Hotărârea nr. 363/2006

HOTARAREA NR.363 privind amplasarea in Parcul Tineretului a bustului I.G.Duca

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.363 privind amplasarea în Parcul Tineretului a bustului I.G.Duca

Consiliul Local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2006,

Analizând expunerea de motive nr. 115166/2006 întocmită de grupul consilierilor P.N.L. și raportul nr. 115167/2006 întocmit de Direcția Arhitect șef, prin care se propune amplasarea, în Parcul Tineretului a bustului I.G.Duca ,

Văzând raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

In temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. c și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.L Se aprobă amplasarea în Parcul Tineretului, a bustului I.G.Duca, personalitate a vieții politice românești de la începutul secolului XX, cu condiția întocmirii unei documentații PUD, care va fi prezentată spre analiză Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură.

Art.2. Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, Ia data de 31.10.2006.


Contrasemnează Secretar

Iordan Nicpla