

0 2

2

2

7

7

6 3

6 3

15 5

41

Piese de schimb

200106

2 8

0

0

1 8

1 8

1

1

2 8

42

Transport

200107

0

0

0

O

0

0

43

Posta .telecomunicații, radio, tv. internet

200108

6 2

02

0 2

1

1

4

4

1

1

6 2

44

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

0

0

0

0

0

0

^45

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

200130

184 4

5

5

96

96

-29

0

-29

112 4

0

112 4

184 4

46

Reparații curente

2002

0

0

0

0

0

0

47

Hrana

2003

0

0

0

0

0

0

48

Hrana pentru oameni

200301

0

0

0

O

0

0

49

Hrana pentru animale

200302

0

0

0

0

0

0

50

Medicamente si materiale sanitare

2004

0

0

0

0

0

0

0

0

51

Medicamente

200401

0

0

0

0

0

0

52

Materiale sanitare

200402

0

0

0

0

0

0

53

Reactivi

200403

0

0

0

0

0

0

54

Dezinfectant!

200404

0

0

0

0

0

0

55

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

21323

29 4

29 4

19 7

0

19 7

44 71

0

44 71

1 19 42

0

119 42

213 23

56

Uniforme si echipament

200501

174 72

20

20

15 3

15 3

20

20

1 19 42

119 42

174 72

57

Lenjerie si accesorii de pat

200503

0

0

0

0

0

O

58

Alte obiecte de inventar

200530

38 51

9 4

9 4

4 4

4 4

24 71

24 71

0

38 51

59

Depiasari detasan.transferari

2006

0 9

0 4

0'4

0 5

0 5

. 0

0

0 9

60

Deplasau interne .detașau .transferau

200601

0 9

0 4

0 4

0 5

0 5

0

0

0 9

61

Deplasau in străinătate

200602

0

0

0

O

0

0

62

Materiale de laborator

2009

0

0

0

0

0

0

63

Cercatare -dezvoltare

2010

0

0

0

0

0

0

64

Cârti .publicații si materiale documentare

2011

2 47

2 2

2 2

0

0 27

0 27

0

2 47

65

Consultanta si expertiza

2012

0

0

2

0

0

0

0

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SiB^U

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevedea

An

Plan inițial tnm I

Influente tnm 1

Plan rectificat tnm l

Plan intia!

tnin II

influente

tnm II

Plan rectificat tnm II

Plan intial trtm III

Influente tnm III

Plan rectificat tnm III

Plan intial tnm IV

Influente

Irim IV

Plan rectificat tnm IV

Pian rectificat

66

Pregătite profesionala

2013

20 5

O

0

18 5

18 5

2

2

20 5

67

Protecția muncii

2014

10 88

1 5

1 5

0

9 38

9 38

0

10 83

68

Muniție, furnituri si armament de natura activ fixe ptr armata

2015

0

0

0

0

0

0

69

Studii si cercetări

2016

0

0

0

0

0

0

70

Plăti pt finant patrimoniului genetic al animalelor

2018

0

0

0

•t

:v

0

0

0

7 1

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor

2019

0

••

0

Q

0

0

0

72

Reabilitare infrastructura prog inundații prt autoritati publice locale

2020

0

0

0

0

0

0

73

Meteorologie

2021

ol

0

0

0

0

0

74

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

2022

0

0

0

0

0

0

75

Ptevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

2023

0

0

0

0

0

0

76

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

2024

0

0

0

0

•0

0

77

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

202401

0

0

0

0

0

0

78

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

202402

0

0

0

0

0

Q

79

Chelt judiciare si extrajud derivate din acțiuni in reprezent

2025

0

0

0

0

0

0

80

Alte cheltuieli

2030

22 06

5 8

5 8

10

0

10

11 26

0

11 26

-5

9

4

31 06

81

Reclama si publicitate

203001

7

2

2

2

2

3

3

9

9

16

82

Protocol si reprezentare

203002

0

0

0

0

0

0

83

Prime de asigurare non-viata

203003

6

1

1

2

2

3

3

0

6

84

Chim

203004

1

2

9

6

6

0

•7

-7

1

85

Prestări servicii prttransmiterea drepturilor

203006

0

0

0

0

0

0

86

Fondul președintelui / Fondul conducătorului instit publice

203007

0

0

0

0

>

0

0

87

Fondul Primului ministru

203008

0

0

0

0

0

0

88

Executarea silita a creanțelor bugetare

203009

0

0

0

0

0

0

89

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

. 203030

8 06

0 8

0 8

0

5 26

5 26

2

2

8 06

90

TITLUL III DOBINZI

30

0

0

0

0

0

0

91

Dobinzi aferente datoriei publice interne

3001

O

0

0

0

0

0

92

Dobinzi aferente datoriei publice interne directe

300101

0

0

0

0

0

0

93

Dobinzi aferente creditelor interne garantate

300102

0

0

0

0

0

0

94

Dobinzi aferente datonei publice externe

3002

0

0

0

0

0

0

95

Dobinzi aferente datoriei publice externe directe

300201

0

0

0

0

0

0

__96

Dobinzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de

300202

0

0

0

0

0

O

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi An

Plan inițial

Ițim I

Influente tnm I

Plan rectificai tnm I

Pian iniial trirn 11

influente

tnm 11

Plan rectificai .

tnm II

Plan intial tnm III

Influente tnm III

Plan rectificat tnm III

Plan intial tnm IV

influente tnm IV

Plan rectificat tnm IV

Plan rectificat

' 97

Dobinzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe

300203

0

0

0

0

0

0

98

Dobinzi aferente datoriei publice externe locale

300205

0

0

0

0

0

0

99

Alte dobrnzi

3003

0

0

0

0

0

0

100

Dobinzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur

300301

0

0

0

0

0

C

101

Dobanda datorata trezoreriei statului

300302

0

0

0

0

0

0

102

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului

300303

0

0

0

0

0

0

103

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei

300304

0

0

0

0

0

0

104

Dobânzi la operațiunile de leasing

300305

0

0

0

0

>

0

0

105

TITLUL IV SUBVENȚII

40

0

0

0

0

0

0

106

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

4003

0

0

0

0

0

0

107

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

0

0

0

0

0

0

108

Fond de rezerva bugetara la dispoziția consiliilor locale si județene

5004

0

0

0

0

0

0

109

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚILE ALE

51

0

0

0

0

0

G

1 10

Transferuri curente

5101

0

0

0

0

0

0

111

Transferuri către instituții publice

510101

0

0

0

0

0

0

112

Acțiuni de sanatate

510103

0

0

0

0

0

0

113

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru Finanțare

510114

0

0

0

0

0

0

114

Transferuri din bugetele locale pentru institutnle de asistenta

510115

0

0

0

0

0

0

115

Transferuri din bugetele consiliilor locale si județene pentru

510124

0

0

0

0

0

0

116

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0

0

0

0

0

0

117

A Transferuri interne

5501

0

0

0

0

0

0

118

Programe cu finanțare rambursabila

550103

0

0

0

0

0

0

119

Programe PHARE

550108

0

0

0

0

0

0

120

Programe ISPA

550109

0

0

0

0

0

0

121

Programe SAPARD

550110

0

0

0

0

0

0

122

Investiții ale regiilor autonomesi societăților comerciale cu capital

550112

0

0

0

0

0

0

123

Programe de dezvoltare

550113

0

0

0

0

0

0

124

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

550115

0

0

0

0

0

0

125

Alte transferuri curente interne

550118

0

0

0

0

0

0

126

titlul viii asistenta sociala

57

0

0

0

0

0

0

127

Asigurări sociale

5701

0

0

0

0

0

0

128

Ajutoare sociale

5702

0

0

0

0

0

0

129

Ajutoare sociale in numerar

570201

0

0

0

0

0

0

130

Ajutoare sociale in natura

570202

0

0

0

0

0

0

131

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

0

0

0

0

0

0

132

Burse '

5901

0

0

0

0

0

0

| 133

Ajutoare pentru daune provocate de calanntati naturale

5902

0

0

------A-----

0

0

0

0

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi

An

Plan inițial tnm 1

Influente

tnm l

■ Pian rectificat trim I

Plan mtial tnm II

Influente tnm li

Plan rectificat trim II

Plan mtial tnm III

influente tnm III

Plan rectificat tnm III

Plan mtial tnm IV

Influente tnm 1V

Plan rectificat trim IV

Plan rectificat

134

Asociații si fundații

5911

0

-

0

0

0

0

0

135

Susținerea cultelor

5912

0

0

0

0

0

0

136

Contribuții ta salarizarea personalului neclerical

5915

0

0

0

0

0

0

137

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

39065

32 7

0

32 7

60 05

0

60 05

297 9

. O

297 9

0

0

0

390 65

138

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

390.65

32 7

0

32 7

60 05

0

60 05

297 9

0

297 9

0

0

0

390 65

139

Active fixe

7101

390 65

32 7

0

32 7

60 05

0

60 05

297 9

0

297 9

0

0

0

390 65

140

Construcții

7101C1

0

0

0

0

0

0

141

Mașini.echipamente si mijloace de transport

710102

38 5

0

22 5

22 5

16

16

0

38 5

142

Mobilier .aparatura birotica si alte active corporale

710103

322 75

22 7

22 7

20 25

20 25

279 8

279 8

0

0

322 75

143

Alte active fixefmclusiv reparații capitale)

710130

29 4

10

10

17 3

17 3

2 1

2 1

0

29 4

144

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

72

0

0

0

0

0

0

145

Aclive financiare

7201

0

0

0

0

0

0

146

Participare la cailalul social ai societăților comerciale

720101

0

0

0

0

0

0

147

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

0

0

0

0

0

0

148

TITLURI XII ÎMPRUMUTURI

80

0

0

0

0

0

0

149

împrumuturi pentru institutn si servicii pubîtce sau activitati

8003

0

0

0

0

0

0

150

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

8008

0

0

0

0

0

0

151

Alte împrumuturi

8030

0

0

0

0

0

0

152

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

0

0

0

0

0

0

153

Rambursau de credite externe

8101

0

0

0

0

0

0

154

Rambursau de credite externe contractate de ordonafori de

810101

0

0

0

0

0

0

155

Rambursări de credite externe garantate si directe

810102

0

0

0

0

0

0

156

Rambursau de credite aferente datoriei publice externe locale

810105

0

0

0

0

0

0

157

Diferente de curs afeiente datoriei publice externe

810106

0

0

0

0

0

0

158

Rambursări de credite interne

8102

0

0

0

0

0

0

159

Rambursări de credite interne garantate

810201

0

0

0

0

0

0

160

Diferente de curs aferente datoriei publice interne

810202

0

0

0

0

0

0

161

Rambursați de credite aferente datoriei publice interne locale

810205

0

0

0

0

0

O

Președinte

Rose- Mărie lonescu - Licit ti

Contrasemnează

Secretar


R O M A N I A

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL SIBIU


Anexata H.C.L.


LISTA

Obiectivelor de investiții pe anul 2006 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local repartizate de Consiliul Local

INV.C + M (lei)

Nr.

Crt.

Denumirea obiectivului de investiții

Valoarea

Totală

V aloarea totală actualizată

"Prevederi 2006

Cap

PIF

Cheltuieli totale

Din care

Total aloc bugetare

Finan

atre

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii

De la bugetul local

Transf. de la bug.de stat

0

1

O

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Total, din care:

300.000

300.000

300 000

300.000

A

Lucrări în continuare

250.000

250.000

250.000

250.000

B

Lucrări noi

C

Alte cheltuieli de investiții

50.000

50.000

50.000

50.000

Din total ,i

lesfăsurat potrivit clasificației ,pe capitole bugetar e:

Cap............................din care:

300.000

300.000

300.000

300.000

A.

' Lucrări în

continuare,total,din care

250.000

250.000

250.000

250.000

1.      Amenajare sediu

250.000

250.000

250.000

250.000

B

Lucrări noi, total, din care:

1.

C

Alte cheltuieli de investiții, total din care:

50.000

50.000

50.000

50.000

la- .

Achiziții imobile

_

b.

Dotări independente

50.000

50.000

50.000

50.000

c.

Cheltuieli pt.elaborarea SPF.SF

PREȘEDINTE' Contrasemnează

SECRETAR

IORDAN NICOLA


R0MAN1A

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL SIBIU


Anexa la H.C.L.


Anexa I b


LIST A

poziției “ Alte cheltuieli de investiții defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2006


- lei-

Nominalizarea achiz.it ilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții

U.M

Cantitate a

Valoarea

Plăți efectuate

Nr.și data doc

Suma

I. Achiziții immobiie

_

II Dotări independente                 50.000

1 ..Autoutilitara

Buc

1

40.000

2.Calculatoare» u nitate centrala)

2

10.000

III. Consolidări

IV. Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de prefez.abilitate și a studiilor de fezabilitate aferente obiectivului

, Contrasemnează

SECRETAR

IORDAN NICOLA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

LISTA

Obiectivelor de investiții pe anul 2006 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local repartizate

Serviciului Public de Administrare a Unitarilor de învățământ Preuniversitar de Stat

fNV.C + M iei RON

Nr.

Crt.

Denumirea obiectivului de investiții

Valoarea totală

Valoarea totală actualizată

Prevederi 2006

Cap

Pil-

Cheltuieli

totale

Din care

Total aloc bugetare

Finantatre

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii

De la bugetul local

Transf. de la bug.de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Total, din care:

2980000

2980000

2980000

2980000

2980000

A

Lucrări în continuare

-

-

-

-

-

B

Lucrări noi

2598000

2598000

2598000

2598000

2598000

C

Alte cheltuieli de investiții

382000

382000

382000

382000

382000

Din total ,desfășurat potrivit dasificatiei,

ie capitole bugetare:

Cap.65.02 învățământ din care:

2980000

2980000

2980000

2980000

2980000

A

Lucrări in continuare, total, din care:

-

-

-

-

-

Lucrări noi din care:

2598000

2598000

2598000

2598000

2598000

1.

Înlocuire tamplarie cu lemn stratificat si geam temiopan si renovare fațada la Colegiul National Gh.Lazar

629000

629000

629000

629000

629000

2.

Demolare si construire coșuri de fum la Școlile cu clasele I-V1II nr.7, 5, 20.

200000

200000

200000

200000

200000

3.

Renovare fațada la Liceul de Arta

120000

120000

120000

120000

120000

4,

Montare centrala termica la

150000

150000

__150000 |___

150000

150000

cantnaGr.Sc Independenta

__________________________________________________________i

5.

Reparații fațada la Colegiul Agricol D P.Barcianu

100000

100000

100000

100000

100000

6.

Lucrări de execuție drenaj la Școala cu clasele I-VIll nr. 15

85000

85000

85000

85000

85000

7.

Montare CT la Școala cu clasele I-VIII Radu Selejan

75000

75000

75000

75000

75000

8.

Reparații instalații apa internat Gr.Sc.Ind.Lemnului A.Iancu

25000

25000

25000

2

25000

25000

9.

Execuție utilitati sala sport Școala cu clasele 1-VII1 Mihai Eminescu

404000

404000

404000

404000

G

404000

10.

Execuție soba bucătărie la Grădiniță Nr.33

6000

6000

6000

6000

6000

11.

Execuție branșament gaz la Școala cu clasele I-VIII nr. 18

20000

20000

20000

20000

20000

12.

Înlocuire instalație utilizare gaz la Școala cu clasele I-

VIII nr.12

4000

4000

4000

4000

4000

13.

Reabilitare Grup Școlar Independenta

90000

90000

90000

90000

90000

14.

Amenajare grupuri sociale la Școala cu clasele 1-VI11 nr. 12

50000

50000

50000

50000

50000

15.

Reabilitare Școala cu clasele

I-VIII nr.l

90000

90000

90000

90000

90000

16.

Reabilitare Școala cu clasele I-VIII nr.20

100000

100000

100000

100000

100000

17.

Reabilitare Școala cu clasele

I-VIII nr.25

70000

70000

70000

70000

70000

18.

Reabilitare Școala cu clasele

I-VIII nr.5

80000

80000

80000

80000

80000

19.

Reabilitare Colegiul National O.Goga

300000

300000

300000

300000

300000

C

Achiziții de bunuri și alte cheltuieli de investiții, total din care:

382000

382000

382000

382000

382000

a..

Chelt.elaborare expertize,SE

320000

320000

320000

320000

320000

___1

din care:

1.

Actualizare proiect fațada Colegiul National Gh.Lazar

5000

5000

5000

5000

5000

2.

Proiectare fațada si consolidare Liceul de Arta

20000

20000

20000

20000

20000

3.

Proiectare utilitati sala sport Școala cu clasele I - VIII Mihai Eminescu

10000

10000

10000

1 oooo

10000

4.

Proiectare amenajare grupuri sociale la Școala cu clasele I-VIII nr.12

.20000

20000

20000

20000

20000

5.

Proiectare drenaj la Școala cu clasele 1-VI1I nr.2

10000

10000

10000

10000

10000

6.

Proiectare etaj are sala sport la Colegiul National Gh.Lazar

29600

29600

29600

29600

29600

7.

Proiectare CT Grup Școlar Energet ic

15000

1 5000

15000

15000

1 5000

8.

Proiectare CT Școala cu clasele I-VIII nr. 17

10000

10000

10000

10000

10000

9.

Studiu geotehnic sala sport

Școala cu claselel-VIII nr. 18

400

400

400

400

400

10.

Proiectare extindere la Școala cu clasele I-VIII nr. 19

90000

90000

90000

90000

90000

1 1.

Proiectare clădire noua Grădiniță

50000

50000

50000

50000

50000

12.

Proiectare etajare la Școala cu clasele I-VIII nr. 13

60000

60000

60000

60000

60000

_

Achiziții de bunuri,dotări

62000

62000

62000

62000

62000

PREȘEDINTECONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

IORDAN NICOLA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

7

ANEXA NR....L......

LA IICLNR...........


SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A UNITĂȚILOR DE INVATA.MANT PREUNIVERSITAR DE STAT SIBIU


IV. Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate si a studiilor de fezabilitate aferente obiectivului

 • 1.  Actualizare proiect fațada ia Colegiul National Gh.lazar

 • 2.  Proiectare fațada si consolidare la Liceul de Arta

 • 3.  Proiectare utilitati sala sport Școala M.Eminescu


5000

20000

10000


LISTA

poziției "Alte cheltuieli de investiții", defalcata pe categorii de bunuri repartizate pe anul

2006

lei RON

Nominalizarea achizițiilor

de bunuri si a altor          U.M. Cantitatea

cheltuieli de investiții

Suma

Valoarea

Plăti efectuate*)

Nr. si data documentului

I. Achiziții imobile

1...............

2

3...............

II. Dolari independente

l .Utilaje in centrale termice      buc

-Cazan apa calda 90/70

Grup Termic Gaz RS 171 K 11 170 kw -Vas expansiune închis -Vas expansiune închis

-Pompă circulație agent încălzire

BPH 60'280

-Pompă recirculație cazan VA 65/130

•Electrovană 3 căi Pn 6

Q=6 mc/hi kvs 42mx/h -Boiler 209 SEC 500 1 -Pompă agent termic pt. Boiler 80/180 M -Pompă recirculație ACM VA 35/130 M -Robinet alimentare Total:

2. Achiziție calculatoare buc

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

35000 23850

600

400 1500

500

700

6000 1000

400

50 35000 27000

Total:

62000

 • 4.  Proiectare amenajare grupuri sociale Școala nr. 12

 • 5.  Proiectare drenaj la Școala cu clasele 1-VI1I nr.2

 • 6.  Proiectare etajare sala sport la Colegiul National Gh.Lazar

 • 7.  Proiectare CT Grup Școlar Energetic

 • 8.  Proiectare CT Școala cu clasele I-VIII nr. 17

 • 9.  Studiu geotehnic sala sport Școala cu claselel-VI11 nr. 18

 • 10. Proiectare extindere la Școala cu clasele I-VIII nr. 19

 • 11. Proiectare clădire noua Grădiniță

12  Proiectare etajare la Școala cu clasele I-VIII nr. 13

TOTAL:                                                               320000

TOTAL II + IV                                                            382000

PREȘEDINTE

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

IORDAN NICOLA

ONSIL.rJL LOCAL al municipiului sibiu

V                                      . -

Anexa nr. ° la HC L nr.364/2006


Ciup Școlar Independenta

Sibiu

S:r < iladiolcloi nr 2

poziției “ Alte cheltuieli de investit!

LISTA

defalcate pe culege» n du bunui i pe .mul 2006

■mu Ici-

Nominalizat ca achiziții oi

-

de bunui i și a altoi cheltuieli de investim

(J M

Cantitatea Valoarea

Plăti efectuate

Nr și        Suma

data doc

1 Achiziții imobile

I

-s

11 Dotări independente

1.Aragaz inox 6 arzatoare + cuptor

buc

4      25

2.Robot pornire auto

buc

I           8

3.V ideopr oiector

buc

7

4.1'rfipi imanta laser A3

buc

1           5

5.Autoturism Dacia Logan

buc

3      75

TOTAL:

Iii Cc'îtsolidăi i

1

2

IV Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea siudnlot de piefezabihtate și a studiilor de fezabilitate aferente obiectivului

I

Președinte

Rose- Mărie lonescu - I.iehn


Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicola

Anexa nr. jjja HCL nr.364 2006

DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE SI ALINIATE CAP. 70.10.50 - ALTE

ACȚIUNI PRIVIND DEZVOLTAREA PUBLICA

OCTOMBRIE

(mu lei)

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial an

Prev. Trim

IV

Modificări

Plan anual

Rectificat

Plan rectif

TRIM IV

1

TOTAL CHELTUIELI

1 707 16

272 43

0 00

1 707 16

272 43

2

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

367 63

87 04

0 00

367 63

87 04

3

Cheltuieli salariate in bani

1001

272 24

65 66

0 00

272 24

65 66

4

Salam de baza

100101

258 32

62 96

0 00

258 32

62 96

5

Salarii de merit

100102

5 66

0 65

0 00

5 66

0 65

6

Indemnizație de conducere

100103

0 00

0 00

0 00

0 00

OOO

7

Spor de vechime

100104

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

8

Sporuri pentru condiții de munca

100105

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

9

Alte sporuri

100106

0 00

0 00

0 00

ooo

0 00

10

Ore suplimentare

100107

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

11

Fond de premii

100108

5 76

1 44

0 00

5 76

1 44

12

Prima de vacanta

100109

0 00

0 00

0 00

OOO

ooo

13

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

100110

0 00

0 00

0 00

0 00

ooo

14

Fond aferent platn cu ora

100111

0 00

0 00

0 00

0 09

0 00

15

Indemnizații plătite unor persoane din afara umtatn

100112

0 00

0 00

0 00

0 00

ooo

16

Indemnizații de delegare

100113

2 50

0 61

0 00

2 50

061

17

Indemnizații de detașare

100114

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

18

Alocații ptr transportul la si de la locul de munca

100115

oool

0 00

0 00

0 00

ooo

19

Alocații pentru locuințe

100116

0 00

0 00

0 00

0 00

ooo

... 20

Alte drepturi salariale in bam

100130

0 00

0 00

o oo'

0 001

ooo

' 21

Cheltuieli salariate in natura

1002

0 00

0 00

0 00

ooo

0 00

22

Tichete de masa

100201

0 00

0 00

0 00

ooo

ooo

23

Norme de hrana

100202

0 00

0 00

0 00

0 00

ooo

24

Uniforme si echipament obligatoriu

100203

0 oo

0 00

0 00

0 00

ooo

25

Locuința de serv.ciu folosita de salariat si familia sa

100204

0 00

0 00

0 00

ooo

ooo

26

Transportul la si de ia locul de munca

100205

0 00

0 00

0 00

ooo

ooo

27

Alte drepturi salariate in natura

100230

0 00

0 00

0 00

ooo

ooo

28

Contribuții

1003

95 39

21 38

0 00

95 39

21 38

29

Contribuții de asigurau sociale de stat

100301

63 63

14 51

0 00

63 63

14 51

30

Contribuții de asigurări de soma.

100302

8 86

1 76

0 00

8 86

1 76

i__________________

Contribuții de asigurau sociale de sanatate

100303

21 34

4 74

0 00

21 34

4 74

Rând

denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial

an

3rev. Trim.       ,

IV               *

Modificări

Plan anual

Rectificat

Hian rectir

TRIM IV

32

Contribuții de asigurau pentru accidente de munca si boli profe

100304

1 56

0 37

O 00

1 56

0 37

33

Prime de asigurare viata plătite de angajator ptr angajați

100305

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

34

Contribuții pentru fondul unic de sanatate

100306

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

35

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

359 60

108 71

-8 00

351 60

100 71

36

Sunun si servicii

2001

222 90

57 97

0 00

222 90

57 97

37

rurnitun de birou

200101

4 00

1 00

0 00

4 00

1 00

38

Materiale pentru curățenie

2001C2

4 00

1 00

0 00

4 00

1 00

39

ncalzit. Iluminat si forța motnca

200103

27 50

6 87

0 00

27 50

6 87

40

Apa, canal si salubritate

200104

13 OO

5 00

0 00

13 00

5 00

4 1

Carburanți si lubreLanti

200105

12 00

3 00

0 00

12 00

3 00

42

Piese de schimb

200106

4 00

1 00

0 00

4 00

1 00

43

Transport

200107

2 00

1 00

0 00

2 00

1 OO

44

Posta telecomunicații radio, tv. internet

200108

6 40

1 60

0 00

6 40

1 60

45

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

27 00

8 25

ooo

27 00

8 25

. 46

Alte bunur. si servicii pentru intret'.nere si funcționare

200130

123 00

29 25

O 00

123 00

29 25

-47

Reparații curente

2002

26 00

14 75

0 00

26 00

14 75

48

Hrana

2003

68 50

24 62

■8 00

60 50

16 62

49

Hrana pentru oameni

200301

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

50

Hrana pentru animale

200302

68 50

24 62

-8 00

60 50

16 62

51

Medicamente si materiale sanitare

2004

12 00

5 62

0 00

12 00

5 62

52

Medicamente

200401

8 00

4 12

0 00

8 00l

4 12

53

Materiale sanitare

200402

2 00

0 50

0 00

2 00

0 50

54

Reactivi

200403

1 00

0 50

0 00

1 00

0 50

55

Dezinfectanii

200404

1 00

0 50

0 00

1 00

0 50

56

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

19 00

3 50

0 00

19 00

3 50

57

Uniforme si echipament

200501

5 00

0 00

0 00

5 00

0 00

58

Lenjerie s accesorii de pat

200503

0 00

0 00

• 0 00

0 00

0 00

59

Alte obiecte de inventar

200530

14 00

3 50

0 00

14 00

3 50

60

Deplasări, detașam transferări

2006

3 20

0 80

0 00

3 20

0 80

61

Deplasări interne detasan, transferări

200601

3 20

0 80

0 00

3 20

0 80

62

Deplasați in stramatate

200602

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

63

Materiale de laborator

2009

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

•64

Cercetare - dezvoltare

2010

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

65

Cârti publicații si materiale documentare

2011

4 00

1 00

0 00

4 00

1 00

66

Consultanta si expertiza

2012

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

67

Pregătire profesionala

2013

1 50

0 00

0 00

1 50

0 00

68

Protecția munci

2014

2 50

045

0 00

2 50

0 45

69

Muniție.furnituri si armament de natura activ fixe ptr armata

201-6

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

70

Studii si cercetări

2016

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

71

Acțiuni cu caracter st.intific si social cultural

2017

0 00

0 00

0 00

0 OC

0 00

72

Plăti pt finant patrimoniului genetic al animalelor

2018

0 00

0 00

0 OO

0 OC

0 00

73

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor 1

2019

0 OO

0 00

0 OO

0 OC

0 00

Reabilitare infrastructura progr inundații otr autontati publice ic

2020

0 oc

0 OO

ooc

0 OC

0 00

i

Meteoro'ogie

2021

!                0 oc

ooc

. ooc

0 oc

0 00

Rând

denumirea indicatorilor

Cod

^lan inițial

an

Prev. Triin.

IV

Mociiîican        i

nan anuai

Rectificat

r idi i ivum

TRIM IV

76

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

2022

0 00

o do

0 00

ooo

0 00

77

’revenirea si combaterea inundatelor si înghețurilor

2023

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

78

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

2024

0 00

0 00

0 00

0 00

ooo

79

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

202401

0 00

0 00

0 00

ooo

ooo

80

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

202402

0 00

0 00

0 00

ooo

0 00

81

Programe pentru sanatate

2026

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

82

Cheli judiciare si extrajud derivate din acțiuni in reprezent inter

2025

0 00

0 00

0 00

ooo

ooo

83

Alte cheltuieli

2030

0 00

0 00

0 00

0 00

ooo

84

Reclama si publicitate

203001

0 00

0 00

0 00

ooo

0 00

85

Protocol si reprezentare

203002

0 00

0 00

0 00

ooo

ooo

86

Prime de asigurare non-viata

203003

0 00

0 00

■ 0 00

ooo

3 CO

87

Chirii

203004

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

88

Prestări servicii ptr transmiterea drepturilor

203006

0 00

0 00

0 00

0 00

ooo

89

Fondul presedmtelui/Fondul conducătorului mstit publice

203007

0 00

0 00

0 00

ooo

ooo

90

Fondul Primului ministru

203008

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

'91

Executarea silita a creanțelor bugetare

203009

0 00

0 00

0 00

0 00

o oo

92

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

0 00

O 00

0 00

ooo

ooo

93

TITLUL III DOBÂNZI

30

0 00

0 00

0 00

ooo

ooo

94

Dobânzi aferente datoriei publice interne

3001

0 00

0 00

0 00

ooo

0 00

95

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

300101

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

96

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

300102

0 00

0 00

0 oo

ooo

ooo

97

Dobânzi aferente datoriei publice externe

3002

0 00

0 00

0 00

ooo

0 00

98

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

300201

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

99

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii

300202

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

100

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe su

300203

0 00

O 00

ooo

0 00

0 00

101

Dobanz> aferente datorie» publice externe locale

300205

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

102

Alte dobânzi

3003

0 OOl

0 00

0 00

0 00

0 00

103

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur

300301

000

0 00

• 0 00

0 00

ooo

104

Dobarsda datorata trezoreriei statului

300302

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

105

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria stătu

300303

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

106

Dobânzi ia depozite si disponibilități păstrate m contul trezorer

300304

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

1C7

Dobânzi la opeatiunde de leasing

300305

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

108

TITLUL IV SUBVENȚII

40

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

109

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

4003

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

1 10

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

1 11

Fond de rezerva bugetara la dispoziția consiliilor locale si jude

5004

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

1 12

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATl ALE ADMINISTR

/51

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

113

Transferuri curente

5101

0 00

0 00

0 00

ooo

0 00

114

Transferuri către institutu publice

510101

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

115

Acțiuni de sanatate

510103

0 00

0 00

0 00

ooc

0 00

1 16

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

510104

0 00

0 oo

0 00

ooc

0 00

117

Finanțarea aeroporturilor ae interes local

510105

0 00

ooc

ooo

ooc

0 00

Transferuri din Fondul de intervenție

510106

ooc

0 oc

0 00

0 oc

0 00

_

119

Transferuri din bugeieie consiliilor județene pent»u finanțarea

c510114

I            GOC

ooc

ooc

0 oc

ooo

........  nvi

cod

Plan inițial an

Prev. Trim.

IV

Modificarj

Plan anual

Rectificat

Plan rectif

TRIM IV

120

Transferuri dm bugetele locale pentru instituirile de asistenta s<

510115

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

121

Transferur: dm bugetele consiliilor locale s> județene pentru ac<

510124

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

122

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0 co

0 00

0 00

0 00

0 00

123

A Transferuri interne

5501

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

124

Programe cu finanțare rambursabila

550103

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

125

Prbgrame PHARE

550108

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

126

Programe ISPA

550109

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

127

Programe SAPARD                            i

550110

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

128

Investit ii ale regiilor autonome si societăților comerciale cu cap

550112

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

129

Programe de dezvoltare

55Q113

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

130

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

550115

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

131

Alte transferuri curente interne

550118.

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

132

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

133

Asigurări sociale

5701

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

134

Ajutoare sociale

5702

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

135

Ajutoare sociale m numerar

570201

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

136

Ajutoare sociale m natura

570202

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

137

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

138

Burse

5901

0 00

0 00

0 oo

0 00

0 00

139

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatHe naturale

5902

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

140

Asociatu si fundații

591 1

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

141

Susținerea cultelor

5912

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

142

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

5915 '

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

143

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

979 93

76 68

8 00

987 93

84 68

144

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

979 93

76 68

8 00

987 93

84 68

145

Active fixe

7101

979 93

76 68

8 00

987 93

84 68

146

Construcții

710101

330 43

71 68

0 00

330 43

71 68

147

Mașini, echipamente si mijloace de transpon

710102

0 00

-30 00

8 00

8 00

-22 00

143

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

16 00

0 00

0 00

16 00

0 00

149

Alte active fixe (lunclusiv reparații capitale)

710130

633 50

35 00

0 00

633 50

35 00

150

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

72

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

151

Active financiare

7201

0 00

0 00

0 00

000

0 00

152

Participare la capitalul social al societăților comercia'e

720101

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

153

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

000

0 00

0 00

0 00

0 00

154

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI

80

0 OG

0 00

0 00

0 00

0 00

155

împrumuturi pentru instituti si servicii publice sau activitati fina

8003

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

156

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de ca

8008

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

157

Alte împrumuturi

8030

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

15S

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

159

Rambursau de credite externe

8101

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

160

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de cr

810101

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

161

Rambursări de credite externe garantate si derecte subimprun

810102

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

162

Rambursări de crediteaferente datoriei publice externe locale

810105

0 00

0 00

0 00

ooc

oco

163

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

810106

0 00

0 00

0 00

0 00

C 00

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial

an

Prev. Trim.

IV

Modificări

Plan anual

Rectificat

Plan recttif

TRIM IV

164

Rambursări de credite interne

8102

C> 00

0 00

0 00

0 00

0 00

165

Rambursau de credite interne garantate

810201

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

166

Diferente de curs aferente datoriei publice interne

810202

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

167

Rambursau de credite aferente datoriei publice interne locale

810205

0 00

ooo

0 00

0 00

0 00

Președinte

Rose- Mărie lonescu - Liehn

Contrasemnează Secretar Iordan NicolaObiectivelor <fe investiții pe anul 2006 cu finanțate parțială sau integrală de la bugetul local repartizate de Consiliul Local l\\ C

cn

Denumirea obiectivului de investiții

V aloarea Totală

Valoarea totală actualizată

Prevederi 2006

<:.P

1

_

Cheltuieli totale

Din care

Total aloc bugetare

Finanțare

Surse proprii L    _

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii ■

De la bugetul local

Iransf de la bug de stat

. l ..

.       . J .         .

3

4

r s

<>

7

8

9

10

II

12

13

fotai. din care

987925

987925

....

13657

97426ÎT1

974268

Lucriti in continuare

. . ...

ii

Lucrări noi

963925

963925

13657

950268

950268

\lte cheltuieli de investiții

24000

24000

24000

2400')

L

Din total .desfășura

clasifica

are:

.C.»n

,p303_________ din care

"   ...              -         ■ -  ■ J-

'Lucrări in

cont liniare, total.din care

____

__;___

'                                            i

J,

B

Lucrări noi total, din care

963925

963925

12157

950268

95026.8

u

Amplasament ursi

207157

207157

1215U

195000

195000

2

Amplasament lupi

88700

88700 1

1500

87200

87200

1

3

Reabilitare barai lacul 1

633500

6335OOH

6 >3 500

633506

1

4

Amplasament jaguar

14200

14200

14200

14200

5

Rețea canalizare - fosa v rdaniabrla

20368

■■

20368

20368

20368

' C

Alte cheltuieli de investiții, total din care

24000

_

24000

! 1

i 1

24000

24000

.Achiziții imobile

l>

Dotări independente

2 1000

24000

r               î                 '

24000

24000

1

1

C

Chelnneli pl elaborarea SPF.SF

_

--1

Președinte

Rose- Mărie lonescu - I.iehn

Contrasemnează

Secretar

_Jor<ian Nicola


LIST A

poziției “ Alte cheltuieli de investiții ", defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2006

Anexa I b

Președințe

Rose- Mărie lonescu - Liehnlei-

Nominalizarea achizitilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții

l.'.M

__________ . ..

Cantitate a

Valoarea

Plăți efectuate

Nr.și dala doc

Suma

1 Achiziții inimobile

II Dotări independente                  24000

1 Dacia papuc

1

0

- . 1

2 Imprimanta4 Xerox

7000

3. Calculatoare

<>000

I 1 Remorcă auto

4

sooo

r . _ ___________

____ .

1

1

III Consolidări

. -

....

... _

IV. Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate și a studiilor de fezabilitate aferente obiectivului

> Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicola

dc l.lll Jl C p(V L KL|i! t)U 06 JOC

Anexa ni. ]2-_la HOL m.364/2006

ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR SIBII

LISTA

Obiectivelor de investiții pe anul 2006 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local

Anexa 1

__ I>-'vc + M(RON)

Nr.

Cri.

Denumirea obiectivului de investiții

Valoarea totală

Valoarea tQtală actuali zală

Prevederi 2006

' *

Cheltuieli totale

Din care

Total alocații bugetare

Finanțate

Surse proprii.

Credite bancare interne

Credite bancare externe

A)ie surse constituite potrivit tecii

De la bugetul local

Transf de la biiE.de stat

0

1

2

4-5+9

6

7

8

9 = 10+11

10

11

12

13

Total, din care:

1.027.000

1.027.000

1.027.000

505.000

0

522.000

522.000

A

Lucrări în continuare

40.000

40.000

40.000

40.000

0

0

0

Construcție module chioșcuri aluminiu Obor

20 000

20 000

20 000

20.000

0

0

0

2.

Copertină intre chioșcuri Obor

20.000

20.000

20 000

20.000

0

0

B

Lucrări noi

835.000

835.000

835.000

325.000

0

510.000

510.000

1

Amenajare parcare piața V. Aaron

20.000

20.000

20 000

20.000

0

0

0

! 2

Amenajare zone verzi piața Rahova

20.000

20.000

20.000

20.01-0

0

_

0

0

3.

închidere pavilion flori piața Rahova

o

0

____

0

0

0          0

4.

Amenajări cișmea Piața Teatru

10.000

10 000      10 000

10.000          0

..

0 .            0

,5

Copertină piața Cibin II

0

0 ...         P_

0          0

0

0 J

6

Copertina l’iata Cibin 1

0

0

0

0|

0

(T o

0 ZU

__

_____

7

Module chioșcuri Cibin 1

0

0

0

0

0

8.

Rețele utilitari baterii chioscuri(apa-canal. en.

Electr ica.gaz metan P-ta Cibin)

0

0

(

0

0

<i

0

9.

I___

Spălătorie, service auto piața Obor

200.000

200 000

200.000

200.000

0

0

0

" ■■

10

1 Porii acces per >ane contorizat

0

o,              o

. 0 ! 0

o ;            o

11.

Amenajare pod și poartă zona nord Obor

10:000

10 000

10.000

10 000

0

0

0

12.

Modernizare clădire de locuit Obor

60.000

60 000 •

60 000

60 000

0

0

0

13.

Modernizare ghereta zid la Intrare in Obor

5.000

5.000 i

5 000

5 000

0

0

0

14

Dezinfector pentru vehicule

10.000

10 000

10.000

o

0 j

10.000

10.000

15.

Racord electric chioșcuri Obor

10.000

10.000

10.000

0

o;

.10.000

10.000

-----j

16.

Reabilitare acoperiș Piața V Aaron

140.000

_

140.000

140 000

0 i

140 000

140.000

17

Modernizare spatii comercializare carne si produse lactate P-ta V Aaron

20 000

20.000

20.000

_

0

0

20 000

20.000

18.

Introducere apa calda, incalzire grup sanitar si spatii administrative P-ta V Aaron

20 000

20.000

20.000

u

0

20 000

20 000,

19.

Închideri mobile chioșcuri Obor

150 000

150.000 i

150.000

0

0

150 000

150 000

20.

Modernizare camera frigorifica

P-la V Aaron

55.000

55.000 !•

....... . .

55.000

0

0

55.000

55 000

21.

•______________________________________

Copertina mire chiscuri noi Obor

25.000

.

25 000

25.000

0

0

25 000

25.000

: 22

1

Modernizare hala Rahova (inlocuire perete de sticla cu tam plane PVC si geam termopan)

20.000

20.000

20.000

0

0

20 000

20.000

23.

Construcție chioșc Obor aluminiu • termopan

25.000

25.000

25 .(>00

0

0

25 000

25.000

— — - -

24

Reabilitare zona comercializare obiecte uz casnic Obor

30.000

30.000

30.000

0

0

30.000

30000

25

Modernizare oficiu inchiriat cantate P-ta Rahova Tavan fals)

5.000

5.000 ,

5.000

0

0

_

5 000

5 000

...

1

I____C

Alte cheltuieli de investiții ----------:---------------.

152.000

152.000

152.000

140.(101)

0

124)00

12.000

- -•

Președinte

Rose- Mărie lonescu — LiehnContrasemnează

Secretar

SERVICII T PUBLIC ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR SIBIU

LISTA

Obiectiv clor de investiții pe anul 2006 cu finanțare parțială sau integrală de Ia bugetul local

Președinte

Rose- Mărie lonescu - Liehn


ANEXA 2

IX V C - M (R(.)N)

Nr.

Cri.

Denumirea obiectivului de investiții

Valoarea totală

Valoarea totală actualizată

Prevederi 2006

— —

Cheltuiel

Din care

Total aloc

Finanțare

Cap

PIF

i

totale

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit

Jegii

bugetare

De la bugetul local

Transf de ta bug de stat

0

1

3

4

. ... 5 J

6

7

8

9

10

11

12

13

Total, din care:

450.000

450.000

450.000

450.000

A

Lucrări în continuare

B

Lucrări noi

450.000

450.000

450.000

450.000

L_

|

' 1

Chioșcuri din termopan piața V.

Aaron

80 000

80 000

80.000

80.000

' 2

Cișmele piața Cibin

40.000

40.000

40.000

40.000

s

Amenajare sector comercializare obiecte de ocazie Obor

200.000

20(1000

200 000

200.000

4

Module chioșcuri Obor

80.000

80.000

80 000

80.000

. _ —

.5-

Proiectare copertina p-ta Cibin II

25.000

25.000

25.000

25.000

i 6

i -

Proiectare spălătorie, service auto piața Obor

25.000

L

25.000

25.000

25 000

1

1 C l—____ —

Alte cheltuieli de investiții

____

______4________

J

Contrasemnează Secretar Iordan Nicola

ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR SIBIU


JUDEȚUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

BUGETUL INSTITUȚIILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

oct 06                                                                                                               ■

LIII Ll-i

Denumire

Cod

Rând

Prev An

Pr Trim 1

Prev Tr II

Prev Tr II

Prev Tr IV

Influente

Prev tr IV

Prev an

inițiale

inițiale

rectificate

rectificate

'TOTAL VENITURI (rd 2 + 35+43+46)

0010

r 1

6,641 50

1,563 38

2,096 56

1 644 52

1,337 04

-178 00

1 159 04

6 463 50

ll VENITURI CURENTE (rd 3)

0010

r 2

5.991 50

1,563 38

2,096 56

994 52

1.337 04

0 00

1 337 04

5.991 50

C VENITURI NEFISCALE (rd 4+10)

r 3

5.991 50

1.563 38

2,096 56

994 52

1.337 04

0 00

1 337 04

5,991 5C

C1 VENITURI DIN PROPRIETATE (rd 5)

r 4

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Venituri din proprietate (rd 6 la rd 9)

3010

r 5

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenti

301003

r 6

0 00

0 00

0 00'

0 00

0 00

0 00

0 00

0 ool

Venituri din concesiuni si închirieri

301005

r 7

0 00

0 00

0 00

o oo!

0 00

0 00!

0 00

0 00

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

301009

r 8

0 00

0 00

0 00

0 00

0 001

0 00

0 00

0 00

Alte venituri din proprietate

301050

r 9

0 00

0 00

0 00

o oo!

0 00

o ool

0 00

0 00

C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd 11+25+27 + 29 + 32)

r 10

5.991 50

1.563 38

2,096 56

994 52

1 337 04

-50 00

1,287 04

5,941 50

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (rd 12 la rd.24)

3310

r 11

5,991 50

1 563 38

2 096 56

994 52

1 337 04

-50 00

1 287 04

5,941 50

Taxe de metrologie

331001

r 12

0 00

0 00

o ool

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

Taxe si servicii pt analize efectuate de laboratoare

331004

r 13

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Taxe si alte venituri in învățământ

331005

r 14

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

Venituri din prestări de servioiVenitun din prestări de servicii

331008

r 15

5.991 50

1.563 38

2,096 56

994 52

1,337 04

-50 00

1,287 04

5,941 50

laxe si alte venituri din protecția mediului

331009

r 16

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

331013

r 17

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Contribuția elevilor si studenților pentru internate cămine si cantine

331014

r 18

0 00

0 00

0 00

oool

0 00

0 00

0 00

0 00

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sa

331016

r 19

0 00

o oo'

0 00

0 00

0 00

0 oo1

0 00

o oo'

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesion

331017

r 20

0 oo1

o oo'

0 OO1

0 00

0 001

ooo

0 00

0.0 o1

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestam culturale, artistic

331019

r 21

0 00

o oo'

0 oo1

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Venituri din cercetare

331020

r 22

0 00

o oo'

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurau sociale de sa

331021

r 23

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

331050

r 24

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (rd 26)

3410

r 25

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

341050

r 26

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

.0 00

Amenzi, penalitati si confiscări (rd 28)

3510

r27

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

351050

r 28

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

O 00

0 00

0 00

Diverse venituri (rd.30+31)

3610

r 29

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

Venituri din producerea riscurilor asigurate

361004

r 30

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Alte venituri

361050

r 3 1

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Transferuri voluntare altele decât subvențiile (rd 33+34)

3710

r 32

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Donații si sponsorizări

371001

r 33

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Alte transferuri voluntare

371050

r 34

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 G0

ILVENIȚUR) QINJOAPITAL (rd 36)        ___ _____

r 35

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

C 00

Venituri din valorificarea unor bunuri (rd 37 la rd 42)

3910

r 36

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

391001

r 37

0 00

0 00

o oo’

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare

391002

r 38

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Venituri din privatizare

391004

r 39

0 00

0,00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

încasau din valorificarea activelor bancare

391005

r 40

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

O 00

0 00

0 OQl

Venituri obținute in procesul de stingere a creanțelor bugetare

391006

r 41

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

391050

r 42

0 00

0 00

0 00

0 00

o ool

0 00

0 00

0 00

III OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd 44)

r 43

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

cFoo1

Incasan din rambursarea împrumuturilor acordate (rd 45)

4010

r 44

0 00

0.00

o ool

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

încasau din rambursarea altor împrumuturilor acordate

401050

r 45

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

llV SUBVENȚII (rd 47)

r 46

650 00

0 00

0 00

650 00

0 00

-128 00

-128 00

■ 522 00

Subvenții de la alte administrații (rd 48)

4310

r 47

650 00

0 00

o oo'

650 00

0 00

-128 00

-128 00

522 00

Subvenții pentru instituții publice

431009

r 48

650 00

0 00

0 00

650 00

0 00

-128 00

-128 00

522 00

0010

r 49

0 00

0 00

0 oo1

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0010

r 50

0 00

0 00

0 oo1

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

TOTAL CHELTUIELI (rd 66+82+96+ 112+139+155+181 +197 + 214 + 229+244 +2f

r 51

6.641 50

1,563.38

2,096 56

1 644 52

1.337 04

-178 00

1,159 04

6.463 50

CHELTUIELI CURENTE (rd 67 + 83+97+1 13+140+ 156+182+198+215

01

r 52

5,358 10

1 455 88

1,442 16

1,233 02

1.227 04

0 00

1,227 04

5,358 10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (rd 68+84+98+114+141 + 157

10

r 53

1 442 00

386 75

• 351 75

351 75

351 75

0 00

351 75

1,442 00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd 69+85 +99+115+142+158+184 +2

20

r 54

3 916 10

1,069.13

1,090.41

881 27

875 29

0 00

875 29

3,916 10

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 70+86 + 100 + 116 + 143+159+185+201 +

70

r 55

1,205 00

107 50

650 00

377 50

70 00

-178 00

-108 00

1,027 00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd 71+87+101 + 117+144+ 160+

71

r 56

1 205 00

107.50

650 00

377 50

70 00

-178 00

-108 00

1,027 00

Active fixe (rd 72+88+102+1 18 + 145+161 + 187+203+220+235*250+2

7101

r 57

1.205 00

107 50

650 00

377 50

70 00

-178 00

-108 00

1.027 00

Construcții

710101

r 58

1,065 00

50.00

635 00

360 00

20 00

-178 00

-158 00

887 00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 59

40 00

40 00

o ooi

0 00

0 00

O 00

0,00

40 00

Mobilier aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 60

95 00

17 50

10 00

■ 17 50

50 00

0 00

50 00

95 00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 61

5 00

0 00

5 00

0 00

0 OO

0 00

0 00

5 00

TITLUL XIV REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT (rd 272)

90

r 62

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

Excedent (rd 273)

92

r 63

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

o'ool

0 00

r 64

0 00

0 ool

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

r 65

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Autontati publice si acțiuni externe (rd 79+80)

5110

r 66

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

CHELTUIELI CURENTE (rd 69+70)

01

r 67

0 00

0 00

o ool

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 68

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 ool

0 00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 69

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 72)

70

r 70

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

o ool

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd 73)

71

r 71

0 00

0 00

o ool

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd 74+. + 77)

7101

r 72

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Construcții

710101

r 73

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 74

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Mobilier aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 75

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 76

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Din total capitol.

i 77

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Autontati executive si legislative (rd 69+70)

511001

r 78

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 ool

Autontati legislative

51100102

r 79

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Autontati executive

51100103

r 80

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 001

' 31

0 00

0.00

0 00

0 00

0 oo7

0 00

0 00

0 00

Alte servicii publice generale (rd 94)

5410

r 82

0 00

0 00

0(00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

CHELTUIELI CURENTE (rd 84 + 85)

01

r 83

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

O 00

0 00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 84

0 00

0 0Q

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

TITLUL II BUNURI Sî SERVICII

20

r 85

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

O 00

0 00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 87)

70

r 86

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

o ool

TITLUL X ACTIVE NEFiNANCIARE (rd 88)

71

r 87

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd 89+ +92)

7101

r 88

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Construcții

710101

r 89

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Mașini. echipamente si mijloace de transport

710102

r 90

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

O 00

0 00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 91

0 00

0 00

0 00

0 ool

0 00

0 00

0.00

0 00

Aite active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 92

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Din total capitol:

r 93

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

541010

r 94

0 00

0 00

0 00

o oo'

0 00

0 00

O 00

0 00

r 95

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0,00

0 00

Ordine publica si siguranța naționala (rd 108+110)

6110

r 96

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

o oo’

CHELTUIELI CURENTE (rd 98+99)

01

r 97

0 00

0 00

0 00

0 oo

0 00

0 00

o ool

0 00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 98

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 99

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 101)

70

r 100

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

ocol

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd 102)

71

r 101

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Active fixe (rd 103+ +106)

7101

r 102

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

oool

Construcții

710101

r 103

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Mașini echipamente si mijloace de transport

710102

r 104

0 00

0 00

0 00

0,00

0 00

0 00

0 00

0 ool

Mobilier aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 105

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 106

0 00

0 oo1

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

Din total capitol'

r 107

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 OO

0 00

0 00

Ordine publica (rd 109)

611003

r 108

0 00

0 oo1

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

o ool

Politie

61100301

r 109

0 00

0 oo

o ool

0.00

Q 00

0 00

0 00

0 00

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si siguranței naționale

611050

r 1 10

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 oo

0 00

r 111

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Invatamant (rd 124+127+131 + 132+134+137)

6510

r 112

0 0’0

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00'

0 00

0 00

CHELTUIELI CURENTE (rd 114 + 115)

01

r 113

0 00

0 00

0 00

o ool

0 00

0 00

0 00

0 00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 114

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 115

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 117)

70

r 1 16

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd 118)

71

r 117

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Active fixe (rd 119+ +122)

7101

r 118

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Construcții

710101

r 1 19

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 120

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 ool

0 00

0 00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 121

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

7W130

r 122

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

oool

□ in total capitol

r 123

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

învățământ preșcolar si primar (rd 125 + 126)

651003

r 124

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

învățământ preșcolar

65100301

r 125

C 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

ii i vaidi: 101 n pi irridi

OUIuu,iuz

r izt

U UU

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

învățământ secundar (rd 128 lard 130)

651004

r 127

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

o ool

0 00

învățământ secundar inferior

65100401

r 128

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

învățământ secundar superior

65100402

r 129

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Invatamant profesional

65100403

r 130

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

învățământ postliceal

651005

r 131

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 oo

0 00

învățământ nedefinitul prin nivel (rd 133)

651007

r 132

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

învățământ special

65100704

r 133

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Servicii auxiliare pentru educație (rd 135+136)

651011

r 134

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

Internate si cantine pentru elevi

65101103

r 135

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0'00

0.00

0 00

Alte servicii auxiliare

65101130

r 136

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Alte cheltuieli in domeniul învățământului

651050

r 137

0 00

0 00

0.00

0 00

- 0.00

0 00

0 00

0 00

r 138

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Sanatate (rd 152+153)

6610

r 139

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

CHELTUIELI CURENTE (rd 141 + 142)

01

r 140

0 00

0 oo1

0 00'

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 141

0 00

0 00

0 oo1

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

TITLUL li BUNURI SI SERVICII

20

r 142

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 144)

70

r 143

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE ('rd 145)

71

r 144

0 00

0 00

OOol

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

Active fixe (rd 146+ +149)

7101

r 145

0 00

0 ool

o oo'

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

Construcții

710101

r 146

0 00

0 00

o ool

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

7W102

r 147

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 148

0 00

0 00

0 00

0 00

■ 0.00

0 00

0 00

0 00

Alte active fixe (lunclusiv reparații capitale)

710130

r 149

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

Din total capitol

r 150

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Alte cheltuieli in domeniu sanatatu (rd 152 + 153)

661050

r 151

o ool

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

Crese

66105003

r 152

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Alte institutu si acțiuni sanitare

66105050

r 153

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

r 154

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Cultura, recreere si religie (rd 167+177+179)

6710

r 155

0 00

0 00

0.00

0 00

o oo’

0 00

0 00

0 00

CHELTUIELI CURENTE (rd 157+158)

01

r 156

0 00

0 001

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 157

0 ool

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 158

0 00

o oo'

0 00

0 00

0 00

0 ool

0 00

0 00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 160)

70

r 159

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

jTITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd 161)

71

r 160

0 00

0 00

0 00

"o ool

0 00

0 00

0 00

0 00

(Active fixe (rd 162+ ■•-165)

7101

r 161

0 00

0 00

0 00

0 oo1

0 00

0 ool

0 00

0 00

Construcții

710101

r 162

0 00

0 00

0 00

0 00

0 ool

0 00

0 00

0 00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 163

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 164

0 00

0 00

0 00

0 00

0' 00

o oo1

0 00

0 00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 165

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Din total capitol:

r 166

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 oo

Servicii culturale (rd 168 la 1176)

671003

r 167

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

C 00

iMuzee

67100303

r 168

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Instituții publice de spectacole si concerte

67100304

r 169

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Scoli populare de arta si meserii

67100305

<• 170

0 oo

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

luase ae cultura

67100306

r 171

0 001

0 00

0 00

o ool

0.00

0 00

0 00

0 00

Cămine culturale

67100307

r 172

0 00*

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Universități populare

67100309

r 173

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 OO

0 00

Presa

67100310

r 174

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Edituri

67100311

r 175

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00l

0.00

0 oo!

0 00

Alte servicii culturale

67100330

r 176

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00'

0 00

0 ool

Servicii recreative si sportive (rd 178)

671005

r 177

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Sport

67100501

r 178

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Alte servicii în domeniile culturii, recreeni si religiei

671050

r 179

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

r 180

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Asigurări si asistenta sociala (rd 193+194)

68 ’O

r 181

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

CHELTUIELI CURENTE (rd.183+184)

01

r 182

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 183

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 OO

0 00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 184

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 186)

70

r 185

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd 187)

71

r 186

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Active fixe (rd 188+ +191)

7101

r 187

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

Construcții

710101

r 188

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 189

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 190

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Alte active fixe (lunclusiv reparații capitale)

710130

r 191

0 00

0 00

o ool

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Din total capitol

r 192

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

As.istenta acordata persoanelor in varsta

681004

r 193

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 ool

0 00

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (rd 195)

681005

r 194

0 00

0.00

0 ool

0 00

0 00

0 00

0 00'

0 00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68100502

r 195

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

r 196

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00'

0 00

0 00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (rd 209+21 1+212)

7010

r 197

6 641 50

1,563 38

2,096 56

1,644 52

1,337 04

-178 00

1.1 59 04

6 463 50

CHELTUIELI CURENTE (rd 199+200)

01

r 198

5 358 10

1,455 88

1,442 16

1,233 02

1.227 04

0 00

1,227 04

5 358 10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 199

1,442 00

386 75

351.75

351 75

351 75

0 00

351 75

1 442 00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 200

3,916 I0

1,069 13

1,090 41

881 27

875 29

0 00

875 29

3.916 10

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 202)

70

r 201

1.205 00

107 50

650.00

377 50

70 00

-178 00

-108 00

1,027 00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd 203)

71

r202

1,205 00

107.50

650.00

377.50

70.00

-178 00

-108 00

1,027.00

Active fixe (ra 204+ +207)

7101

r203

1.205 00

107.50

650 00

377.50

70 00

-178 00

-108 00

1,027 00

Construcții

710101

r 204

1.065 00

50.00

635 00

360 00

20 00

-178 00

-158 00

887 00

Mașini echipamente si mijloace de transport

710102

r 205

40 00

40.00

' 0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

40 00

Mobilier aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 206

95 00

17.50

10 00

17 50

50 00

0 00

50 00

95 OOl

Alte active fixe țiunclusiv reoaratii capitale)

710130

r207

5 00

0 00

5 00

0 OO1

0 00

0 00

0 00

5 00

Din total capitol.

r 208

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

Locuințe (rd 21 0)

701003

r 209

0 00

o.oa

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 ool

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70100301

r 210

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 OO1

0 00

0.00

Servicii si dezvoltare publica

701004

r 21 1

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 ool

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

701050

r212

6,641 50

1 563 38

2.096 56

1,644 52

1.337 04

-178 00

1,159 04

6.463 50

r 2'3

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

Actium generale economice, comerciale si de munca (rd 226)

8010

r 214

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

CHELTUIELI CURENTE (rd 216+217)

01

r 215

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

10

r 216

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 217

0 00

0 00

0 00

0 00

oool

0 00

0 00

0 00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 219)

70

r 218

0 00

0 00

0 00

0 00

.0 00

0 00

0 00

0 00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd 220)

71

r 219

0 00

0 00

0 00

0 00

o doi

0 00

0 00

o ool

Active fixe (rd 221 + +224)

7101

r 220

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 oo

0 ool

Construcții

710101

r 221

0 00

0 00

0 00

0 00

0 001

0 00

0 00

0 00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 222

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 ool

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 223

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

710130

r 224

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00*

0 00*

0.00

0.00

Din total capitol

r225

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Acțiuni generale economice si comerciale (rd.227)

801001

r 226

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

80100130

r 227

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

o ool

o.ool

r 228

0 00

0 00

o.ool

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (rd 241)

8310

r 229

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

o ool

0 00

CHELTUIELI CURENTE (rd.231+232)

01

r 230

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 ool

0 00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 231

0.00

0 00

0.00

0 oo

0 00

0 00

0 00

0 00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 232

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

ooo'

0 00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 234)

70

r 233

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.235)

71

r 234

0 00

0 001

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

Active fixe (rd 236+ +239)

7101

r235

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Construcții

710101

r 236

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r237

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

o oo’

0 00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 238

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Alte active fixe (lunclusiv reparații capitale)

710130

r 239

0 00

0:00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 oo*

Din total capitol:

r 240

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

Agricultura (rd 242)

831003

r 241

0 00

0 00

0 00

0 00

o.ool

o ool

0 00

0 00

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83100330

r 242

0 00

0 00

o ool

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

r 243

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Transporturi (rd 256)

8410

r 244

0 00

0 00

0 oo'

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

CHELTUIELI CURENTE (rd.197+198)

01

r 245

0 00

oool

0 00

0 oo1

0 00

0 00

0 00

o ool

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 246

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII-                   ■■

20

r 247

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 249)

70

r 248

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

o ool

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd 250)

71

r 249

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.001

0 00

0 00

Active fixe (rd 251+ +254)

17101

r 250

0 00

0 ool

0 00

0 00

0 00

o oo1

0 00

o ool

Construcții

710101

r 251

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

o oo'

0 00

0 00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 252

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 253

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 254

0 00

0 00

0 00

0 00

o oo1

0 00

0 00

0 00

Din total capitol.

r 255

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

841050

r 256

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

r 257

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Alte acțiuni economice (rd.270)

8710

r 258

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

CHELTUIELI CURENTE (rd.260+261)

01 ■

r 259

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 260

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 261

0 00

o oo!

0.00

0 OO1

0 00

0 00

0 00

0 00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 263)

70

r 262

0 00

ooo'

0.001

0 00

0 00

ooo1

0 00

ooo

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd 264)

71

r 263

0 00

0 00

0 oo1

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Active fixe (rd 265+ +268)

7101

r 264

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 001

0 00

0 00

Construcții

710101

r 265

0 00

0 00

0 00

O 00

0 00

o oo'

0 00

0 00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 266

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 oc

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 267

0 00

0 00

0 00

O 00

0 00

O 00

0 00

0 00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 268

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Din total capitol:

r 269

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

ooo

0 00

Alte acțiuni economice

871050

r 270

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

ooo

0 00

0 00

r 271

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0,00

0 00

0 00

VII REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

r 272

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

ooo

ooo

0 00

EXCEDENT

9810

r 273

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

JUDEȚUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AI. MUNICIPIULUI SIBIU

Anexa nr la HCL nr.364/2006


DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE SI ALINIATE CAP 70 10 50 - ALTE ACȚIUNI PRIVIND DEZVOLTAREA PUBLICA oct 06

MII LEI

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Prev An

Prev Tr. I

Prev Tr II

Prev Tr II

Prev Tr IV

Influente

Prev tr IV

Prev an

inițiale

inițiale

rectificate

rectificate

1

TOTAL CHELTUIELI

6 641 50

1,563 38

2 096 56

1,644 52

1.337 04

-178 00

' 1,159 04

6 463 50

2

CHELTUIELI CURENTEj10+20 + 30+40+50+51 +55

01

5 436 50

1,455 88

1 446 56

1.267 02

1,267 04

0 00

1,267.04

5.436 50

3

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONALfCOD 10 0

10

1 442 00

386 75

351 75

. 351 75

351 75

0 00

351 75

1.442 00

4

Cheltuieli salanale tn bani(cod 10 01 01 la 10 01 30

1001

1.105.00

302 50

267 50

267 50

267 50

0 00

267 50

1.105 00

5

Salarii de baza

100101

1.000 00

250 00

250 00

250 00

250 00

0 00

250 00

1.000 00

6

Salarii de merit

100102

0 oo1

0 oo I

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

7

Indemnizație de conducere

100103

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

8

Spor de vechime

100104

0 00

' 0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

9

Sporuri pentru condiții de munca

100105

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

10

Alte sporuri

100106

' 0 ool

b oo

0 00

0 00

0 ool

0 00

0 00

0 00

11

Ore suplimentare

100107

0 00

0 00

0 00

0 00

0 ool

0.00

0 00

0 00'

12

Fond de premii

100108

100 00

51 25

16 25

16 25

16 25l

0.00

16 25

100 00

13

Prima de vacanta

100109

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

14

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

100110

0 00

o oo’

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

15

Fond aferent plătii cu ora

.100111

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

16

Indemnizații plătite unor persoane din afara umtatii

100112

o doi

0 00

0 00

0 001

0.00

0 00

0 00

0 00

17

Indemnizații de delegare

100113

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

18

Indemnizații de detașare

100114

5 ocT

1 25

1 25

1 25

1 25

0.00

1 25

5 00

19

Alocații ptr transportul la si de la locul de munca

100115

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

20

Alocații pentru locuințe

10P116

o ool

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

21

Alte drepturi satariale in bani

100130

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 oo1

0 00

22

Cheltuieli salanale in naturafcod 10 02 01 la 10 02

1002

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

23

Tichete de masa

100201

”'o ool

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

24

Norme de hrana

100202

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

25

Uniforme si echipament obligatoriu

100203

o ool

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

26

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia se

100204

0 00

0 00

0 00

0 00

o oo'

0 00

0 00

0 00

27

Transportul la si de la locul de munca

100205

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

■   0 00

0 00

28

Alte drepturi salanale in natura

100230

o ool

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 ool

.. 29

Contnbutn(cod 10.03 01 la 10 03 06)

1003

337 00

84 25

84 25

84 25

84 25

0 00

84 25

337 00

30

Contnbuti; de asigurați sociale de stat

100301

237 00

59 25

59 25

59.25

59 251

0 00

59 25

237 00

31

Contribuții de asigurau de somai

100302

30 00

7 50

7 50

7 50

7 50

0 00

7 50

30 00

32

Contribuții de asigurau sociale de sanatate

100303

70 00

17 50

17 50

17 50

17 50

0 00

17 50

70 00

33

Contribuții de asigurau pentru accidente de munca

100304

0 00

0 OO

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

34

Prime de asigurare viata plătite de angajator ptr ar

100305

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

35

Contribuții pt concedii si indemnizații

100306

0 00

0 00

0 00

o ool

0 00

0 00

0 00

0 00

36

TITLUL II BUNURi SI SERViCllfcod 20 01 la 20 0.

20

3.916 10

1.069 13

1 090 41

881 27

875 29

0 00

875 29

3,916 10

37

Bunuri si serviciiîcod 20 01 01 la 20 01.30)

2001

2 957 50

882 38

796 06

592 52

686 54

0 00

686 54

2,957.50

38

Furnituri de birou

200101

150 00

50 00

35 00

35 00

30 00

0 00

30 00

150 00

39

Materiale pentru curățenie

200102

80.00

30 00

30 00

10 00

10 00

0 00

10 00

80 00

40

încălzit Iluminat si torta metrica

200103

804 00

301 50

201 00

100 50

201 00

0 00

201 00

804 00

41

Apa. canal si salubritate

200104

553 50

158 38

187 56

104 52

103 04

0 00

103 04

553 50

42

Carburanți si lubrefianti '

200105

0 00

0 oo1

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

43

Piese de schimb

200106

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

44

Transport

200107

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

45

Posta, telecomunicații, raoio tv, internet

200108

50 00

12 50

12 50

12 50

12 50

0 00

12 50

50 00

46

Materiale si prestau de servicii cu caracter function

200109

10 00

2 50

2 50

2 50

2 50

0 00

2 50

10 00

47

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționai

200130

1.310 00

327 50

327 50

327 50

327 50

0 00

327 50

1,310 00

_____48

Reparații curente

2002

300 00

50 00

100.00

100 00

50 00

0 00

50 00

300 00

49

Hrana(cod 20 03 01+20 03 02)

2003

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

50

Hrana pentru oameni

200301

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

51

Hrana pentru animale

200302

0 00

o ool

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

52

Medicamente si materiale samtare(cod 20 04 01 la

2004

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

53

Medicamente

200401

6 oo

o oo'

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

54

Materiale sanitare

200402

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

o.ool

0 00

55

Reactivi

200403

0 00

0 oo1

0.00

0 00

0 00

0 00

.    0 00

0 00

56

Dezinfectanti

200404

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

57

Bunuri de natura obiectelor de mventar(cod 20 05 C

2005

300 00

50 00

100 00

1.00 00

50 00

0.00

50 00

300 00

58

Uniforme si echipament

200501

10 00

5 00

5 00

0 00

0 00

0.00

0 00

10.001

59

Lenjerie si accesorii de pat

200503

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

60

Alte obiecte de inventar

200530

290 00

45 00

95 00

100 00

50 00

0 00

50 00

290 00

61

Deplasau, detașau, transferau

2006

0 00

o.oo'

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

62

Deplasau interne detasan transferau

200601

0 00

ooo1

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

63

Deplasări în stramatate

200602

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

64

Materiale de laborator

2009

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

o ool

0 00

65

Cercetare - dezvoltare

2010

0 00

0 oo'

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

66

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

7 00

1 75

1 75

1 75

1 75

0 00

1 75

7 00

67

Consultanta si expertiza

2012

0 00

0 00

0 OO

■■     0 00

0 00

0 00

o ool

0 00

68

Pregătire profesionala

2013

10 00

0.00

6 00

2 ool

2 00

0 00

2 00

10 00

69

Protecția muncii

2014

0 00

0 00

0 00

■ 0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

70

Muniție,furnituri si armament de natura act’V fixe pt

2015

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

71

Studii si cercetări

2016

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

,72

Acțiuni cu caracter științific si cultural

2017

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

73

Plăti pt.fmant.patrimoniului genetic al animalelor

2018

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

74

Contribuții aie administrației publice locale la real.zj

2019

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

75

Reabilitare infrastructura progr.inundații ptr autonta

2020

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

76

Meteorologie

2021

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

77

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

2022

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

78

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilo

2023

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

79

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

*2024

1 60

0 00

1 60

o.oo'

0 00

0 00

0 00

1 60

_____80

Comisioane st alte costuri aferente împrumuturilor

202401

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

1 B1

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

202402

1 60l

0 00

1 60

0 00

0 00

0 00

0 00

1 60

82

Stabilirtea riscului de tara

202403

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

83

Chelt.judiciare si extrajud denvate din acțiuni in rep

2025

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

84

Alte cheltuieli(cod 20.30.01 la 20 30 30)

2030

340 00

85 00

85 00

85 00

85 00

0 00

85 00

340 00

85

Reclama st publicitate

203001

0 00

0 00

0 00

■ 0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

86

Protocol si reprezentare

203002

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

87

Prime de asigurare non-viata

203003

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

88

Chirii

203004

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

89

Prestări servicii ptr transmiterea drepturilor

203006

0 00

0 00'

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

90

Fondul presedmtelui/Fondul conducătorului instit.pi

203007

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

91

Fondul Primului ministru

203008

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

92

Executarea silita a creanțelor bugetare

203009

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

93

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

340 00

85.00

85 00

85 00

85 00

0 00

85 00

340 00

94

TITLUL III DOBANZI(cod 30 01+30 02+30 03)

30

78 40

0 00

4 40

34 00

40 00

0 00

40 00

78 40

95

Dobânzi aferente datoriei publice mternețcod 30 01

3001

78 40

0 00

4 40

34 00

40 00

0 00

40 00

78 40

96

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

300101

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

97

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

300102

78 40

0 00

4 40

34 00

40 00

0 00

40 00

78 40

98

Dobânzi aferente datoriei publice externe(cod 30 Ol

3002

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

99

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

300201

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

100

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de

300202

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

101

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sa

300203

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

102

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

300205

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

103

Alte dobanzițcod 30 03 01 la 30 03 05)

3003

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 ool

104

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de teza1

300301

0 00

' 0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

105

Dobanda datorata trezoreriei statului

300302

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

106

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trez

300303

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

107

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in con

300304

0 00

0.00

0.00

o ool

0 00

0.00

0 00

0 00

108

Dobânzi la opeatiunile de leasing

300305

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

109

TITLUL IV SUBVENTIIțcod 40 01 la 40 30)

40

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

110

Subvenții pe produse

4001

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

111

Subvenții pe activitati                          .

4002

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

112

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si t

4003

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

113

subv.pt susținerea transp feroviar public de calator

4004

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

114

Subv ptr transp de calatori cu metroul

4005

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

115

Acțiuni de ecologizare •

4006

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

116

Valorificarea cenușilor de pirita

I4007

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

117

Subv.pt dobânzi la credite bancare

4008

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

118

Plăti către angajatori pt formare profesionala a ang

4009

0 00

0 00

o oo1

0 00

0 oo1

0 00

0 00

0 00

119

Fd neramburs.pt crearea de noi locuri de munca

4010

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

•o 00

120

prime acordate producătorilor agricoli

4011

0 00

0 00

0 oo

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

121

Subv pt acordarea primelor de asig pt factorii de ris

4012

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

122

stimularea exporturilor

4013

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

123

susținerea infrastructurii de transport

4014

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

124

sprijinirea producătorilor agricoli

4015

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

125

progr de conservare sau de închidere a minelor

4016

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

i <ro

progr ae prot.soc si integrare socioprofesionala a p

4017

0 00

0 001

0 00

0 00

0 oo

0 00

0 00

0 00

127

protecție soc in soc minier

4018

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

• 128

plăti pt stimularea cream de locuri de munca

4019

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

129

alte subvenții

4030

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

130

TITLUL V FONDURI DE REZERVA(cod 50 01 la 5

50

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

131

Fond de rezerva bugetara la dispoziția guvernului

5001

0 00'

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

132

fond de intervenție la dispoziția guvernului

5002

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

133

fond de rezerva bug la dispoz autont locale

5004

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

134

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE A

51

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

135

Transferuri curente(cod 51 01 01 la 51 01 26)

5101

0 00

0 ool

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

136

Transferuri către instituții publice

510101

0 00

0 00

0 00

;    0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

. 137

Acțiuni de sanatate

510103

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

138

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu han

510104

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

139

Finanțarea aeroporturilor de interes local

510105

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

140

Transferuri din Fondul de intervenție

510106

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

141

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru

510114

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

142

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de

510115

0 00

0 00

0.00

0 oo

0 00

0 00

0 00

0 00

143

Transferuri din bugetele consiliilor locale si județeni

510124

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

144

Finanțare de baza a invatamantului superior

510102

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

145

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

146

A. Transferuri interne

5501

0 00

o ool

0 00

0 00

0 oo

0 00

0 00

, 0 00

147

Programe cu finanțare rambursabila

550103

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

148

Programe PHARE

550108

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

149

Programe ISPA

550109

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

150

Programe SAPARD

550110

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

151

Investiții ale regiilor autonome si societăților comer<

550112

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

152

Programe de dezvoltare

550113

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

153

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

550115

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 oo

0 00

154

Alte transferuri curente interne

550118

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 oo

155

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

156

Asigurări sociale

5701

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

157

Ajutoare sociale

5702

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

158

Ajutoare sociale in numerar

570201

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

159

Ajutoare sociale in natura

570202

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

160

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

0 00

0 03

0 00

0 00

o oo'

0.00

0 00

0 00

161

Burse

5901

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

162

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile na

5902

0 00

0 oo1

0 00

0 00

0 ool

0 00

0 00

0 00

163

Asociații si fundații

5911

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

164

Susținerea cultelor

5912

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

165

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

5915

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

166

Sume din activitati sportive

15920

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

167

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

1.205 00

107 50

650 00

377 50

70 00

-1 78 00

-108 00

1 027 00

168

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

1,205 00

107 50

650 00

377 50

70 00

-1 78 00

-108 00

1.027 00

169

Active fixe

7101

1 205 00

107 50

650 00

377 50

70 00

-178.00

-108 00

1.027 00

170

Construcții

710101

1.065 00

50 00

635 00

360 00

20 00

-178 00

-158 00

887 00

171

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

40 00

40 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

40 00

172

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

95 00

17 50

10 00

17 50

50 00

0 00

50.00

95 00

173

Alte active fixe (lunclușiv reparații capitale)

710130

5 00

0 00

5 00

0 00

0 00

0 00

0 00

5 00

174

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

72

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

175

Active financiare

7201

0 00

0 00

o ool

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

176

Participare la capitalul social al societăților comerci

720101

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

177

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

178

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI

80

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

179

împrumuturi pentru mstitutii si servicii publice sau a

8003

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

180

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temp

8008

0 00

0 00

0.00

o oo1

0 00

0 00

0 00

0 00

181

Alte împrumuturi

8030

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

182

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

0 00

0 00

0 00

0 ool

0 00

0 00

0 00

0 00

183

Rambursau de credite externe

8101

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

ooo1

0 00

184

Rambursau de credite externe contractate de ordoi

810101

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

185

Rambursau de credite externe garantate si derecte

810102

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

. 0 00

186

Rambursau de crediteaferente datoriei publice exte

810105

0 00

0 00

o oo'

0 00

0 00

0 00

0 001

0 00

187

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

810106

o.oo'

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

188

Rambursau de credite interne

8102

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 0 '0

0 00

0 00

189

Rambursau de credite interne garantate

810201

0 00

o ool

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

190

Diferente de curs aferente datoriei publice interne

810202

0 00

0 001

0 00

0 00

0 00

0 00

oW

0 00

191

Rambursări de credite aferente datoriei publice inte

810205

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

192

TITLU XIV REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT

90

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

193

Excedent            | |

91 01

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Președinte

Rose- Mărie lonescu - Liehn


Contrasemnează Secretar Iordan Nicola

JUDEȚUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

Anexa nr. la HCL nr.364/2006


VENITURILE SI CHELTUIELILE EVIDENȚIATE IN AFARA BUGETULUI LOCAL oct 06

PIAȚA                                                                                                                              HlNurl

Denumire

Cod

Rând

Prevederi An

Prev Tr 1

Prev Tr II

Prev Tr III

Prev Tr IV

Influente

Prev Tr IV

Prev an

inițiale

inițiale

rectificate

rectificate

TOTAL VENITURI (rd 2)

r 1

400 00

280 00

120 00

0 00

0 00

50 00

50 00

450 00

1. VENITURI CURENTE (rd 3) ’

r 2

400 00

280 00

120 00

0 00

0 00

50 00

50 00

450 00

IC VENITURI NEFISCALE (rd 4)

r 3

400 00

280 00

120 00

0 00

0 00

50 00

50 00

450 00

C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd 5)

r 4

400 00

280 00

120 00

0 00

0 00

50 00

50 00

450 00

Diverse venituri (rd 6 la rd 11)

3611

r 5

400 00

280 00

120 00

0 00

0 00

50 00

50 00

450 00

Taxe speciale

361106

r6

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Amortizare mijloace fixe

361107

r 7

400 00~i

280 00

120 00

0 00

0 00

50.00

50 00

450 00

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

361108

r8

0 ool

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Fondul de risc

361109

r 9

0 00

0.00

0.00

0 ool

0 00

0 00

0 00

0 00

Fond de rulment

361110

r 10

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

Alte venituri

361150

r 11

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

r 12

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

TOTAL CHELTUIELI (rd 31 +46+65+91 +109 +139 +161 +182+199+2

r 13

400 00

280 00

120 00

0 00

0 00

50 00

50 00

450 00

CHELTUIELI CURENTE (rd 32+47+66+92+110+140+16

01

r 14

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd 33+48+67+6

10

r 15

0 00

0 00

0 00

0 00

C 00

0 00

0 00

0 00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.34+49+68 + 94+ 1 12+

20

r 16

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 35+50+69+95+113+143+

70

r 17.

400.00

280 00

120 00

0 00

o ool

0 00

0 00

0 oo1

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd 36+51+70+96 +

71

r 18

400 00

280 00

120 00

0 00

0 00

50 00

50 00

450 00

Active fixe (rd 37+52+71+97+115+145+167+188+205+2

7101

r 19

400 ool

280 00

120 00

0 00

0 00

50 00

50 001

450.00

Construcții

710101

r 20

400.00

280 00

120 00

0 00

0 00

50 00

50 001

450 00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 21

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 22

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Alte active fixe (lunclusiv reparații capitale)

710130

r 23

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd 57)

'79

r 24

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd 58)

80

r 25

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 oo

0 00

0 001

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare

8008

r 26

0 oo1

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

VII REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (rd 250)

9611

r 27

0 00

0.00

0 oo1

0 00

0 00

0 00

0 00

0 oo1

EXCEDENT (rd 251)

9811

r 28

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

DEFICIT (rd 252)

9911

r 29

0 00

0 00

0 00

~ 0 00

0 00

0 00

0 00

o ool

r 30

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 oo'

0 00

0 00

Autontati publice si acțiuni externe (rd 43)

5111

r 31

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

CHELTUIELI CURENTE (rd.33+34)

01

r 32

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

TITLUL. I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 33

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 34

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

.0 00

0 00

'CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 36)

70

r 35

0 00

0 00

0.00

. 0 00

0 00

0 00

0 00

o ool

TITLUL X ACTIVE NEFINÂNCIARE (rd.37)

1L1_______

r 36

0 oc

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

ncuve nxe țra j«+ +41)

7101

r 37

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

o ool

Construcții

710101

r 38

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 39

0 00

0 00

0 00

0 00

o ool

0 00

0 00

0 00

Mobilier aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 40

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Alte active fixe țiunclusiv reparații capitale)

710130

r 41

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Din total capitol

r42

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 ool

Autoritati executive si legislative (rd 44)

511101

r 43

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Autoritati executive

51110103

r 44

0 00

0.00

0 00

0 00

o ool

0 00

0 00

0 00

r 45

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

Alte servicii publice generale (rd 61 la rd 63)

5411

r 46

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

. 0 00

0 00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd 48+49)

01

r 47

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 48

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 49

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 51)

70

r 50

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

o ool

0 00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd 52)

71

r 51

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Active fixe (rd 53+ +56)

7101

r 52

o oo'

0 00

o ool

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Construcții

710101

r 53

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

o ool

0 00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 54

0 00

0 00

0 00

0 00

0 ool

0 00

0 00

0 00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 55

0 00

0.00

0 00

0 00

o ool

0 00

0 00

0 00

Alte active fixe (lunclusiv reparații capitale)

710130

r 56

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd 58)

79

r 57

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd 59)

80

r 58

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare

8008

r 59

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Din total capitol:

r60

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Fond de rulment

541108

r 61

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 oo1

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

541110

r 62

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

Alte servicii publice generale

541150

r 63

0.00

0 00

0 00

0 00

0 ool

0.00

0 00

0 00

r 64

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Invatamant (rd 77 + 80+84+85+87)

6511

r 65

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

CHELTUIELI CURENTE (rd.67+68)

01

r 66

0 ool

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

o ool

0 00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 67

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 68

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 ool

0 00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 70)

70

r 69

0 00

0 00

0 oo1

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd 71)

71    •

r 70

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Active fixe (rd 72+ +75)

7101

r 71

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Construcții

71010'1

r 72

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 ool

0 00

0 00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 73

0 00

o oo'

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

Mobilier aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 74

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

Alte active fixe țiunclusiv reparații capitale)

710130

r 75

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Din total capitol

r 76

0 00

0 00

0 00

0 00

0 oo

0 00

0 00

0 00

învățământ preșcolar si primar (rd 78+79)

651103

r 77

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

învățământ preșcolar

65110301

r 78

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

învățământ primar

65110302

r 79

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

învățământ secundar (rd.81 la 83)

651104

r 80

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

învățământ secundar inferior

65110401

r 81

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

Invatamânt secundar superior

65110402

r 82 l_        0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Invatamant profesional

65110403

r 83

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

învățământ postliceal

651105

r 84

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

învățământ nedefinitul prin nivel (rd 86)

651107

r 85

0 00'

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

învățământ special

65110704

r 86

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

Servicii auxiliare pentru educație (rd 88+89)

651111

r 87

o.ool

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Internate si cantine pentru elevi

65111103

r 88

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

C 00

0 00

0 00

Alte servicii auxiliare

65111130

r 89

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

r 90

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

Sanat'ate (rd. 103+105)

6611

r 91

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

CHELTUIELI CURENTE (rd 93+94)

01

r 92

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 93

0 00

0 00

0 00

• 0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

20

r 94

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

■ 0 00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 96)

70

r 95

0 00'

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd 97)

71

r 96

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Active fixe (rd 98+ +101)

7101

r 97

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

C 00

0 00

0 00

Construcții

710101

r 98

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 99

0 oo

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 100

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Alte active fixe (lunclusiv reparații capitale)

710130

r 101

0 00'

0.00

0 00

o ool

0 00

0 00

0 00

0 00

Din total capitol:

r 102

0 ool

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (rd 104)

661106

r 103

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Spitale generale

66110601

r 104

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Alte cheltuieli in domeniu sanatatn (rd 106+107)

661150

r 105

0 00

0 00

ooo

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Crese

66115003

r 106

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

o ool

0 00

0 00

Alte mstitutii si acțiuni sanitare

66115050

r 107

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

r 108

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

o ool

0 00

Cultura, recreere si religie (rd 121+132+136+137)

6711

r 109

0 00

0 00

0 00

0 00

0 ool

0 00

0 oo1

0'00

CHELTUIELI CURENTE (rd 111 + 112)

01

r 110

0 00

0 oo1

0.00

0 ool

0 00

0 00

0 00

0 00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

ho

r 111

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 112

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 114)

70

r 113

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd 115)

71

r 114

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

O 00

Active fixe (rd 116+ +119)

7101

r 115

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

Construcții

710101

r 116

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 117

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 118

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

Alte active fixe (lunclusiv reparații capitale)

710130

r 119

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

Dm total capitol.

r 120

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Servicii culturale (rd 122 la 131)

671103

r 121

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

, 0 00

0.00

Biblioteci publice comunale orășenești, municipale

67110302

r 122

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

Muzee

67110303

r 123

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Instituții publice de spectacole si concerte

67110304

r 124

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

‘   0 00

0 00

0 00

Scoli populare de arta si meserii

67110305

r 125 '

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Case de cultura

67110306

r 126

0 00

0 00

0 00

0 00

0 COj      0 00

0 00

0 00

vunUiQIC

6/1 W307

r 127

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiție

67110308

r 128

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67110312

r 129

0 00

o ool

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Centre culturale

67110314

r 130

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

Alte servicii culturale

67110330

r 131

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Servicii recreative si sportive (rd 133 a 135)

671105

r 132

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Sport

67110501

r 133

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

O 00

Tineret

67110502

r 134

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

întreținere grădini publice, parcuri zone verzi baze spor

67110503

r 135

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

Servicii religioase

671106

r 136

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Alte servicii rn domeniile culturii, recreeni si religiei

671150

r 137

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

r 138

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Asigurări si asistenta sociala (rd 151+152 + 1 54+155+156

6811

r 139

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

CHELTUIELI CURENTE (rd 141+142)

01

r 140

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

02

r 141

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 142

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 144)

70

r 143

0 00

0 00

0 00

o ool

0 00

0 00

0 00

0 00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd 145)

71

r 144

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Active fixe (rd 146+ +149)

7101

r 145

0 00

0 00

0 00

- 000

0 00

0 00

0 00

0 00

Construcții

710101

r 146

0 00

0 00

0 00

1 0 00

0 00

0 00

o ool

0 00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 147

0 00

0 00

0 00

0 oo

0 00

0 00

0 00

0 00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 148

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Alte active fixe (lunclusiv reparații capitale)

710130

r 149

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

Din total capitol.

r 150

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Asistenta acordata persoanelor in varsta

681104

r 151

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (rd 153)

681105

r 152

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68110502

r 153

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Asistenta sociala pentru familie si copii

681106

r 154

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

Ajutoare pentru locuințe

681110

r 155

0 00

0 00

0 00

0 00

0 oo'

0 00

0 00

0 00

Prevenirea excluderii sociale (rd 157+158)

681115

r 156

0 00

0 00

0.00

0 00

o oo1

0 00

0 001

. 0 00

Ajutor social

68111501

r 157

0 00

0 001

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Cantine de ajutor social

68111502

r 158

0 00

0.00

0 00

o oo'

0 00

0 00

0 00

0 00

Alte cheltuieli m domeniul asigurărilor si asistentei socia

681150

r 159

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

r 160

0 00

0 00

0 00

0 oo1

0 00

0 00

0 00

0 00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (rd 173+175+178^

7011

r 161

400 00

280 00

120 00

0 00

0 00

50 00

50 00

450 00

CHELTUIELI CURENTE (rd 163+164)

01

r 162

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 163

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

TITLUL il BUNURI SI SERVICII

20

r 164

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 166)

70

r 165

400 00

280 00

120 00

0 00

0.00

50 oo

50 oo

£,5 o oo

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd 167)

71

r 166

400 00

280 00

120 00

0 00

0 00

50 oo

5 0 oo

0 00

Active fixe (rd 168+ +171)

7101

r 167

400 00

280 00

120 00

0 00

0 00

50 oo

5o oo

45 o oo

Construcții

710101

r 168

400.00

280 00

120 00

0 00

0 00

5o oo

50.00

0 00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 169

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Mobilier aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 170

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 171

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

000

Din total capitol

r 172

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

Locuințe (rd 174)

701103

r 173

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70110301

r 174

0 00

0 00

. 0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (rd 176+177

701105

r 175

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

Alimentare cu apa

70110501

r 176

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

Amenajări hidrotehnice

70110502

r 177

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

iluminat public si electrificări rurale

701106

r 178

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00'

0 00

0 00

Alimentare cu gaze naturale in localitati

701107

r 179

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvolt;

701150

r 180

400 00

280 00

120 00

0.00

0 00

50 00

50 00

450.00

r 181

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

Protecția mediului (rd.194+197)

741 1

r 182

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

CHELTUIELI CURENTE (rd.184+185)

01

r 183

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 184

0 oo

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 185

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 187)

70

r 186

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd 188)

71

r 187

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

Active fixe (rd 189+ +192)

7101

r 188

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Construcții

710101

r 189

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 oo'

0 001

Masmr echipamente si mijloace de transport

710102

r 190

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 191

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

Alte active fixe (tunclusiv reparații capitale)

710130

r 192

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

Din total capitol:

r 193

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

Salubritate si gestiunea deșeurilor (rd 195+196)

741105

r 194

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

Salubritate

74110501

r 195

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74110502

r 196

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

741106

r 197

6 oo!

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

r 198

o oo'

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (rd

8011

r 199

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

CHELTUIELI CURENTE (rd.201+202)

01

r 200

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 201

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

C 00

0 001

0 00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 202

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 204)

70

r 203

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd 205)

71

r 204

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

Active fixe (rd 206+ +209)

7101

r 205

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

Construcții

710101

r 206    .

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 207

0 00

0.00

0 00

, 0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 208

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

Alte active fixe (lunclusiv reparații capitale)

710130

r 209

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Din total capitol

r210

0 00

0 00

-0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

Acțiuni generale economice si comerciale (rd.212+213)

801101

r 211

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

o oo1

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

80110106

r 212

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80110110

r 213

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

r 214

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

, 0 00

0 00

Agricultura silvicultura piscicultura si vanatoare (rd 227

8311

r 215

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

CHELTUIELI CURENTE (rd 217+218)

01

r 216

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 217

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 218

0 OOj

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

ooo

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 220)

70

r 219

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0'00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd 221) .

71

r 220

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 ool

0 00

• 0 00

Active fixe (rd 222+ +225)

7101

r 221

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Construcții

710101

r 222

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Mașini echipamente si mijloace de transport

710102

r 223

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte acfive corporale

710103

r 224

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

Alte active fixe (mnclusiv reparații capitale)

710130

r 225

0 ool

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Din total capitol

r 226

0 00

o ool

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

Agricultura (rd 228)

831103

r 227

0 00

0 00

0 oo1

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83110330

r 228

0 00

0 00

0 00

o ool

0 00

0 00

0 00

0 00

r 229

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

Transporturi (rd 242 + 246+248)

8411

r 230

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

CHELTUIELI CURENTE (rd 232+233)

01

r 231

0 00

0 00

0 00

0 00

0 ool

0 00

0 00

0 00

TITLUL! CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 232

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 ool

0 ool

TITLUL il BUNURI SI SERVICII

20

r 233

0 00

o ool

0 00

0 00

0 00

. 0 00

0 00

0 00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 235)

70

r 234

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd 236)

71

r 235

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

Active fixe (rd 237+ +240)

7101

r 236

o oo1

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

Construcții

710101

r 237

o ool

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Mașini echipamente si mijloace de transport

710102

r 238

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 239

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

Alte active fixe (lunclusiv reparații capitale)

710130

r 240

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

o ool

0 00

0 00

Din total capitol.

r 241

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

Transport rutier (rd 243 la 245)

841103

r 242

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 oo1

o ool

0 00

Drumuri si poduri

841 10301

r 243

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

Transport în comun

841 10302

r 244

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Străzi

841 10303

r 245

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

o ool

Transport aerian (rd 247)

841106

r 246

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

Aviația civila

84110602

r 24 7

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

841150

r 248

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

r 249

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

VII REZERVE. EXCEDENT / DEFICIT

9611

r 250

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

. 0 00

0 00

EXCEDENT

9811

r 251

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

C 00

0 00

0 00

DEFICIT

[991 1

r 252

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

C 00

0 00

0 00

P reședințe

Rose- Mărie lonescu - Liehn

Contrasemnează Secretar Iordan Nicola


J     1 -UU JID1U

Anexa nr.'l la I ICL nr.364-2006


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE SI ALINIATE ALTE SERVICII IN DOM SERVICIILOR PRIVIND AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE

oct 06

* l> Li ,

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi Ar

Prev Prim 1

Prev Tnm II

Prev Trim III

Prev Tr. IV

Influente

Prev Tr IV

Prevederi an

inițiale

rectificte

rectificate

1

TOTAL CHELTUIELI

400 00

280 00

120 00

0 00

0 00

50.00

50 oo

d50.00

2

CHELTUIELI CURENTEț 10+20+30+40

01

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

3

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

0 00

0 00

0 00

. 0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

4

Cheltuieli salariate in bani(cod 10 01 01

1001

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

o ool

5

Salarii de baza

100101

0 00

0 00

0 00

0 00

0 ool

0.00

0 00

0 00

6

Salarii de merit

100102

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

7

Indemnizație de conducere

100103

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 001

0 00

0 00

8

Spor de vechime

100104

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

9

Sporuri pentru condiții de munca

100105

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 ool

0 00

10

Alte sporuri

100106

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

o ool

0 00

0 ool

11

Ore suplimentare

100107

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

12

Fond de premii

100108

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

13

Prima de vacanta

100109

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 001

0 00

14

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

100110

o oo

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

15

Fond aferent plătii cu ora

100111

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

16

Indemnizații plătite unor persoane din a

100112

0 00

0 00

0 00

o oo'

0.00

0 00

0 00

0 00

17

Indemnizații de delegare

1.00113

0 00

0 00

0 00

0 ool

0 00

0.00

0 00

0 00

18|

Indemnizații de detașare

100114

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00'

0 00

0 00

0 00

19

Alocații ptr transportul la si de la locul d

100115

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

20

Alocații pentru locuințe

100116

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

21

Alte drepturi salariale in bani

100130

0 oo1

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

22

Cheltuieli salariale in natura(cod 10 02 (

1002

0 00

o ool

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

23

Tichete de masa

100201

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

24

Norme de hrana

100202

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

25

Uniforme si echipament obligatoriu

100203

0 00

0 ool

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

26

Locuința de serviciu folosita de salariat

100204

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 oo'

27

Transportul la si de la locul de munca

100205

0 00

0 00

0 00

0.001

0 00

0 00

0 00

0 00

28

Alte drepturi salariale in natura

100230

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

29

Contributiițcod 10 03 01 ia 10 03 06)

1003

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

30

Contribuții de asigurări sociale de stat

100301

0 00

0 00

0 oo

0 00

o oo1

0 00

0 001

0 00

31

Contribuții de asigurări de șomaj

100302

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

32

Contribuții de asigurări sociale de sanat

100303

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

33

Contribuții de asigurări pentru accidente

100304

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

34

Prime de asigurare viata plătite de ange

1CO3O5

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

!_________35

Contribuții pt concedii si indemnizații

100306

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

UU

iiiuulii Duivurxi oi btixviUilfCOd 21

20

0 00

0 00

0 00

0.00

ooo

ooo

0 oo

0 00

37

Bunuri si servicu(cod 20 01 01 la 20 01

2001

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

ooo

0 00

o"ool

38

Furnituri de birou

200101

0 ool

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

39

Materiale pentru curățenie

200102

0 00

0 00

0 00

0 00

ooo

0 00

0 00

0 00

40

încălzit. Iluminat si torta motnca

200103

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

o oo'

0 00

41

Apa, canal si salubritate

200104

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

42

Carburanți si lubrefianti

200105

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

43

Piese de schimb

200106

-       0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

44

Transport

200107

0 00

0 00

0 00

0 00

ooo

0 00

0 00

0 00

45

Posta, telecomunicații, radio, tv, interne

200108

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

46

Materiale si prestări de servicii cu carac

200109

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

47

Alte bunuri st servicii pentru întreținere

200130

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

o ool

0.00

48

Reparații curente

2002

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

49

Hrana(cod 20 03 01+20 03 02)

2003

0.00

0.00

0 001

0 00

10001

0 00

0.00

0 00

50

Hrana pentru oameni

200301

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

o.ool

51

Hrana pentru animale

200302

0 00

0 00

0 00

0 00

o ool

0 00

0 00

0 00

52

Medicamente si materiale samtare(cod

2004

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

53

Medicamente

200401

0.00

ooo'

0 00

ooo

0 00

0.00

0 00

0 00

54

Materiale sanitare

200402

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

55

Reactivi

200403

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

56

Dezinfectant!

200404

0 00

0 00

0 00

0 00

0 ool

0.00

0 00

0 00

57

Bunuri de natura obiectelor de inventar)

2005

0 00

0.00

0 00

0.00

0 oo1

0 00

0 00

0 00

58

Uniforme si echipament

200501

0 00

0 00

0 00

0 00

o.ool

0 00

0 00

ooo

59

Lenjerie si accesorii de pat

200503

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

60

Alte obiecte de inventar

200530

0 00

ooo'

0 00

0 00

0 00

0 oo1

0 00

.0 00

61

Deplasări, detasari, transferau

2006

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

o ool

62

Deplasări interne, detasari. transferări

200601

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 ool

0 00

63

Deplasau în străinătate

200602

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

o ool

64

Materiale de laborator

2009

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

ooo1

0 00

65

Cercetare - dezvoltare

2010

ooo1

0.00

0 001

0 00

0 00

0 00

0 00

ooo1

66

Cârti, publicații si materiale documentar

2011

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

67

Consultanta si expertiza

2012

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

68

Pregătire profesionala

2013

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

<